פרשת עקב פלגי מים חיים בשמיים מזהירים פרשת השבוע עקב כניסת שבת 7.20 מוצ"ש 8.22 ר.תם9.04 תל –אביב מפטירים ותאמר ציון ישעיה והיה עקב ? כתוב מואב סיר רחצי אמר הקב"ה שופת אני למואב סיר של פורענות ועוד כתוב על אדום אשליך

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

 

                                     פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

 

פרשת השבוע עקב כניסת שבת 7.20 מוצ"ש 8.22 ר.תם9.04 תל –אביב מפטירים ותאמר ציון ישעיה

 

והיה עקב ? כתוב מואב סיר רחצי אמר הקב"ה שופת אני למואב סיר של פורענות ועוד כתוב על אדום אשליך נעלי ? אמר הקב"ה הכל מוכנים לעשות תשובה ואני דורך גיתה של אדום בעקב רגלי אמיתי אעשה זאת כשתעשו תשובה אמר הקב"ה כפי שכתוב בגמרא  סנהדרין אין ישראל ניגאלין אלה בתשובה כך פסק רבי יוחנן כך פסק הרמב"ם הקדוש הרי"ף ועוד ,

אמר הקב"ה לבני ישראל בני לא תהיו סבורים שאני מבקש לעשות אתכם כעבד שמבקש האדון למכור אותו חלילה לי לעשות כן אלה ,אני מכין לבבכם בייסורים בכדי שתכינו לבבכם אצלי ,,

ועוד נשבע הקב"ה שלא יניח את ישראל לעולם שנאמר בעמוס הנביא לכן כה אעשה לך ישראל לעולם , מנין שזה לשון שבועה כתוב בשמואל הנביא לכן נשבעתי לבית עלי ועד היכן הקב"ה מייסר את ישראל עד העקב ,או עד שתשמרו לעשות את מצוותי עד העקב , מצוות שאדם דש בעקביו אזי אני גואל אתכם אמן ,,

תשובה היא תשובה לכל המינים ולכל הכופרים למיניהם כגון היום אמר הקב"ה ושמר השם לך כתוב בפרשה את מה שמר ?נביא משל למה הדבר דומה ,,ליתום שהיה מתגדל אצל בעל הבית טוב לב והיא אותו יתום אוכל ושותה אצל בעל הבית והיה מבין שבזכות עבדתו הוא נשכר ע"י ב"הבית  אמר לו בעל הבית חייך כל מה שאתה עשה אצלי זה בזכות חבית מים אחת שאתה שואב לי אבל אני משמר לך את שכרך בצרור כסף וזהב רב ,למה הדבר דומה כל הייסורים שאנו עוברים כאן בעולם הזה אנו אוכלים ושותים כאן ויש לנו זכיות כאן אבל השכר האמיתי צרור לחיי עולם הבא משומר לנו בני ישראל הסובלים כאן יסורים רבים וביזיונות הכל משומר לעתיד לבוא ,

עוד אמר הקב"ה למשה אתה עובר היום את הירדן ושתעברו את הירדן תכנסו לארץ הקודש ארץ ישראל לא תהיו סבורים שזה יהי כמו במדבר כשהייתם חוטאים הייתי מבקש עליכם רחמים כשעשיתם אותו מעשה התפללתי עליכם כשבקש הקב"ה לכלות אתכם חלילה אז ואתפלל אל השם ואמר לו אל תשחת את עמך אמר רבי חייא שאמר הקב"ה למשה קום רד מהר חמישה מלאכי חבלה ירדו לחבול בישראל מיש משה התפלל והזכיר את האבות אברהם יצחק ויעקב שלושה מלאכים ברחו שהם קצף משחית ומכלה בר מינן נשארו שנים הרעים קצף ואף אמר משה לקב"ה קומה השם באפך אתה תטפל באף ואני בחימה שנאמר לולימשה עמד בפרץ להשיב חמתו מהשחית זה מלאך חימה משה רבינו עצר אותו ,,,בכל דור ודור ישנו צדיק שהוא מגן עלינו ניצוץ משה רבינו והוא מקים עולה של תורה ונלחם עם הסטרא אחרא וזה קשה מאוד אבל הצדיק הקדוש ברוך הוא מסייעו ,בזכות האבות בזכות הרבנים הצדיקים נזכה לגאל נזכה לנצח את המשחיתים שרוצים להשחית את עתידנו ואת תורתנו אמן ואמן ,,

 

עוד והיה עקב תשמעון את המשפטים  האלה?מה המשפטים ואכלת ושבעת וברכת את השם אלו=קיך כל מי שמקיים ברכת המזון בנחת בכוונה אין לו צורך להתברך מרבנים הוא מברך להקב"ה והוא מתברך מימנו ישירות כתוב בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך כל אדם יכול להיות כמשה שיברך בכוונה בנחת את מי שאמר והיה העולם ,,ויזכה לכל ,,

כתוב עוד בזוהר הקדוש עשרה דברים צריך לעשות בסעודת שבת

ואילו הן א,נטילת ידיים ב"לתקן שתי כיכרות לחם משנה ג"לאכול שלוש סעודות ד"להוסיף מהחול על הקודש ה"להאיר השולחן בנר ו"צריך הסבה בשבת אחד מברך לכולם לפי הזוהר הקדוש ז"צריך להוסיף במישתיו כוס קידוש ,ח" צריך להוסיף בלבושיו ט"לתקן כסתות נאים  י" לשיר בשולחן שבת זה חשוב מכל שזה עדות והבטחה של הצדיקים שבנינו ימשיכו בדרכינו שלנו  שירת שבת  בשולחן ,,ונזכה לראות בני בנים זרע ברך השם אמן ואמן ,,

הלכה  מרן ש"ע חושן משפט סימן צ"ז

 

הלכות גביית עני מצוות עשה להלוות לעניי ישראל והוא מצווה גדולה יותר מהצדקה, וקרובו עני קדם לעניים אחרים ,ועניי עירו קדמים לעניי עיר אחרת ואפילו עשיר שצריך להלוותו מצווה להלוותו לפי שעה ,ולההנותו מדברים וליעצו עצה הוגנת לו ,אסור לנגוש את הלווה לפרוע שיודע שאין לו ,ואפילו להראות לו אסור מפני שהוא נכלם בראותו למלווה ואין ידו משגת לפרוע ,,,

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר לע.נ כל מתי ישראל ,להצלחת בני ישראל בברכה שפע פרנסה יראת שמיים ,,אמן שבת שלום אידי חי לביא 035011199

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם