פרשת בלק פלגי מים חיים בשמיים מזהירים פרשת השבוע בלק כניסת שבת 7.27 מוצ"ש8.33 ר.תם9.18 מפטירים והיה שארית במיכה כתוב בתורה הקדושה שלנו הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט צדיק וישר הוא ?קודשה בריך העמיד נביא

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

ס.ד           

                                     פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

 

פרשת השבוע  בלק כניסת שבת 7.27 מוצ"ש8.33 ר.תם9.18 מפטירים והיה שארית במיכה

 

כתוב בתורה הקדושה שלנו הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט צדיק וישר הוא ?קודשה בריך העמיד נביאים חכמים יותר ממשה רבינו, כי ידע שיבוא לעתיד לבוא ויטענו טענות של הכופרים שבכל דור ודור קיימים הם וניצוצת דטומאה ,,העמיד להם הקב"ה את בלעם אשר ידע דעת עליון אבל ההבדל  גדול מאוד חכמי ישראל נביאי ישראל מזהירין להם לישראל מעברות מעובדי עבודה זרה וכיו"ב

  להבדיל נביאי הבעל הם רוצים לאבד את העולם ע"י עצותיהם בר מינן והיום רואים זאת בחוש ובעין ,,

ועוד וירא בלק כיון שבאו שלוחיו אצל בלעם אמר לו מי האנשים  שבאו אליך  אמר לו בלעם הרשע בלק בן ציפור שלח אלי אמר רבי אבא בר כהנא שלושה בדקן הקב"ה וראה שהם לא דוברי אמת והם קין ,חזקיהו,בלעם נבאר אמר   הקב"ה לקין אייה אחיך הבל ענה לו השומר אחי  אנוכי ,,הרי הוא הרגו באבן היה לו להגיד הנסתרות והנגלות אתה יודע ,,אלא ענה לו הקב"ה דמי אחיך צועקים מן האדמה ,

כשבא לחזקיה שעמד מחוליו שלח לו מרודך באלדן דורון מתנה בא הנביא ישעיה אמר לו מי אלו ומאין באו ,היה צריך לומר לו אתה נביא אתה יודע הכל ,,אלא אמר לו מארץ רחוקה באו מבבל באו אלי היה מתגאה ואומר זאת ,אמר לו הנביא היות ואתה מתגאה בזה הנה ימים באים ונשא את כל אשר בביתך ובניך אשר יצאו ממך יהיו סריסים בבית מלך בבל ,,וכן בבלק היה צריך להגיד לו לקב"ההכל גלוי וידוע לפניך אלא אמר לו בלק בן ציפור שלח אלי את האנשים הנ"ל ,אמר לו הקב"ה הואיל וכך אתה רוצה כך לא תאור את העם ,,אמר לו הקב"ה כתוב הנביא כל הנוגע בבני ישראל כאילו נגע בבת עינו של הקב"ה אמר לו כל הנוגע בבני תצא עינו ,,

ועוד וירא בלק שבא לקק דמן של ישראל זה בחינת חיות רעות הדורסים והטורפים והמדיחים שהולכים בתועבותיהם ואף על פי כן אומרים דברים ומוכיחים לילך בדרכיהם כל החוכמות החיצוניות הם מביאים בכדי שיילמדו מטומאותיהם בר מינן בלק ודומיו הם הם כאן בדורינו הם חיות רעות שרוצים להטעות את  בני ישראל והם אילו חכמי הטבע שסוברים צריך שיוון בנטל הם לא מאמינים בשם שהוא הכל יכול חכמי הטבע הם אילו שרוצים לעקור את תורת ישראל מהיסוד כפי שאנו רואים כאן בשידור חי יום יום ,,

 

אומר רבינו הקדוש בלק ובלעם הם בחינת שרש חכמת הטבע בחינת מצח הנחש הקדמוני הוא בחינת רשע ירא שמראה עצמו צדיק ופרוש כמו בלק ובלעם שזה היה  משמש את בהמתו בסתר ועשה עצמו צדיק  גם היום נמצאים רשעים דנן כבלק ובלעם בראשי בכתות שלהם ,,יש כאילו עם שמות ישראלים שרוצים חלילה לסתור את התורה הקדושה שלנו מתוך דבריהם מתוך סיפריהם הטמאים ,,אילו הקליפות הקשות שהם בלק ,בנט לפיד קילקלו ראשי תיבות  שכל מטרתם לחתור על דברי חכמים לסתור דבריהם הם הם בלעם ובלק יחד בדור הזה ,,,,

התשובה וירא פינחס בן אלעזר ,,בכל דור ודור נמצאים בחינת מקנאי השם יתברך קנאת צבאות שהם כמו פינחס   שעמד והתפלל לשם ונעשו לו ניסים מעל הטבע כי עתה הבחירה חופשית כאן על פני האדמה היום בדורינו הבחירה קשה כי הסטרא אחרא עשה הרבה מעשים ששובים את לב בני ישראל וחבל שכך הוא הדבר אין דור כזה כהיום שהניסיון גדול כל כך קשיי פרנסה צרות גזרות ייסורים ועוד  בר  מינן,

 אבל   הנאמנים לשם יתברך צריכים להחזיק חזק בים הסוער בגלים הגבוהים עד יעבור זעם ,,,

 

תדעו בני ישראל במתים חופשי מה הכוונה לא המתים יהלו י =ה רק אנו הקטנים עלינו ללחום מלחמת השם ותורתו כל אחד כפי בחינתו וכוחו ויש כוח לכולם בכל תחום או מקום ,,ללחום למען השם ואין כל אדם חופשי או פטור ממלחמה זו שווה לעשות הכל למען מלחמה זאת ,,,אומר הקב"ה רצוני לעשות רצונכם אך דעקא ששאור שבעיסה מעכב אילו בלק בלעם הם השעור כפי שאמרתי בראש ב=ל=ק=

לסכום אחינו בית ישראל עלינו לדבוק בחכמי ישראל חזק בכדי שנזכה לגאולה בימנו לפני עיננו אמן

הלכה חושן משפט ס.לד"

הפסול מן התורה  שהעיד עדותו פסולה ובטלה אף על פי שלא הכריזו עליו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

אבל הפסול מדבריהם באם העיד עדותו כשרה ,,ברור שהמומרים והאפיקורסים פחותים הם מהעכ"ם ופסולים ,,להזכיר מחללי שבת בפרהסיה פסולים מין התורה וכן זה שאומר יוד אחת קטנה לא מהתורה ,,

 

העלון לרפואת מורינו הגאון פוסק כל הפוסקים רבי עובדיה יוסף בן ג"ורגיה ולכל עם ישראל לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר ,,ולדעת על בני ישראל שבת שלום ומבורך אידי חי לביא    

 

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם