הרב אידיחי לביא

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ד                      פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

       פרשת כי תשא כניסת שבת 5.03 מוצ"ש6.04 ר.תם 6.40 מפטירים וישלח אחאב ספרדי

כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ,ונתנו איש כפר נפשו בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף וכ"ו

כל זמן שעמילי תורה מתרבים נתגדל שמו יתברך בעולם וכשיש חשבון של אברכים ומתעורר בחינת חשבון  וכמה מקבלים  אברכים אזי מתעורר  קטרוג הסטרא אחרא שאחיזתו היא ריבוי מניין על כן הוא יכול לקטרג ,,,,על כן כתוב בתורה שלנו בפרשה "ולא יהיה נגף בפקד אותם " בפקד הכוונה לספור את בני ישראל ,,

על כן צריך לצמצם את ההתלהבות של לימוד התורה שלא יפרוץ לגבול החבר וכן לא לומר כמה יש תלמידי כוללים בכל   עיר ועיר כי אף על פי שמעט הם הס.מ וחבריו יכולים לקטרג כפי שעושים היום הס.א  עם שמות של ישראלים ודאי למבין ,, וקל וחומר לגבולות של שונאי הדת למיניהם שאינם שומרים כלל שבת קדש וד"ל ,,

בפרשה שלנו משה רבינו סופר במניין  את בני ישראל על כן צריך כופר או פדיון בכדי שהסטרא אחרא לא יוכל להזיק את בני ישראל ,על כן התורה מצווה

"זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקדש" אבל כתוב בשמות פרק א" פסוק  ה"

ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ,בזמן שבני ישראל מאוחדים אזי הס.א ,אינה יכולה להזיק את ישראל והם מוצלחים ומצליחים ,יעקב היה מאוחד עם בניו נכדיו וכולם וכך ירדו מעט ונתרבו ,,

בר מינן שאין אחדות וזה  התחל בחרדים וכלה בלא שומרי תורה אזי בר מינן הדין יכול לקטרג ויש לו כוח וזכות להזיק בר מינן ,,,

עוד כתוב בתורה שמות  פרק לא" פסוק טו" ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש להשם ,כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת "

קדושת השבת היא רק ע"י  ישראל בלבד, ולא עם אחר, כל מי שאימו יהודיה חייב לשמור שבת כהלכתה וללמוד הלכות שבת ,בכדי שלא יהי מחלליה מות יומת,

 שזה ענוש בסקילה בהתראה ועדים , היום אין סנהדרין ואין שום בית דין ראוי לעשות כן אלה המיתה בידי שמיים ,,והכרת הוא בר מינן ונכרתה הנפש ההיה מעמיה ,,לפי הפשט אותו אדם שמחלל שבת ולא שב בתשובה מת כבהמה לפי לשון הרמב"ם  הקדוש , משנה תורה:

הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא, והיא החיים שאין מות עמהן והטובה שאין עמה רעה וזהו העולם הבא, שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו. ופרעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא יכרתו וימותו.וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו הוא המת, שאינו חי לעולם, אלא נכרת ברשעו ואבד כבהמה, וזהו כרת הכתובה בתורה, שנאמר הכרת תכרת הנפש ההיא.

 מפי השמועה למדו הכרת בעולם הזה, תכרת לעולם הבא, כלומר שאותה הנפש שפירשה מן הגוף בעולם הזה אינה זוכה לחיי העולם הבא, אלא גם מן העולם הבא נכרתת. (תשובה ח א)

הנקמה שאין נקמה גדולה ממנה, שתכרת הנפש ולא תזכה לאותן החיים, שנאמר הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה, וזה האבדון הוא שקורין אותו הנביאים דרך משל באר שחת ואבדון, ותפתה ועלוקה וכל לשון כלייה והשחתה קורין לו, לפי שהיא הכלייה שאין אחריה תקומה, וההפסד שאינו חוזר לעולם. (שם שם ה)

כל העובר בשגגה על אחת ממצות לא תעשה שיש בה מעשה שחייבין עליה כרת, הרי זה חייב להקריב קרבן חטאת... וכל עבירה שחייבין על זדונה כרת, חייבין על שגגתה חטאת, חוץ משלש עבירות, מגדף, ומבטל מילה, וקרבן הפסח, הפסח והמילה מפני שהן מצות עשה, וחטאת אין מביאין אלא על שגגת לא תעשה, ומגדף מפני שאין בו מעשה... נמצאו כל כריתות שבעריות עשרים ושלש, ובשאר העבירות שבע עשרה, ואלו הן... (שגגות א א והלאה)

 

או הגמרא אומרת מת עד גיל 60 שנה או לפי הסוד הנפש שלו תרד לעולם  תחתון ששמו "נשיה" לעולמי עולמים בצער אין סופי בר מינן,,

 הרמבן" סובר כי הרוח חוזרת אל השם יתברך ומשם תיכרת לנצח,,,כמובן כל זאת באם לא שבים לשם וחוזרים בתשובה שלמה ,,, אנו הקטנים נזכה לשמור שבת כהלכתה ונגאל במהרה בימינו אמן,

מוסר

צריך אדם להיות בו יראת שמים ודרך ארץ שיהיה רצוי לכל ורוח הבריות נוחה המנו ,

כי באם מתנהג עם הבריות בטוב גם דעת המקום נחה המנו ,אבל אם אינו מתנהג טוב לא עם הבריות אזי גם רוח המקום אינה נוחה המנו ,,וזה ברור   אבל השאלה מה הדין באם אדם הוא בעל מידות טובות דרך ארץ ורוח הבריות נחה המנו ועשה צדקות עם יתומים ואלמנות ואביונים ,,,

אבל מחלל שבת ולא אוכל כשר ,התשובה באמת כי אין רוח הבריות נוחה המינו ואין רוח המקום נחה המנה כלל כי מכעיס למקום הוא הכוונה לקב"ה ישתבח שמו והאיש הזה מפר ברית קהל עדתו ואין בו נאמנות כלל,,

הלכה

בשבת מותר לאדם לפתוח את חנותו בשבת במטרה לתן לשכנו  דברים שצריך להם לשבת משקאות וצרכי מאכל  ובלבד שלא יזכיר עניין מכירה וקניה ולא ישקול ולא ימדוד ,,וברור באם יש מערכת אזעקה שאסור לפתוח את החנות ,,מעיקר הדין מותר להיכנס לחנות של גוי בשבת כדי לדבר  עמו אך לא יישב שם הרבה זמן ,,

העלון לע.נ חכם עובדיה בן גורג"יה וכלל בני ובנות ישראל לאחדות בני ישראל להצלחת אברהם קמחי בן אסתר אברהם לוי בן אודל להצלחת כל בני ישראל לרפואת אימי אסתר בת סרח,,,אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא

 

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם