פרשת השבוע וירא כניסת שבת

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

 

וירא אליו השם יתברך : בחינת ביקור חולים כשאדם מבקר את החולה אזי מאיר לו פנים ועשה לו כל צרכיו וסועד ועוזר את החולה ,אז  זוכה למצוות ביקור חולים כתוב במשלי :באור פני מלך חיים : על השכינה למעלה מראשותיו של חולה ,שכתוב בתהילים :השם יסעדנו על ערש דווי  כל משכבו הפכת וגו":

כך  הביקור חולה מוציא מימנו המחלה אחת לשישים באם הם באותו גיל ,ידוע הדבר כי הביקור מועיל מאד לחולה לבריאותו, ואף גורם לחולה לראות מראות גדולים כפי שראה אברהם אבינו  ע.ה ,

אמר איוב פרק יט" מבשרי אחזה אלו=קה : אמר אברהם ע.ה אחר שמלתי את עצמי הרבו גרים ובאו להדבק בזאת הברית ומבשרי אחזה אלוקה שאילולי עשיתי כן מהיכן היה נגלה עלי השם יתברך .כך גם אנו הקטנים אילולי היינו מוסרים את עצמנו על המצוות   כאבותינו הקדושים  אזי גם אנו היינו זוכים להתגלויות רבות מצד הקדושה שרבים מרבותינו הראשונים והאחרונים  זכו וחזו זאת מעוצם קדושתם ,

ועוד כתוב " והוא יושב פתח האוהל כחום היום" אמר רבי ברכיה משום רבי לוי בקש אברהם אבינו לעמוד אמר הקב"ה שב ? עתידים בניך לשבת לפני בבתי כנסיות ומדרשות ושכינה על גבן וקורין קריאת שמע ובני ישראל יושבים לכבודי ואני על גבן ,כתוב בתהילים :אלו=קים ניצב בעדת א=ל : 

ועוד כתוב ואתה קדוש יושב תהילות ישראל כל יום בתפילת שחרית אחרי החזרה ישראל משבחין ומקלסין את שמו יתברך והקדוש  ב.ה משרה שכינתו עליהם ,,

לעתיד לבוא יושב  אברהם אבינו בפתח גהינום ואינו מניח לאדם מהול לרדת לתוכה ,אבל אותן שחטאו יותר מידי מעביר  מעליהם עורלות של תינוקות שמתו ולא מלו ונותנה עליהם ומורידן לגיהנום ,

זאת ועוד כל הזכיות שהיו לבני ישראל במדבר שעשה משה רבינו כל הניסים בזכות אברהם אבינו שכבד את מלאכי שמיים וכבדם בפת ברחצו רגליכם  בהישענו תחת   העץ ועוד כל זה זיכה את משה לתן את המן במדבר מיים במדבר ,סוכה ,שנאמר שבו  נא תחת העץ ,,כל הכל בזכות אבותינו הקדושים שבזכותם אנו קיימים ואנו חייבים ללמוד ממעשיהם שהיו כולם לשם שמיים ללא כל נגיעות או טובות או כבוד או ממון ,,הכל לשם שמיים ,,נטו

כתוב בתהילים כה" :סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם: ?מה פירוש איזה סוד אכן סוד המילה שלא נתגלתה המילה אלה לאברהם אחרי עשרים דור מאדם ועד אברהם עד שבא אברהם אמר לו הקב"ה ואתנה בריתי ביני ובינך, אמר לו לאברהם באם תמול תיטול סוד ה"   יתברך ומה הסוד ??

סוד ס" שישים  ו שישה ד ארבעה  יחד שבעים באם תמול אני  מעמיד מזרעך שכתוב בפרשת דברים בשבעים נפש ירדו בני ישראל למצרים ,מעמיד אני שבעים זקנים שנאמר במדבר פ יא" אספה לי שבעים זקנים ,,ועוד מעמיד מושיע לישראל בטרם זמנם ושמו משה הוגה בתורה בשבעים   לשון ,שנאמר הואיל ומשה באר את התורה   הזאת באור הכוונה  פירוש   שבעים לשון .

ועוד זכה אברהם אבינו עליו השלום בסוד   גדול אמר לו אברהם ומי ימול אותי אמר לו הקב"ה דיו לעבד שיהי כרבו מול אתה  את עצמך ,,אמר הנביא נחמיה  אברהם קצת פחד מה עשה הקב"ה נטל ידו ומל יחד את אברהם בסכינו של אברהם אבינו  ע.ה זה סוד הברית ,,  כל מי שהוא מוסר את עצמו לקב"ה אזי זוכה  שהשם יתברך איתו בכל מהלכי חייו כל רגע כל שניה זוכה להשגחה פרטית וד"ל אמן שנזכה אנו דנ

מוסר

עיקר כבודו של אדם זה ביתו  כתוב כתפארת אדם לשבת בית שהוא מלכות שיש לכל אחד בביתו זה בחינת "כל כבודה בת מלך פנימה " שעיקר כבודו של אדם זה ביתו ,על כן הבית צריך שמירה גדולה ששם מלובשים כל הנפשות הפועלות באותו בית ,כתוב כל העוסק בבנין מתמסכן ויש אומרים מסתכן ,יש סכנה גדולה שבונים בית לשם כבוד ולא לשם שמיים אזי השם רחוק מהבית הזה ,אבל אם בונה בית לשם שמיים אזי הוא מקרב נפשות שבאים לבית זה שהוא לשם שמיים אזי מגדיל את שמו יתברך ,,וד"ל

הלכה  

צריך כל אדם לחנך את בניו ובנותיו הקטנים לקיים מצוות נטילת ידיים אפילו הם תינוקות ,

ואף שלא הגיעו לגיל חינוך והוא סגולה טובה בכדי שיגדלו  בטהורה ויהיו גדולי קדש ,,אמן

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה ,וכל מתי ישראל ,,,לאחדות ישראל ,לרפואה שלימה אמן

שבת שלום ומבורך אידי חי לביא להארות 03-5011199  
Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם