פרשת פנחס

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

 

                                     פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

 

פרשת השבוע  פינחס כניסת שבת תל אביב 7.28 מוצ"ש8.34 ר.תם 9.19 מפטירים דברי ירמיהו

 

השלום הוא הכלי החזק ביותר בעולם בין עמים בין איש ואישתו ובין בני הבית בכלל כולם הקב"ה משלם מזומן למי שמגיע כגון פינחס שנאמר הנני נותן לו את בריתי שלום כל התורה כולה שלום שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ,שאדם בא מהדרך או מבחוץ השאלה הראשונה היא שלום ,בחיתמת התפילה מסיימים בשלום ,בברכת הכהנים מסיימים בשלום ,בערבית מסיימים הפורש סוכת שלום עלינו ,

שלום זו הגנה גדולה מאוד ובכדי להשיגה צריך להעמיק בתורה ולהבין מה מעלה רבה זו אשר אין לה שיעור ,השלום דורש אהבת הבריות , ויתור עד אין סוף הבנה ,התחשבות בצד שני עד אין סוף ממש לרפאות חולה שאינו מבין מעלה זו וזה ניסיון גדול מאוד ,,

עוד משה רבינו מתבשר כי עליו לעזוב את העולם הזה וכנראה ישרת  את הקב"ה בעולמות העליונים לעתיד לבוא אבל בקשת משה רבינו ברורה משה רבינו מבקש כך ?יפקד ה" אל=קי הרוחות לכל בשר איש על העדה :רש"י קדוש אומר בקש משה רבינו לפני מותו שיהיה מנהיג שיבין כל אחד ואחד לפי רוחו שידוע שכשם שפרצופיהן שונים כך גם דעותיהם שונים זו מזה ,,מבקש משה בתחינה רבה שהקב"ה ימצא מנהיג לבני ישראל סובלן בעל יכולות לסבול את כל דעותיהם כל אחד לפי דעתו ,,לכאורה זו בקשה קלה  אך קשה מאוד שיהי  אדם מנהיג כמשה רבינו ,,, משל למלך שהיה לו שושבין {משרת ] שהיה מפייס תמיד בינו לבין אישתו לימים הגיע   השושבין לקץ ימיו אמר למלך תן דעתך על אישתך הצדקת תתנהג איתה באהבה ובסבלנות רבה ,, ענה לו המלך לך תאמר לה שהיא תזהר בכבודי המלך זה מלכו של עולם והאישה זה בני ישראל ,,אמר לו הקב"ה צו את בני ישראל את קרבני לחי לאישי תחילה הסדר להם קרבנות ,,שהם למעשה התפילה של היום ,,אזי יהי שלום ביננו ,,ע"י התפילה ע"י האמונה  בגדולי הדור אזי תבוא הישועה והשם יתברך  ישמע בקולנו וניגאל מיד ,

עוד כתוב בפרשה צרור את המדינים כי צוררים הם לכם :  מכאן למדו חז"ל הקדושים הבא להרגך השכם להרגו ? איך למדו אמר רבי שמעון גדול המחטיאו מהורגו שזה שהרגו מביאו לעולם הבא זה שמחטיאו נושלו מכל העולמות כולם ,,שתי אומות קדמו את ישראל בחרב מצרים ואדום ושתיים בעבירה מואב ועמון כתוב לא יבוא עמוני ומואבי גם דור עשירי בקהל עד עולם ,,אבל מצרי ואדומיי דור שלישי באים בקהל,, מכאן למדו שאילו מחטיאי הרבים שרוצים ללמד את בנינו כפירה בשם שרוצים לעקור את תורתו הקדושה אין להם מחילה לעולם ועד עד שישובו בתשובה והיא קשה מאוד כי הם מנעו תורה מבני ישראל ורוצים לסגור תשב"ר בגין לימודי ליבא ויוצ"ב אוי להם מיום הדין אוי להם גם כאן בעולם הזה  בר מינן

בזכות נשים צדקניות נגאל וכן נגאלו ישראל ממצרים וכן כל שאר הגליות והראיה מבנות צלפחד הצדקניות כגון ותרבנה בנות צלפחד אל משה שאלו בעניין הירושה והנחלה המגיעה לאביהן נכדות של יוסף הצדיק היו בנות צלפחד באותו הדור שאל אהרון ובקש פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם ולא רצו הנשים ולא שמעו לבעליהן שדברו במצוות אהרון ואמרו אין לנו חלק בעגל הזה ,

וגם בעוון המרגלים אמרו הנשים נעלה ונכבוש את הארץ ולא היו העצה עם המרגלים כי כתוב בתורה מות ימותו במדבר הזה הכוונה לגברים בלבד הנשים לא מתו ולא היו העצה של המרגלים ,,אומר רבינו האר"י הקדוש בזכות זה היום בדורינו שולטות הנשים בעליהן כי לא היו שותפים בכל המעשה העגל ולא בעוון המרגלים על כן כל הנשמות המגולגלות היום הם דור המדבר שהנשים מקבלין  את שכרן כאן וגם לעולם הבא ,,    

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם