פרשת תזריע

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ב.ס.ד פלגי מים חיים בשמיים מזהירים פרשת השבוע תזריע כניסת שבת 6.35 מוצ"ש 7.35 ר.תם 8.12 מפירים שבת חדש כה אמר אשה כי תזריע רשי קדוש אמר אמר רבי שמלאי כך כשם שיצירתו של האדם אחר כל בהמה הכל עשה הקב"ה בכדי שיכניע האדם את גסות הרוח שיש בו ויתקן את מידותיו ויזכה לתורה ועבודת השם יתברך באמת ,מדוע? כי אי אפשר לעסוק בתורה הקדושה באם אדם לא ישבור את תאוותיו ועוד האדם נברא אחרון שבאים תזוח דעתו שהוא והוא ואני וכיוצא בזה יאמרו לו יתוש קטן קדמך במעשה בראשית , ועוד טעם מדוע נברא האדם ביום שישי בין השמשות בכדי שיכנס מיד לסעודת שבת ולא יצטרך לבלבל דעתו בשום דבר אחר ,,,סעודת שבת היא הסעודה של הצדיקים בעולם הבא שנאמר יושבים צדיקים ועטרותיהם בראשם ,,,אסור להיתבלל והקב"ה פחד על האדם על כן בראו בשישי בין השמשות שלא תהייה לו שהוא לחשוב על שאר דברים ,,על ידי שפלות ומידות טובות זוכים לזה ,וזה כוונת הבורא יתברך , ע"י זה זוכים לתורה ומעשים טובים, כתוב ביום השמיני ימול בשר ערלתו ?מה הקשר תורה ארץ ישראל ומצות מילה הם תיקון הברית ? זוכים לארץ ישראל כי אם על ידי תיקון הברית שכתוב וכרות כמו הברית לתת את ארץ הכנעני על כן יהושוע בן נון מל את ישראל לפני הכניסה לארץ ,בגבעת העורלות .ועוד שבעה ימים התינוק ערל כנגד שבעה עממין שהיו בארץ ערלים ורעים ,,עכשיו מובן מדוע וכרות עמו הברית ,,כי ע"י המילה כובשים את ארץ ישראל ארץ הקדש ללא קושי אלה ברצון השם יתברך, העולם יתקיים ללא תורה 26 דורות אז קבלו כולם חיות מהשם יתברך אבל משקבלו תורה שהיא ברית שנאמר " אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי "כי העיקר לשמור על הברית של תורה ושל מילה בכדי שנוכל לרשת את הארץ שלנו שקבלנו מהקב"ה כי מי ששומר את הברית אבל יש להזהיר באזהרה חמורה כמי שפוגם בברית קבוע גם תשובה לא תועיל לו כי חוזר ושונה באיוולתו ,,, הינה כאן בארץ הקדש קמו אנשי בלייעל אשר התורה להם היא סם המוות ומנסים כל היום להכפיש את לומדי התורה בהסתה פרועה,, שהגרועים שבאומות לא עשו כן ,,השאלה האם אילו בני ישראל או לחילופין רק שמותיהם בלבד ודאי למבין ,,, כתוב בתורה הקדושה בספר במדבר ראשית גויים עמלק :והוא הרצועה המורדת בישראל ?ידוע שבכל דור ודור השטן אורב ומדיח את האדם שירדוף אחר הממון ואחר הכבוד והשררה והקנאה והתחרות ,וגם עשה השטן עירבוביה וסכסוכים בין החכמים ולמה? בכדי שיכנסו לבני ישראל דעות זרות של כפירה וכיוצא בזה שלא לשמוע לגדולים ובכל דור ודור זה בא ע"י השליחים של הס.א שהם אומרים אנו רוצים טוב לישראל אנו רוצים גיור רפורמי לא ע"י גדולי ישראל ואזי רוצים להכשיל את בני ישראל הכשרים ,,ודאי למבין ,,, כתוב בזהר הקדוש כתוב בשיר השירים "על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי כנסת ישראל מבקשת על נפשה שהקב"ה יגאל אותנו כי כנסת ישראל יושבת בין העמים גם כאן בארץ הקדש עמים זרים אויבים לשם יתברך השכינה כנסת ישראל בעפר מייללת ובוכה בקשתי את שאהבה נפשי שהקב"ה יגאל אותנו ברחמים מהגלות המר הזה מממשלת הזדון הלזו או אחרות ,,ויהי סוף לגלות והשיעבוד יפסק ,, וכתוב קראתיו ולא ענני שיר השירים ?מה הפשט הקב"ה רוצה לגאול את ישראל ברחמים ע"י משיח צדקנו שיושב ברומי חבול ופצוע על עוונותיהם של ערב רב שמושלים ומזיקים את בני ישראל הצדיקים הפוך ומנסים להכביד עליהם את העבודה זרה כפי שרואים כאן בחוש ברור עין בעין ,,,אבל אנו נתחזק בתשובה במעשים טובים אזי הקב"ה יעננו ויגאלנו מיד ,,בעיקר להתאחד ולאהוב איש את אחיו ואישה את אחותה ,,וד"ל כתוב באגרות הרמב"ן כשבא לירושלים עיר הקדש וראה שהיא חרבה וראה את הגויים כאן וראה שכל אומות העולם עשירים מופלגים ובני ישראל עניים ישב וצעק לקב"ה ואמר ירושלים ירושלים אמשול לך משל ,,את דומה לאישה שיש לה תינוק שהוא חביב על אימו מאוד מאוד והינה לימים חלה התינוק ואימו פחדה פחד נורא שמה לא תוכל להניקו כי אינו אוכל ושמה דדיה יתייבשו ולא יהיה לה במה להניקו ,,,כמובן אז לא היה מטרנות וכיוצא בזה ,,, מה עשתה אותה אישה חכמה לקחה תינוק נוכרי לביתה והייתה יום יום מנקתו עד שיבריא בנה הצדיק ובאם אין לה ילד נוכרי לוקחת כלב ומינקת אותו במקום הנכרי עד שבנה אהובה יבריא, והינה כך שמרה על חלבה בכדי להציל את בנה אהובה ,,, הרמב"ן הקדוש עשה כן בכדי שאנו נבין הקטנים אנו בני ישראל התינוק שחלה ולא יכול לינוק ולקבל חלב מאימו שזה הקב"ה שלא יכול לתן לנו כרגע את גאולתנו ומשיח צדקנו, כי אנו חולים פשוט ואין אנו שבים איליו באמת וגם הרבה בני ישראל רחוקים מהקב"ה והוא מחכה להביאם אליו ברחמים רבים ,על כן עכשיו הקב"ה נותן את הממון השפע לכלבים ,,כפי שכתוב בזהר הקדוש כוחות הקליפה וכלבה בישה אילו היום שמקבלים את השפע ,, על כן הרפואה שלנו ע"י תשובה מעשים טובים אהבת ישראל ,,ולא אהבת הרפורמים או הכותים או הקראים ,,וזה הרמז הגס שאני הקטן נותן לכם ,, ,אין לנו אלה דברי גדולי ישראל מרן רבי עובדיה בן גורג"יה ז.י.ע.א רבינו וסף חיים רבותינו מבריאת העולם עד ליום זה ,,וכל דבריהם כתובים בספר וכל מי שרוצה לדעת ולשוב לשם יתברך יבוא וייטול ,, מוסר אדם חייב לעבוד את הקב"ה בפנימיות וחיצוניות מה היא פנימיות זה עבודה של לימוד התורה ,תפילה ,מצוות , אילו עבודות פנימיות אצל כל אדם ,מה היא חיצוניות אילו דברים שהגוף נזקק להם בכדי להתקיים ,אכילה שתייה של האדם העומד במדרגה העליונה שהיא חיצונית ומאירה יותר מפנימיות ,,? כיצד על ידי שמונע מעצמו תאוות הגוף אזי האור החיצון שלו מאיר לכל ,,וד"ל הלכה ציבור ששכחו וטעו ולא אמרו הלל בליל פסח בתפילה בבית הכנסת ונזכר היחיד כשבא לביתו יגמור מיד תחילה וסוף הלל בברכותיו קדם הקידוש ,, העלון לע.נ מורינו הרב עובדיה יוסף בן גורג"יה ז.י.ע.א וכל מתי ישראל בכללם יעקב בן דונה אשר בן שרה ,,,להצלחת כל עמו בית ישראל בכללם אברהם קמחי בן אסתר ,אברהם בן אדל ,וכל בני ישראל לפדיונו של השבוי המדוכא בייסורים יהונתן פולארד ורפואתו אמן ,,להצלחת כל בני ישראל בתורה בפרנסה קלה ונקייה ,,אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא …להארות הערות 03=5011199 למבדיל להבין בין הטמא לטהור תקציב החינוך הלא דתי 44 מילארד שקל לחינוך,, החרדי36 מיליון בלבד,תקציב הספורט החילוני 142 מיליון לשנה לתרבות רק מנהל 759 מיליון אחיי ורעיי תשפטו אתם לבד ,, רבותיי מי שירא שמיים צריך להתעורר ,בתקשורת משקרים מסלפים ענף של הטייקונים,וד"ל ,,לשוב לחכמי ישראל לתורה דחוף,,דחוף

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם