הרב אידי חי לביא

ד                          פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת ויחי כניסת שבת קדש 4.15 מוצ"ש 5.18  ר.תם5.56 מפטירים ויקרבו ימי במלכים

ויחי יעקב למה פרשה זו סתומה משני טעמים האחד שנפטר הצדיק החלו משתעבדים למצרים כי אין הצדיק נמצא, הטעם השני שיעקב אבינו ע"ה סתם מימנו את כל הצרות ועלה לגנזי מרומים ,עוד כתוב בפרשה ויקרבו ימי ישראל למות ?כתוב בתהילים כי גר ותושב אני עמך ? האדם הוא כצל עובר בעולם הזה והלואי כמו צל של קיר או חומה אלה צל של עוף שעובר מהר, שנאמר כצל עובר כתוב בתהילים כצל עובר ואין מקווה  האדם חושב כי יישאר כאן בעולם הזה לנצח   כמקווה אך דעקה שזה עצת ה.סמ לבלבל את האדם ולגרום לו לרדת ברוחניות ולחשוב שיישאר כאן לנצח, ועליו לאסוף כסף נכסים וסחורות וזה עצת הייצר  כפי שביארנו ,כל האבות הקדושים ידעו זאת באומרם אברהם אמר ואנכי הולך ערירי ,יצחק אמר ואברכך לפני השם לפני מותי ,ויעקב אמר ושכבתי עם אבותי בפרשה שלנו ,

ויקרא לבנו ליוסף למה יוסף ? כי יש בידו לעשות כי הוא מלך ומסורה לו השעה טעם שני כי יעקב אמר ליוסף אני ירדתי למצרים לכבודך לראות פניך שאמר אמותה הפעם ,עוד יעקב לא רוצה להקבר במצרים כי עתיד הקב"ה להכות את המצרים במכת כינים אינו רוצה שגופו חלילה יפגע כי צדיקים במיתתם קרואים חיים ושלמים גם במקום קבורתם ועוד כי רצה לשכב עם אבותיו אברהם ויצחק ועוד ידע יעקב את סוד מערת המכפלה ואת מקום כניסתו של האדם לגן עדן מדרכה שגילה אברהם ליצחק ויצחק גילה ליעקב ,,,היום בעוונותינו הרבים נמסרה לישמעאלים והם שולטים שם בגין שאנו לא מאוחדים ולא הולכים בדרכי השם ויש לנו שרים שהם צרים לעמינו בר מינן וחבל מאוד ,,ועוד טעם לא רצה יעקב   שיעשו  את קברו כעבודה זרה,

עוד כתוב בפרשה המלאך הגואל אותי מכל רע הוא יברך ?ידוע שהפרנסה קשה יותר אפילו מלידת אישה שבאישה נאמר בעצב תלדי בנים ,בפרנסה כתיב בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך ,עיצבון לשון רבים  ומעוט רבים שניים כך ראיה כי הפרנסה קשה יותר מלידה ,הפרנסה קשה יותר אפילו מגאולה שנאמר שהשם מפרנס שנאמר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון , והגאולה תהיי ע"י מלאך ששולח הקב"ה במהרה בימינו  אמן ,ולמה נאמר שהפרנסה קשה כריעת ים סוף בזה נאמר גוזר   ים סוף לגזרים ,בפרנסה נאמר נותן לחם לכל בשר ,וזה יותר קשה כי זה יום ביומו קריעת ים סוף היא חד פעמי קשה וחסל ,,,,יוצא כי הפרנסה קשה יותר מכל ,במיוחד היום בימים טרופים אילו שמטילים גזרות על הציבור החרד לדבר השם מקצצים רק בצדיקים בקצבאות הילדים ,בתמיכה במוסדות תורניים בכל דבר שבקדושה ,,וחבל מאוד ,,,

עוד כתוב בפרשה היקבצו ושמעו בני יעקב :גם אז היו מפוזרים בני יעקב וגם היום לעתיד לבוא היקבצו אומר המדרש שירד מלאך וקבצן אצל יעקב ברוח הקדש אל אביהם אמר יעקב  לבניו שמעו אל ישראל אביכם מה הקב"ה בורא עולמות אף אני בורא ומה הקב"ה מחלק אף אני חלק את הארץ ארץ הקדש ,מכאן זכו בני ישראל לקריאת שמע שנאמר אמר יעקב לבניו השבטים "שמעו אל אביכם שבשמים שמה יש בלבבכם מחלוקת על הקב"ה חלילה אמרו לו כך אין בליבנו מחלקות על הקב"ה אלה השם אלו=קינו השם אחד פתח הזקן יעקב אבינו ואמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד "

וכך עד ליום זה זכינו לומר שמע ישראל פעמיים ביום שחרית וערבית ליחד שמו יתברך ולהמליכו עלינו ולקבל עול מלכות שמיים ולמסור עצמינו על קידוש השם יתברך שמו ..

ידוע הזוהר הקדוש בפרשתינו ויחי כי הרוח שבאדם לפני יצאתה חודש מין העולם מכריזים עליה  גם ציפורים שבשמים  וכאשר מתחילים ימים אילו באדם צלמו נחשך ואין דיוקנו  נראה,פעם רבי יצחק היה עצב והרגיש כי נשמתו עומדת לצאת הלך לחברו רבי יהודה ובקש מימנו שלושה דברים האחד שיזכיר דברי תורה שאמר משמו,שתיים שיזכה את בנו יוסף ללמוד תורה ,שלוש שיעלה לקברו כל 7 ימים אמר לו רבי יהודה לרבי יצחק מנין לך שכך הוא ענה אותו רבי יצחק כאשר אני מגיע בתפילה

                                                                                    המשך דך הבא הפוך

 לשומע תפילה אני רואה את הצלם שלי  עכשיו זה כמה ימים שאיני רואה זאת ואני מבין שמלאך המוות בא לקחני מין העולם,,  אמר לו רבי יהודה בו נלך לרבי שמעון בן יוחאי הלכו אצל רבי שמעון ומצאוהו שהיה עמל בתורה ,,באו אצל רבי שמעון בן יוחאי ראה אותם רבי שמעון מיד תפס את רבי יצחק בידו וצעק מי שנכנס לכאן ורגיל יכנס ומי שלא גוזרני עליו שלא יכנס ,נכנסו רבי יצחק ורבי יהודה לרבי שמעון ורבי שמעון קשר למאך המוות בחוץ ,ישבו ולמדו תורה כולם אמר רבי שמעון לבנו רבי אלעזר אל תכניס אף אחד לכאן ואם ירצה להיכנס אדם תשביע אותו אלא יכנס ,

שאל רבי שמעון את רבי יצחק ראית את אביך בימים אילו אמר לו הן אמר לו רבי שמעון בשעה שאדם מסתלק מין העולם הזה רואה את דיוקנם של אביו ובני משפחתו וכולם באים ללוותו והולכים עם נשמתו למקומה הראוי לה ,

ואז קם רבי שמעון ואמר אדון עולם ניכר רבי יצחק אצלנו כאן לומד בישיבה שלי והוא מאילו שבעה עיניים שיש כאן יצאה קול ואמר תביאהו בזמן שתכנס לשרות בכיסאך. ואז בינתיים ראה רבי אלעזר כי מלאך המוות הלך לו לדרכו ,בינתיים רבי יצחק ראה כל זאת ופחד מאוד אמר רבי שמעון לבנו אלעזר אחוז ביד יצחק והם החזירו לו את פניו ונפשו וחזר לעמול אתם בתורה הקדושה ,,

וכשישן רבי יצחק בא אביו ואמר לו אשריך שאתה זכאי בעולם הבא ראית את מקומך אשריך שאתה נטוע בין שני אילנות גדולים רבי שמעון ורבי אלעזר הכינו לך לראות מארבע כנפי רוחת השמיים מקום כיסאך ,שמח רבי יצחק ,,,ועוד סיפר לו אביו על העולמות המחכים לו שמח מאוד רבי יצחק וכשהתעורר  אמר לו רבי שמעון מה חלמת ענה לו והשתחווה לכבדו של רבי שמעון בן יוחאי ,,

אוי לנו שמסרו את קברו של רבי שמעון לידי הרשע לפיד שרוצה לעשות שם אתר ממשלתי ולפרוץ את כל חומות הצניעות ויבאו תיירים גויים לצדיק בלבושים לא צנועים ובעבודה זרה בידם אוי לנו כי אנו הקטנים נחזה בכל הרע הזה של ממשלת זדון אשר אין כל קשר לה ולמסורת ולתורת ישראל ,,,    

מוסר וחכמה

בעבר היו כמה משיחי שקר שהטעו ת בני ישראל והעולם במופתים שעשו, והם עשו חורבן גדול ולא היה כוח בידי גדולי הדור האמתיים כגון רבינו הטהור חכם עובדיה יוסף בן גורג"יה ועוד גדולים כוח להציל את העם, וגם בדור הזה ישנם כמה דתיים שקוראים לעצמם כאילו שטוענים שזה תחילת הגאולה והם מטעים את העם בשקרים ודמיונות שןוא ,,כך גם במדבר דור דעה הראה הסטן את משה רבינו שנושאים אותו באוויר ברקיע השמיים ,ואמר רש"י הקדוש הראה להם דמות  משה שמת וזה היה שקר גמור ,ומשה היה עם המלאכים לקבל תורה לישראל חי  וקיים ,אבל אהרון ושבט לוי ידעו שזה שקר ולא האמינו להם כלל ,,גם היום  בדורינו אחיי ואחיותיי  היקרים לא לטעות ולא להתבלבל ,ישנם כאן מחטאי הרבים שחושבים שהם דתיים ויושבים בממשלת הרשע ונותנים יד להרוס כל חלקה טובה אצל הקב"ה ותורתו הקדושה על אחיי ואחיותיי הבדלו מהעדה הזאת ותחי נפשיכם  אמן ודאי לחכימה ברמיזה ד"ל.

הלכה

חושן משפט סימן לה" סעיף קטן יד" אישה פסולה לעדות  כתוב בתורה ועמדו שני האנשים דקאי אעדים,משנה מכות דף ו" הר"מבם פרק ה" מהלכות עדות ,מסכת שבועות דף ל עמוד א" יוצא מזה שאישה לא יכולה להעיד על אדם שכשרותו אינה טובה וד"ל השם יצילנו אמן

י" בטבת יום הדין הגדול והנורא הצדיק איננו רבינו עובדיה יוסף זצל הסכנות אורבות לבני ישראל חייבים לשוב לשם  לחזור בתשובה לאהוב כל אחד מישראל להתאחד במיוחד הדתיים ,

העלון לע.נ חכם עובדיה יוסף   בן גורג"יה לע.נשמת כל מתי ישראל לרפואת חיילי צבא הגנה לישראל לאחדות בבני ישראל לאהבת חינם ושלום ,,להצלחת אברהם בן אסתר קמחי אבי לוי בן אדל סיגלית

ויגש אליו יהודה

ב.ס.ד                                פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת ויגש כניסת שבת קדש4.13 מוצ"ש5.16 ר.תם5.54 מפטירים ויהי דבר ביחזקאל  פרק  לז"

ויגש אליו יהודה מה הטעם יהודה ?מפני שהוא ערב את הנער לאביו שני המלכים נועדו יחדיו עסקינו בשני צדיקים שהם הביאו שלום גדול בין כל השבטים שחלקו זה בזה ואין לך צער גדול יותר בעולם יותר מהמחלוקת  ע"י הקירוב של שני האחים הצדיק יוסף והמלך יהודה נגרם שלום בעולם וזה גרם ותחי רוח יעקב  ,מתוך רצון יהודה לקיים את הבטחת אביו יעקב ויוסף הצדיק לבחון את אחיו באם ימסרו נפשם  על אחיו בנימין מתוך זה ששני הצדדים לשם שמיים יוצאו כל ברכות של העולם ,שני הצדדים מאמינים באמונה שלמה בצידקותם ויוצא מזה  שפע גדול ושמחה גדולה ,,

ויגש אליו יהודה  ויאמר  ידבר נא עבדך באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה,אמר שלמה המלך ע"ה  החכם באדם בני אם ערבת לרעך  נוקשת באמרי פיך משלושה דברים אמור כל אדם לברוח ,מין הערביות מין הפקדונות ומין המיאונים ,ובשלושה צריך להדבק בחליצה ,בשלום,ביו אדם לחברו ,ובהפרת נדרים,,יהודה סכן את עצמו ואת אחיו בנימין שערב את בנימין והבטיח להחזירו לאביו יעקב אבינו ע"ה על זה כמעט ונוקש ,אך כמובן שהקב"ה עילת העליות וסיבת הסיבות  לעשות כל זאת בכדי שהצדיק ירד למצרים כמלך ולא בשרשרות של ברזל,

גם היום ועכשיו בזמנינו אנו הקטנים הקב"ה עשה הכל לטובה נותן כוח לס.אחרא שהם לפיד ובנט וחבריהם שהם יותר רשעים מפרעה מלך מצרים ..חסרי אמונה ,,פחות מגויים ,ולראיה פרעה הבין הסכים קבל בדעתו כי הלוויים ילמדו תורה בגושן והם הם מקיימים את העולם , כמובן שכל השבטים הסכימו לזאת .ואילו הרשעים הארורים רוצים לכלא  בני ישיבה לכלא בגין שלא רוצים לעזוב את התורה שומו שמיים על כזה רשע ופשע בר מינן,,כתוב בתורה והקול נשמע בית פרעה..  כתוב בשיר השירים אחת היא יונתי תמתי אחד הכוונה לאברהם אבינו ,,אחת היא לאמא זה הכוונה ליצחק אבינו  ע"ה… ברה היא ליולדתה הכוונה יעקב אבינו ע"ה ראוה בנות ויאשרוה אילו הכוונה לשבטים ,,פרעה הרשע הבין מה שווים תלמידי חכמים בני ישראל השבטים שמחו פרעה וכל שריו בבני ישראל והללו אותם ,הפך אילו הרשעים עם שמות של יהודים בנט לפיד בר מינן ,, כתוב בתורה הקדושה אמר יוסף לאחיו :והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים: מה המסר של יוסף הצדיק.? ע"י שעמד בניסיון עבר את התיקון המר והקשה בהצלחה ולקח את הכבוד מס.אחרא והביא הכל לקדושה זכה לכבוד הגדול ,כל אחד מאיתנו הקטן שבקטנים יכול להוציא מהס.אחרא הרבה הרבה  באם ידבק וישמע לתלמידי חכמים ויסכה לכבוד גדול בכל העולמות ,ועוד אמר יוסף  שיש לדעת גם היום במיוחד היום הכבוד נופל חלקו אצל הרשעים בעלי העמדות כפי שכתבתי ברישא את שמותם צריך כל יהודי להעלות את כבוד התורה ואת חוקיה ואת מצוותיה ולא לפחד מרוחות רעות שנושבות ויחלפו מהר   בע"ה יתברך ,בקרוב מאוד יחזור הכבוד לישראל ואנו נהייה בשלמות אמן.כתוב בתורה אמר הקב"ה אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה : הפשט הוא שכאן רמוז כל גליות ישראל הצדיקים שסובלים יסורים על זה שהם  אוהבים את השם יתברך ורוצים לשמור מצוותיו וחוקותיו אבל יש שעור בעיסה וזה מעקב וכואב ,,אבל דווקה עכשיו שבני התורה ועולם היהדות בסכנה גמורה וכל אדם בפרטיות שלו בקשיים כלכלים וכן נפשיים תבוא הגאולה שנאמר ואנכי אעלך גם עלה אחייי בית ישראל הקב"ה יהפך את המכה שלנו לרפואה שלמה בקרוב   מאוד  אמן ,

,העלון לע.נ חכם יוסף עובדיה בן  ג"ורג"יה וכל מתי ישראל לאחדות בני ישראל ולרפואותם והצלחתם ולשחרור המדוכא ביסורים השבוי יהונתן פולארד ,,ולהצלחת אבי קמחי בן אסתר ,,שבת שלום אידיחי

הלכה כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו הפשט גם תשובה לא יעזור רק יום המיתה  על כן חכמים היזהרו בדבריכם ושקלו את מילותיכם במאזני פלס כמובן כל אברך הוא תלמיד חכם,,,,

וישב

ס.ד                          פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

       פרשת וישב כניסת שבת 4.16    מוצ"5.19  ר.תם  17.51             מפטירים על שלושה

וישראל אהב את יוסף :יעקב אהב את יוסף כי היה דומה לו חיצונית, וגם במידות, והיה מלמדו תורה והעביר לו את כל תורתו שלמד בשם ועבר, על כן עשה לו כתונת פסים,

 על כן באו הצרות על יוסף לפי הפשט בגליה כי בגלוי אהב אותו וראו אחיו ויקנאו בו ,

פסים, פ,פוטיפר, צרה אחת ס,סוחרים נמכר, צרה שניה י,ישמעאלים,שלישית, ם,מדיינים, ועוד פסים בזכות יוסף הצדיק פס, ים,נהייה פס בים סוף לבני ישראל,

בגלל שאהב את יוסף בגליה ,היה צריך לאהוב אותו באתכסייה, בסתר,אחיו של יוסף צדיקים היו,

 כי היו דבריהם ולבם שווה ,שנאמר לא יכלו דברו לשלום.כך היה גם עם אבשלום אח של אמנון בניו של דוד המלך ע"ה בשמואל ב" פרק יב" ולא דבר אבשלום עם אמנון מטוב ועד רע ,לבסוף שלח את נעריו להורגו על מעשה תמר אחותו של אבשלום בת דוד המלך ,כל אדם חייב להיות תוכו כבורו וזה מידה  קשה מאוד לקיימה מכל המידות,רק יחידי סגולה עומדים בניסיון הגדול הזה כמרן ז.י.ע.א רבינו הקדוש והטהור חכם עובדיה יוסף בן גורג"יה ,אומר את מה שבתוכו גם לרשעים שבישראל,,,

כתוב בזוהר הקדוש פרשת וישב כמה בישין עברו על יעקב אבינו ע"ה כמה סבל וייסורים יעקב וכל הצדיקים בכדי שיהיו זוכים ומזכים את הציבור ובני ישראל כגון יעקב אבינו סבל מעשו הרשע, מלבן הארמי, ראש המכשפים סבא של בלעם ברעות, מדינה שציערה את אביה בשכם,והקשה מכולם בנו יוסף 22 שנה לא ראהו והיה צריך לרדת מצרימה לטומאה גדולה בכדי לראות בנו, כך דרכם של הצדיקים בהיי עלמא, כך שאבד הצדיק אין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק ,,הכוונה שהקב"ה משגיח בעולם ורואה את הקילקול בדור אזי נאסף הצדיק לגנזי עולמים כי הקב"ה רוצה להשרות את הדין בעולם ולא יהיה מי שיגן עלינו בר מינן אוי לנו כי אבד הצדיק מהעולם כמה אנו הקטנים חייבים להתחזק באמונה ואהבת ישראל וחסד והעיקר תורה ותורה

ולראיה כתוב במשה ויאמר להשמידם לולי משה עמד בפרץ כל זמן שמשה רעה את ישראל הוא מגן עליהם ,כך מרן רבינו אהובינו חכם עובדיה יוסף היה מגן עלינו ועוד מגן עלינו בתורתו הקדושה באם נילמוד בספריו אזי יחשב לנו שהצדיק איתנו כאן ויהיה לנו מגן וצינה ועזרא  לכל בית ישראל אמן,

גם במצרים ראינו כאשר מת יוסף מיד התחילו הדינים שנאמר לאחר מיתתו, הבה נתחכמה לו פן ירבה ופן יפרוץ ,,כל הפרצות והגזרות היום על עולם התורה , היהדות , מוסד הרבנות ,השקר והבלבול שעושים השרים נגד היהדות ונגד חכמי ישראל ,

עקב שהצדיק אבד אזי יש כוח לדין לשרות אזי מבקשים כל מיני רעות נגד תלמידי חכמים אפילו משכנתא לזוג צעיר רוצים לא לתן לחרדים יראי השם ואפילו שהבנקים מרוויחים ריבית קצוצה מהתורה, אפילו ומי  מציעים "דתיים" הבית ההודי בר מינן לא לתן לצעירים חרדים משכנתא ,,זהו דין שורה בעולם עקב כי אבד הצדיק ,,השם יצילנו מאילו אמן ,,

הטומאה לא יכולה לסבול את הקדושה על כן הם רוצים להעיף את החרדים מארץ ישראל אילו ההודים והם לא רוצים לתן משכנתא ליראי השם בר מינן כי הם סוברים כי ארץ ישראל קדם לתורה ,

אבל אני לא אכחד לומר להם הם ממש עובדים ע.ז בגלוי כי לולי התורה אין קיום לעם ישראל והם טועים ,

ועוד במדבר הראה השטן  לכולם שמשה לא חזר 40 יום והראה להם הינה משה נשא בארון ומת חלילה וכולם האמינו , אבל אהרון ושבט לוי לא האמינו אבל לא יכלו לעשות כלום כי כל העם היו נגדם היו הורגים אותם חלילה וכל זה קרא לדור דעה במדבר שראו ניסים ונפלאות ממשה והשטן יכול היה להטעותם ,,וזה היה שקר גמור תדעו לכם אחיי בית ישראל מי שעמדו רגלי אבותיו בהר סיני לא יאמין לשקר הזה הבית ההודי כי אין לנו אלה דברי רבותינו הקדושים מרן ,ע.יוסף ,רבי ציון אבא שאול ,ע"ה הרב שלום הכהן ראש ישיבת פורט יוסף בן המקובל האלוקי חכם אפרים הכהן,מרן יצחק יוסף וחכמי ישראל האמתיים שהם תולדות של משה ואהרון ורק להם חייבים לשמוע ולעשות אמן ואמן,

כל איילו שמצערים לחכמים ולבני התורה תלמידי חכמים יתנו את הדין ,

ולראיה אמר יהודה לאביו יעקב הכר נא למי הכתונת, באה תמר בפני קהל ועדה אמרה לו ליהודה הכר נא למי הערבון לו אני הרה מיד הבין יהודה ,ובוש כל גם השבטים וישמע יעקב כי בו יוסף חיה רעה אכלתהו "ויקרע יעקב שמלותיו" ,ולאחר במצרים שירדו האחים השבטים בבראשית פרק מד" ויקרעו שמלתם" באים צדיקים עסקינן שהקב"ה משלם מידה כנגד מידה קל וחומר בנו של קל וחומר לאילו הנוגעים בבני תורה וברבנים ובתלמידי חכמים שקצצו להם לחם לקטינים,קצבת ילדים, וכל חלקה טובה לפגוע בעולם התורה אוי להם ,

ועוד יוסף הוא הצדיק מרן ז.י.ע.א, יוסף לי בן אחר כתוב ועוד כי בן זקונים הוא לו ,יוסף הוא אוסף את חרפות ישראל קמי קודשה בריך הוא ,יוסף הוא מוסיף חיילים לתורה הוא יוסף מחזירם לבני ישראל בתשובה ,ומבטל את הבושות והחרפות לבני ישראל ,עוד כתוב ברחל יוסף לי בן אחר הצדיק עשה תמיד לקרב עוד את בני ישראל לאביהם שבשמיים ועוד חיילים ,,על זה נאמר כל המלמד את בן חברו   תורה כאילו ילדו זה מרן שכולנו בניו בתורתו הקדושה תמיד יוסף מוסיף עוד ועוד תלמידים רבנים לתורה הקדושה בזכותו נזכה לגאולה ונגיד דאי לצרותינו אמן,,,

עניין הגאולה כתוב בגמרא פסק הרמב"ם ורוב הראשונים אין ישראל נגאלים אלא בתשובה שיבוא רב גדול ויכפה את כל ישראל תשובה שלמה ,

אזי יבוא אליהו הנביא זכור לטוב ראשון ואחר משיח צדקינו שכתוב הינה אני שולח לכם את אליהו הנביא והשיב לב אבות על בנים ובנים על אבותם,

 כאשר יש רשע ויש כל מיני מרעין בישין של הממשלה כגון נישואין מין במין נגד התורה ולהם מגיע משכנתא בר מינן אזי מרחיקים את הגאולה ומביאים גלות גדולה יותר וזה ברור כשמש,,

 ואין להקשות כי כל אילו שסוברים התחלת גאולתה אינם אלה טועים, כי אין ישראל נגאלים אלא בתשובה ומעשים טובים ואהבת חינם וכבוד לתלמידי חכמים, ולשמוע לקולם של רבותינו הקדושים,

באים יישמעו המנהיגים לחכמים ויקיימו את דבריהם אזי נזכה לגאולה ,,השם יצילנו ויגאלנו במהרה אמן בימינו ,,,

מוסר ודרך ארץ

לא ישחק עם חבירו לא ביד ולא בדיבור ולא יאמר כי חבירו הוא ויכול לעשות ככל שירצה כי מוחל הוא לו וכי לא יקפיד עלי כלל כי   מקלות ראש זו תצמח איבה בר מינן כי יכול חבירו לגלות מומו של חבירו ותצמח איבה ושנאה מזה ,יזהר שלא יישב עם עמי הארץ כי הם מדברים שטות וכיסלות ואם אין לו ברירה שחייב ליישב איתם אזי יישב וידום וישקול מילותיו במאזני פלס וייטב לו ,,

העלון לע.נ חכם עובדיה יוסף בן גורגיה ז.י.ע.א. ולכל מתי ישראל לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם מורתי אסתר בת סרח שרה ולפדיון כל שבויי ישראל ולהצלחת אברהם קמחי בן אסתר

,שבת שלום ומבורך אידיחי לביא להערות או הארות טל  פקס  03-5011199

 

פרשת ויצא

ס                        פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת ויצא כניסת שבת 4.23      מוצ"ש5.23      ר.תם  5.57      מפטירים ועמי תלואים

ויצא יעקב  מבאר שבע  וילך חרנה מקום חרון אף  לבן הרמאי מקום עבודה זרה וכל הניסיונות שיש לאדם בעולם הזה .כאשר אדם בא לעולם  הזה אזי הוא הולך לעבור ניסיונות וייסורים כפי שעברו אבותינו הקדושים כמבואר בפרשה בברור בכדי לתן שכר לנשמה שבאה לעולם הזה ובכדי שנקבל שכר בעולם שכולו טוב עדן מקדם כפי מאמרי הזוהר הקדוש וחז"ל הקדושים .אומר שלמה המלך משלי כג" כד" אז תלך לבטח דרכך :אם תשכב לא תפחד :אז תלך לבטח: הכוונה במשלי על יעקב אבינו שלא יפחד מעשו ,ולבן שני רשעים גמורים . הקב"ה צריך לתן יעקב בטחון ע"י שאומר לו פרק כח"פסוק טו" הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ,יעקב אבינו יוצא לגלות הקשה והמרה אצל לבן מפחד מעשו ,על כן בפרשה ובא השמש פסוק יא" לאן בא למערב לשקיעה כי כשאין שמש אזי הליסטים והמזיקים יכולים ולהם רשות להזיק אילו לבן ועשו ,,כגון כל מיני מפלגות שהם נגד השם

עוד כתוב ויפגע במקום ?מקום הקדושה  אומרים בית המקדש ירושלים שם ויפגע במקום יעקב יודע לפגע במקום למרות כל הייסורים שעומדים לעבור עליו כפי שראינו בפרשה ,,כך גם אנו אחיי ואחיותיי היקרים ילדי השם יתברך כאן בזה העולם עכשיו שולח הקב"ה ניסיונות לבניו ובנותיו כאן בארץ הקודש ע"י ישראלים עם שמות יהודיים שמבקשים לעקור את תורת ישראל ואת כל דבר שבקדושה כפי שרצה לבן ועשו ורוצים עד ליום זה כל תולדותיהם כיוצא בהם עדיין כאן בזה העולם ..על כן אחיי ואחיותיי היקרים עלינו כולנו לפגוע במקום ,ולא לפספס חלילה את המטרה הקדושה ולשמוע לחכמי ישראל ,ולתמידי חכמים אמתיים שאינם אוהבים כסף ורוצים רק בטובת ישראל אחינו והם חכמים אמיתיים שביטלו את תאוות הכסף והכבוד שהוא היום העבודה זרה בדורינו היתום .

ועוד ויפגע במקום מלמד כי בא השמש הקב"ה משנה מעשה בראשית בגלל הצדיק יעקב ומזרז גלגל חמה לשקוע בכדי לדבר עם יעקב אבינו ולדבר  איתו בצנעה וכתוב לקמן ויזרח השמש הקב"ה אמר ליעקב אתה סימן לבניך כך אעשה גם לבניך ,עד ליום זה הקב"ה עשה לנו ניסים ונפלאות בזכות האבות הקדושים ומסדר את הטבע לפי בית ישראל ולפי רצון הצדיקים שבדורינו ועוד כתוב וזרחה לכם השמש ליראי שמי במלאכי פרק ג" באם אנו הקטנים נעשה רצון אבינו שבשמיים אזי כל מעשה בראשית ישתנה לטובת בני ישראל הקדושים .והשמש תיזרח לנו בעולם הזה ובעולם הבא אמן.

עוד ויאמר להם יעקב הידעתם את לבן בן נחור פרק כט" פסוק ה" לבן הוא בחינת כלל כל הרמאות שהייצר הרע נמצא בתוכו 24 שעות תמיד ובכל דור עד לביאת משיח צדקנו ייצר הרע נכנס בתוך מנהיגים גדולים לחלוק על הצדיק הגדול והאמיתי שהוא הצדיק האמת כרבינו מרן הטהור רבי עובדיה יוסף בן גורג"יה ז.י.ע..א כל אילו שחלקו עליו ועל השקפתו אינם אלה טועים וזה רואים בחוש שכל אילו שחולקים על הצדיק אינם עושים זאת אלה כי הדמיונות שהם גאונים והם   בקיאים ולהם נתנה רוח הקדש ,כל זה דמיונות שמכניס להם הייצר הרע כגון אמנון יצחק שהיום אין לו מיניין שיתפללו איתו ,וכל זה קרה מהדמיונות ותחבולתיו של הס.מ ומטעה את המנהיגים הגדולים ומכשיל אותם וחבל מאוד ,,וכל זה עשה הייצר הרע בכדי שלא יתקרבו לצדיק האמת מרן הקדוש והטהור וזה בדיוק לבן ועשו .שהם הכוח המדמה והם מלובשים בייצר הרע ומנסים להרחיק את בני ישראל מהצדיק האמת שאוהב את ישראל ומקרבן לתורה ,

הצדיק האמת מגלה את התורה לבני ישראל ללא כל סייג ופסולת אלה נותן סולת נקייה לכל תלמיד ורב ובני ישראל ככסף צרוף ונקי על זה אמר דוד המלך ע"ה אמרות ה" אמרות טהורות כסף צרוף . הלכה  אנו בני ספרד אסור לנו לקנות כרטיסי הגרלה מפעל הפיס  וכל שכן כרטיסי ספורט טוטו וכל מיני משחקים שמשחקים בשבת קדש ,וכן מי שהיה קטן פחות מ13 שנים וגנב אינו חייב להחזיר

העלון לע.נ מורינו רבינו הקדוש והטהור חכם עובדיה יוסף בן גורג"יה ולכלל כל מתי ישראל לרפואת כל חולי עמו ישראל ואימי מורתי אסתר בת סרח שרה ולאחדות כל בני ישראל ,אמן להצלחת אבי קמחי בן אסתר ,שבת שלום ומבורך אידי חי לביא  להערות או הארות טל פקס 03-5011199   

פרשת וירא

ד         

                        פלגי מים חיים בשמים מזהירים

פרשת וירא כניסת שבת 4.42 מוצ"ש 5.41 ר.תם 6.17 מפטירים ואישה אחת

וירא אליו באלוני ממרא פתח רבי יצחק ואמר מזבח אדמה תעשה לי אמר רבי יצחק אם אדם עשה לי מזבח ואני נגלה אליו על אחת כמה וכמה על זה שמל את עצמו שאני נגלה אליו כך גם אנו באם נמסור עלינו בתפילה ובמצוות השם יתברך יתגלה אילנו ע"י מלאכים ותלמידי חכמים ונזכה לראות את האמת ,,

וירא אליו זו בחינת התגלות אלוקית ההתגלות זו שמחה גדולה לנשמה שיודעים בברור כי השם עוזר אוהב וקרוב מאוד לאדם זו שמחה שאין לתאר ,גם שיש כנס של תלמידי חכמים זו התגלות אלוקית ושמחה גדולה לאדם בשמיים יש שמחה גדולה שמתכנסים תלמידי חכמים והתורה נמצאת במקום אחד ,זאת ועוד אפילו שבאים לחכם לשאול שאלה מקבלים קדושה ואורות גדולים ,כפי שהיה עם משה רבינו שהיו כל העם עומדים עליו מהבקר ועד הערב  כי רצו לקבל קדושה מהצדיק ,

ועוד כתוב והוא יושב פתח האוהל מלמד שישב שם הרבה זמן  וזה מלמדנו שבכדי שאדם יזכה לקדושה וליראה צריך לשת זמן רב באוהלה של תורה וקדושה ועוד כתוב כחום היום זה בא לומר לנו כי מידי יום יש הרבה ייסורים וחום וצער בעולם הזה וחייבים לסבול את החום והייסורים בכדי להגיע  לקדושה וליראה ולתורה ,

ואז וירא וירץ לקראתם זה השמחה שיש לאדם בתורה והוא מקבל מוחין דגדלות אורות של התורה והוא זריז ושמח ,כפי שאמר דוד המלך ע.ה שמחתי באומרים לי בית ה" נלך ,

כל מי שיש לו  מוח ושכל בקודקדו מבין כי התכלית היא עבודת השם לימוד התורה בכדי לקיים את מה שלמד ואזי הוא מבין מה היא התכלית לרוץ לשמוע תורה ,למצוות . למעשים טובים לפי התורה והיראה ,

ועוד כתוב וישתחו ארצה ,אברהם אבינו ע.ה מבין כי הוא עפר ואפר והוא מבוטל בפני כל אדם והוא מבין שהכלה כל מהשם יתברך שמו אזי אין מה להתריס או לקטרג או לבוא כלפי מעלה בטרוניה או בקושיות ,וד"ל .

ועוד אומר אברהם אבינו ע"ה אם נא מצאתי חן בעינך אל תעבור מעל עבדך. הפשט הוא  שאברהם מבקש מתחנן בבקשה הקדושה תשארי אצלי השפע יישאר כאן עוד מעט זמן ההתגלות לה זכה אברהם בקש לתעשה רושם ותישאר אצלו עוד ועוד עד אין סוף  כך צריכים אנו להרגיש שמתקרבים לקדושה לרצות להמשיך עוד ועוד בכדי שהשפע יבוא אילנו עד אין סוף ,,,

ועוד מכין אברהם אבינו את קבלת התורה לישראל וידע כי משה רבינו עתיד לקבל את התורה וידע כי המלאכים ינסו לשרוף את משה בכדי ליקח מימנו את התורה ולא הביאה לישראל על כן ואקחה פת לחם רצה לתן להם לחם בכדי שלא יוכלו לפגוע במשה הינה אכלתם אצלי ואיך תפגעו בבני כי ע"י המילה ידע אברהם אבינו כי בני ישראל כולם יחויבו במילה על כן התורה תבוא לישראל אך המלאכים יקטרגו על כן סתם פיהם בפת לחם ,,על זה נאמר אם שונאך רעב האכילו לחם ,,

הלכה כתוב במסכת חולין דף ט ע"ב תלמיד חכם יהא למוד במלאכת שחיטה ,מילה,כתיבה.יש אומרים אף קשר תפילין וברכת חתנים,וקשר ציצית ,,תלמיד חכם יושב ולומד תורה בסתר במקום צנוע אשריו אשרי חלקו ,,

Tuesday the 2nd. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם