פרשת צו את אהרון ואת בניו

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי

משה מלמד את אהרון ואת בניו את מלאכת הקורבנות שהם מכפרים על בני ישראל שהם התשובה והם כוונת הכלל והפרט להעביר את העבודה זרה את החמץ ואת החטאים של בני ישראל ,

ולמה צו כל מקום שנאמר צ לשון זרוז כי הקרבן עולה ממון כסף צריך האדם להוציא בגין הקרבן . וממון הוא העבודה זרה של הדור הזה ,בכלל ובפרט , שבו נכשלים כל בני האדם, ורובם בגזל תמיד אדם נגוע אצל עצמו ומוצא היתרים לעשות עבירות ומתיר לעצמו , אילו היה שואל רב גדול וודאי שלא היה עשה כן ,אעיקר בדור הזה להוציא כסף על המצוות כי כאשר אדם מגיע לקנות תפילין או מזוזוה או לקיים מצווה כל שהי צדקה חסד אז מגיע הס.מ ואומר למה ? לא כדאי? יש יותר זול, על זה הדרך ,על כן צו לשון זרוז וע"י זה נמלטים מהס.מ שרוצה לעכב אותנו ממצוות ומעשים טובים ,

אבל מי ששבר את תאוות הממון יודע שלא חוסכים בדברי קדושה, וחוסכים באוכל בדירות נאות בכל רק לא בקדושה , כתוב בתהילים "זבחי אלו=קים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלו=קים לא תבזה" אמר דוד המלך ע.ה אני כבשתי את יצרי ועשיתי תשובה ויודע אני שבני בונה את בית המקדש על כן קבלני בתשובה שעתיד בני להקריב קרבנות שבתורה ,,על כן נאמר זבחי אלו=קים רוח נשברה כל מי שהוא שב בתשובה כאילו הקריב קרבנות בבית המקדש בירושלים,ובונה את בית המקדש כתוב בגמרא סנהדרין אין ישראל נגאלין אלה בתשובה וכן הרמב"ם פסק כן להלכה ,

כתוב בפרשה זה קרבן אהרון ובניו, זכה אהרון לבנים צדיקים, בזכות אישתו שהייתה צדקת שנאמר ויקח אהרון את אלישבע אחות נחשון ,נחשון היה צדיק קפץ ראשון למים, לשון צו זרוז כמו אהרון שמצפה לקיים כל מצווה ,כך זכה לאישה בדיוק כפי שהשם זיווג לו בדין .שאחיה נחשון ראשון למצוות

כתוב בתהילים פ.ע"ה פסוק ח" "כי אלו=קים שפט זה ישפיל וזה ירים" שאלה מטרוניתה את רבי יוסי בר חלפתה אמרה לו רבי כמה ימים השם ברא את העולם אמר לה שישה ימים ,אמרה לו מאותה שעה עד היום מה הוא יושב עשה ?אמר לה רבי יוסי מזווג זיווגים ,אשתו של פלוני לפלוני בתו של פלוני לפלוני ,ממונו של פלוני לפלוני ,אמרה לו מטרוניתה הדה הוא ,{זה הכל} אמרה לו אני אעשה כן גם כן ,ובשעה אחת בלבד אמרה לרבי יוסי .אמר לה רבי יוסי קלה היא בענייך קשה בעיני השם .

היה לה מאה עבדים ומאה שפחות והלכה והעמידה את כולם בשורה ואמרה זה לזה וזה לזו ,וזיווגה את כולם בלילה אחד,למוחרת באו כל הזוגות אל המטרוניתה,אחד מוחו רצוץ,אחד עינו יצאה ממקומה רגליים שבורות ידיים שבורות ,ועוד הרבה חבלות לכ אחד משני הצדדים .מיד הלכה ושלחה להביא את רבי יוסי בן חלפתה, אמרה לו רבי תורתכם אמת, נאה, ומשובחת היא, יפה וכל מה שאמרת .אמר לה לא כך אמרתי לך קלה היא בפניך ,קשה בעיני השם יתברך כקריעת ים סוף ,כתוב בתהילים פרק ס"ח "אלו=קים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות " מהו בכושרות ??

בכי... ושירות .מי שזוכה אומר שירה ושמח על זיווגו , ויש מי שבוכה שנאמר בכי ,וגם זה שבוכה השם מזווגן בעל כורחן ושלא בטובתן ,על כן השם משפיל אף מרומם ,על כן צו זהוא זרוז לפרוש ממון לשוב בזריזות בתשובה שלמה ונזכה ע"י הזריזות לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן ואמן ,

ההלכה פינת פסח מצות עשה מן התורה לספר ביציאת מצרים בלילה הראשון של פסח וכל המרבה הרי זה משובח ,עקר המצווה לספר לבניו בנותיו ,נכדיו,שלא הגיעו למצוות כל שיודעים ומבינים בסיפור יציאת מצרים,מצווה להוסיף ולספר במדרשי חז"ל ובפרושים נאים על ההגדה של פסח וגם אם כולם תלמידי חכמים ויודעים מדרים הרבה מצווה על כל אחד לספר את חידושיו ,

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר תמר בת אסתר וכל מתי ישראל לאחדות ואהבת ישראל איש לרעהו ,לפידיון השבוי יהונתן פולרד וחג שמח וכשר לבית ישראל היקרים

להערות והארות אידי חי לביא חולון 03-5011199 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם