פרשת וירא

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ד         

                        פלגי מים חיים בשמים מזהירים

פרשת וירא כניסת שבת 4.42 מוצ"ש 5.41 ר.תם 6.17 מפטירים ואישה אחת

וירא אליו באלוני ממרא פתח רבי יצחק ואמר מזבח אדמה תעשה לי אמר רבי יצחק אם אדם עשה לי מזבח ואני נגלה אליו על אחת כמה וכמה על זה שמל את עצמו שאני נגלה אליו כך גם אנו באם נמסור עלינו בתפילה ובמצוות השם יתברך יתגלה אילנו ע"י מלאכים ותלמידי חכמים ונזכה לראות את האמת ,,

וירא אליו זו בחינת התגלות אלוקית ההתגלות זו שמחה גדולה לנשמה שיודעים בברור כי השם עוזר אוהב וקרוב מאוד לאדם זו שמחה שאין לתאר ,גם שיש כנס של תלמידי חכמים זו התגלות אלוקית ושמחה גדולה לאדם בשמיים יש שמחה גדולה שמתכנסים תלמידי חכמים והתורה נמצאת במקום אחד ,זאת ועוד אפילו שבאים לחכם לשאול שאלה מקבלים קדושה ואורות גדולים ,כפי שהיה עם משה רבינו שהיו כל העם עומדים עליו מהבקר ועד הערב  כי רצו לקבל קדושה מהצדיק ,

ועוד כתוב והוא יושב פתח האוהל מלמד שישב שם הרבה זמן  וזה מלמדנו שבכדי שאדם יזכה לקדושה וליראה צריך לשת זמן רב באוהלה של תורה וקדושה ועוד כתוב כחום היום זה בא לומר לנו כי מידי יום יש הרבה ייסורים וחום וצער בעולם הזה וחייבים לסבול את החום והייסורים בכדי להגיע  לקדושה וליראה ולתורה ,

ואז וירא וירץ לקראתם זה השמחה שיש לאדם בתורה והוא מקבל מוחין דגדלות אורות של התורה והוא זריז ושמח ,כפי שאמר דוד המלך ע.ה שמחתי באומרים לי בית ה" נלך ,

כל מי שיש לו  מוח ושכל בקודקדו מבין כי התכלית היא עבודת השם לימוד התורה בכדי לקיים את מה שלמד ואזי הוא מבין מה היא התכלית לרוץ לשמוע תורה ,למצוות . למעשים טובים לפי התורה והיראה ,

ועוד כתוב וישתחו ארצה ,אברהם אבינו ע.ה מבין כי הוא עפר ואפר והוא מבוטל בפני כל אדם והוא מבין שהכלה כל מהשם יתברך שמו אזי אין מה להתריס או לקטרג או לבוא כלפי מעלה בטרוניה או בקושיות ,וד"ל .

ועוד אומר אברהם אבינו ע"ה אם נא מצאתי חן בעינך אל תעבור מעל עבדך. הפשט הוא  שאברהם מבקש מתחנן בבקשה הקדושה תשארי אצלי השפע יישאר כאן עוד מעט זמן ההתגלות לה זכה אברהם בקש לתעשה רושם ותישאר אצלו עוד ועוד עד אין סוף  כך צריכים אנו להרגיש שמתקרבים לקדושה לרצות להמשיך עוד ועוד בכדי שהשפע יבוא אילנו עד אין סוף ,,,

ועוד מכין אברהם אבינו את קבלת התורה לישראל וידע כי משה רבינו עתיד לקבל את התורה וידע כי המלאכים ינסו לשרוף את משה בכדי ליקח מימנו את התורה ולא הביאה לישראל על כן ואקחה פת לחם רצה לתן להם לחם בכדי שלא יוכלו לפגוע במשה הינה אכלתם אצלי ואיך תפגעו בבני כי ע"י המילה ידע אברהם אבינו כי בני ישראל כולם יחויבו במילה על כן התורה תבוא לישראל אך המלאכים יקטרגו על כן סתם פיהם בפת לחם ,,על זה נאמר אם שונאך רעב האכילו לחם ,,

הלכה כתוב במסכת חולין דף ט ע"ב תלמיד חכם יהא למוד במלאכת שחיטה ,מילה,כתיבה.יש אומרים אף קשר תפילין וברכת חתנים,וקשר ציצית ,,תלמיד חכם יושב ולומד תורה בסתר במקום צנוע אשריו אשרי חלקו ,,

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם