פרשת משפטים

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ב.ס.ד                           פלגי מים חיים בשמיים מזהירים                              טעון גניזה קודש

       פרשת  משפטים כניסת שבת 4.44 מוצש" 5.47 ר.תם 6.20 מפטירים הדבר אשר ,שבת מברכין

ואלה המשפטים אמר ר.ישמעאל אלה מוסיפים על העליונים מה אילו מסיני אף אילו מסיני ,אמר רבי עקיבה למה נאמר ואמרת אליהם כאן כתוב פעם אחת מניין ראיה שצריך לשנות כמה פעמים שנאמר בדברים פרק לא" ולמדה את בני ישראל ,ועוד נאמר שימה בפיהם ,על המורה להראות את הדברים והתורות בפני התלמיד כשולחן ערוך שנאמר ואלה המשפטים ,ועוד נאמר ואתה הראת לדעת ,,חייב המורה להיות סבלן גדול עם תלמידיו עד שייתן להם דעת להבין את דברי התורה הזאת ,,ועוד לאחר שהתלמיד למד צריך המלמד לקיים שימה בפיהם שיוכל גם כל תלמיד ללמד מה שלמד אצל רבו ,,על זה נאמר שימה בפיהם,בתורה

כי תקנה עבד  עברי שש שנים יעבוד ובשביעית ייצא לחופשי חינם :עסקינן ביהודי או גר צדק שגנב ואין לו כסף להחזיר אזי נמכר בגנבתו במקום לכלא אותו אזי הוא עובד בגובה הסכום שגנב או הנזיקין שעשה בסכום  שהתחייב ,,וחייב בעליו   או רבו שקנאו חייב לתן לו כלים נאים מאכלים טובים מצעים טובים ולהעסיקו ביום בלבד ולא בלילה כעובד רגיל ,,העבד עובד עד שש שנים בשביעית ייצא חינם  וגם עם סכום הגנבה גבוה מאוד עד שש שנים יהי עבד ,,בשביעית ייצא לחופשי חינם .ללא שטר גט

עוד כתוב עין תחת עין שן תחת שן שמות   משפטים פרק  כא" פסוק כד" שואלים האים עסקינן בעין ממש או ממון פצויים ?אמר רבי אליעזר כתוב מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת הקיש הכתוב נזקי אדם לנזקי בהמה ,מה נזקי בהמה תשלומין אף נזקי אדם תשלומין, ועוד ראיה אמר רבי יצחק כתוב אם כופר יושת עליו מה במקרה מוות כופר יושת עליו קל וחומר בנזקי גוף שזה ממון .כך גם בשאר אברים של האדם ,,

תורתינו נלמדת מי"ג מידות כפי שאנחנו לומדים ואומרים כל בקר בתפילה ,משפטי התורה נחמדים ומתוקים מדבש ומנופת צופים שכתוב שמות פרק כג" פסוק א"   לא תשמע שמע שוא כתוב במכילתה אזהרה לבעלי לשון הרע ועוד כתוב אזהרה לדיין שלא לשמוע צד אחד עד  אשר יגיע צד שני לדיון בכדי שלא יטעים צד אחד את הדיינים ויטו לצידו את הדין  כתוב בדברים פרק   יט" "ועמדו שני האנשים " הכוונה לפני הדיינים ,,

להבדיל אלף הבדלות כאן בארץ הקדש משפטי הרשע של בתי המשפט {הע.ז} שהם  מחליטים במעמד צד אחד, ונותנים החלטות   בהעדר צד שני, ופוגעים בצד השני, מעוותים את הדין, ופוגעים שלא כדין בצד שני ,,חבורה של פושעים ברמות גבוהות יושבים על מדין עד שיחזרו משפטי התורה כבראשונה,  כפי שאנו מתפללים יום יום " השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה אמן ,

ועוד כתוב שמות כג" פסוק כ" הינה אני שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי"   הישמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו כי לא יישא לפשעכם כי שמי בקרבו "כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר. ואיבתי את איביך וצרתי את צררך "הבטחה מהקב"ה שאם נלך בדרכו בדרך התורה והמשפטים והחוקים והמצוות כל איבינו ילחם הקב"ה ללא כל צורך בצבא או   בכוחות של אדם כלל כפי שקרה גם עים חיזקיהו המלך בזמנו ,,,הכל תלוי בנו באמונתנו במעשינו ובמצוותינו ,,וכל מי שחושב אחרת אינו אלה טועה ,,

הינה כי כן כאן בארץ הקודש קמו כמה אנשי בליעל ,אשר תורה ומצוות רחוקים מהם כמזרח ממערב והם הם ערב רב עמלק רוצים להרוס להשמיד את כל הישיבות הקדושות את כל תלמודי התורה את כל הרבנים שמחזקים את בני ישראל ,מחפשים את גדולי ישראל  כחוט השערה על לא דבר, וכמובן הזרוע של התקשורת השלילית העמלקית מסייעת  לערב רב עמלק ועושים כרגע חייל ,

ומחלישים את בני ובנות ישראל באמונה בקב"ה כפי שביקשו לעשות המן ,, היוונים , הרוסים ,סטאלין, וחבריו ,,,ופרעה,,

 אחיי ורעיי אל לנו לשמוע להם ולא לקרב לפתח דלתם של אנשי בליעל הללו כי הם ממש סטרא אחרא בברור ,וחייב כל אדם להזהיר את חבירו ולברוח מהם כמו מאש וגפרית ,, וכל מי שלא ישמע להם ויזהיר את חבריו ישכון לבטח ויזכה לשי עולמות  אמן ,,                                                                                    הפוך דף 

                                                                                                             

ועוד אחיי היקרים כתוב כל אלמנה ויתום לא תענון ,אמר רבי יוסי למה אוהב הקב"ה יתומים ואלמנות כיוון שאין עיניהם תלויים אלה בו בקב"ה כתוב בתהילים אבי יתומים ודין אלמנות לכך כל הגוזלן כאילו גוזל להקב"ה וזה מה שקרה היום כאן בארץ הקדוש גוזלים לחם קצבת ילדים ממשפחות ברוכות ילדים  גם יוצאי צבא מתעללים בבני ישראל שהם יתומים. עד  אשר יבוא משיח צדקינו ויגאל אותנו משעבוד של אנשי בליעל כפי שהבאנו בהתחלה ואוי להם מיום הדין והתוכחה לרשעים הנ"ל ו"ד"ל

למה הדבר   דומה משל לבת מלך שסרחה הכוונה הכעיסה את אביה והאב גרש את הבת ואת ילדיה לקח אליו המלך גידל את נכדיו באהבה רבה וברגש רב ואוי לו למי שיעז לנגוע בבת עינו אילו נכדיו כל פעם שרואה את בכדיו והדמעות זולגות מעניו ,,האבה זה הקב"ה והנכדים זה אנו היתומים מאב ואם ואנו שרויים בידי צוררים ומסוכנים אנש בליעל אבל דעקא אווי לו למי שייגע בנכדיו של מלכו של עולם שאנו הקטנים כאן ובכל העולם בניו ונכדיו של הקב"ה ,,כשישראל עושים מעשים טובים ומצוות  מתנחם הקב"ה בבניו ויעשה כפי שאמר הנביא זכריה פרק ח" שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים ,וגם דוד המלך אמר שובה  ה" את שביתנו ,,,אמן

דבר אחר אמר רבי אלעזר תלמיד יוחנן בן זכאי כל התורה כולה משפט ?לכך נתן הקב"ה דינין אחר עשרת הדברות ? לפי שמי שעובר על הדין נפרעין מימנו ולומדים מימנו באי עולם, ולראיה ירושלים   לא גלתה עד אשר עברה את הדין שנאמר בנביא ישעיה " יתום לא ישפוטו  וריב אלמנה לא יבוא אליהם "

למה הקב"ה נתן את כתר המלוכה והמשפט ליהודה הרי היו אחיו  גיבורים לא פחות מימנו לוי ושמעון ועוד ?לפי שיהודה דן דין אמת למרות שהייתה לו נגיעה בדבר בעניין תמר שאמר צדקה מימני יכול היה להסתיר זאת כי העירבון היה בינו לבינה לבד,אבל יהודה דן דין אמת והודה ,על האמת

אומר בן זומא ודורש נתביישת בעולם הזה אין אתה מתבייש מהקב"ה לעולם הבא שהוא אש אוכלה, למה  כי אין בושתו של העולם הזה כלום אלא בושת עמידתו של העולם  הבא ,,שכתוב בתהילים פרק  לב" על זאת יתפלל כל חסיד אליך "  כל יהודי צריך להתפלל לשם יתברך שלא יתבייש ביום עברה ויבוא עם תורה מצוות ומעשים,טובים

כתוב ושם אלו=קים אחרים :שמות פרק כ"ג פסוק יג"  כל הברכה והשפע שבא בזכות האמונה בקב"ה בתורתו ובמעשינו שאנו מכוונים   רק אליו בלבד ואזי הוא הקב"ה משגיח עלינו ודואג לנו ,,,ואן כל זכות ליניקה לס.א כשאדם אינו יכול להבין בשיכלו את האמונה אזי הוא פוזל לצדדים ומתחיל  להסתכל בטבע בחוכמות החיצוניות אזי הוא יוצר אצלו כפירה גדולה וגורם לכל העבודות הזרות בעולם וכאן במיוחד אילו הצרים, שרים שלנו בארץ הקדש ודאי למבין ,,

 כאן שסוברים שהם מפרנסים והם קובעים והם יעשו שינויים  עפר בפומיהו[בפיהם} לא  תעלה בידם חרס שבור כל אשר יעשו ישבר ככרס הנשבר שזו היא תקנתו אמן ואמן וד"ל .

הלכה

מצוות עשה מין התורה לקרא קריאת שמע בכל יום בבקר ובערב שנאמר בספר דברים פרק ו" פסוק ז" ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך בשחר מברך שתיים לפניה יוצר אור " ואהבת עולם" ואת לאחריה ויציב ונכון גאל ישראל ,,מצווה מין המובחר לקרא שמע כמה דקות לפני הנץ החמה ומי שיכול לעשות כן שכרו הרבה ומובטח לו שהוא בן עולם הבא ,,,ואינו ניזוק כל היום,ושמח כל היום .

העלון לע.נ הקדוש והטהור  חכם עובדיה יוסף בן גור"גיה לכל נשמות בני ישראל לרפואת כל חולי עמו ישראל להצלחת כל עמו ישראל בכללם אבי  קמחי בן אסתר אבי לוי בן אדל אברהם בן רות  יצחק יואל יוסף בני אידיחי,להצלחת נטלי ובינימין דהן בזיווג מוצלח בפוריות ובית קדוש בישראל

 לפדיון השבוי בייסורים יהונתן פולארד והחלמה לכל הפצועים מכל הפיגועים התאונות וכיו"ב אמן

 שבת שלום אי
Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם