פרשת אחרי מות

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ב.ס.ד                         פלגי מיים חיים בשמים מזהירים  

                                                                                     לשמור על קדושת הגיליון

      פרשת אחרי מות שבת הגדול כ.שבת 65.4 מוצ"ש7.46 ר.תם 8.23 מפטיר וערבה ,במלאכי

רבי ברכיה פתח ואמר   על הפסוק במשלי פרק יז" גם ענוש לצדיק לא טוב "אמר הקב"ה אף על פי שהענשתי לאהרון בני לא טוב ?ולמה ומדוע ,כי הורו הלכה בפני רבן משה רבינו ,,מעשה היה שהורה הלכה לפנו רבו  רבי אליעזר אמר לאשתו ,אמא שלום אחות רבן גמליאל הייתה זה תלמיד אינו מוציא שבת הכוונה הוא לא יזכה לעשות הבדלה ,והינה עוד לפני שבת מת ,אמרו לו תלמידיו נביא אתה או בן נביא ענה להם רבי אליעזר הגדול רבו של רבי עקיבה לא  נביא אני ולא בן נביא אלא כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חיב מיתה ..

מתי כן מותר להורות הלכה בפני רבו ?שאלו את רבי אליעזר ענה אותם מתי שרבו רחוק מימנו 12 מיל כמחנה ישראל שנאמר ויחנו על הירדן ,כבוד הרב יותר מכבוד אבא ואימא כי זה כבוד התורה שנאמר כל חפציך לא יישבו בה ,,גם מצוות הכי יקרות לא מתקרבות ללימוד התורה הקדושה .

אמר רבי לוי בשביל ארבעה דברים מתו בני אהרון שנאמר יין ושכר אל תשת ,ועל שהיו מחוסרי בגדים ושנכנסו ללא רחיצת רגליים ,ועל שלא היו להם בנים ,אבא חנין אומר על שלא היו להם נשים ועוד אמר רבי לוי היו הרבה נשים בנות ישראל כשרות יושבות ומתינות להם והיו אומרים ומתפארים אחי אבינו משה מלך , אבינו כהן גדול,ואנו שני סגני כהנים איזו אישה הוגנת לנו ,,,ולא רצו להינשא

חייבים להינשא ולפרות ולרבות שנאמר פרו ורבו ומילאו את הארץ ,,מצווה על הזכר לפי הפשט כך פסק מרן בשולחן הטהור וכל הפוסקים ,,אבל לפי הסוד גם נשים חייבות להינשא כפי הגברים ויש חובה עליהן לחפש בעל להינשא ,,,  

 

כתוב בפסוק עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה ,,אסור לאדם לשמוח בעולם הזה ביותר כי זה העולם חולף כגון הנאות העולם הזה ,,,,אבל מותר ומצווה לשמוח וצריך במצוות ובתורה הקדושה שלנו ,,שכתוב עבדו את השם בשמחה ,,,זה אחד ההבדלים ועוד פירוש לפסוק אמר רבי אבא יש סוד בדבר זה עבדו את השם ביראה זה נאמר ראשית השם   ראשית דעת  הכוונה מי שרוצה להתחיל לזכות לדעת אזי צריך לכתחילה יראת השם אמר רבי אליעזר תחילת העבודה מלמטה למעלה היא היראה ,,וזו היא התחלת הכהנים שחייבים ראשית יראת השם ,

עוד אמרו חכמים בכל זמן שצדיקים מסתלקים מהעולם הדין מסתלקים מהעולם ומיתת הדציקים מכפרת על חטאי הדור ,ועל כן פרשת בני אהרון מכפרת על כל הדור על כן קוראים אותה גם לפני פסח לכפר על כל הדור שנאמר ליל  שימורים הוא לדרותיכם ,,

ועל זה שאנו קראים את הפרשה של אחרי מות בני אהרון כאילו הקרבנו את כל הכפרות שבעולם ועוד זה טוב לכשאנו נמצאים בגלות המר הזה במיוחד לבני התורה כאן בארץ הקדש שהממשלות הרעות מתעללים בבני התורה שלנו בבנות ישראל הכשרות במדרשיות שלא מעבירים  תשלומים במזיד בכדי שיילכו כולם לבתי ספר חופשיים כאחד הגויים בר מינן ,,,בקרוב מאוד שנאמר את הפרשה של אחרי מות השם יתברך יגאל אותנו ויפרק את הממשלה הרעה הזאת אמן סלה ,,,

ועוד אומר רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו ועל בנינו עתידים דורות אחרונים שיבואו שתשכח התורה מביניהם וחכמי הלב יאספו למקומם ולא ימצא מי שסוגר ומי שפותח אוי לאותו דור יתום עד שיבוא מלך המשיח והמדע יתעורר בעולם

 שנאמר בנביא ירמיהו פרק ל"א כי כולם יידעו אותי למקטנם  ועד גדולם "                הפוך דף

עוד אמר רבי שמעון תמהיני על בני העולם שאין להם עינים לראות ולב להשגיח ולא שמים לבם להסתכל ברצון אדונם איך ישנים ולא מתעוררים משנתם ?עד שלא יבוא בעל הפקדון  הקב"ה בעל הפקדון זו הנשמה הטהורה ויתבע אותם ויביא עליהם   חשיכה ואפילה אוי להם מאותו היום ,,אילו שמתעללים בבני התורה שלנו ,,,ועוד הכרוז יוצא ומכריז כל יום ונשמתם  מעידה עליהם והתורה מייללת ומכרזת ואמרת עד מתי פתאים תאהבו פתי ,,,לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי ואין מי שירכין אוזנו ואין מי שיתעורר ליבו ,,,

הלכה  

  כללי הכשרת כלים לפסח

-1  לפני פסח יש לנקות את כל הכלים מכל שאריות החמץ. נקיון זה כולל גם את הכלים בהם לא משתמשים  בפסח.

-2 יש להקפיד ולנקות  גם צעצועי ילדים בהם יש חשש לחמץ. צעצועים שקשה לנקותם יש להכניס לארון נעול למשך כל ימי החג.

-3 הכלל המרכזי בהכשרת כלים לפסח הוא: "כבולעו כן פולטו". כלומר: אופן ההכשרה יהיה דומה לאופן בו נבלע החמץ בכלי.

דוגמא: כלי שמבשלים בו אורז, בשר וכו' - כיון שעיקר פעולת הבישול מתבצעת ע"יּ הרתחה, ובעזרת נוזלים, הרי שהכשרת הכלי תעשה על ידי הגעלה.

לפיכך: חמץ שנתבשל בכלי ללא נוזלים יוכשר על ידי ליבון. דוגמא: רשת של מנגל וכו'.

-4 כיצד יש לנהוג בכלי בו מבשלים גם בעזרת נוזלים וגם  בצליה )דוגמא: מחבת(?

למנהג הספרדים:  הולכים אחרי רוב שימושו. אם בדרך כלל משתמשים בו לצורך  בישול עם נוזלים, די בהגעלה.

למנהג האשכנזים: גם אם השתמשו בכלי פעם אחת לצורך צליה - יש להכשירו על ידי ליבון.

5         מהי הגעלה: טבילת כל הכלי במים רותחים בעת רתיחתם.

            מהו ליבון:    ליבון קל -   מניח על הכלי נייר ומחמם את הכלי באש עד שהנייר

                                        שעליו ישרף.

                                             ליבון קשה - חימום הכלי  באש, עד שיצאו ניצוצות מהכלי.

-6 כלים שיש עליהם חלודה  והכשרתם על ידי הגעלה - אי אפשר להגעיל. יש ללבן את הכלי במקום החלודה ורק אחר כך להגעילו.

-7  אין להשתמש בכלי  עשרים וארבע שעות לפני הכשרתו.

-8 כלים שלהם ידיות מפלסטיק  וכו' - יש לנקות היטב בעזרת מחט או   קיסם מסביב לידיות הכלי.

העלון לע.נ רבינו עובדיה יוסף בן גורג"יה ז.י.ע.א הצלחת בני ישראל ובנות ישראל בכללם אבי בן אסתר קמחי אבי לוי בן אודל,, יצחק בן קסייה,,ציון איטח,,ולרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם אהרון בן תמר ,מימני הקטן אידי חי לביא   שבת הגדול שלום  וברכה לכל בני ישראל להערות 03-5011199

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם