פרשת יתרו

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ב.ס.ד                               פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת יתרו כניסת שבת   מוצאי שבת       ר.תם   מפטירים

כתוב בפרשה ויחן שם ישראל נגד ההר בשעה שקוראים בתורה צריך להטות אוזנו היטב ולשמוע כל דיבור ודיבור של התורה הקדושה כאילו הוא עומד בהר סיני עם כל נשמות בני ישראל ושומע את התורה ,ויחן ישראל פירש רש"י הקדוש איש אחד  אם כך אי אפשר לדבר כי כולנו איש אחד על כן אין לדבר בשעת קריאת התורה כי ממשיכים אורות עליונים לכל אחד ואחד ,

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע ,ויהושוע לזקנים וזקנים לנביאים עד ליום זה התורה בהמשכה תמידית אחד המרבה ואחד הממעיט כך ע"י הישיבות הקדושות ממשיכים את התורה שקבל משה בסיני ,וכל הצדיקים מטרתם היא אחד לבנות להעמיד עוד הרבה ישיבות ותלמידים כפי שעשה רבינו מרן הקדוש הטהור חכם עובדיה יוסף ז.י.ע.א  רבינו קבץ את התורה למקום אחד והפיץ אותה והעמיד אלפי תלמידי חכמים מופלגים ב"ה.

בתורה שלנו יש חכמה נפלאה בכל תיבה ואות ופסוק ופרק ישנם סודות  נשגבים עד אין סוף התורה היא החכמה האמיתית לכל אדם בריה שנמצאת על היקום ובכל הגלקסיות בעולם  מי שזוכה לקבל עצה טובה מהתורה הוא מצליח לנצח את זה הבין יתרו שהיה ראש לעבודות זרות בכל העולם ,,

כתוב וגם בך יאמינו לעולם הכוונה משה רבינו ראש לכל הנביאים ,כי הס.מ מבלבל את האדם מי שזוכה היא לו סם חיים ומי שלא זוכה היא סם המוות כפי שרואים ביום בברור את הקליפות הקשות שלא זכו כגון לפיד בנט וחבריהם ועוד כמותם שלא זכו כלל להבין כי משה אמת ותורתו אמת והם עושים היפך התורה הקדושה כי להם היא סם המוות התורה כי לא זכו כלל להבין את המשמעות כי בך יאמינו לעולם ,,במשה ,,

כתוב בשיר השירים לבבתיני באחד מעיניך אומר מדרש רבה ישנם אנשים שבעין אחד מסתכלים על השם יתברך ותורתו ובעין שניה על העגל שהוא עבודה זרה ,כתוב בפרשה ויוצא משה את העם לקראת האלו=קים ??  אפילו שאדם מהרהר בדברי תורה אפילו לעת עתה לרגע זה שהם באים זה טוב לפני הקב"ה וגם שכולם לאחר מתרחקים לאחר מכן גם כן   זה טוב לפני השם יתברך ,

כתוב בתורה ויבא יתרו את ציפורה ושני בניה עמה למה נאמר בניה ולא בני משה רבינו הרי בניו הם אלה ציפורה השתדלה בהם יותר ממשה ולימדה אותם תורה שלמדה ממשה יום ולילה על כן נאמר בניה ולא בניו כי אישה יראת השם בת של תלמיד חכם שווה כל מחיר בעולם לישא אותה לאישה כי באם הבעל גולה או נפטר מהעולם נמצא שבניו ישארו תלמידי חכמים גדולים   בזכות אישתו שהיא בת של תלמיד חכם ,,או למדה בבית יעקב ,,  

עוד כתוב תורת השם תמימה משיבת נפש ,,ועוד כתוב שמעה עמי ואדברה אמר רבי לוי ידע שאין ישראל יכולין מחיים לראות קולו ולהשמיע דברו כי לא יוכלו לעמוד בזה על כן משה ידבר והשם יעננו בקול , כי נתן הקב"ה פתח וידע כי לעתיד לבוא בניו עובדים עבודה זרה שלא יהו אומרים אילו הראנו את כבודו ואת גדלו והשמענו קולו לא היינו עושים ע.ז כלל ,,אזי שלא ראו יכולים לטעות ולשוב לשם הלכה

מתנה הנותן מתנה לחבירו בין קרקע בין מטלטלין אין המקבל זוכה בה אלה ב א" מהדברים שהקונה זוכה בהם, שטר ,חזקה ,וכיוון שקנה באחד מהדברים ההם אפילו שלא בפני עדים זכה המקבל,אבל בדברים לא זכה המקבל וכל אחד יכול לחזור בו ,,ואם אמר לתן לחבירו מתנה מועטת אם חוזר בו נקרא ויש בו מחוסר אמונה ,,

העלון לע.נ רבינו עובדיה יוסף בן גורג"יה ולכל מתי ישראל לרפואת כל חולי עמו ישראל להצלחת אברהם קמחי בן אסתר ,אבי לוי בין אדל וכלל ישראל שבת שלום אידי חי לביא

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם