פרשת בשלח שבת שירה

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

כתוב בפרשה ויהי בשלח פרעה   אמר לו הקב"ה אני כתבתי בתורתי שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך {דברים .כב"}ואתה פרעה שלחתה את האבות ואת הבנים השלכת ליאור ,,כך גם אני משלח אותך לים ואת בתך הצדקת בתיה אני אוריש לה את גן עדן ,,זה סופם  של הלא צדיקים שאינם מאמינים בהשם יתברך ,ועוד כתוב בתהילים "קמז" השולח אמרתו ארץ " אוי להם לרשעים שהם רמה ותולעה שרוצים לבטל את דברי הקב"ה אמר להם השם יתברך אתם אמרתם לא אשלח אתכם ואני אמרתי שלח את עמי נראה דברי   מי עומדים ?ודברי מי בטלים ?בסוף מה קרה עמד פרעה והתחנן למשה ואהרון,,קומו צאו מתוך עמי אמר לו הקב"ה לפרעה דברי מי עומדים על זה נאמר בתהילים " השולח אמרתו ארץ"  דברי התורה הם כסלע עומדים לעולם ועד ראינו השבוע שמרן דבריו עומדים וחזקים כסלע שחולק על הקדושה סופו מר כלענה וחבל מאוד ,,מי

עוד וישלח פרעה אומר דוד המלך ע"ה בתהילים  קכד" נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים "משל ליונה שהייתה יושבת  בקנה ובה נחש והיה מבקש לבולעה ברחה היונה למקום אחר וישבה בקנה ,נפלה אש בקנה ונשרף הנחש פרחה שוב הציפור וישבה לה בגג אחר מיד ברחה שוב למקום אחר ,אמרו לה חברותיה עד מתי את בורחת ?אמרה להם עד שאמצא קן נאה ומשובח שהוא חוף מבטחים ,,וכך היה מצאה לה חוף מבטחים לבסוף ,,הנמשל כך היו ישראל במצרים בורחים מהנחש שהוא פרעה ייצר הרע

שהנביא אומר על פרעה ביחזקאל .פ.כט שפרעה הוא התנים הגדול היה ,וברחו ישראל מהנחש פרעה שאמר הנביא יחרדו כציפור ממצרים ,הושע פ.יא" ואיך נשרף פרעה שנאמר בפרשה השבוע שירת הים תשלח חרונך יאכלנו כקש ,,ואז נאמר על ישראל בתהילים גם ציפור מצאה בית ,,אילו הם בני ישראל שבאו לארץ הקודש ישראל ,    

עוד כתוב בפרשה שמשה צעק אל השם יתברך והשם אומר לו מה תצעק אלי דבר אל העם ויסעו ,כן הברכה מתקיימת בשני בני יצחק יעקב ועשיו ואילו הן ביעקב נאמר והקול קול יעקב ,יעקב זכה בתפילה

שנאמר הקול קול יעקב ,, ועשיו זכה בידיים שהידיים ידי עשו שאמר עשו שנאמר בספר דברים ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פאן בחרב אצא לקראתך ,,אילו עשיו רק   בכוח אין להם דעת להבין אלה בכוח הזרוע ,,אבל להבדיל זכה יעקב בקול ששון וקול שמחה וגו"

מה פירוש מה תצעק אלי אמר איוב ותגזור אומר ויקם לך אמר רבי יהושוע הקב"ה מצווה למשה ומשה עשה מיד   כך כביכול מצווה משה לקב"ה וצעק אליו הצילנו  מיד פרעה אומר לו הקב"ה משה מה אתה מצטער תגזור ואני אעשה מיד ,,מיד נעשו ניסים ונפלאות לבני ישראל על הים 250   ניסים נעשו להם רק בלבד על הים ,, יהי רצון שנזכה כולנו לשוב אל השם בתשובה שלמה ונזכה לגאולה במהרה בימינו  אמן ,הלכה

טו בשבט שחל בשבת יבוא אדם לביתו יאמר שבת שלום יקדש על היין יעשה נטילת ידיים והמוציא ,,יאכל ,לאחר שסיים את הסעודה יביא את פירות טו בשבט פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל יעטר את שולחנו ככול אשר ביכלתו ,,ויברך על הפירות כסדר הזה דיני קדימה בברכות שבעה מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל חטה,שעורה,גפן,תאנה ,רימון,זית שמן דבש,הכלל כל הקדם לחברו בפסוק קדם לחבירו בברכה ,תמרים קדמין לענבים,מעשה קדרה תבשיל מחמשת מיני דגן קדם ליין,,

 וכך הסדר המוציא קדם לכל ,,ולאחר מיני מזונות ,ופת חיטים קדם לפת של שעורים,ואחר זית ,ואחר תמרים,ואחר ענבים,ואחר תאנים,ואחר רימונים,,

ויש נוהגים לאחר ברכת המזון וסילוק השולחן מביאים את הפירות ומברכין  התחלה וסוף ,,

מוסר

עיקר גדולתו של השם יתברך הוא שגם הרחוקים ממנו יתקרבו אליו יתברך והם גם יעבדו את השם ובזה מתייקר שמו יתברך למעלה ולמטה על כן אין לאדם לייאש את עצמו כלל וירחיק עצמו מאיתו יתברך עקב עוונותיו חלילה לעשות כן אלה ע"י שחטאיו מרובים יתקרב לשם יתברך ע"י הצדיקים שבכל דור ודור ויזכה לעשות תשובה מעליה לאט לאט ובטוח בע"ה יתברך

העלון לע.נשמות ישראל ולהצלחת בני ישראל בכללם אשר בן שרה יעקב בן דונה שרה בת חנה אברהם ניסים בן רחל ,,ולפדיון השבוי יהונתן פולארד משביו אמן ,, אידי חי לביא שבת שלום ומבורך

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם