פרשת לך לך

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

כתוב בשיר השירים :לריח שמניך טובים שמן תורק שמיך :?פירוש למה היה דומה לבושם משובח ויקר שריחו   מיוחד בעולם ,אמר לו הקב"ה לך לך מארצך בכדי שיריחו אותך כל העולם בדרך וכן גם במקום מושבך ,,בכדי לפרסם את שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ב.ה ,,גדול מאוד המצווה לקדש שם שמיים ברבים ע"י הפצת התורה ,דרך ארץ , וויתור ,אהבת הבריות ,,כך אומרים כולם ראה זה בנו של מלך הבירה ,,וכך כל יהודי צריך להרגיש ולחשוב ,,וע"י כך מקרבים את הרחוקים ,,

 

עוד כתוב בשיר השירים :אחות לנו קטנה ושדיים אין לה :? אחות לנו קטנה מיזה האחות זה אברהם אבינו  ע"ה  אחות על שם מאחה את הקרעים בין כל דרי עולם ומכיר להם את בורא עולם ולמה קטנה  אברהם היה כאחות קטנה שמכירה רק עתה את בורא עולם ולמה שדיים אין לה ?? אין מי שלימד אותה תורה אלה למדה בעצמה כך אברהם אבינו הכיר את בוראו לבד ללא כל סיוע או יניקה מאדם אחר ,,זו גדולתו של אברהם אבינו ע.ה  ,,

ועוד כתוב :מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה: ?הכוונה ביום שנימרוד הלא צדיק גזר על אברהם אבינו לירד לכבשן האש ,,אמר אם חומה היא נבנה עליה  כך אמר הקב"ה למלאכי השרת אברהם יחיד ואני יחיד, ראוי ונכון שיחיד יציל את היחיד ,הוא בכבודו ירד להציל את אברהם אבינו מכבשן האש ,,

זה היה באברהם ואנו מה אנו מי יציל אותנו ??

  אנו הקב"ה מציל אותנו כל יום רק צריך לאחוז בתורתו הקדושה בחסד במעשינו הטובים ואנו גם כן נצא מכבשן האש שכאן בעולם הזה מלא יסורים ניסיונות ועוד  וכ"ב ,,אם  נאחוז בתורה חזק ונידבק במצוות ובמעשים טובים נזכה להיות אברהם אבינו  ע"ה ,,,

עוד לך לך מארצך וממולדך ומבית אביך ,צא  מכל השקרים והבלבולים שיש בעולם בארץ בדרך ובו אל הנשמה שבך שהיא חלק אלו=קה ממעל שזה עצם האמת לאמיתה לדעת כי הנשמה היא העיקר וחיותה זה מצוות ומעשים טובים תורה וחסד ,אדם חייב לצאת מכל   התאוות מכל רדיפת הממון ,רדיפת הכסף ,השררה ,ועוד ,,כי זה קליפות קשות שאי אפשר להוריד  רק ע"י התורה ומצוות ,,וענווה .

ולאחר כל זאת אומר הקב"ה לאברהם :אל הארץ אשר אראך : רשי" קדוש ולא גילה לו הארץ מיד ,כדי לחבבה בעניו ולתן לו שכר ,ועוד על אחד ההרים אשר אומר אליך ,כך גם אנו עוברים הרבה ניסיונות ,יסורים, וכל זה למה? אל הארץ אשר אראך,עולם שכולו טוב עולם שכולו תורה .כך אנו עוברים הרבה בילבולים ,ספקות ,וכל זה בכדי שיעמוד כל אדם בניסיון בחיים שלנו הנ"ל ושוב למה? בכדי שאברהם יחפש עוד יחקור עוד יפרסם עוד את הקב"ה בעולם למען : אל  הארץ אשר אראך : עולם הבא שבו נאמר

עין לא ראתה זולתך סלה ,,,יושבים צדיקים ועטרותיהם בראשם ונהנים מזיו השכינה ,,,,כל גם אנו..

ההלכה

דיני ברכות השחר ,מעיקר הדין מתר לצאת לנקביו קדם שיטול ידיו ,ויש מחמירים ליטול ידיו קדם צאת נקביו ,ולאחר  צאת נקביו יטול ידיו ויברך על נטילת ידיים, וברכת אשר יצר,ואם   צריך לנקביו ממש לא יעצור עצמו ,אלא יצא מיד לנקביו ,אחר כך יטול ידיו שחרית ויברך נטילת ידיים ואשר יצר ,

יש אומרים אסור ללכת ארבע אמות קדם נטילת  ידיים בא"חי פרשת תולדות הלכה ב" אלא יילך פחות מארבע אמות ישהה מעט וימשיך כך עד למיים ליטול ידיו ,ומי שמכין מיים סמוך למיטתו תבוא עליו ברכה , מוסר

כל בריאת האדם בעולם בכדי שיידע מי בוראו וכל הידיעה מי הבורא ע"י ביטול הגוף ותאוותיו,ויעשה מה שיצטרך לגופו בלבד בהיתר תורה ,ועל ידי זה מאירין לדעת כי השם הוא האלו=קים,וכולו אחד וטוב

כל התורה כולה היא לקדש את הגוף ע"י תורה ומצוות ,ואם הגוף חלילה פגום אזי לא יכול לבטל עצמו לשם  יתברך ולדעת כי השם הוא האלו=קים,כי העבירה גורמת  לשכוח את השם יתברך ואם יש לו התעוררת  קצת אזי זה עובר מהר ושוכח את מי שאמר והיה העולם ,על כן צריך לזכור תמיד את השם יתברך ,,אש תמיד תוקד על המזבח ,,אש זה תורה  תמיד זה הדעת מזבח זה אנו ,,נזכה לדעת אמן

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה וכל מתי ישראל לאהבה ,אחדות בני ישראל שבת שלום ומבורך,

אידי חי לביא להארות 035011199 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם