פרשת בא כניסת שבת

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

כתוב בפרשה כי השם יתברך הכביד את לב פרעה ומנע מימנו את הבחירה לשוב בתשובה ?מדוע

אמרו חז"ל הקדושים אמר רבי יונן מכאן פתחון פה למינים כי יבואו  בני אדם ויגידו הינה כי כן סוגר השם את לב בני האדם והם לא שבים מפני שהשם יתברך רוצה בכך , חלילה וחלילה פרעה קבל הזדמנות גדולה מפז אך רשע היה ולא רצה לשוב , מהיכן ?אמר שמעון לקיש בנו של ריש לקיש ייסתם פיהם של המינים  כי  השם נותן לפרעה פעם פעמיים שלוש משראה שאינו שב מיד פרע מפרעה את חובו ואת כל חטאותיו ,הרי בחמישה המכות הראשונות שקבל פרעה שאז הייתה לו בחירה הוא פרעה נעל את ליבו בכוח ,ורצה להישאר בטומאתו אם כן רוצה הוא השם הוסיף על טומאתו וסגר ,והכביד את ליבו ,

בפרשה שלנו בא הביא השם יתברך את מכת הארבה על המצריים והראה לפרעה הרשע כי הארבה מגיע  אך ורק למצריים ולא לבני ישראל ,אזי פרעה היה צריך לשוב בתשובה ולחסוך את מכת הבכורות והחושך ,אך דעקה שהוא נשאר בשלו כי הפעם השם רצה לעשות את ליבו ככבד מה כבד זה אי אפשר להוציא את הדם מימנו כך פרעה אי אפשר להוציא מימנו את הרוע והדינים בהם הוא נמצא תדיר,

אומר משה לפרעה בנערינו בזקנינו נלך הקדים משה את הנערים כי בכדי לקבל תורה ידע משה שצריך ערבון ורק תינוקות של בית רבן הם העירבון לקבלת התורה אותה מקיימים וקיימו וייקימו בני ישראל על כן אמר לפרעה בנערינו נלך ,,ופרעה אומר בזקנינו נלך ,,רואים כי פרעה הבין כי באם אין גדיים אין תיישים ,,,ורצה לעקור את התורה והבין כי צריך להשאיר במצריים את תינוקות של בית רבן זו הערובה כח בני ישראל ישובו לעבוד את פרעה הוא ייצר הרע ,

הערב רב שנמצאים כאן בישראל רבינו חיים ויטל תלמיד הארי הקדוש רבי יצחק לוריה אומר שיש  חמישה סוגי ערב רב בישראל עד ליום זה ,,איך נזהה אותם ??  כל המתנגדים לתורת משה חולקים על היהדות מחפשים הכל נגד חכמי ישראל חיתון אזרחי ,לבטל את שרותי הדת ועוד" כיוצא בזה ,,כולם ערב רב גלוי וידוע הם אינם יכולים להסתיר את התנגדותם לדת מכל מיני סיבות ותירוצים יפים מאוד בר מינן

ויש להם שמות ישראליים כפי שכתוב בתורה אבל התנהגותם חושפת מהם טפח ושניים ב"ה.

 

ועוד כתוב בפרשה שלנו החודש הזה לכם ראש חודשים ,,,כתוב בשיר השירים קול דודי הינה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות ,,?מה הקשר ועוד כתוב קומי לך רעייתי ולכי לך אמרה השכינה לפניו  ריבונו של עולם אמרת 400 שנה שיעבוד במצרים עדיין לא שלמו 400 שנה אמר הקב"ה לשכינה

הינה הסתיו עבר לו מיד גילו הצדיקים את ראשיהם שהיה מכוסה מי אילו הצדיקים הם שבט הלוי שעסק בתורה במצרים בכל כוחו אז אמר משלי הניצנים נראו בארץ  עת הזמיר הגיע ויש אומרים הניצנים אילו אהרון הכהן ובניו , ומה עת הזמיר הגיע ?  הגיע זמן שהלויים ישירו לפני בבית המקדש ועוד נאמר קול התור נשמע בארצנו ,,שבזכות אברהם יצחק ויעקב ניגאל וקול התור זה אברהם שהביא קרבן לשם יתברך תור וגוזל ,,לאחר מכן כתוב והתאנה חנטה פגיה אילו הם הצדיקים המגינים על הדור ,,

ולאחר מכן קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך ,,לכי לארץ הקודש ארץ ישראל שם תעבדו את השם ,,

אחי היקרים לא להתבלבל חלילה השמש כולם מכירים אותה וד"ל רבינו עובדיה יוסף הוא השמש בדור זה היתום והמבולבל ואין על זה עוררין כולם חייבים לשמוע לגדול הדור ולזכות לאורך חיים ממרן שמברכנו ,  ונזכה להחזיר עטרה ליושנה ולגאולה במהרה בימינו אמן ואמן ,הלכה

סימן  כ"ו חושן משפט אסור לדון בפני דייני עכו"ם ובערכאות שלהם אפילו בדינים שדנים בדיני ישראל ואפילו נתרצו שני בעלי הדין אסור לדון בפניהם ,וכל הבא לדון בפניהם הרי זה רשע ,וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו ,כמובן שמי שמצביע לאדם לא דתי עובר לו מין התורה ומסייע לעוברי עבירה ,,וד"ל

סימן לד" חושן משפט ס.כב" המוסרים ,האפיקורסים והמומרים פסוים לעדות ,,רק באם יעשו תשובה יוכלו להעיד , מוסר

ועתה בנים שמעו לי כן החכמה בחוץ תרונה ועתה ברחובות קוראים לכם מי להשם אלי ואני לא דבר ריק  כי אני חייכם וארך ימיכם כי לא נבראו בני האדם לחזר לחפש אחר בצל תפוחי אדמה כסף חולף האדם לא צריך לשמש את בני  האדם ,,אלה לשמש את בוראו ע"י דבקות בשם ע"י לימוד תורתו הקדושה ,,,

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר וכלל מתי ישראל ,, לרפואת בני ישראל ובנות ישראל ,,ולהצלחתם ,,לעלות קרן התורה והיראה בארץ הקודש ארץ ישראל ,,אמן שבת שלום הרב אידיחי לביא הקטן מצפה לגאולה אמן   שבת שלום
Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם