אידי חי לביא פרשת חוקת

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ב.ס.ד                    פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

        פרשת בלק כניסת שבת  7.28 מוצ"ש8.33 ר.תם 9.18 מפט" והיה שארית ישראל במיכה

וירא בלק  דרשו רבותינו בא לקק את דמן של ישראל בר מינן ,הכוונה זה דעות כוזבות והיפך דעת תורה ,,כגון המסיתים והמדיחים שהולכים בתועבותיהם בניאוף, ועוד אומרים לכו בדרכינו כי זו האמת לאמיתה ,,,כל זה שמבקשים לעקור את התורה ומבקשים ללמוד בחכמת הגויים כי זו השיטה להסית ולהדיח את בני ישראל היקרים ,,,,,

ראשית לומר שהרב טעה ולא צדק ,,ואחר כך לומר שיש לי דרך טובה יותר לפי שיטת בלק שהיה חכם גדול וגאון ובעל רוח טומאה שיודע גם מה השם עשה בכל רגע ,,

הרשעים כגון בלעם בלק מראים עצמם חסידים גדולים ויראים גדולים ,בכדי שנאמין להם בכדי שניפול ברישתם ,,,בלעם למה שמו כן שרצה להבליע את דברי התורה שלא ישמעו בני ישראל תורה ואז יוכל להפילם לבור שחת כפי שעשה עם בנות מואב ,,כידוע

בכל דור ודור מנסים להבליע  את התורה ולציירה כלא טובה פרימיטיבית לא מציאותית ועוד יש הרבה טענות לכופרים שרוצים שאנו נעזוב לאט לאט את התורה ואת חכמי ישראל הקדושים ,,

בלעם הוא אותיות ב" בראשית התחלת התורה ל"סוף התורה מסתיימת בל"לעיני כל ישראל ע"כנגד שבעים פנים לתורה  ם"כנגד 40 יום שעלה משה להביא את התורה שניתנה ב40 יום הינה כי כן בלעם הרשע מנסה בחכמתו להעלים את כל התורה כולה כפי שבארנו בלעם רצה להבליע את התורה כולה ,,,,גם היום תלמידיו של בלעם הם כאן ב" זה ביבי ל"לפיד ב" גם בנט ל" לברמן הרשע והמם ם" מסוכנים מאוחדים להעלים להשכיח את תורת ישראל כולם כחדא,,,

פרק כב" פסוק לה כתוב ויאמר מלאך השם לבלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אילך  אתו תדבר ,

זה כלל גדול בתורה בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו ,יש כאן פלא גדול הרי בלעם לא רצה ללכת עם כן למה הלך ?  רואים מכאן שלפעמים אדם לא רוצה לעשות איזהו דבר משמים מולכים אותו כי יש לו רצון סמוי והוא בתת מודע ,,

על כן מובן מה שכתוב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו גם שחושב אחרת ,,ועוד כתוב הבא להיטהר מסייעין לו והבא לטמא פותחין לו .

ההלכה מפרק י"א - הלכות הצלת נפשות.‏ קישור ישיר להלכה.

דין מוסר היה קיים כאשר יהודים חיו תחת שלטון עריץ של גויים, ויכול היה יהודי אחד לסכן את נפשם של רבים מישראל. 'מוסר' הוא יהודי שמלשין על אחיו היהודים בפני הגויים, וגורם שיבואו הגויים ויהרגו יהודים, או אפילו רק ייטלו את ממונם. ומתרים בו ואומרים לו: "אל תמסור". ואם העיז פניו ואמר: "לא אשמע לכם אלא אלך ואמסור", מצווה להורגו, וכל הקודם להורגו זכה (רמב"ם הלכות חובל ומזיק ח, י; שו"ע חו"מ שפח, י). וקל וחומר שמי שמסייע לגויים במו ידיו ליטול נפשות או ממון מישראל שהוא מוסר'.

העלון להצלחת  צבא הגנה לישראל חיילי ישראל התלמידי ישיבות כוללים בני תורה ועם ישראל

שבת שלום ומבורך אידי חי לביא 03-5011199 תפילין בהמה מעור גסה רצועות שני צדדים 1350

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם