הרב אידי חי לביא

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ד                          פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת ויחי כניסת שבת קדש 4.15 מוצ"ש 5.18  ר.תם5.56 מפטירים ויקרבו ימי במלכים

ויחי יעקב למה פרשה זו סתומה משני טעמים האחד שנפטר הצדיק החלו משתעבדים למצרים כי אין הצדיק נמצא, הטעם השני שיעקב אבינו ע"ה סתם מימנו את כל הצרות ועלה לגנזי מרומים ,עוד כתוב בפרשה ויקרבו ימי ישראל למות ?כתוב בתהילים כי גר ותושב אני עמך ? האדם הוא כצל עובר בעולם הזה והלואי כמו צל של קיר או חומה אלה צל של עוף שעובר מהר, שנאמר כצל עובר כתוב בתהילים כצל עובר ואין מקווה  האדם חושב כי יישאר כאן בעולם הזה לנצח   כמקווה אך דעקה שזה עצת ה.סמ לבלבל את האדם ולגרום לו לרדת ברוחניות ולחשוב שיישאר כאן לנצח, ועליו לאסוף כסף נכסים וסחורות וזה עצת הייצר  כפי שביארנו ,כל האבות הקדושים ידעו זאת באומרם אברהם אמר ואנכי הולך ערירי ,יצחק אמר ואברכך לפני השם לפני מותי ,ויעקב אמר ושכבתי עם אבותי בפרשה שלנו ,

ויקרא לבנו ליוסף למה יוסף ? כי יש בידו לעשות כי הוא מלך ומסורה לו השעה טעם שני כי יעקב אמר ליוסף אני ירדתי למצרים לכבודך לראות פניך שאמר אמותה הפעם ,עוד יעקב לא רוצה להקבר במצרים כי עתיד הקב"ה להכות את המצרים במכת כינים אינו רוצה שגופו חלילה יפגע כי צדיקים במיתתם קרואים חיים ושלמים גם במקום קבורתם ועוד כי רצה לשכב עם אבותיו אברהם ויצחק ועוד ידע יעקב את סוד מערת המכפלה ואת מקום כניסתו של האדם לגן עדן מדרכה שגילה אברהם ליצחק ויצחק גילה ליעקב ,,,היום בעוונותינו הרבים נמסרה לישמעאלים והם שולטים שם בגין שאנו לא מאוחדים ולא הולכים בדרכי השם ויש לנו שרים שהם צרים לעמינו בר מינן וחבל מאוד ,,ועוד טעם לא רצה יעקב   שיעשו  את קברו כעבודה זרה,

עוד כתוב בפרשה המלאך הגואל אותי מכל רע הוא יברך ?ידוע שהפרנסה קשה יותר אפילו מלידת אישה שבאישה נאמר בעצב תלדי בנים ,בפרנסה כתיב בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך ,עיצבון לשון רבים  ומעוט רבים שניים כך ראיה כי הפרנסה קשה יותר מלידה ,הפרנסה קשה יותר אפילו מגאולה שנאמר שהשם מפרנס שנאמר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון , והגאולה תהיי ע"י מלאך ששולח הקב"ה במהרה בימינו  אמן ,ולמה נאמר שהפרנסה קשה כריעת ים סוף בזה נאמר גוזר   ים סוף לגזרים ,בפרנסה נאמר נותן לחם לכל בשר ,וזה יותר קשה כי זה יום ביומו קריעת ים סוף היא חד פעמי קשה וחסל ,,,,יוצא כי הפרנסה קשה יותר מכל ,במיוחד היום בימים טרופים אילו שמטילים גזרות על הציבור החרד לדבר השם מקצצים רק בצדיקים בקצבאות הילדים ,בתמיכה במוסדות תורניים בכל דבר שבקדושה ,,וחבל מאוד ,,,

עוד כתוב בפרשה היקבצו ושמעו בני יעקב :גם אז היו מפוזרים בני יעקב וגם היום לעתיד לבוא היקבצו אומר המדרש שירד מלאך וקבצן אצל יעקב ברוח הקדש אל אביהם אמר יעקב  לבניו שמעו אל ישראל אביכם מה הקב"ה בורא עולמות אף אני בורא ומה הקב"ה מחלק אף אני חלק את הארץ ארץ הקדש ,מכאן זכו בני ישראל לקריאת שמע שנאמר אמר יעקב לבניו השבטים "שמעו אל אביכם שבשמים שמה יש בלבבכם מחלוקת על הקב"ה חלילה אמרו לו כך אין בליבנו מחלקות על הקב"ה אלה השם אלו=קינו השם אחד פתח הזקן יעקב אבינו ואמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד "

וכך עד ליום זה זכינו לומר שמע ישראל פעמיים ביום שחרית וערבית ליחד שמו יתברך ולהמליכו עלינו ולקבל עול מלכות שמיים ולמסור עצמינו על קידוש השם יתברך שמו ..

ידוע הזוהר הקדוש בפרשתינו ויחי כי הרוח שבאדם לפני יצאתה חודש מין העולם מכריזים עליה  גם ציפורים שבשמים  וכאשר מתחילים ימים אילו באדם צלמו נחשך ואין דיוקנו  נראה,פעם רבי יצחק היה עצב והרגיש כי נשמתו עומדת לצאת הלך לחברו רבי יהודה ובקש מימנו שלושה דברים האחד שיזכיר דברי תורה שאמר משמו,שתיים שיזכה את בנו יוסף ללמוד תורה ,שלוש שיעלה לקברו כל 7 ימים אמר לו רבי יהודה לרבי יצחק מנין לך שכך הוא ענה אותו רבי יצחק כאשר אני מגיע בתפילה

                                                                                    המשך דך הבא הפוך

 לשומע תפילה אני רואה את הצלם שלי  עכשיו זה כמה ימים שאיני רואה זאת ואני מבין שמלאך המוות בא לקחני מין העולם,,  אמר לו רבי יהודה בו נלך לרבי שמעון בן יוחאי הלכו אצל רבי שמעון ומצאוהו שהיה עמל בתורה ,,באו אצל רבי שמעון בן יוחאי ראה אותם רבי שמעון מיד תפס את רבי יצחק בידו וצעק מי שנכנס לכאן ורגיל יכנס ומי שלא גוזרני עליו שלא יכנס ,נכנסו רבי יצחק ורבי יהודה לרבי שמעון ורבי שמעון קשר למאך המוות בחוץ ,ישבו ולמדו תורה כולם אמר רבי שמעון לבנו רבי אלעזר אל תכניס אף אחד לכאן ואם ירצה להיכנס אדם תשביע אותו אלא יכנס ,

שאל רבי שמעון את רבי יצחק ראית את אביך בימים אילו אמר לו הן אמר לו רבי שמעון בשעה שאדם מסתלק מין העולם הזה רואה את דיוקנם של אביו ובני משפחתו וכולם באים ללוותו והולכים עם נשמתו למקומה הראוי לה ,

ואז קם רבי שמעון ואמר אדון עולם ניכר רבי יצחק אצלנו כאן לומד בישיבה שלי והוא מאילו שבעה עיניים שיש כאן יצאה קול ואמר תביאהו בזמן שתכנס לשרות בכיסאך. ואז בינתיים ראה רבי אלעזר כי מלאך המוות הלך לו לדרכו ,בינתיים רבי יצחק ראה כל זאת ופחד מאוד אמר רבי שמעון לבנו אלעזר אחוז ביד יצחק והם החזירו לו את פניו ונפשו וחזר לעמול אתם בתורה הקדושה ,,

וכשישן רבי יצחק בא אביו ואמר לו אשריך שאתה זכאי בעולם הבא ראית את מקומך אשריך שאתה נטוע בין שני אילנות גדולים רבי שמעון ורבי אלעזר הכינו לך לראות מארבע כנפי רוחת השמיים מקום כיסאך ,שמח רבי יצחק ,,,ועוד סיפר לו אביו על העולמות המחכים לו שמח מאוד רבי יצחק וכשהתעורר  אמר לו רבי שמעון מה חלמת ענה לו והשתחווה לכבדו של רבי שמעון בן יוחאי ,,

אוי לנו שמסרו את קברו של רבי שמעון לידי הרשע לפיד שרוצה לעשות שם אתר ממשלתי ולפרוץ את כל חומות הצניעות ויבאו תיירים גויים לצדיק בלבושים לא צנועים ובעבודה זרה בידם אוי לנו כי אנו הקטנים נחזה בכל הרע הזה של ממשלת זדון אשר אין כל קשר לה ולמסורת ולתורת ישראל ,,,    

מוסר וחכמה

בעבר היו כמה משיחי שקר שהטעו ת בני ישראל והעולם במופתים שעשו, והם עשו חורבן גדול ולא היה כוח בידי גדולי הדור האמתיים כגון רבינו הטהור חכם עובדיה יוסף בן גורג"יה ועוד גדולים כוח להציל את העם, וגם בדור הזה ישנם כמה דתיים שקוראים לעצמם כאילו שטוענים שזה תחילת הגאולה והם מטעים את העם בשקרים ודמיונות שןוא ,,כך גם במדבר דור דעה הראה הסטן את משה רבינו שנושאים אותו באוויר ברקיע השמיים ,ואמר רש"י הקדוש הראה להם דמות  משה שמת וזה היה שקר גמור ,ומשה היה עם המלאכים לקבל תורה לישראל חי  וקיים ,אבל אהרון ושבט לוי ידעו שזה שקר ולא האמינו להם כלל ,,גם היום  בדורינו אחיי ואחיותיי  היקרים לא לטעות ולא להתבלבל ,ישנם כאן מחטאי הרבים שחושבים שהם דתיים ויושבים בממשלת הרשע ונותנים יד להרוס כל חלקה טובה אצל הקב"ה ותורתו הקדושה על אחיי ואחיותיי הבדלו מהעדה הזאת ותחי נפשיכם  אמן ודאי לחכימה ברמיזה ד"ל.

הלכה

חושן משפט סימן לה" סעיף קטן יד" אישה פסולה לעדות  כתוב בתורה ועמדו שני האנשים דקאי אעדים,משנה מכות דף ו" הר"מבם פרק ה" מהלכות עדות ,מסכת שבועות דף ל עמוד א" יוצא מזה שאישה לא יכולה להעיד על אדם שכשרותו אינה טובה וד"ל השם יצילנו אמן

י" בטבת יום הדין הגדול והנורא הצדיק איננו רבינו עובדיה יוסף זצל הסכנות אורבות לבני ישראל חייבים לשוב לשם  לחזור בתשובה לאהוב כל אחד מישראל להתאחד במיוחד הדתיים ,

העלון לע.נ חכם עובדיה יוסף   בן גורג"יה לע.נשמת כל מתי ישראל לרפואת חיילי צבא הגנה לישראל לאחדות בבני ישראל לאהבת חינם ושלום ,,להצלחת אברהם בן אסתר קמחי אבי לוי בן אדל סיגלית
Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם