פרשת כי תשא

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

 

 

 

 

ב.ס.ד                         פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

       פרשת  כי תשא  שבת פרה כניסת שבת 5.16 מוצ"ש 6.16  ר.תם 6.52 מפטירים ויהי דבר

 

כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד ,ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. למה לא יהיה נגף ?

כי כל שבני ישראל מתרבים במיוחד בעלי תורה ישיבות אברכים תלמודי תורה התשב"ר אזי נתגדל שמו יתברך בעולם והגאולה קרבה ...אבל זה כנגד זה ברא אלו=קים ,סטרא אחרא מיד מתקנא ורוצה חשבון כמה בני ישיבות כמה תשב"ר" פירוש  תינוקות של בית רבן, כמה רבנים ,כמה תלמידי כולל זה דרכו של ייצר הרע גונדה דילי סטרא אחרא,,זה אילו המתנגדים על השם ועל משיחיו מי אילו משיחיו שהם תשב"ר הם הצדיקים הקטנים של בית ישראל שבזכותם עומד עולם על תילו ,אילו המתנגדים הם באים כל פעם בתחפושת אחרת פעם המן , פעם פרעה , והפעם אילו ""שיויון בנטל" "קוראים להם,  בר מינן ,,  על כן צריך כופר לכפר על מעשה של הסטרא אחרא שרוצה לעקור את השורש שלנו ואת דרך אבותינו הקדושים ישראל סבא ,,כי הכסף יעוור עיני חכמים שהם ערב רב שהם חכמים לעת עתה ,ולבסוף כקש הנידף ,,וכעשב ,

ע"י שבני ישראל נותנים מחצית השקל כולם הופכים להיות אגודה אחת ומתקבצים יחד וניתרבים בעלי בתים וישיבות ותשב"ר אזי אפשר להכניע את קליפת המן   עמלק על כן אמרה אסתר במגילה למרדכי "לך כנוס את כל היהודים" על ידי כינוס אחדות של כל החרדים לדבר השם אזי אפשר להכניע את הסטרא אחרא,,אמן ואמן ,  

עוד כתוב בפרשה "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל " הרמז כאן כי שקל צריך לתן במשקל את הצדקה בענווה גדולה ולהרגיש שאתה כלום כשאתה נותן וזה קשה מאוד לעשות כן התורה כתבה העשיר לא ירבה שלא יחשוב העשיר כי משלו הוא נותן שלא יגיע לידי גאווה חלילה וגם הדל לא ימעיט כי יש לפעמים ענווה פסולה שהיא ממש ביטול גמור של האדם במקום שהוא צריך כן לדבר ולעשות מעשה ,ומה זה ענווה שלמה כאשר העשיר נותן לעני די מחסורו והוא מבין שזה רצון הבורא ואין לו כל גאווה וגסות ,,זו היא ענווה שלמה ומתוקנת ,

ועוד ושמרו בני ישראל את השבת ,אמרה שבת לקב"ה לכולם יש זוג ולי אין ?אמר לה הקב"ה כנסת ישראל בן זוגך על כן כל יהודי יהודי הוא כנסת ישראל הוא  בן זוג של שבת על כן פיקוח נפש דוחה שבת כי על כן עדיף לחלל שבת אחת בכדי לשמור שבתות הרבה ,,כדי שישאר הזווג בין ישראל ושבת ,,כי באם חלילה יחסר אחד מישראל בגלל שלא קבל רפואה בשבת הוא יגרום גירוש וכביכול חלל יש בתוך כנסת ישראל ,,על כן פיקוח נפש דוחה שבת ,,ומחללים שבת גדולי ישראל ומראים לעם שיש לחלל שבת בפיקוח נפש ,,

ועוד וירא העם כי בושש משה  הפגם הגדול של עם ישראל הוא כי פגמו בכבוד משה וכל תלמידיו שהם גדולי הדור תלמידי חכמים כי פשוט היו חסרים באמונת חכמים שלא האמינו כי יבוא משה רבינו מין ההר עם התורה הקדושה ,כי התורה ומשה דבריו קיימים לעד, בדיוק ככל חכמי ישראל הקדושים בכל דור ודור ,כפי שאמר הנביא ישעיה " ודבר אלו=קינו יקום לעולם " עוד וירא העם כי בושש משה יכול להיות כדבר הזה לאחר קבלת התורה באותות ובמופתים וכולם נתרפאו  וכולם הפכו לקבל רוח הקדש איך?עשו מעשה העגל ? אלה שערב רב  הם שהטעו את כולם וגם קצת מישראל   טעו ע"י שמיעה לערב רב כי הערב רב היה להם דעת גדול מאוד והיו חכמים והיה גם קצת טוב בהם אבל היה רע יותר שהיו מעורבים טוב ורע   והם הם המסיתים ומדיחים את ישראל כי באם יבוא אדם שהוא נגד התורה בוודאי שאנו נדחה אותו התוקף נמרץ ,,אבל שהוא בא ואומר אני דתי אני אוהב את ארץ ישראל אזי נותן הדעת ליפול ברשתו של זה וזה זה הערב רב בדורינו בר מינן ,,על כן צריכים לשמוע רק לגדולי ישראל הפוסקים וללכת אחר השם כפי שעשה משה מי להשם אלי ,,

ועוד רמז קטן תשא ,ת, תורה ש,שמים ,א,ארץ ראש בני ר.ר ב.ב רב הרב הוא ראש בני ישראל

הלכה ועשית כל אשר יורך מצוות עשה מין התורה  כתוב בנביא ישעיה הן יבושו ויכלמו כל הנחרים בך לולי כל ההבטחות הכתובות התורה היה קשה מאוד לסבול את הגלות ואת היסורים שעובר כל יהודי ויהודי בפרט כאן בארץ הקודש אבל מי ששומע לחכמים,והולך לבתי מדרשות ובתי כנסיות פותח ספרים ורואה אילו טובות מחכים כל מה שהבטיח הקב"ה אזי הוא מתנחם בגלות מרה זו ושמח שעתידים אנו לקבל את כל מה שהבטיח השם בתורתו הקדושה ומה ששמענו לגדולי הדור ולחכמים האמתיים . אמן,

העלון לע.נ אשר בן שרה שמחה בת אסתר יעקב בן דונה וכלל מתי ישראל ,,לרפואת כל חולי עמו ישראל לאחדות בני ישראל , לפידיון השבוי יהונתן פולרד ,,שבת שלום הרב אידי חי לביא טל 03-5011199  

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם