פרשת בהעלותך

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

                                     פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

 

פרשת השבוע  בהעלותך כניסת שבת 7.15 מוצ"ש8.20 ר.תם 9.03 מפטירים  רוני ושמחי

 

כתוב בישעיה ה" חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר,,

  אמר הקב"ה למשה אני לא צריך לנרות, הזהרתיך על הנרות אלה לזכותם בלבד ולעשות להם שיהיה רצון לעובדי באמת ,

כתוב בדניאל הנביא פרק ב"ונהורא עימה שרה וכתוב בתהילים מזמור קלט" גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה ,למדנו מפסוקים אילו כי הקב"ה איני צריך לאורם של בשר ודם ,,אלא לזכות את האדם במצוות ובכוונה ורצון של האדם , כפי שבנה שלמה המלך את בית המקדש בנה חלונות צרות בפנים ורחובות בחוץ כי בית המקדש מאיר היה ולא נזקק לאור חיצוני ,, אך שאדם בונה בית וחלונות אזי הוא בונה רחב בחוץ וצר בפנים בכדי לקבל את האור מבחוץ ,

הקב"ה לא נזקק לאורם של בשר ודם אלה רוצה ברצון האדם לחפוץ בהשם ולעובדו באמת בתמים ברצון בדעת ,ובאמת ללא כל נגיעות אישיות או כלליות ,

עוד בפרשה אתה מוצא כי יב" שבטים הקריבו קרבנות למזבח ואת כולם קבל השם יתברך ,אלא שבט לוי לא הקריב והיו בצער גדול ,

משל למה הדבר דומה ? למלך שעשה סעודה לכל בעלי אומניות שהיה אוהבם מאוד ועשה להם משתה ושמחה, לבד מאחד מבעלי האומניות, אותו עזב בצד ,לאחר שסיים את ימי המשתה עם כל בעלי האומניות קרא לאותו אחד בודד ואמר לו, עכשיו אני אעשה לך לבד משתה וסעודה כיד המלך כי אתך אני שמח יותר מכולם ,, ולך אני נזקק לעשות שמחה לבד ,

כך עשה הקב"ה לאהרון הלוי והכהן, עזב אותו עד שאהרון נחלשה דעתו ולא היה יודע למה ? ומדוע כולם מקריבים קרבנות והוא לא אהרון הכהן הצדיק

,,אבל כמובן לא הוציא הגא מפיו וקבל את הדין בשמחה רבה ,,עד אשר אמר הקב"ה לאהרון בהעלותך את הנרות אתה אהרון כל יום תקריב לי קרבנות שהם הנרות ,ולאחר מכן קח את הלווים ,,

הנרות הם מורידים את השפע לעם ישראל ע"י החסד והמלכות שהם צינורות השפע אותם זכה אהרון להביא לישראל ,,ע"י התמימות והשתיקה וקבלת הצער והיסורים בדום ובסובלנות רבה ,,

כך גם אנו שעוברים כל יום ייסורים וביזיונות על זה שאנו אוהבים להקב"ה, לתלמידי חכמים לתורה, היום עומדים בצער מול הגל של  עמי הארצות, אשר לא מבינים ימינם משמאלם, והם מתריסים נגד הדת וחכמי הדור ,והתורה אנו נעשה כפי אהרון נשתוק ונקבל שכר גדול ונזכה לאור הגנוז השמור לצדיקים ,,

ועוד אנו נשכים ונעריב לבתי כנסיות ובתי מדרשות והם האוייבים והרפורמים  כלים מאיליהם ,, אמן ,,

הלכה

אסור מהתורה למחוק אחת מעשרה שמות הקדושים ואלו הם י=ה=ו=ה שם אד=נות א=ל אלו=קה א=לוקי אלו=קים ש=די צב=אות י=ה א=ה=יה ואפילו נמחק קצת כבר משמות אילו אסור למחוק השאר

אבל שרא כינויים כגון הגיבור הנורא וכיו"ב מותר למחוק ,,

אותיות הנטפלות להשמות לפניהם כגון ל =מל=ה" או כ= כה" מותר למוחקן אבל אותיות הנטפלות לאחריהן אסור כגון אלו=ככם הם" האחרונה אסור למוחקה ,וכגון אלו=קיך ך האחרונה אסור למוחקה ,

מוסר

האומר לשון הרע על שום אדם שאין בו  ומשקר ומוציא דבה עליו ,גדול עוונו מנשוא והוא מכת שקרים ומכת מספרי לשון הרע למדנו קל וחומר ממה שארע למרגלים על שהוציאו דיבת הארץ רעה אמר רבי אלעזר מה  המרגלים הוציא דבת הארץ רעה על אבנים ועל עצים אשר לא עיניים יש להם ולא אוזניים לשמוע ונענשו  המרגלים  קל וחומר בני אדם וגרוע מזה על חבירו אמר רבי ישמעאל כל המדבר לשון הרע עובר בשולש עבירות גילוי עריות עבודה זרה ושפיכות דמים בר מינן לא עלינו ,,

 

 

העלון לע.נ כלל מתי ישראל ,בכללם יגאל כתובים בן אסתר  אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר לרפואת כל עמו ישראל ,להצלחת כל עמו ישראל ,אמן הקטן אידי חי לביא 035011199

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם