פלגי מיים חיים הרב אידי חי לביא

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא
ב.ס.ד פלגי מיים חיים בשמיים מזהירים פרשת השבוע פרשת בא כניסת שבת 4.26 מוצ:ש 5.30 ר.תם 6.02 מפטירים הדבר ויאמר השם למשה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ,,,יש מצב שהבחירה של האדם נשללת כלל כי הוא הגדיל ברשעתו אזי אינו יכול להבחין בין טוב לרע ומזמין לעצמו עונשים רבים כגון פרעה הרשע, פרעה מזמינים את המקטרגים כי הוא חפץ ברשע ומקבל דינים קשים ,כמבוקש לפי מעשיו, מכאן ראיה כי יש פתחון פא למינים ולזדים כי יבוא הרשעים ויאמרו ראיתם הכל מאיתו יתברך אני מצידי רציתי לשוב לשם יתברך אך דעקא כי השם סגר את ליבי והכבידו ומה אעשה אני הקטן ?? אמר רבי שמעון בן לקיש יסתם פיהם של המינים והזדים ,כתוב במשלי אומר" אם ללצים השם מליץ" הכוונה שהקב"ה מתרה ברשעים תחילה פעם פעמיים ושלוש משרואה הקב"ה כי אדם זה אינו חוזר בתשובה אזי סוגר את ליבו בכדי להיפרע מכל עוונותיו של אותו אדם ,,כך עשה השם לפרעה ולמי שהולך בדרכו ,פרעה קבל אשראי גדול מהקב"ה חמש מכות והשם השאיר לפרעה את הבחירה חופשית משראה שאין תקנה לאותו רשע החליט להפרע מימנו ע"י מכות יסורים רבים וד"ל. עוד למה נקט שם הכבדתי את לבו לשון כבד מה הכבד הזה אינו מקבל כלום כי הוא מלא דם ומליחה לו מעולת לו כלל הדם בתוך הכבד אינו יוצא כך רישעותו של זה פרעה אינה רוצה לצאת מימנה כמו הכבד,, כתוב וגם ערב רב עלה איתם ,, ידוע שמי שרוצה להתעסק לקרב רחוקים וכן וקרב רשעים מלאכתו קשה עד מאוד וסיכוניו רבים עד מאוד ,וצריך הרבה חכמות להתעסק בזה וצריך ייעוץ יומי מרב גדול בקי בעל נפלאות ,ולראיה משה רבינו ע"ה לא הצליח במשימתו ונכשל לרוב כי לא עלתה בידו וגם שמשה רבינו רב לכ הנביאים ואדון לכל החכמים והנביאים ולא קם עוד כמשה אפילו הכי נכשל ,וכל חטא העגל ושבירת הלוחות הם הם הערב רב גרמו כל זאת ,,משה ידע שישנם רחוקים ורשעים שהם שקועים בתאוותיהם עד מעל לראשם ואי אפשר לקרבם רק ברחמים גדולים אצל השם יתברך כולי הי ואולי ירחם השם ויפתח להם פתח קטן וזה צריך צדיק גדול עם הרבה זכיות ומעשים טובים ולא רק בתפילה ,,וידוע הדבר שהמלאכה האחרונה של הרחוקים יביא אותם רק משיח צידקנו וכי הצדיק לא יוכל לגמור את המלאכה להחזיר את כולם לשם יתברך ,,,בקרוב משיח צידקנו יקבץ נדחי עמו ישראל, ,עוד כתוב ויאמרו עבדי פרעה לא ידעת כי אבדה מצרים ? ויושב את משה ואת אהרון,ויאמר משה בנערינו בזקנינו נלך וכיו"ב ויאמר אליהם יהי כן ה" עמכם מהו רעה נגד פניכם, אמר פרעה הרשע מה לכם לקחת קטנים תינוקות עמכם זה ברור כשמש שדעתכם לברוח ולא לזבוח להשם ,לכן תדעו שלא תצאו מכאן ,אמר פרעה לא כן אמר לכו נא הגברים כי אתה אתם מבקשים לזבוח לשם ויגרש אותם מאת פרעה ,,רואים כאן שהרשעים יש להם דעת מצד הטומאה וכפי שיש גאונים חכמים בתורה בקדושה יש גם כן בסטרא אחרא שהיא נלחמת חשכה כאורה בקדושה ויונקת מימנה , גם בדורינו אנו פרעה לא מת יש לו כאן בארץ הקדש שליחים רבים כגון לפיד ובנט הם הם שליחיו של פרעה אבל הם עם שמות ישראלים כביכול בני יעקב, חלילה לחשוב כך הם הם ערב רב או לחילופין עמלק, שכל מטרותיהם לעקור את תורתינו הקדושה, את דרך אבותינו, לקלקל את בנינו ובנותינו והם יודעים ומכוונים בדיוק את רצוניהם אף על פי שאומרים אחים אנחנו ,,הכל שקר וכזב כתוב עוד החדש הזה לכם ראש חדשים ?כתוב בנביא הכוונה למשה ואהרון כתוב בזכריה פרק ד" אלא שני בני היצהר העמדים על אדון כל הארץ כתוב שהקב"ה ישתבח שמו חיפש באיזה זכות לגאול את ישראל ולקרב את הגאולה ולא מצא חזא וחיפש ולא מצא עד שמצא זכויותיהם של משה ואהרון והיא שעמדה לאבותינו ולנו משל למה הדבר דומה למלך שבקש לשא אישה .מצאו אישה צדקת אבל דעקא שאין לה כלום והיא ענייה מרודה אין בעולם אלא שני נזמים מכסף בלבד ,,על כן כתוב ויאמר השם למשה ולאהרון בזכות הצדיקים נגאלו ישראל ממצרים וכן החישו את קץ הגאולה מ400 שנה ל210 שנה ..וכן אנו הקטנים ניגאל בזכות הצדיקים בדורינו אמן ,, המשך דף שני הפוך כתוב קול דודי הינה זה בא מדלק על ההרים ? הכוונה כשבא משה לבני ישראל לבשר הגאולה אמר להם היום אתם יוצאים החדש האביב אמרו לו בני ישראל היכן דודי אמר להם הנה זה בא מדלג על ההרים ,,אמר להם הקב"ה באם אני מסתכל על מעשיהם אינם נגאלים לעולם אלה בזכות האבות הקדושים והאימהות הקדושות שהם ההרים שעומדים לנו מגן וצינה לעולמי עולמים , כתוב החדש הזה לכם ראש חדשים ,כתוב בתהילים אשרי הגוי שהשם אלו-קיו הקב"ה קבע בעולמו ראשי חודשים שנים וזמנים שיידעו בניו בני ישראל חודשים בו ייגאלו מעבדותם שנאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ,כתוב ראשון הוא לכם לחדשי השנה הקשר כי נגאלו בניסן ועתידים להיגאל בניסן ,,, כתוב מוציא אסירים בכושרות ויוציאם מחשך וצלמות מעל ברזל לעל תורה מעבדות לחירות אין אדם נקרא חופשי ומלך אלא זה שעסק בתורה במצווה ,לעתיד לבוא נגאל ונצא מעבדות של הרשעים שכאן בארץ הקדש שהם כופים עלינו מיסים עד אין סוף ויסורים ומשעבדים אותנו למשכנתאות עד עולם בכדי שלא נרים את ראשינו ולא נעסוק בתורה הקדושה וזה ברור כשמש ,בקרוב נגאל ונגיד דאי לצרותינו מצרינו או שרינו שהם צרים עלינו בקר וערב ,,, מוסר ודרך ארץ יזהר כל אדם שלא להכביד עולו על בניו ולא ידקדק בכבודו עמהם ,ושלא יביאם לידי מכשול אלא ימחול ויעלים עניו מהם כי אב שמחל על כבודו כבודו מחול ,, חייב אדם לתן צדקה לבניו ובנותיו לפני כל אדם הנותן מזונותיו לבניו או בנותיו מעל גיל 6 שאינו מחוייב במזונותיהם הינו עשה צדקה בכל עת ,,וחייב להקדים להם מלאחרים ושאר קרוביו בכדי שיילכו בדרך התורה בש"ע יו"ד ס" רנ"א שאדם עשה את כל התוכחה והמוסר וההשתדלות להשיב את בניו או בנותיו מדרך אחרת ולא עלתה בידו אזי הוא עשה את שלו ואת נפשו הציל ,,אבל שלא יפסיק להתפלל עליהם , חייב כל אב ללמד את בנו מלאכה קלה ונקיה ושתהה המלאכה והאומנות נוהגת בכל דור בכדי שיוכל להתפרנס בכבוד ולא יזקק לבריות חלילה , הלכה הלכות גזלה אסור לגזול או לעשוק כל שהוא בין הוא יהודי בין הוא גוי עכו"ם ואם הוא דבר שאין עליו קפידה שרי כגון לטול קיסם מגדר לחצוץ בו את שיניו מותר ובגמרא ירושלמית אוסר גם זה מימידת חסידות , אסור לגזול על מנת לשלם דבר יפה מימנו יש מי שאומר שאם התשלומים בעין כיוון שהם יפים מהדבר שלוקח זכות הוא להם ויזכה אותם ע"י אחר , העלון לע.נ מורינו הרב הקדוש והטהור חכם עובדיה יוסף בין גורגיה לעילו נשמות כל מתי ישראל ולרפואת כל חולי עמו ישראל ולהצלחת קמחי בן אסתר אבי לוי בן אדל סיגלית בת אסתר נטלי בת שאול ,לרפואה שלמה אסתר בת סרח ,,לפידיון השבוי יהונתן פולארד אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא להערות הארות במערכת פקס טל -035011199 כל היישועות לבני ישראל ףף
Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם