אידי חי לביא

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ס.ד                      

                                פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת וירא כניסת שבת  4.21 מוצ"ש 5.25 ר.תם  6.02     מפטירים כה אמר ,שבת מברכין

פרשת וארא וידבר אלו=קים אל משה בדינים בתקיפות אמר קהלת ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשהו.

,זה הפסוק נאמר על משה רבינו ע"ה  וכן על שלמה המלך ע"ה משה אמר לקב"ה ישתבח שמו למה הרעותה לעם   הזה והצל לא הצלת מאז ששלחת אותי ,באותו רגע רצתה מידת הדין להרוג את משה אך עקב אהבתו של משה לעם ישראל ורצונו היה לשם שמיים נטו ,אזי מידת הדין לא פגעה בו ,למרות שמשה ידע שהקב"ה רוצה לחזק את לב פרעה למען להכותו ולהראות לעם ישראל את ידו החזקה ומשה לא זכר מזה כלום וכאן הרהר על מדותיו של הקב"ה ונענש עונש מר שנאמר עתה תראה , עתה תראה ולא אחר כך במדבר תהייה ולא יותר לא תכנס לארץ הקודש,,,

שלמה המלך ע"ה הרבה לו נשים רבות ולבסוף ויהי לעת זיקנתו נשיו הטו את לבבו כמו שכתוב במלכים א" פרק י"א ,אמרו רבותינו  חז"ל באותה שעה באה אות יוד אמרה לפניו ריבונו של עולם הינה שלמה ביטל אות יוד של ירבה ובקרוב יבטל שלמה עוד אותיות ,אמר לה הקב"ה שלמה ואלף כמותו יבטלו וקוצו של יוד לא יבטל חלילה ,

וזה המסר הגדול לכל הליצנים היושבים בשלטון ממשלת זדון רוצים חוק חזיר, חוק לעבוד בשבת, חוק להשיא שני בנים, לתן להם ילדים,בר מינן, אשר מתכננים להוציא ממשפחות ברוכות ילדים ,אלפים, כמותם יבטלו מהעולם ולא תשתנה קוץ של יוד קטנה מין התורה הקדושה שלנו ולא שייכת להם חלילה ,בנו של קל וחומר כי אילו  היושבים בשלטון יענשו ויענשו כדין ,וד"ל

נלמוד מפרעה הרשע שקבל מכת הצפרדעים, אמר לו בכה ואחר כך בכל עמך הצפרדעים עשו רצונו של מקום, נכנסו לגופו של פרעה והיו מכרכרות מרעישות את מוחו עד שיצאה נשמתו של הרשע, והיה  צועק בכל מצרים הסירו מימני הצפרדעים אמר לו משה למחר להשלים  שבעה ימים כנגד ימי השבוע  שיידע פרעה שהרשעים מתענים גם בשבת ,וכשראה פרעה כי היתה רווחה וחזרו ליאור הצפרדעים מיד חזר לקילקולו כך דרכם של רשעים שהם בצרה מיד צועקים עברה הצרה חוזרין לסורן הרע כפרעה הרשע ,,

אני מאמין שגם רשעי ישראל מסיטים ומדיחים את בני ישראל מתורה מהישיבות הקדושות ישובו לשם יתברך בקרוב מאוד כגון אילו שאתם כבר יודעים שכתבנו בעבר ,,

                 ועוד יש לדעת שהחכם מתעסק בדברים הרבה אזי מאבד את תורתו כל מי שמתעסק עם הציבור מאבד את תורתו שנאמר בקהלת  פרק ז" כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה ,הפשט שאדם מתעסק בדברים הרבה אזי מפסיד את חכמתו מערבבין אותו ומאבד  את לב  מתנה זוהי התורה הקדושה וכל זה קרה למשה שהיה צריך להקפיד על   דתן ואבירם הרשעים והתערבב והקפיד גם על הקב"ה וטעה טעות גסה וגדולה שאמר מאז שבאתי לפרעה בשמך הורע לעם ישראל על דבר זה נענש וכן היה לו להרגו,  אך הקב"ה רחמן גדול והשאיר אותו להוציא את בני ישראל ממצרים בלבד ולא להיכנס לארץ הקדש ,המוסר הגדול שאנו חייבים לקבל כאן זה להבין שהכל מהשם יתברך צריך סבלנות וצריך להאמין אמונה שלמה שמה שעשה השם לטובה אפילו שלא מבינים ולא רואים גם זו לטובה להטיב באחריתנו אמן,,,

ועוד ויאמר השם למשה בא אל פרעה אמור לו "אם מאן אתה לשלח הנה אני נגף בך ?מה הכוונה

אמר שלמה המלך קהלת פרק ה" פסוק ח" ויתרון ארץ בכל הוא כל מה שברא השם יתברך הוא ברייתו כמתוכנן אפילו שאנו רואים כי זה מיותר כגון זבובים יתושים פרעושים וכיו"צ  השם יתברך אמר לנביאים הקדושים  באם אתם לא תלכו בשליחותי יש לי שליחים אחרים כגון הצפרדעים ,נחשים עקרבים וכיוצא באילו ,

אם אילו חסרי דעת עושים רצונו כל השרצים למיניהם,, אנו הקטנים קל וחומר שכל יהודי ויהודי הוא שליח של הקב"ה ויש כאן תפקיד ,מי שהוא לומד בישיבה כל היום מבטל כל תענוגות של העולם הזה וחי בדוחק גדול ,ומי שהוא בעל חסד גדול בין בממון בין ברצון בתמיכה נפשית לנזקקים ,בין מי שהוא עשה שלום בין אדם לחברו ,בין מי שמשמח בני אדם ,ומי שעוזר במצוקות  לבני אדם ,,ובין מי שהוא נותן עצה טובה לאדם ,ועוד כהנה וכהנה,

ועוד מסר גדול אומר הקב"ה למשה אמר אל אהרון נטה את ידך ,אמר רבי תנחום אמר לו למשה הקב"ה המים ששמרוך ע"י שהושלכת ליאור לא ילקו על ידיך ,הכרת הטוב האדם ,משה מבין מיד מה שאין כן בפרעה שיוסף הצדיק הציל את ארץ מצרים ע"י שאגר 7 שנים בר מזון לכל העולם ובכך הציל את פרעה ואת עמו אך פרעה הרשע אין לו הכרת הטוב והוא לא מכיר ביוסף הצדיק ולבסוף בפרשתינו אומר פרעה הרשע " מי השם אשר אשמע אליו" כופר גם בטובתו של מקום ,,

על כן אדם כזה ראוי להכביד את ליבו בכדי להכותו כדין ,,על אנו הקטנים נילמוד לא להקשיח את לבנו בפני אף אדם אלה נכבד כל בריה וכל אדם בפרט ובמיוחד באם האדם הטיב לנו במעשה חסד או צדקה או כל עצה טובה ,,,כי הכופר בטובת חבירו כופר במלכו של עולם והוא יענש כי שערי הונאה לא ננעלו וזוהי הונאה גמורה לשכוח את הטוב שעושה כל אדם לחבירו ,וד"ל

עוד כתוב בפרשתינו "ויאמר  השם אל משה נטה ידך על השמים" כתב דוד המלך ע"ה תהילים קלה"כל אשר חפץ השם עשה " אמר דוד המלך  אף על פי שאמר השם יתברך השמיים כסאי השמיים שמיים לשם והארץ לבני אדם בכדי להושיע את בניי אני משנה מעשה בראשית ועשה שינויים בבריאה לכבוד הציל בניי האהובים בני אברהם יצחק ויעקב ,,,הקב"ה ביטל  גזרתו בשביל ישראל ,,,  גם בקבלת התורה ביטל השם יתברך את גזרתו שנאמר וירד  השם על הר סיני ,  הרי אמרנו השמיים לשם ,הינה כי כן קודשה בריך הוא משנה לכבוד בניו שוב את סדרי בראשית ,,ולאחר משה עולה הר האלו=קים מקום של מלאכים שאין רשות לבני אדם לעלות לשם וכל עשה עשה לכבוד ישראל הקדושים ,,,הקב"ה ימשיך לעשות לנו ניסים וניפלאות כפי שעה ועשה ויעשה תמיד עם בניו לעולם ועד ר ק  עלינו לשמור ולעשות ולקרב כל יהודי לשם יתברך ונזכה לגאולה בקרוב ע"י תשובה של בני ישראל אמן ,

הלכה

שולחן ,ערוך חושן משפט ,ס"תכו" חייב אדם להציל את חבירו בין בגופו בין בממונו הרואה את חבירו טובע בים או ליסטים באין עליו או חיה רעה באה עליו ויכול להצילו הוא בעצמו או יכול לשכור אחרים להציל ולא הציל או ששמע  עכו"ם או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנים לו פח ולא גילה אוזן חבירו והודיע או שידע בעכו"ם או באנס שהוא בא על חבירו ויכול לפייסו בגלל חבירו ולהסיר מה שבליבו ולא פייסו וכיוצא בדברים אילו  עובר לא תעמוד על דם רעך,

אחיי בית ישראל אנו שומעים יום יום מה זוממים השרים הרשעים לעשות לבני ישראל חוקים נגד התורה של כלאים בבני אדם ועוד צריך מחאה וחייב כל אדם להזהיר את חבירו מכת הלסטים הלזו

כי מי שישתוק בשעה זו ולא יגנה ויזהיר יעבור על לאו מהתורה ואסור לעמוד ע"י הכת הזו שרוצה לטמא את בני ישראל או לחילופין לצדד בהם שהם טובים או שיש להם מעשים טובים ,,וד"ל

העלון לע.נ הקדוש והטהור חכם עובדיה יוסף בן גורג"יה וכל מתי ישראל ורפואה שלמה לכל הפצועים בכל מלחמות ישראל ולפדיון השבוי בייסורים יהונתן פולארד לאחדות בני ישראל ולהצלחת אברהם קמחי בן אסתר ,רחל שושני ,שבת שלום ומוברך אידי חי לביא להערות הארות 03-5011199

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם