ויקהל פקודי

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

 

                                                                                                                                        ב.ס.ד                                    פלגי מים חיים בשמיים מזהירים  

 

         פרשת השבוע ויקהל פקודי  כניסת שבת 5.21 מוצ"ש6.21 ר.תם 6.57 מפטיר כה אמר ביחזקאל

כתוב ראו קרא  השם בשם בצאלאל ?כביכול השם שקרא אותו הוא שנתן לו השם בעצמו למה ? כי שמו של אדם טוב הולך לפניו לעולמי עולמים, בכל העולמות כולם ,שנאמר טוב שם משמן טוב ,שנאמר בדוד "ויצא שם דוד בכל הארצות " מה הקשר טוב שם משמן טוב ? הפירוש שמן טוב נופל על המת ואינו מבאישו, והוא שומר עליו ידוע ששמן שומר על הכל ,כך גם האדם ששמו טוב הולך לפניו אזי הוא כשמן ששומר על האדם בעולם הזה ובעולם הבא ,,כדוד המלך  ע"ה כרבי עקיבא ששמו הולך מין העולם עד סופו ,בגלל גודל ענוונותו וחכמתו ומידותיו המעולות ,

כשאדם נולד ובא לעולם לא יודעים מה יהו מעשיו, על כן אמר שלמה המלך טוב יום המוות מיום היוולדו של האדם ,, משל למה הדבר דומה ? לשתי ספינות שאחת באה מין החוץ לנמל ואחת יוצאה מין הנמל  למי נשמח יותר, כמובן לזו שבאה כי זו עברה בדרך גלים גבוהים, טלטלות ,סופות ,סכנות לסטים ,ועו"ד והיא שבה לביתה לשלום ,,אבל זו שרק יוצאת אנו איננו יודעים מה יהי סופה וגורלה ,,הספינה זה האדם שבא לכאן ,באם חוזר לחוף מבטחים  לצור מחצבתו כפי שבא נקי וטהור אזי אשרי לו ואשרי חלקו ,,

כגון  טוב מותן של צדיקים חנינה מישאל ועזריה ממותן של נדב ואביהו שנכנסו להקריב קרבן להשם ויצאו שרופין ,,מה שאין כן בחנינה מישאל ועזריה נכנסו חיים ויצאו חיים ,,על זה נאמר טוב שם משמן טוב שמן של חנינה מישאל ועזריה ,, על כן הקב"ה פרסם את בצאלאל והוא קראו בשם ,,אשרי לו ששמו טוב הולך לפניו ,,

ולמה זכה כל כך בצאלאל בן אורי בן חור?  כי סביו היה צדיק יסוד עולם חור בעלה של מרים הנביאה מסר עצמו על קידוש השם, אזי שזכה לנכד כזה כאשר שרצו בני ישראל לעבוד עבודה זרה במדבר עמד מולם, והם ערב רב הרגוהו בגין זה שניסה למנוע עבודה זרה מהם ,,אמר הקב"ה בליבו כביכול חייך שאני פורע לך ,,את חובך אלי ,  הקב"ה ישתבח שמו שמי שמוסר עצמו על קדושת שמו בהקפה בהבנה במסירות נפש על התורה, ועל לומדיה, אזי השם ישלם לו בשני העולמות ללא כל ספק צריך לעמוד איתן בימים אילו כאשר כל התורה בסכנה גדולה, וכל התשב"ר בסכנה גדולה, צריך לעמוד בתפילה כל אדם ואדם כל אדם שהוא יירא שמים, בסתר, ובגלוי ,חייב לעמוד בתפילה כי אנו כפופים לגדולי ישראל שמבינים את גודל האסון העלול לקרא לנו חלילה ,בגין  השותפות של המחנות האנטי  דתיים ומנסים להחריב את דתינו הקדושה ,, אין צל של ספק שהם יכשלו, אך אנו עלינו לעמוד בתחינה בבקשה מול השם שיבטל את רוע הגזרה ,אמן ואמן ,,

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה של בני ישראל לשם יתברך מה הפשט מים רבים אילו המתנגדים על השם ועל משיחיו, על תלמידי חכמים, ועל בני  התורה, בכל מיני קושיות יפות. הקדוש ברוך הוא ינער אותם בקרוב במים רבים, ויש מהם עם שמות של יהודים רחמנה לצלן שהם אויבנו הרוצים לקרר את האהבה שלנו להקב"ה   כפי  שעשו בעבר עמלק וחבריו שבעה עממין כידוע ,

כתוב במשלי פרק כח" פסוק כ" איש אמונות רב ברכות ורץ להעשיר לא ינקה :רשי קדוש  מפרש הנותן מעשרותיו באמונה שאין עד בדבר רק הקב"ה רואהו ומרבה לו ברכה  ואץ להעשיר זה דוחק השעה להתעשר בשל עניים ,,מי אילו העניים אילו בני תורה שחיים בדוחק גדול משפחות מרובות ילדים חיים בצינעה לקיים את התורה הקדושה ,,,כל אילו שרוצים להעשיר על גב העניים בני התורה והתשב"ר פשוט שלא ינקו כפי שנראה זאת הקרוב מאוד ,,ועוד פירוש איש אמונות  זה משה רבינו  שהוא נאמר עליו בכל ביתי נאמן הוא והוא כל גזרותיו היו ברכה משה רעייה מהמנה ,,ואץ להעשיר זה קרח שרצה להעשיר על גב הצדיקים משה ואהרון שכסף וממון עבורם הוא דבר  אחרון וקיימו פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן ובתורה אתה מתעסק כל ימי חייך ,, יהי רצון שכולנו נתפלל על ביטול הגזרות ונזכה לגאולה לראות את משיח צדקינו במהרה בימינו אמן ,,,,

הלכה ביום שלישי שיבוא עלינו לטובה ראש חודש ניסן היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרחים בחודש ניסן מברך ברכת האילנות ,פעם אחת ולא יותר ,גם הנשים תברכנה ברכת האילנות ,טוב לברך אחרי התפילה באם אפשר בשחרית על אילנות הנטועות מחוץ לעיר  כגון פרדס מכל מקום אין זה לעיכובה, באם קשה לאדם לצאת מחוץ לעיר יברך בעיר  טוב שיצטרפו עשרה אנשים יחד לברך ברכ האילנות ,ואחר כך יאמרו מזמור בשוב  ה" את שיבת ציון  ומזמור הללו את ה" מין השמים  ולאחר קדיש יהיה שלמא רבה ,כמובן מברכים רק על אילנות של מאכל בלבד ,מין הדין שתי אילנות  אבל באם אפשר על יותר כגון פרדס או חצר שיש בו יותר משתי אילנות הרי זה משובח ,,

העלון לע.נ כל מתי ישראל בכללם אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר ולרפואת כל חולי עמו ישראל ולאחדותם ,,וחזרה בתשובה של כל מתנגדי התורה  אמן  ,,שבת שלום הרב אידי חי לביא  035011199   

                                                                                                                                                   

 

      

Wednesday the 8th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם