במדבר

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

      פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

 

פרשת השבוע  במדבר כניסת שבת 7.05 מוצ"ש8.09  ר.תם8.50 מפטירים והיה מספר הושע ב"

 

התורה שלנו הקדושה היא הפרדס בו יש הכל כתוב חי {18}פעמים וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמר למה חי פעמים ? כנגד חי ברכות בתפילת העמידה ,האבות הקדושים תקנו ג" תפילות שחרים תיקן אברהם וישכם אברהם בבקר אל המקום ,שחרית יצחק תקן מנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה ,יעקב תקן ערבית ,שנאמר ויפגע במקום פגיעה זו תפילה ,

עוד בקריאת שמע יש  חי אזכרות רמז ליח" ברכות בתפילת העמידה ,עזרא ובית דינו תיקנו חי" ברכות בעמידה , והם סמכו זאת ליח" אזכרות שבשמע ויח" פעם נאמר וידבר השם אל משה ול אהרון ,,

ועוד  כתוב בתורה הקרב אליך את בני לוי ? מה הכוונה כתוב צדיק כתמר יפרח שתולים בבית השם מי אילו אילו הלוויים הם כמו תמר מה תמר צילו רחוב כי זה עץ גבוה כך מתן שכרן של צדיקים רחוב גבוה כמו תמר ,התמר הזה יש לו פירות ,יש לו נובלות {פירות שלא בשלו ונשרו מהעץ ,יש לו גם סולין עושים בכפות שלו סלים ,,כך גם כן בני ישראל יש בהם בני תורה ,יש בהם עמי הארץ ,יש בהם בורים,

עץ התמר אין לו פסולת הוא נזקק לכל תמרים לאכילה ,לולבין להילול בחג סוכות ,חריות לסיכוך סיבים,סיבים לחבלים,סנסנים לכברה ,שפעת לקורות ,

כך גם בני ישראל המסולאים בפז ,יש בהם בעלי מקרא ,יש בעלי משנה ,מהם בעלי אגדה, מהם בעלי מצוות  ומהם בעלי צדקות ,, עוד התמרה הזו מכוונת לבה מכוון למעלה לאביהם שבשמיים נאמר עיני תמיד אל השם כי יוציא מרשת רגלי ,התמר הזה יש לו תאווה כך הצדיקים תאוותם הוא השם יתברך כל

יהודי צריך להתאוות לקרב לשם ולדבוק בו ,

עוד נאמר הקרב את מטה לוי כתוב אשרי תבחר ותקרב אשריו מי שבחר בו הקב"ה לקרבו אליו אשרי לו למי שעשו לו כן ,,במי בחר השם באברהם ,שנאמר בנחמיה הנביא פ.ט" אתה הוא  ה" האלוקים אשר בחרת באברהם, יש לציין רק קירבה בלבד אבל ביעקב נאמר מידה גדולה יותר כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו,אבל יעקב קרב את עצמו לשם כאשר הוא ישב באוהלה של תורה שנאמר יעקב איש תם יושב אוהלים , גם במשה בחר השם שנאמר בתהילים אומר דוד המלך ,לולי משה בחירו ,,יש צדיקים שהשם מקרבם ויש מי שבוחר בהם,גם את רחב הזונה קרב השם ,

על זה יש  מדרש מטרונה אחת שאלה לרבי יוסי השם אלוק=כן מקרב את מי שהוא רוצה אמר לה רבי יוסי חכי רגע הלך והביא לה סל של תמרים אמר לה אכלי מעט והייתה המטרוניטה בוחרת ואוכלת לעצמה

אמר לה רבי יוסי את בחרת מה טוב יותר עבורך והשם אינו יודע לברור אלה ברור כשמש שהשם בורר ובוחר בטובים ביותר ,,עוד אמר רבי שמואל ברבי יצחק לא כל הקרוב קרוב ולא כל הרחוק רחוק הכיצד?אהרון נבחר ע"י השם יתברך וכן בחרו אותו כל שבטי ישראל ונדחה שנאמר באהרון התאנף השם

ולאחר מכן הקרב את אהרון אחיך, בשאול נאמר הראיתם אשר בו בחר השם ,,ולבסוף נדחה נחמתי כי המלכתי את שאול ,גם בדוד נאמר ויבחר בדוד עבדו ,ובסוף ויצא המלך בכל ביתו ברגליו ויעמדו בית מרחוק   אמר רבי יהושוע בן לוי שנדוהו בית דין וקבל עליו ,ועוד כתוב ודוד עולה ובוכה במעלה הזיתים וראשו חפוי ונתקרב בסוף לשם יתברך,,מסכנה השם מרחיק ומקרב מעלה ומוריד אך חייבים לדבוק בשם בכדי שהשם יבחר בנו ויקרבנו אמן שנזכה כל בית ישראל ,,,ובחר בגדולי ישראל מרן וחבריו כמובן

מוסר

החי יתן אל ליבו ומחשבתו דבר מראשיתו ,תחילת יצרתו ומהותו ואיכותו  שבתו וקימתו של האדם שבטו ומשענתו מיום היותו בעולם הזה חובתו לעבוד את בוראו בגופו ונשמתו ליוצר הכל , אין חקר לתבנתו ואין כל בריאה יכולה לפטור אותו,על כן חרדה ילבש כל אדם ויאחזמו רעד כי לא נברא האדם כי לעבוד את בוראו ,רק דע כי הגוף יש לו צרכים שחייב האדם לקיים את גופו ע"י מחיה ומזון ומלבוש וכל צורכי הגוף אך דע שלא נברא האדם להעשיר אלה לעבוד את בוראו ,,אך עלינו לזכור עי העבד צריך חיות והיא הפרנסה ,אך לא יותר ,ומאחר שכן הדבר  איך יעשה האדם עיקר טפל וטפל עיקר אם לא ההוא מסיתו לצבור נכסים ויבטל את עבודת קונו ובראו ,,מה התועלת שהאדם אוסף כסף זהב נכסים ולבסוף שונאיו לוקחים הכל זו  טיפשות גדולה מאוד כי הוא הס.מ עשה זאת להשכיח את האדם מהתכלית ועל זה הוא מקבל שכר ,,אך חכם עניו בראשו ישכיל ויפנה לבו לתורה למצוות ולמעשים טובים ,,כי זה התכלית ,

ועוד חשוב מאוד לזכור כי הס.מ נותן כח לאדם להיות חריף גאון ורמאי בעסקים וכל הוא צובר כספים ונכסים רבים אך האדם לא מרגיש כי המידות נתנו לו להכשילו בכדי להוציאו מהתורה והמצוות ,,וזה תימה גדולה על רוב בני האדם אשר בור כרו ויחפרוהו להורידם לבאר שחת ,,עלינו להתעורר מהר ,,

 

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה וכל מתי ישראל ,,לרפואת כל חולי עמו ישראל לפדיון השבוי יהונתן פולארד ,,להצלחת בני ישראל ,,בברכת שבת שלום  אידיחי לביא  03-5011199 להערות

 

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם