פרשת ויצא

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ס                        פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת ויצא כניסת שבת 4.23      מוצ"ש5.23      ר.תם  5.57      מפטירים ועמי תלואים

ויצא יעקב  מבאר שבע  וילך חרנה מקום חרון אף  לבן הרמאי מקום עבודה זרה וכל הניסיונות שיש לאדם בעולם הזה .כאשר אדם בא לעולם  הזה אזי הוא הולך לעבור ניסיונות וייסורים כפי שעברו אבותינו הקדושים כמבואר בפרשה בברור בכדי לתן שכר לנשמה שבאה לעולם הזה ובכדי שנקבל שכר בעולם שכולו טוב עדן מקדם כפי מאמרי הזוהר הקדוש וחז"ל הקדושים .אומר שלמה המלך משלי כג" כד" אז תלך לבטח דרכך :אם תשכב לא תפחד :אז תלך לבטח: הכוונה במשלי על יעקב אבינו שלא יפחד מעשו ,ולבן שני רשעים גמורים . הקב"ה צריך לתן יעקב בטחון ע"י שאומר לו פרק כח"פסוק טו" הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ,יעקב אבינו יוצא לגלות הקשה והמרה אצל לבן מפחד מעשו ,על כן בפרשה ובא השמש פסוק יא" לאן בא למערב לשקיעה כי כשאין שמש אזי הליסטים והמזיקים יכולים ולהם רשות להזיק אילו לבן ועשו ,,כגון כל מיני מפלגות שהם נגד השם

עוד כתוב ויפגע במקום ?מקום הקדושה  אומרים בית המקדש ירושלים שם ויפגע במקום יעקב יודע לפגע במקום למרות כל הייסורים שעומדים לעבור עליו כפי שראינו בפרשה ,,כך גם אנו אחיי ואחיותיי היקרים ילדי השם יתברך כאן בזה העולם עכשיו שולח הקב"ה ניסיונות לבניו ובנותיו כאן בארץ הקודש ע"י ישראלים עם שמות יהודיים שמבקשים לעקור את תורת ישראל ואת כל דבר שבקדושה כפי שרצה לבן ועשו ורוצים עד ליום זה כל תולדותיהם כיוצא בהם עדיין כאן בזה העולם ..על כן אחיי ואחיותיי היקרים עלינו כולנו לפגוע במקום ,ולא לפספס חלילה את המטרה הקדושה ולשמוע לחכמי ישראל ,ולתמידי חכמים אמתיים שאינם אוהבים כסף ורוצים רק בטובת ישראל אחינו והם חכמים אמיתיים שביטלו את תאוות הכסף והכבוד שהוא היום העבודה זרה בדורינו היתום .

ועוד ויפגע במקום מלמד כי בא השמש הקב"ה משנה מעשה בראשית בגלל הצדיק יעקב ומזרז גלגל חמה לשקוע בכדי לדבר עם יעקב אבינו ולדבר  איתו בצנעה וכתוב לקמן ויזרח השמש הקב"ה אמר ליעקב אתה סימן לבניך כך אעשה גם לבניך ,עד ליום זה הקב"ה עשה לנו ניסים ונפלאות בזכות האבות הקדושים ומסדר את הטבע לפי בית ישראל ולפי רצון הצדיקים שבדורינו ועוד כתוב וזרחה לכם השמש ליראי שמי במלאכי פרק ג" באם אנו הקטנים נעשה רצון אבינו שבשמיים אזי כל מעשה בראשית ישתנה לטובת בני ישראל הקדושים .והשמש תיזרח לנו בעולם הזה ובעולם הבא אמן.

עוד ויאמר להם יעקב הידעתם את לבן בן נחור פרק כט" פסוק ה" לבן הוא בחינת כלל כל הרמאות שהייצר הרע נמצא בתוכו 24 שעות תמיד ובכל דור עד לביאת משיח צדקנו ייצר הרע נכנס בתוך מנהיגים גדולים לחלוק על הצדיק הגדול והאמיתי שהוא הצדיק האמת כרבינו מרן הטהור רבי עובדיה יוסף בן גורג"יה ז.י.ע..א כל אילו שחלקו עליו ועל השקפתו אינם אלה טועים וזה רואים בחוש שכל אילו שחולקים על הצדיק אינם עושים זאת אלה כי הדמיונות שהם גאונים והם   בקיאים ולהם נתנה רוח הקדש ,כל זה דמיונות שמכניס להם הייצר הרע כגון אמנון יצחק שהיום אין לו מיניין שיתפללו איתו ,וכל זה קרה מהדמיונות ותחבולתיו של הס.מ ומטעה את המנהיגים הגדולים ומכשיל אותם וחבל מאוד ,,וכל זה עשה הייצר הרע בכדי שלא יתקרבו לצדיק האמת מרן הקדוש והטהור וזה בדיוק לבן ועשו .שהם הכוח המדמה והם מלובשים בייצר הרע ומנסים להרחיק את בני ישראל מהצדיק האמת שאוהב את ישראל ומקרבן לתורה ,

הצדיק האמת מגלה את התורה לבני ישראל ללא כל סייג ופסולת אלה נותן סולת נקייה לכל תלמיד ורב ובני ישראל ככסף צרוף ונקי על זה אמר דוד המלך ע"ה אמרות ה" אמרות טהורות כסף צרוף . הלכה  אנו בני ספרד אסור לנו לקנות כרטיסי הגרלה מפעל הפיס  וכל שכן כרטיסי ספורט טוטו וכל מיני משחקים שמשחקים בשבת קדש ,וכן מי שהיה קטן פחות מ13 שנים וגנב אינו חייב להחזיר

העלון לע.נ מורינו רבינו הקדוש והטהור חכם עובדיה יוסף בן גורג"יה ולכלל כל מתי ישראל לרפואת כל חולי עמו ישראל ואימי מורתי אסתר בת סרח שרה ולאחדות כל בני ישראל ,אמן להצלחת אבי קמחי בן אסתר ,שבת שלום ומבורך אידי חי לביא  להערות או הארות טל פקס 03-5011199   

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם