פרשת השבוע בראשית

"בראשית ברא אלוקים"
סופי תיבות אמת חותמו של מלך אמת כשרקדנו בשמחת תורה הוכחנו לשם יתברך כי אנו אוהבים אותו באמת וידוע שכל יהודי יש לו חלק בתורת ישראל אפילו אצל הרחוקים ביותר ,

על כן כתוב בסוף התורה הקדושה שלנו לעיני כל ישראל אפילו אצל הרחוקים ביותר ,
על כן צריך ללמד זכות על כל אחד ואחד מישראל במקומות הטובים שלו ובמעשיו הטובים ,

בראשית ברא אלוקים
ידוע שבשביל ישראל נברא כל העולם שנאמר
ישראל נקראו ראשית תבואתו והתורה נקראת ראשית דרכו וכו"
בשביל ישראל נבראו שמיים וארץ וכולם שיירים ופשוטים לעומת ישראל .
התורה וישראל נקראים ראשית והתיקון של כל אדם הוא לדעת מי הראשית ומה העיקר בעולמו שלו,
חלילה לאדם לחשוב שהעיקר זה שאר דברים ואז הופך את הראש לזנב ואז חייו אינם חיים ויש לו תלונות רבות על מי שאמר והיה העולם, אבל אם אדם משים עצמו ומבין ושואל ויודע מי ראשית ,
אזי הוא חיי כאן בגן עדן מעין עולם הבא אחד חלקי שישים מגן עדן כאן בעולם הזה ,
מי שיודע למי נברא כל העולם ,ומי ראשית שהם ישראל .

פרשת עקב פלגי מים חיים בשמיים מזהירים פרשת השבוע עקב כניסת שבת 7.20 מוצ"ש 8.22 ר.תם9.04 תל –אביב מפטירים ותאמר ציון ישעיה והיה עקב ? כתוב מואב סיר רחצי אמר הקב"ה שופת אני למואב סיר של פורענות ועוד כתוב על אדום אשליך

 

                                     פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

 

פרשת השבוע עקב כניסת שבת 7.20 מוצ"ש 8.22 ר.תם9.04 תל –אביב מפטירים ותאמר ציון ישעיה

 

והיה עקב ? כתוב מואב סיר רחצי אמר הקב"ה שופת אני למואב סיר של פורענות ועוד כתוב על אדום אשליך נעלי ? אמר הקב"ה הכל מוכנים לעשות תשובה ואני דורך גיתה של אדום בעקב רגלי אמיתי אעשה זאת כשתעשו תשובה אמר הקב"ה כפי שכתוב בגמרא  סנהדרין אין ישראל ניגאלין אלה בתשובה כך פסק רבי יוחנן כך פסק הרמב"ם הקדוש הרי"ף ועוד ,

אמר הקב"ה לבני ישראל בני לא תהיו סבורים שאני מבקש לעשות אתכם כעבד שמבקש האדון למכור אותו חלילה לי לעשות כן אלה ,אני מכין לבבכם בייסורים בכדי שתכינו לבבכם אצלי ,,

ועוד נשבע הקב"ה שלא יניח את ישראל לעולם שנאמר בעמוס הנביא לכן כה אעשה לך ישראל לעולם , מנין שזה לשון שבועה כתוב בשמואל הנביא לכן נשבעתי לבית עלי ועד היכן הקב"ה מייסר את ישראל עד העקב ,או עד שתשמרו לעשות את מצוותי עד העקב , מצוות שאדם דש בעקביו אזי אני גואל אתכם אמן ,,

תשובה היא תשובה לכל המינים ולכל הכופרים למיניהם כגון היום אמר הקב"ה ושמר השם לך כתוב בפרשה את מה שמר ?נביא משל למה הדבר דומה ,,ליתום שהיה מתגדל אצל בעל הבית טוב לב והיא אותו יתום אוכל ושותה אצל בעל הבית והיה מבין שבזכות עבדתו הוא נשכר ע"י ב"הבית  אמר לו בעל הבית חייך כל מה שאתה עשה אצלי זה בזכות חבית מים אחת שאתה שואב לי אבל אני משמר לך את שכרך בצרור כסף וזהב רב ,למה הדבר דומה כל הייסורים שאנו עוברים כאן בעולם הזה אנו אוכלים ושותים כאן ויש לנו זכיות כאן אבל השכר האמיתי צרור לחיי עולם הבא משומר לנו בני ישראל הסובלים כאן יסורים רבים וביזיונות הכל משומר לעתיד לבוא ,

עוד אמר הקב"ה למשה אתה עובר היום את הירדן ושתעברו את הירדן תכנסו לארץ הקודש ארץ ישראל לא תהיו סבורים שזה יהי כמו במדבר כשהייתם חוטאים הייתי מבקש עליכם רחמים כשעשיתם אותו מעשה התפללתי עליכם כשבקש הקב"ה לכלות אתכם חלילה אז ואתפלל אל השם ואמר לו אל תשחת את עמך אמר רבי חייא שאמר הקב"ה למשה קום רד מהר חמישה מלאכי חבלה ירדו לחבול בישראל מיש משה התפלל והזכיר את האבות אברהם יצחק ויעקב שלושה מלאכים ברחו שהם קצף משחית ומכלה בר מינן נשארו שנים הרעים קצף ואף אמר משה לקב"ה קומה השם באפך אתה תטפל באף ואני בחימה שנאמר לולימשה עמד בפרץ להשיב חמתו מהשחית זה מלאך חימה משה רבינו עצר אותו ,,,בכל דור ודור ישנו צדיק שהוא מגן עלינו ניצוץ משה רבינו והוא מקים עולה של תורה ונלחם עם הסטרא אחרא וזה קשה מאוד אבל הצדיק הקדוש ברוך הוא מסייעו ,בזכות האבות בזכות הרבנים הצדיקים נזכה לגאל נזכה לנצח את המשחיתים שרוצים להשחית את עתידנו ואת תורתנו אמן ואמן ,,

 

עוד והיה עקב תשמעון את המשפטים  האלה?מה המשפטים ואכלת ושבעת וברכת את השם אלו=קיך כל מי שמקיים ברכת המזון בנחת בכוונה אין לו צורך להתברך מרבנים הוא מברך להקב"ה והוא מתברך מימנו ישירות כתוב בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך כל אדם יכול להיות כמשה שיברך בכוונה בנחת את מי שאמר והיה העולם ,,ויזכה לכל ,,

כתוב עוד בזוהר הקדוש עשרה דברים צריך לעשות בסעודת שבת

ואילו הן א,נטילת ידיים ב"לתקן שתי כיכרות לחם משנה ג"לאכול שלוש סעודות ד"להוסיף מהחול על הקודש ה"להאיר השולחן בנר ו"צריך הסבה בשבת אחד מברך לכולם לפי הזוהר הקדוש ז"צריך להוסיף במישתיו כוס קידוש ,ח" צריך להוסיף בלבושיו ט"לתקן כסתות נאים  י" לשיר בשולחן שבת זה חשוב מכל שזה עדות והבטחה של הצדיקים שבנינו ימשיכו בדרכינו שלנו  שירת שבת  בשולחן ,,ונזכה לראות בני בנים זרע ברך השם אמן ואמן ,,

הלכה  מרן ש"ע חושן משפט סימן צ"ז

 

הלכות גביית עני מצוות עשה להלוות לעניי ישראל והוא מצווה גדולה יותר מהצדקה, וקרובו עני קדם לעניים אחרים ,ועניי עירו קדמים לעניי עיר אחרת ואפילו עשיר שצריך להלוותו מצווה להלוותו לפי שעה ,ולההנותו מדברים וליעצו עצה הוגנת לו ,אסור לנגוש את הלווה לפרוע שיודע שאין לו ,ואפילו להראות לו אסור מפני שהוא נכלם בראותו למלווה ואין ידו משגת לפרוע ,,,

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר לע.נ כל מתי ישראל ,להצלחת בני ישראל בברכה שפע פרנסה יראת שמיים ,,אמן שבת שלום אידי חי לביא 035011199

 

מטות מסעי

 

                                     פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

 

פרשת השבוע  מטות מסעי כניסת שבת 7.28 מוצ"ש8.33 ר.תם 9.17 מפטיר שמעו דבר בירמיהו

 

אומר הקב"ה למשה, אמר  נקם נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמיך מיתת משה רבינו תלויה בנקמת מדין אך הרעה הנאמן לא מחכה שניה ומיד מודיע לבני ישראל החלצו מאתכם אנשים לצבא אנשים צדיקים בלבד ,,,

אמר משה לקב"ה ריבונו של עולם אילו היו בניך עובדי אלילים או ערלים או כופרים במצוות לא היו שונאים אותנו ולא היו רודפים אותנו אלה בשביל התורה הקדושה שנתתה לנו שונאים אותנו בגלל שאנו שומרי מצוותיך ופיקודיך שונאים אותנו אי לכך אתה הקב"ה תנקום את נקמת מדין כי בגלל התורה והמצוות שונאים אותנו ,,

כתוב בתורה הקדושה אלף למטה אלף למטה על כל 1000 חיילים צריך 1000 לומדים בישיבות הקדושות שעוסקים בתפילה ותורה ומצוות זו הלכה למעשה ברורה כשמש,

ועוד ששמעו בני ישראל כי המלחמה תלויה במיתת משה רבינו לא רצו ללכת לנצח את המלחמה כי אהבו את משה וידעו כי הוא מושיען בכל העולמות ,,למשה לא הייתה ברירה והפיל גורל והצדיקים נבחרו לצאת ללחמה על מדין ,  היום בעוונותינו הרבים ישנם כמה מנהיגים ? שהם לא למדו ולא הגיעו לפרשה זו או לחילופין כופרים בתורה והם רוצים להנהיג את החכמים כי יש להם כח ושליטה על המוסדות ,,וחבל שזה לא יעלה להם כלל והם ייצאו מופסדים והשם יתברך יהפוך את הרע שלהם לטוב לנו בעזרת השם יתברך,

הלכה מי שנרדף חייב לברוח למקום מסתור או להיסתגר בארבע אמותיו מעשה שבאו כתבים רעים מין המלכות הלכו חכמי ישראל לרבי אליעזר בן פרטא ואמרו לו רבי הגיעו כתבים רעים מין המלכות כי אנו יהודים שומרי תורה ומצוות רוצים להרע לנו בחינם על זה שנתנה לנו תורה אמר להם ברמז רבי אלעזר בן פרטא ,ולי אתם שואלים לכו ושאלו את יעקב ואת דוד ואת משה רבינו שנאמר ויברח יעקב וכן במשה ויברח משה מפרעה ,ונאמר ויברח דוד משאול ,,כל הגדולים והצדיקים האלו ברחו להם עד יעבר זעם                  גם עשו לכם כך ,אבל שיצאו בני ישראל ממצרים למדבר ואמרו נעשה ונשמע ארבעים שנה הקב"ה שמר על ישראל והפיל את כל האומות והציל את בני ישראל מכל וכל נחשים עקרבים ועוד על כן כל המסעות הנ"ל כתובות בספר התורה להזכיר לנו את הניסים שעושה לנו הקב"ה כל יום וכל רגע ,,ועוד ימשיך לעשות ,,

עוד כתוב ויכתוב משה את כל מוצאיהם למסעיהם על פי השם ?למה כל הנסיעות של בני ישראל היו בקדושה גדולה באופן כזה שהיו מתקנים את כל האמונה בחכמים בדרך על ידי שהיו  שואלים את משה ואת חכמי ישראל הזקנים הנשיאים כל הנסיעות היו לעשות ויעודים עם האנשים הרחוקים מהשם ולהסביר להם כי בתורה והמצוות הם עיקר החיים של כל יהודי ולעסוק עימהם בדברי תורה שלום ולהרבות אהבת חינם ,,ואזי כולם יכירו את האמת התורה וישובו אל השם בדעת ובידיעה ברורה על זה כתוב "והם תכו לרגליך ישא מדברותיך " השם נתן כוח לתלמידי חכמים שילכו מחיל אל חיל מעיר לעיר לכתת רגליהם ולהגיד את דבר השם ולקרב את הרחוקים

כל המסעות שהיו במדבר בגלל קילקול האמונה בגלל ההתרחקות מהשם יתברך על כן עשה הקב"ה את כל המסעות הנ"ל כי היה יכול להכניסם ביום אחד לארץ ישראל ורצה הקב"ה שייכנסו לארץ ישראל בקדושה בדעת שמאמינים בשם יודעים את תורתו ואת מצוותיו כי כאן בארץ הקדש חייבים להתנהג בקדושה רבה לפני ארמון המלך שהוא מלך מלכי המלכים כי במדבר טעו ועשו את העגל הזה וירדו מדרגת האמונה על כן עשה הקב"ה את המסעות בכדי להגביר את האמונה שמה שעושים גם היום חכמי ישראל הקדושים כולם רוצים להגביר את האמונה על הכפירה ,,כי כאן בארץ הקודש אבדו את הצפון והולכים בני ישראל אחרי בלק אחרי העגל אחרי מנהיגים לא יראי השם כופרים בקב"ה בתורה בפרהסיה ועוד מדברים על חכמי ישראל ועל גדולי הדור והם רוצים לקבוע מתי ואיל ללמוד תורה ,,הקב"ה יעבירם מהר ככל האפשר שהם הרשעים מביאים דינים לעלום כמדין בדיוק אילו הם נמדינים עם שמות יהודים בר מנן ,,המאמינים בשם יזכו לגאולה פרטית וכן יראו  גם את הגאולה הכללית ובניין בית המקדש אמן .

הלכה

חושן משפט סימן ד, ס.ק.א"יכול אדם לעשות דין לעצמו אם רואה שלו ביד אחר שגזלו,יכול לקחתו מידו ואם האחר עמד כנגדו יכול להכותו עד שיניחנו,אפ" דבר שאין בו הפסד אם ימתין עד שיעמידנו בדיןוהוא שיכול לברר ששלו הוא נוטל בדין מכל מקום אין לו רשות למשכנו ,,

העלון לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם מורינו פוסק כל הפוסקים חכם עובדיה יוסף בן גורג"יה

להצלחת כל בני ישראל וע.נ כל מתי ישראל אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא 03-5011199

 

 

 

פרשת לך לך

כתוב בשיר השירים :לריח שמניך טובים שמן תורק שמיך :?פירוש למה היה דומה לבושם משובח ויקר שריחו   מיוחד בעולם ,אמר לו הקב"ה לך לך מארצך בכדי שיריחו אותך כל העולם בדרך וכן גם במקום מושבך ,,בכדי לפרסם את שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ב.ה ,,גדול מאוד המצווה לקדש שם שמיים ברבים ע"י הפצת התורה ,דרך ארץ , וויתור ,אהבת הבריות ,,כך אומרים כולם ראה זה בנו של מלך הבירה ,,וכך כל יהודי צריך להרגיש ולחשוב ,,וע"י כך מקרבים את הרחוקים ,,

 

עוד כתוב בשיר השירים :אחות לנו קטנה ושדיים אין לה :? אחות לנו קטנה מיזה האחות זה אברהם אבינו  ע"ה  אחות על שם מאחה את הקרעים בין כל דרי עולם ומכיר להם את בורא עולם ולמה קטנה  אברהם היה כאחות קטנה שמכירה רק עתה את בורא עולם ולמה שדיים אין לה ?? אין מי שלימד אותה תורה אלה למדה בעצמה כך אברהם אבינו הכיר את בוראו לבד ללא כל סיוע או יניקה מאדם אחר ,,זו גדולתו של אברהם אבינו ע.ה  ,,

ועוד כתוב :מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה: ?הכוונה ביום שנימרוד הלא צדיק גזר על אברהם אבינו לירד לכבשן האש ,,אמר אם חומה היא נבנה עליה  כך אמר הקב"ה למלאכי השרת אברהם יחיד ואני יחיד, ראוי ונכון שיחיד יציל את היחיד ,הוא בכבודו ירד להציל את אברהם אבינו מכבשן האש ,,

זה היה באברהם ואנו מה אנו מי יציל אותנו ??

  אנו הקב"ה מציל אותנו כל יום רק צריך לאחוז בתורתו הקדושה בחסד במעשינו הטובים ואנו גם כן נצא מכבשן האש שכאן בעולם הזה מלא יסורים ניסיונות ועוד  וכ"ב ,,אם  נאחוז בתורה חזק ונידבק במצוות ובמעשים טובים נזכה להיות אברהם אבינו  ע"ה ,,,

עוד לך לך מארצך וממולדך ומבית אביך ,צא  מכל השקרים והבלבולים שיש בעולם בארץ בדרך ובו אל הנשמה שבך שהיא חלק אלו=קה ממעל שזה עצם האמת לאמיתה לדעת כי הנשמה היא העיקר וחיותה זה מצוות ומעשים טובים תורה וחסד ,אדם חייב לצאת מכל   התאוות מכל רדיפת הממון ,רדיפת הכסף ,השררה ,ועוד ,,כי זה קליפות קשות שאי אפשר להוריד  רק ע"י התורה ומצוות ,,וענווה .

ולאחר כל זאת אומר הקב"ה לאברהם :אל הארץ אשר אראך : רשי" קדוש ולא גילה לו הארץ מיד ,כדי לחבבה בעניו ולתן לו שכר ,ועוד על אחד ההרים אשר אומר אליך ,כך גם אנו עוברים הרבה ניסיונות ,יסורים, וכל זה למה? אל הארץ אשר אראך,עולם שכולו טוב עולם שכולו תורה .כך אנו עוברים הרבה בילבולים ,ספקות ,וכל זה בכדי שיעמוד כל אדם בניסיון בחיים שלנו הנ"ל ושוב למה? בכדי שאברהם יחפש עוד יחקור עוד יפרסם עוד את הקב"ה בעולם למען : אל  הארץ אשר אראך : עולם הבא שבו נאמר

עין לא ראתה זולתך סלה ,,,יושבים צדיקים ועטרותיהם בראשם ונהנים מזיו השכינה ,,,,כל גם אנו..

ההלכה

דיני ברכות השחר ,מעיקר הדין מתר לצאת לנקביו קדם שיטול ידיו ,ויש מחמירים ליטול ידיו קדם צאת נקביו ,ולאחר  צאת נקביו יטול ידיו ויברך על נטילת ידיים, וברכת אשר יצר,ואם   צריך לנקביו ממש לא יעצור עצמו ,אלא יצא מיד לנקביו ,אחר כך יטול ידיו שחרית ויברך נטילת ידיים ואשר יצר ,

יש אומרים אסור ללכת ארבע אמות קדם נטילת  ידיים בא"חי פרשת תולדות הלכה ב" אלא יילך פחות מארבע אמות ישהה מעט וימשיך כך עד למיים ליטול ידיו ,ומי שמכין מיים סמוך למיטתו תבוא עליו ברכה , מוסר

כל בריאת האדם בעולם בכדי שיידע מי בוראו וכל הידיעה מי הבורא ע"י ביטול הגוף ותאוותיו,ויעשה מה שיצטרך לגופו בלבד בהיתר תורה ,ועל ידי זה מאירין לדעת כי השם הוא האלו=קים,וכולו אחד וטוב

כל התורה כולה היא לקדש את הגוף ע"י תורה ומצוות ,ואם הגוף חלילה פגום אזי לא יכול לבטל עצמו לשם  יתברך ולדעת כי השם הוא האלו=קים,כי העבירה גורמת  לשכוח את השם יתברך ואם יש לו התעוררת  קצת אזי זה עובר מהר ושוכח את מי שאמר והיה העולם ,על כן צריך לזכור תמיד את השם יתברך ,,אש תמיד תוקד על המזבח ,,אש זה תורה  תמיד זה הדעת מזבח זה אנו ,,נזכה לדעת אמן

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה וכל מתי ישראל לאהבה ,אחדות בני ישראל שבת שלום ומבורך,

אידי חי לביא להארות 035011199 

פרשת פנחס

 

                                     פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

 

פרשת השבוע  פינחס כניסת שבת תל אביב 7.28 מוצ"ש8.34 ר.תם 9.19 מפטירים דברי ירמיהו

 

השלום הוא הכלי החזק ביותר בעולם בין עמים בין איש ואישתו ובין בני הבית בכלל כולם הקב"ה משלם מזומן למי שמגיע כגון פינחס שנאמר הנני נותן לו את בריתי שלום כל התורה כולה שלום שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ,שאדם בא מהדרך או מבחוץ השאלה הראשונה היא שלום ,בחיתמת התפילה מסיימים בשלום ,בברכת הכהנים מסיימים בשלום ,בערבית מסיימים הפורש סוכת שלום עלינו ,

שלום זו הגנה גדולה מאוד ובכדי להשיגה צריך להעמיק בתורה ולהבין מה מעלה רבה זו אשר אין לה שיעור ,השלום דורש אהבת הבריות , ויתור עד אין סוף הבנה ,התחשבות בצד שני עד אין סוף ממש לרפאות חולה שאינו מבין מעלה זו וזה ניסיון גדול מאוד ,,

עוד משה רבינו מתבשר כי עליו לעזוב את העולם הזה וכנראה ישרת  את הקב"ה בעולמות העליונים לעתיד לבוא אבל בקשת משה רבינו ברורה משה רבינו מבקש כך ?יפקד ה" אל=קי הרוחות לכל בשר איש על העדה :רש"י קדוש אומר בקש משה רבינו לפני מותו שיהיה מנהיג שיבין כל אחד ואחד לפי רוחו שידוע שכשם שפרצופיהן שונים כך גם דעותיהם שונים זו מזה ,,מבקש משה בתחינה רבה שהקב"ה ימצא מנהיג לבני ישראל סובלן בעל יכולות לסבול את כל דעותיהם כל אחד לפי דעתו ,,לכאורה זו בקשה קלה  אך קשה מאוד שיהי  אדם מנהיג כמשה רבינו ,,, משל למלך שהיה לו שושבין {משרת ] שהיה מפייס תמיד בינו לבין אישתו לימים הגיע   השושבין לקץ ימיו אמר למלך תן דעתך על אישתך הצדקת תתנהג איתה באהבה ובסבלנות רבה ,, ענה לו המלך לך תאמר לה שהיא תזהר בכבודי המלך זה מלכו של עולם והאישה זה בני ישראל ,,אמר לו הקב"ה צו את בני ישראל את קרבני לחי לאישי תחילה הסדר להם קרבנות ,,שהם למעשה התפילה של היום ,,אזי יהי שלום ביננו ,,ע"י התפילה ע"י האמונה  בגדולי הדור אזי תבוא הישועה והשם יתברך  ישמע בקולנו וניגאל מיד ,

עוד כתוב בפרשה צרור את המדינים כי צוררים הם לכם :  מכאן למדו חז"ל הקדושים הבא להרגך השכם להרגו ? איך למדו אמר רבי שמעון גדול המחטיאו מהורגו שזה שהרגו מביאו לעולם הבא זה שמחטיאו נושלו מכל העולמות כולם ,,שתי אומות קדמו את ישראל בחרב מצרים ואדום ושתיים בעבירה מואב ועמון כתוב לא יבוא עמוני ומואבי גם דור עשירי בקהל עד עולם ,,אבל מצרי ואדומיי דור שלישי באים בקהל,, מכאן למדו שאילו מחטיאי הרבים שרוצים ללמד את בנינו כפירה בשם שרוצים לעקור את תורתו הקדושה אין להם מחילה לעולם ועד עד שישובו בתשובה והיא קשה מאוד כי הם מנעו תורה מבני ישראל ורוצים לסגור תשב"ר בגין לימודי ליבא ויוצ"ב אוי להם מיום הדין אוי להם גם כאן בעולם הזה  בר מינן

בזכות נשים צדקניות נגאל וכן נגאלו ישראל ממצרים וכן כל שאר הגליות והראיה מבנות צלפחד הצדקניות כגון ותרבנה בנות צלפחד אל משה שאלו בעניין הירושה והנחלה המגיעה לאביהן נכדות של יוסף הצדיק היו בנות צלפחד באותו הדור שאל אהרון ובקש פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם ולא רצו הנשים ולא שמעו לבעליהן שדברו במצוות אהרון ואמרו אין לנו חלק בעגל הזה ,

וגם בעוון המרגלים אמרו הנשים נעלה ונכבוש את הארץ ולא היו העצה עם המרגלים כי כתוב בתורה מות ימותו במדבר הזה הכוונה לגברים בלבד הנשים לא מתו ולא היו העצה של המרגלים ,,אומר רבינו האר"י הקדוש בזכות זה היום בדורינו שולטות הנשים בעליהן כי לא היו שותפים בכל המעשה העגל ולא בעוון המרגלים על כן כל הנשמות המגולגלות היום הם דור המדבר שהנשים מקבלין  את שכרן כאן וגם לעולם הבא ,,    

Tuesday the 2nd. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם