אידי חי לביא

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ב.ס.ד                              פלגי מים חיים בשמים  מזהירים                  צד א"

      פרשת השבוע  תצוה כניסת שבת 4.57 מוצ"ש 5.59 ר.תם 6.35  מפטירים אתה בן אדם

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד ,

משה רעיא מהמנה היה קשה לו לא לשרת בקודש לעתיד לבוא במשכן כאן הקדים את הציווי לפני הקמת המשכן ,משה חשקה נפשו גם בכהונה אבל הקב"ה הבין ואמר לו אתה תצווה את בני ישראל אתה הוא ראש לכל בני ישראל ואתה נותן הציווי לעשיית כל המשכן כליו ותפקודו וכן אומר לאהרון ואתה הקרב אילך ואתה תדבר את בני ישראל הכל בכדי שהשכינה תיכלל בו והכל ממך משה הנאמן הרועה הקדוש.                       כמו שכתוב ואתה מחיה את כולם כביכול הקב"ה  גם משה כל  התורה ניתנה ע" ידו והוא כביכול המצווה   כמובן ע"י קודשה בריך הוא ,

   על כן כולנו ניצוצות של משה רבינו שהיה כלול ככל בני ישראל ,

 ואם ראית אחד שהוא אינו בעד התורה הקדושה, ומנסה לבטלה בכל מיני דרכים, תדע שאינו זרע ישראל ואינו קרוב למשה רבינו או חלקיק של משה רבינו ,,,

כשיצאו בני ישראל ממצרים יצאו מרשות שלהם של המצרים שקוראים לה חמץ או לחם רע ,על שם הייתה עבודה זרה גדולה כפי שאנו נאמר בע"ה בפסח אבותינו  עובדי עבודה היו במצרים למה? כי שם לא הייתה כלל קדושת ארץ ישראל שעוד לא הייתה ושם היה ייצר הרע גדול מאוד וניכנס בתוך מעי בני ישראל והיו כולם מעורבים בעבודה זרה באמת בגלוי לא הייתה עבודה זרה אבל בפנימיות הייתה ובמחשבה על זה נאמר היו עובדים אבותינו ע.ז במצרים ,השם יתברך נתן לאדם  נפש רוח ונשמה קדושה לקיים מצוות ומעשים טובים  הנשמה היא היא כוח עליון להכיר את בוראנו ולעבודו באמת ותמים ,וראוי לכל אדם להתקרב לצדיקים השולטים ברוחם ובנפשם בפרט שלא כועסים כלל  ואז  מעולם נפשם אינה נעקרת מהם לעולם ,,

ולהיפך אותו אדם יכול גם להכעיס את בוראו ולאכול חמץ בפסח ולחלל שבת ועוד עברות מפורסמות ואזי הוא מורד בריבונו ועוקר נפשו לסטרא אחרא וכן כעסן גדול וטורף את נשמתו אזי צריך   לברוח מימנו כמו מאש ואסור להתחבר עמו ואסור להתקרב אליו כלל ,,וכל מי שמתחבר עמו הוא כאילו עובד עבודה זרה ממש ואפילו   לשוחח עימו אסור שזה האדם עקר קדושה עליונה מגופו והכניס עבודה זרה ממש עליו נאמר אל תפנו אל האלילים ,

בפרשה שלנו הוראות היצרן לבנות את ביתו, ע"י גדול הדור הנביא משה הרעה הנאמן בזמן המשכן היו קרבנות קרבים על גבי המזבח לכפר על ישראל והיו ניצולים בזכות הקרבנות ובזכות התורה שקיימו ולמדו ,כך שהיו זוכים להינצל גם מכל הגזרות של כל האומות וכן גם משעבוד מלכיות הינה אנו רואים בחוש כי אנו היום ניצולים בחסדי שמיים מכל האומות מיליונים של אויבים סביבנו ואין נגע בנו ,,

כבר אברהם אבינו ראה את שעבוד המלכויות בחו"ל בבבל  כתוב " והינה אימה חשכה גדולה נופלת עליו אימה זו בבל וחשכה זו מדי פרס הם גרמו לצום ותענית שלושת ימים על ישראל וזה גם היה לטובה כי לבסוף באה הגאולה ע"י אסתר ומורדכי ,  גם כעשיו תבוא הגאולה ע"י חכמי ישראל בכ רגע

אבל עדיין לא ניצלנו משעיבוד מלכויות כי שולטים בנו ערב רב עמלק כגון לפיד בנט וחבריהם שהם כרגע רוצים לשעבד את בנינו ילדינו לע.ז ממש לסגור את כל הישיבות תלמודי תורה מדרשיות לבנות סמינרים לבנות כשרות הכל בכדי לשלוט בנו בכדי שנחייה כמוהם ובאורח חיים הנילוזים  שהם מכעיסים לאדונם שנתן להם  נפש רוח ונשמה  ,                                      הפוך דף

באמת שיעבוד מלכויות נתן בכדי לזכך את הנשמה ואת הנפש והרוח כאן בעולם הזה מעין גיהנום בכדי  שלא ניראה פני גיהנום אמן ,,וזה ניתן ע"י רודנים רשעים שייקשו עלינו את עבודת הבורא ואנו ניצטרך לעבור כאן בעולם הזה ייסורים רבים כפי שעוברים היום בני תורה בארץ הקודש,וזה לטובה אבל זה דוחה את הגאולה ומביא צער גדול בשמיים  שהתורה כאן נחלשת ומותקפת ע"י המשעבדים אותנו אשר הםהם יענשו כדין כי מגלגלים זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב שהם חייבים ורשעים ,,כפי שבארנו ברישא של הדרשה ,,, צריך להבין כי הכל לטובה וכל הייסורים הם לזכך אותנו החרדים והיראים לדבר השם כי זה לנו לטובה ,,,

איך מבטלים את השיעבוד ??  כיום אין לנו בית מקדש אבל יש לנו תפילה היא הנקראת עבודה שבלב  כתוב קחו עמכם דברים ושובו אל השם וכתוב ונשלמה פרים שפתינו ,וכתו ולעבדו בכל לבבכם ,על ידי תפילות של בניי ובנות ישראל נזרז את הגאולה ומבטל את השיעבוד של הצוררים שהם "ב.ג.ץ. ראשי תיבות גיסות, צוררים ,באו,, או לחילופין צצו בהמות גדולות ,ועוד צוררים גדעו ,בנינו ,ועוד בית ,גילולים ,צרים, אוי לנו ששופטים אותנו אנשי בליעל שונאי השם אנשי בצע אנשי לצון כפי שכתב הנביא ,כולם אנשים רשעים אשר לא שבת לא תפילין ואוכלי נבלות ואוכלי שקצים ורמסים הם הם רוצים לשפוט תלמידי חכמים יראי השם בר מינן ,,

זוהי שעבוד וגלות מרה שמזככת את כל עוונותינו  אמן ואמן ,,

מסתבר שרבינו יואל מסטמר צדק וכל דבריו מתקיימים בברור

אומר רבינו כי הרעיון להקים מדינה ללא תורה לפני בו הזמן ימשיכו ויקלקלו את בני ישראל למינות ואפיקורסות נוראה אשר לא הייתה מיסוד הארץ עד היום  כי מדינה ללא תורה היא מדינה כאחת הגויים ואין כל ערך למדינה ללא דת יהדות ,,,

כתוב בגמרא סנהדרין צף צ"ח "אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה מישראל " פירש רשי הקדוש  שלא תהייה לישראל שום שלטונות לישראל אפילו קלה שבקלות ,וכתוב שקדם ביאת המשיח תכלה מלכות הזולה   הינה כי כן זו המלכות של שלטון הרשע הוא הא מעכב את משיח צידקנו ,,,  על כן אחיי  עלינו להרבות בתפילה רבה לפני אבינו שבשמיים ,,

מוסר

הזהיר במעשר כספים אשריו ואשרי זרעו אחריו ודעת הגאון יעבץ אינו לא מצוות עשה מהתורה ולא מדרבנן אלה היא אזהרה טובה ומנהג טוב וכן פסקו מהר"ם מרוטנברג והב"ח שו"ת אפרים ,ועוד הרבה פוסקים ,לרוב הפוסקים הוא מנהג בעלמא ואם נהג כן הוא כמצווה שאין לבטלה כלל אלה לצורך גדול ,,

ההבדל בין גמילות חסד , לצדקה ,כשמקבל האדם איזה  עזר מחבירו הן בגופו והן בממונו הרי נכלל בגמילות חסד ,העניין לגמול חסד הוא לגמול טוב למי שאין לו חוק עליו ולא חובה עליו לעוזרו ,

וצדקה היא מילת צדק יושר לתן לכולם לכל הנזקקים בשווה אילו שהוא חייב בהם שנאמר עשה צדקה בכל עת עם בני ביתו ,,וגם נותן למי שאנו מחוייב לו לתן עשיר או עני שאין לו לאדם כל חיוב לתן לו או חתן או חולה או כל נזקק לדבר שהוא ,,,

העלון לע.נ. רבינו הקדוש וטהור חכם עובדיה יוסף בן גורג"יה ז.י.ע.א. לכל מתי ישראל לרפואת הפצועים בכל מלחמות ישראל ולחולים רפואה שלמה לשחרור השבוי יהונתן פולארד ,להצלחת כל בני ישראל בנות ישראל ולאחדותם ,,אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא טל 03-5011199

מי שמעוניין להפצת העלון בעוד העתקים מוזמן לסייע בתרומה סימלית

 

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם