ויגש אליו יהודה

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ב.ס.ד                                פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת ויגש כניסת שבת קדש4.13 מוצ"ש5.16 ר.תם5.54 מפטירים ויהי דבר ביחזקאל  פרק  לז"

ויגש אליו יהודה מה הטעם יהודה ?מפני שהוא ערב את הנער לאביו שני המלכים נועדו יחדיו עסקינו בשני צדיקים שהם הביאו שלום גדול בין כל השבטים שחלקו זה בזה ואין לך צער גדול יותר בעולם יותר מהמחלוקת  ע"י הקירוב של שני האחים הצדיק יוסף והמלך יהודה נגרם שלום בעולם וזה גרם ותחי רוח יעקב  ,מתוך רצון יהודה לקיים את הבטחת אביו יעקב ויוסף הצדיק לבחון את אחיו באם ימסרו נפשם  על אחיו בנימין מתוך זה ששני הצדדים לשם שמיים יוצאו כל ברכות של העולם ,שני הצדדים מאמינים באמונה שלמה בצידקותם ויוצא מזה  שפע גדול ושמחה גדולה ,,

ויגש אליו יהודה  ויאמר  ידבר נא עבדך באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה,אמר שלמה המלך ע"ה  החכם באדם בני אם ערבת לרעך  נוקשת באמרי פיך משלושה דברים אמור כל אדם לברוח ,מין הערביות מין הפקדונות ומין המיאונים ,ובשלושה צריך להדבק בחליצה ,בשלום,ביו אדם לחברו ,ובהפרת נדרים,,יהודה סכן את עצמו ואת אחיו בנימין שערב את בנימין והבטיח להחזירו לאביו יעקב אבינו ע"ה על זה כמעט ונוקש ,אך כמובן שהקב"ה עילת העליות וסיבת הסיבות  לעשות כל זאת בכדי שהצדיק ירד למצרים כמלך ולא בשרשרות של ברזל,

גם היום ועכשיו בזמנינו אנו הקטנים הקב"ה עשה הכל לטובה נותן כוח לס.אחרא שהם לפיד ובנט וחבריהם שהם יותר רשעים מפרעה מלך מצרים ..חסרי אמונה ,,פחות מגויים ,ולראיה פרעה הבין הסכים קבל בדעתו כי הלוויים ילמדו תורה בגושן והם הם מקיימים את העולם , כמובן שכל השבטים הסכימו לזאת .ואילו הרשעים הארורים רוצים לכלא  בני ישיבה לכלא בגין שלא רוצים לעזוב את התורה שומו שמיים על כזה רשע ופשע בר מינן,,כתוב בתורה והקול נשמע בית פרעה..  כתוב בשיר השירים אחת היא יונתי תמתי אחד הכוונה לאברהם אבינו ,,אחת היא לאמא זה הכוונה ליצחק אבינו  ע"ה… ברה היא ליולדתה הכוונה יעקב אבינו ע"ה ראוה בנות ויאשרוה אילו הכוונה לשבטים ,,פרעה הרשע הבין מה שווים תלמידי חכמים בני ישראל השבטים שמחו פרעה וכל שריו בבני ישראל והללו אותם ,הפך אילו הרשעים עם שמות של יהודים בנט לפיד בר מינן ,, כתוב בתורה הקדושה אמר יוסף לאחיו :והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים: מה המסר של יוסף הצדיק.? ע"י שעמד בניסיון עבר את התיקון המר והקשה בהצלחה ולקח את הכבוד מס.אחרא והביא הכל לקדושה זכה לכבוד הגדול ,כל אחד מאיתנו הקטן שבקטנים יכול להוציא מהס.אחרא הרבה הרבה  באם ידבק וישמע לתלמידי חכמים ויסכה לכבוד גדול בכל העולמות ,ועוד אמר יוסף  שיש לדעת גם היום במיוחד היום הכבוד נופל חלקו אצל הרשעים בעלי העמדות כפי שכתבתי ברישא את שמותם צריך כל יהודי להעלות את כבוד התורה ואת חוקיה ואת מצוותיה ולא לפחד מרוחות רעות שנושבות ויחלפו מהר   בע"ה יתברך ,בקרוב מאוד יחזור הכבוד לישראל ואנו נהייה בשלמות אמן.כתוב בתורה אמר הקב"ה אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה : הפשט הוא שכאן רמוז כל גליות ישראל הצדיקים שסובלים יסורים על זה שהם  אוהבים את השם יתברך ורוצים לשמור מצוותיו וחוקותיו אבל יש שעור בעיסה וזה מעקב וכואב ,,אבל דווקה עכשיו שבני התורה ועולם היהדות בסכנה גמורה וכל אדם בפרטיות שלו בקשיים כלכלים וכן נפשיים תבוא הגאולה שנאמר ואנכי אעלך גם עלה אחייי בית ישראל הקב"ה יהפך את המכה שלנו לרפואה שלמה בקרוב   מאוד  אמן ,

,העלון לע.נ חכם יוסף עובדיה בן  ג"ורג"יה וכל מתי ישראל לאחדות בני ישראל ולרפואותם והצלחתם ולשחרור המדוכא ביסורים השבוי יהונתן פולארד ,,ולהצלחת אבי קמחי בן אסתר ,,שבת שלום אידיחי

הלכה כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו הפשט גם תשובה לא יעזור רק יום המיתה  על כן חכמים היזהרו בדבריכם ושקלו את מילותיכם במאזני פלס כמובן כל אברך הוא תלמיד חכם,,,,

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם