פרשת פיקודי

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ד                             פלגי מים חיים בשמים מזהירים

       פרשת השבוע  פקודי כניסת שבת 5.15 מוצ"ש 6.15 ר.תם 6.51 מפטירים ערב ראש חדש

ואלא פקודי המשכן משכן העדות אמר רבי שמעון  בשעה שנכנס אנדריינוס לבית המקדש היה מתגאה ומחרף , אמר רבי אבא שאילו היו יכולים הרשעים לקצץ ארזים עצים גבוהים לעלות להלחם השם יתברך היו עושים כן ,אלא  שהרשעים אינם יכולים על הקב"ה על כן הם באים עלינו אנו בניך הקטנים ,כתוב "אלו=קים באו גויים בנחלתך" הכוונה במשכן בבית המקדש היום זה בית המדרש  שם לומדים בני ישראל תורה, תלמודי תורה, בתי כנסיות .ישיבות הקדושות,מדרשיות לבנות  הם הם בית מקדש מעט ,

אמר רבי חייא למה הדבר דומה לרשעים שרוצים להפיל את המלך אצל מי הולכים תחילה, אצל חייליו ומפקדיו ,,אילו הם בני התורה הרבנים האברכים הצדיקים חיילי השם יתברך שמפיצים תורה בכל מקום בעולם ,,, זה מה שאמר דוד המלך ע"ה יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה" ועל משיחו "

כיון שאינם יכולים על השם אזי הם מתייצבים על בני התורה תלמידי חכמים תינוקות של בית רבן מדרשיות לבנות סמינרים ,,ועוד  ועוד אומר דוד אומרים הרשעים ננתקה מוסרותימו " נעקור את בתורה מהעולם בר מינן כל זה עשים בשעה שאין מה למשכן לבני ישראל הצדיקים ,,,אבל  לנו אין בית מקדש אבל לנו יש משכון גדול יותר מבית המקדש  אילו תינוקות של בית רבן   שהם הם פיהם אין בו חטא והם מעמידים עולם ומלואו ,,,,ועתיד הקב"ה להפרע מכל הרשעים שמבקשים להלחם בו ,,,סופם יהי מר כלענה בע"ה יתברך,,

עוד אלא פיקודי המשכן משכן העדות מה זה עדות ? עדות זו תורה ע"י שיגעים בתורה מעידים שהתורה אמת משה אמת וכל מצוותיה אמת ויציב ,בזכות התורה והתפילה ניצולים בני ישראל מכל הייסורים מגיהנם וכן הראה  הכל הקב"ה לאברהם אבינו שנאמר בבראשית ט"ו פסוק יז והינה תנור עשן ולפיד אש " אשר עבר בין   הגזרים האלא תורה זה לפיד אש וגיהנום זה תנור עשן הקב"ה מראה לצדיקים הכל לפני שיעשה דברים   בין טובים ובין רעים שנאמר  המסתיר אני מאברהם ,,

המשכן היה נבנה וחרב בכל פעם שעברו ממקום למקום להראות לך שגם חרב ואיננו הצדיקים הם גדולים מבית המקדש שהם עוסקים בו ע"י לימוד התורה והעמדת תלמידים הרבה   וע"י זה יעברו את כל המדבריות וכל הייסורים שבאים  על בני ישראל עברנו המדבר נחש ועקרב , שואות, באושוויץ נעבור גם את המתנגדים ליהדות בארץ בע"ה יתברך ,,,, שנאמר בגמרא אתה השכם והערב והם כלים אליהם מאליהם שאנו נגיע לבית הכנסת ללמוד לתפילה הם יפלו מאליהם כל שונאי השם יתברך ,,,במהרה בימינו ,,

כל בית כנסת או בית מדרש הוא המשך לבית המקדש וזה הסוד שגילה לנו משה רבינו ע"ה להמשיך את התיקון גם בגליות הקשות שעברנו ועוברים אנו ואבותינו שנבנה בארץ ובחו"ל בתי מקדש מעט ובתי מדרשות ששם יושבים ועוסקים בתורה הקדושה ,חשכה כאורה ב"ה

מעשה בגמרא מסכת פאה ברבי אלעזר שהיה פרנס גבאי צדקה ופעם יצא מביתו  כשחזר שאל את בני ביתו מה היה שלא הייתי אמרו לו באה שיירה אכלו ושתו וברכו אותך הרבה ברכות אמר להם רבי אלעזר אין שכרי טוב כל כך אמרו לו בני ביתו למה.? אמר להם אילו היו מבזים אותי מקללים אותי שכרי היה כפול ,,לא סיים והינה באה שיירה אכלו שתו בביתו ולבסוף קיללו אותו אמר רבי אלעזר לבני ביתו הפעם שכרי טוב כפול ומכופל ,,,הינה כי כן כאן בארץ ישראל בני התורה תלמודי התורה הישיבות הכוללים עושים טוב לכל עם ישראל והם אינם מבינים  אכן באם יקללו יגדפו שכרנו יהי כפול ומכופל ,,,והשם יתברך יעשה נס שלא נזדקק להם ולכספם  שבא באי יושר ,,,,

ידוע הגמרא בבכורות   שאלה שאל קיסר רומי את רבי יהושע  כמה שנים שוהה נחש במעי אימו אמר רבי יהושוע  שבע שנים אמר הקיסר  ארבע שנים אמר לו רבי יהושע שקר הם דוברים חכמי אתונה אמר לו הקיסר לך בחוכמתך והביאם אלי ,,אמר לו הן והלך אצלם רבי יהושע וניכנס אצלם בחוכמות רבות והשיב על כל שאלותיהם והקשה להם ולא יכלו לנצחו אבל אמר להם מראש באם תנצחוני עשו בי מה שתרצו ואם אני מנצחם בואו לאכול אצלי בספינה ,,אמרו הן אמרו לו חכמי אתונה הראה לנו כלי שאינו שווה ההפסד שהוא מפסיד ,הביא להם מחצלת רחבה  ולא הייתה יכולה להיכנס  לחדר  שברו קירות בכדי להכניסה לחדר ,,אמר להם זה כלי שאינו שווה לעשות הפסד בשבילו ,

רמז להם רבי יהושע רמז עבה שהקב"ה לא שווה לא להרוס את ביתו בגלל המחצלת שהיא כדוגמת הגויים ערב רב עמלק שהם כמחצלת קש  זול ופשוט ,,,אבל   בני ישראל החשובים עבורם כדאי לסטור את הבית שהם כלי חשוב והם ראויים שיכניע את הגויים   בשביל ישראל  וכך ינצח רבי יהושע את כל המינים והכופרים והביאם אל הקיסר הרומי שהיה בישראל ראה אותם הקיסר ואמר לרבי יהושע אולי לא אלה הם חכמי אתונה אמר לו הם ועוד איך מיד הוציא עפר וזרק   עליהם מיד התפקחו והחלו  להעיז פניהם נגד הקיסר הרומי ראה כן והקיסר האמין לרבי יהושע מיד אמר לרבי יהושע עשה בהם כרצונך ,,רבי שיהושע הביא מים מין האוקינוס שמים אילו בולעים כל  מימות העולם ואמר להם מלאו כלי זה עד שיהיה מלא תלכו לדרככם אמרו הן ניסו למלאות הכלי ולא יכלו עד שייצאו ונשמטו פרקי שכמם ומתו והלכו לאבדון וכלו מין העולם ,,,

ראינו כאן חכמת התורה הקדושה של רבי יהושע שיכל לכל הכופרים והאפיקורסין שהם הם    גם היום בדורינו  אך מה נעשה שאין לנו את רבי יהושע ,,,,אבל אנחנו   מאמינים בני מאמינים שהרשעים עתידים לתן את הדין כאן בעולם הזה וגם שם ,,ויכלו   מין העולם במהרה בימינו ,,

הודעה חשובה לפי הוראת מרנן ורבנן גדולי הדור ספרדים ואשכנזים חייבים כולם למחות ביום ראשון בכניסה לירושלים ת.ות.ב.ב. למחות על חילול השם הגדול כאן בארץ הקדש לכלא בני תורה  יחד עם פושעים עבריינים בעוון שרוצים לעסוק בתורה חייבים למחות מחאה כל איש מישראל,,

 בכדי שלא ייצא הקצף על ישראל כי חייבים למחות על זאת לצמצם את הנזק ואת העוון של הערב רב אשר רוצה להפקיר את בנותינו את בננו ואת ילדינו לחינוך קלוקל בכוח הזרוע באיומים שבוודאי לא בני ישראל אילו העושים כן ,,

מוסר ודרך ארץ

מי שהוא תלמיד חכם הוא צריך זהירות ביותר משאר בני אדם במשא ומתן שלו שיהיה באמונה ולא יחליף את דיבורו כלל ואם יש לו מלווה אצל חבירו לא ילחצנו  ועל עצמו ידקדק ויפרע מה שיש לו לתן ואפילו בויתור  אבל על אחרים לא ידקדק ,,

צריך להיזהר שלא ליהנות שום דבר הנאה מין הגנבה או מין הגזלה כל זמן שהוא ביד הגנב או הגזלן ואפילו הנאה מועטת שגם בעליה לא מקפיד על זה גם חילוף מטבעות בשויו אסור להחליף וכן   להיכנס בבית הגזול בחמה או בגשמים גם כן אסור ודאי למבין ,,,  

העלון לע.נ מורינו חכם הטהור עובדיה יוסף בן גורג"יה ז.י.ע.א  לע.נ  כל בני ישראל לאחדות כל בני ישראל מכל הגוונים דתיים חילונים חרדים לאהבת חינם לרפואת כל חולי עמו ישראל ,,,להצלחת אברהם קמחי בן אסתר אברהם לוי בן אדל אדיר לביא בן רות ,,שבת שלום ומבורך אידי חי לביא

 

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם