וישב

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ס.ד                          פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

       פרשת וישב כניסת שבת 4.16    מוצ"5.19  ר.תם  17.51             מפטירים על שלושה

וישראל אהב את יוסף :יעקב אהב את יוסף כי היה דומה לו חיצונית, וגם במידות, והיה מלמדו תורה והעביר לו את כל תורתו שלמד בשם ועבר, על כן עשה לו כתונת פסים,

 על כן באו הצרות על יוסף לפי הפשט בגליה כי בגלוי אהב אותו וראו אחיו ויקנאו בו ,

פסים, פ,פוטיפר, צרה אחת ס,סוחרים נמכר, צרה שניה י,ישמעאלים,שלישית, ם,מדיינים, ועוד פסים בזכות יוסף הצדיק פס, ים,נהייה פס בים סוף לבני ישראל,

בגלל שאהב את יוסף בגליה ,היה צריך לאהוב אותו באתכסייה, בסתר,אחיו של יוסף צדיקים היו,

 כי היו דבריהם ולבם שווה ,שנאמר לא יכלו דברו לשלום.כך היה גם עם אבשלום אח של אמנון בניו של דוד המלך ע"ה בשמואל ב" פרק יב" ולא דבר אבשלום עם אמנון מטוב ועד רע ,לבסוף שלח את נעריו להורגו על מעשה תמר אחותו של אבשלום בת דוד המלך ,כל אדם חייב להיות תוכו כבורו וזה מידה  קשה מאוד לקיימה מכל המידות,רק יחידי סגולה עומדים בניסיון הגדול הזה כמרן ז.י.ע.א רבינו הקדוש והטהור חכם עובדיה יוסף בן גורג"יה ,אומר את מה שבתוכו גם לרשעים שבישראל,,,

כתוב בזוהר הקדוש פרשת וישב כמה בישין עברו על יעקב אבינו ע"ה כמה סבל וייסורים יעקב וכל הצדיקים בכדי שיהיו זוכים ומזכים את הציבור ובני ישראל כגון יעקב אבינו סבל מעשו הרשע, מלבן הארמי, ראש המכשפים סבא של בלעם ברעות, מדינה שציערה את אביה בשכם,והקשה מכולם בנו יוסף 22 שנה לא ראהו והיה צריך לרדת מצרימה לטומאה גדולה בכדי לראות בנו, כך דרכם של הצדיקים בהיי עלמא, כך שאבד הצדיק אין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק ,,הכוונה שהקב"ה משגיח בעולם ורואה את הקילקול בדור אזי נאסף הצדיק לגנזי עולמים כי הקב"ה רוצה להשרות את הדין בעולם ולא יהיה מי שיגן עלינו בר מינן אוי לנו כי אבד הצדיק מהעולם כמה אנו הקטנים חייבים להתחזק באמונה ואהבת ישראל וחסד והעיקר תורה ותורה

ולראיה כתוב במשה ויאמר להשמידם לולי משה עמד בפרץ כל זמן שמשה רעה את ישראל הוא מגן עליהם ,כך מרן רבינו אהובינו חכם עובדיה יוסף היה מגן עלינו ועוד מגן עלינו בתורתו הקדושה באם נילמוד בספריו אזי יחשב לנו שהצדיק איתנו כאן ויהיה לנו מגן וצינה ועזרא  לכל בית ישראל אמן,

גם במצרים ראינו כאשר מת יוסף מיד התחילו הדינים שנאמר לאחר מיתתו, הבה נתחכמה לו פן ירבה ופן יפרוץ ,,כל הפרצות והגזרות היום על עולם התורה , היהדות , מוסד הרבנות ,השקר והבלבול שעושים השרים נגד היהדות ונגד חכמי ישראל ,

עקב שהצדיק אבד אזי יש כוח לדין לשרות אזי מבקשים כל מיני רעות נגד תלמידי חכמים אפילו משכנתא לזוג צעיר רוצים לא לתן לחרדים יראי השם ואפילו שהבנקים מרוויחים ריבית קצוצה מהתורה, אפילו ומי  מציעים "דתיים" הבית ההודי בר מינן לא לתן לצעירים חרדים משכנתא ,,זהו דין שורה בעולם עקב כי אבד הצדיק ,,השם יצילנו מאילו אמן ,,

הטומאה לא יכולה לסבול את הקדושה על כן הם רוצים להעיף את החרדים מארץ ישראל אילו ההודים והם לא רוצים לתן משכנתא ליראי השם בר מינן כי הם סוברים כי ארץ ישראל קדם לתורה ,

אבל אני לא אכחד לומר להם הם ממש עובדים ע.ז בגלוי כי לולי התורה אין קיום לעם ישראל והם טועים ,

ועוד במדבר הראה השטן  לכולם שמשה לא חזר 40 יום והראה להם הינה משה נשא בארון ומת חלילה וכולם האמינו , אבל אהרון ושבט לוי לא האמינו אבל לא יכלו לעשות כלום כי כל העם היו נגדם היו הורגים אותם חלילה וכל זה קרא לדור דעה במדבר שראו ניסים ונפלאות ממשה והשטן יכול היה להטעותם ,,וזה היה שקר גמור תדעו לכם אחיי בית ישראל מי שעמדו רגלי אבותיו בהר סיני לא יאמין לשקר הזה הבית ההודי כי אין לנו אלה דברי רבותינו הקדושים מרן ,ע.יוסף ,רבי ציון אבא שאול ,ע"ה הרב שלום הכהן ראש ישיבת פורט יוסף בן המקובל האלוקי חכם אפרים הכהן,מרן יצחק יוסף וחכמי ישראל האמתיים שהם תולדות של משה ואהרון ורק להם חייבים לשמוע ולעשות אמן ואמן,

כל איילו שמצערים לחכמים ולבני התורה תלמידי חכמים יתנו את הדין ,

ולראיה אמר יהודה לאביו יעקב הכר נא למי הכתונת, באה תמר בפני קהל ועדה אמרה לו ליהודה הכר נא למי הערבון לו אני הרה מיד הבין יהודה ,ובוש כל גם השבטים וישמע יעקב כי בו יוסף חיה רעה אכלתהו "ויקרע יעקב שמלותיו" ,ולאחר במצרים שירדו האחים השבטים בבראשית פרק מד" ויקרעו שמלתם" באים צדיקים עסקינן שהקב"ה משלם מידה כנגד מידה קל וחומר בנו של קל וחומר לאילו הנוגעים בבני תורה וברבנים ובתלמידי חכמים שקצצו להם לחם לקטינים,קצבת ילדים, וכל חלקה טובה לפגוע בעולם התורה אוי להם ,

ועוד יוסף הוא הצדיק מרן ז.י.ע.א, יוסף לי בן אחר כתוב ועוד כי בן זקונים הוא לו ,יוסף הוא אוסף את חרפות ישראל קמי קודשה בריך הוא ,יוסף הוא מוסיף חיילים לתורה הוא יוסף מחזירם לבני ישראל בתשובה ,ומבטל את הבושות והחרפות לבני ישראל ,עוד כתוב ברחל יוסף לי בן אחר הצדיק עשה תמיד לקרב עוד את בני ישראל לאביהם שבשמיים ועוד חיילים ,,על זה נאמר כל המלמד את בן חברו   תורה כאילו ילדו זה מרן שכולנו בניו בתורתו הקדושה תמיד יוסף מוסיף עוד ועוד תלמידים רבנים לתורה הקדושה בזכותו נזכה לגאולה ונגיד דאי לצרותינו אמן,,,

עניין הגאולה כתוב בגמרא פסק הרמב"ם ורוב הראשונים אין ישראל נגאלים אלא בתשובה שיבוא רב גדול ויכפה את כל ישראל תשובה שלמה ,

אזי יבוא אליהו הנביא זכור לטוב ראשון ואחר משיח צדקינו שכתוב הינה אני שולח לכם את אליהו הנביא והשיב לב אבות על בנים ובנים על אבותם,

 כאשר יש רשע ויש כל מיני מרעין בישין של הממשלה כגון נישואין מין במין נגד התורה ולהם מגיע משכנתא בר מינן אזי מרחיקים את הגאולה ומביאים גלות גדולה יותר וזה ברור כשמש,,

 ואין להקשות כי כל אילו שסוברים התחלת גאולתה אינם אלה טועים, כי אין ישראל נגאלים אלא בתשובה ומעשים טובים ואהבת חינם וכבוד לתלמידי חכמים, ולשמוע לקולם של רבותינו הקדושים,

באים יישמעו המנהיגים לחכמים ויקיימו את דבריהם אזי נזכה לגאולה ,,השם יצילנו ויגאלנו במהרה אמן בימינו ,,,

מוסר ודרך ארץ

לא ישחק עם חבירו לא ביד ולא בדיבור ולא יאמר כי חבירו הוא ויכול לעשות ככל שירצה כי מוחל הוא לו וכי לא יקפיד עלי כלל כי   מקלות ראש זו תצמח איבה בר מינן כי יכול חבירו לגלות מומו של חבירו ותצמח איבה ושנאה מזה ,יזהר שלא יישב עם עמי הארץ כי הם מדברים שטות וכיסלות ואם אין לו ברירה שחייב ליישב איתם אזי יישב וידום וישקול מילותיו במאזני פלס וייטב לו ,,

העלון לע.נ חכם עובדיה יוסף בן גורגיה ז.י.ע.א. ולכל מתי ישראל לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם מורתי אסתר בת סרח שרה ולפדיון כל שבויי ישראל ולהצלחת אברהם קמחי בן אסתר

,שבת שלום ומבורך אידיחי לביא להערות או הארות טל  פקס  03-5011199

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם