פרשת תזריע

פלגי מים חיים בשמיים מזהירים פרשת השבוע תזריע כניסת שבת 6.35 מוצ"ש 7.35 ר.תם 8.12 מפירים שבת חדש כה אמר אשה כי תזריע רשי קדוש אמר אמר רבי שמלאי כך כשם שיצירתו של האדם אחר כל בהמה הכל עשה הקב"ה בכדי שיכניע האדם את גסות הרוח שיש בו ויתקן את מידותיו ויזכה לתורה ועבודת השם יתברך באמת ,מדוע? כי אי אפשר לעסוק בתורה הקדושה באם אדם לא ישבור את תאוותיו ועוד האדם נברא אחרון שבאים תזוח דעתו שהוא והוא ואני וכיוצא בזה יאמרו לו יתוש קטן קדמך במעשה בראשית , ועוד טעם מדוע נברא האדם ביום שישי בין השמשות בכדי שיכנס מיד לסעודת שבת ולא יצטרך לבלבל דעתו בשום דבר אחר ,,,סעודת שבת היא הסעודה של הצדיקים בעולם הבא שנאמר יושבים צדיקים ועטרותיהם בראשם ,,,אסור להיתבלל והקב"ה פחד על האדם על כן בראו בשישי בין השמשות שלא תהייה לו שהוא לחשוב על שאר דברים ,,על ידי שפלות ומידות טובות זוכים לזה ,וזה כוונת הבורא יתברך , ע"י זה זוכים לתורה ומעשים טובים, כתוב ביום השמיני ימול בשר ערלתו ?מה הקשר תורה ארץ ישראל ומצות מילה הם תיקון הברית ? זוכים לארץ ישראל כי אם על ידי תיקון הברית שכתוב וכרות כמו הברית לתת את ארץ הכנעני על כן יהושוע בן נון מל את ישראל לפני הכניסה לארץ ,בגבעת העורלות .ועוד שבעה ימים התינוק ערל כנגד שבעה עממין שהיו בארץ ערלים ורעים ,,עכשיו מובן מדוע וכרות עמו הברית ,,כי ע"י המילה כובשים את ארץ ישראל ארץ הקדש ללא קושי אלה ברצון השם יתברך, העולם יתקיים ללא תורה 26 דורות אז קבלו כולם חיות מהשם יתברך אבל משקבלו תורה שהיא ברית שנאמר " אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי "כי העיקר לשמור על הברית של תורה ושל מילה בכדי שנוכל לרשת את הארץ שלנו שקבלנו מהקב"ה כי מי ששומר את הברית אבל יש להזהיר באזהרה חמורה כמי שפוגם בברית קבוע גם תשובה לא תועיל לו כי חוזר ושונה באיוולתו ,,, הינה כאן בארץ הקדש קמו אנשי בלייעל אשר התורה להם היא סם המוות ומנסים כל היום להכפיש את לומדי התורה בהסתה פרועה,, שהגרועים שבאומות לא עשו כן ,,השאלה האם אילו בני ישראל או לחילופין רק שמותיהם בלבד ודאי למבין ,,, כתוב בתורה הקדושה בספר במדבר ראשית גויים עמלק :והוא הרצועה המורדת בישראל ?ידוע שבכל דור ודור השטן אורב ומדיח את האדם שירדוף אחר הממון ואחר הכבוד והשררה והקנאה והתחרות ,וגם עשה השטן עירבוביה וסכסוכים בין החכמים ולמה? בכדי שיכנסו לבני ישראל דעות זרות של כפירה וכיוצא בזה שלא לשמוע לגדולים ובכל דור ודור זה בא ע"י השליחים של הס.א שהם אומרים אנו רוצים טוב לישראל אנו רוצים גיור רפורמי לא ע"י גדולי ישראל ואזי רוצים להכשיל את בני ישראל הכשרים ,,ודאי למבין ,,, כתוב בזהר הקדוש כתוב בשיר השירים "על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי כנסת ישראל מבקשת על נפשה שהקב"ה יגאל אותנו כי כנסת ישראל יושבת בין העמים גם כאן בארץ הקדש עמים זרים אויבים לשם יתברך השכינה כנסת ישראל בעפר מייללת ובוכה בקשתי את שאהבה נפשי שהקב"ה יגאל אותנו ברחמים מהגלות המר הזה מממשלת הזדון הלזו או אחרות ,,ויהי סוף לגלות והשיעבוד יפסק ,, וכתוב קראתיו ולא ענני שיר השירים ?מה הפשט הקב"ה רוצה לגאול את ישראל ברחמים ע"י משיח צדקנו שיושב ברומי חבול ופצוע על עוונותיהם של ערב רב שמושלים ומזיקים את בני ישראל הצדיקים הפוך ומנסים להכביד עליהם את העבודה זרה כפי שרואים כאן בחוש ברור עין בעין ,,,אבל אנו נתחזק בתשובה במעשים טובים אזי הקב"ה יעננו ויגאלנו מיד ,,בעיקר להתאחד ולאהוב איש את אחיו ואישה את אחותה ,,וד"ל כתוב באגרות הרמב"ן כשבא לירושלים עיר הקדש וראה שהיא חרבה וראה את הגויים כאן וראה שכל אומות העולם עשירים מופלגים ובני ישראל עניים ישב וצעק לקב"ה ואמר ירושלים ירושלים אמשול לך משל ,,את דומה לאישה שיש לה תינוק שהוא חביב על אימו מאוד מאוד והינה לימים חלה התינוק ואימו פחדה פחד נורא שמה לא תוכל להניקו כי אינו אוכל ושמה דדיה יתייבשו ולא יהיה לה במה להניקו ,,,כמובן אז לא היה מטרנות וכיוצא בזה ,,, מה עשתה אותה אישה חכמה לקחה תינוק נוכרי לביתה והייתה יום יום מנקתו עד שיבריא בנה הצדיק ובאם אין לה ילד נוכרי לוקחת כלב ומינקת אותו במקום הנכרי עד שבנה אהובה יבריא, והינה כך שמרה על חלבה בכדי להציל את בנה אהובה ,,, הרמב"ן הקדוש עשה כן בכדי שאנו נבין הקטנים אנו בני ישראל התינוק שחלה ולא יכול לינוק ולקבל חלב מאימו שזה הקב"ה שלא יכול לתן לנו כרגע את גאולתנו ומשיח צדקנו, כי אנו חולים פשוט ואין אנו שבים איליו באמת וגם הרבה בני ישראל רחוקים מהקב"ה והוא מחכה להביאם אליו ברחמים רבים ,על כן עכשיו הקב"ה נותן את הממון השפע לכלבים ,,כפי שכתוב בזהר הקדוש כוחות הקליפה וכלבה בישה אילו היום שמקבלים את השפע ,, על כן הרפואה שלנו ע"י תשובה מעשים טובים אהבת ישראל ,,ולא אהבת הרפורמים או הכותים או הקראים ,,וזה הרמז הגס שאני הקטן נותן לכם ,, ,אין לנו אלה דברי גדולי ישראל מרן רבי עובדיה בן גורג"יה ז.י.ע.א רבינו וסף חיים רבותינו מבריאת העולם עד ליום זה ,,וכל דבריהם כתובים בספר וכל מי שרוצה לדעת ולשוב לשם יתברך יבוא וייטול ,, מוסר אדם חייב לעבוד את הקב"ה בפנימיות וחיצוניות מה היא פנימיות זה עבודה של לימוד התורה ,תפילה ,מצוות , אילו עבודות פנימיות אצל כל אדם ,מה היא חיצוניות אילו דברים שהגוף נזקק להם בכדי להתקיים ,אכילה שתייה של האדם העומד במדרגה העליונה שהיא חיצונית ומאירה יותר מפנימיות ,,? כיצד על ידי שמונע מעצמו תאוות הגוף אזי האור החיצון שלו מאיר לכל ,,וד"ל הלכה ציבור ששכחו וטעו ולא אמרו הלל בליל פסח בתפילה בבית הכנסת ונזכר היחיד כשבא לביתו יגמור מיד תחילה וסוף הלל בברכותיו קדם הקידוש ,, העלון לע.נ מורינו הרב עובדיה יוסף בן גורג"יה ז.י.ע.א וכל מתי ישראל בכללם יעקב בן דונה אשר בן שרה ,,,להצלחת כל עמו בית ישראל בכללם אברהם קמחי בן אסתר ,אברהם בן אדל ,וכל בני ישראל לפדיונו של השבוי המדוכא בייסורים יהונתן פולארד ורפואתו אמן ,,להצלחת כל בני ישראל בתורה בפרנסה קלה ונקייה ,,אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא …להארות הערות 03=5011199 למבדיל להבין בין הטמא לטהור תקציב החינוך הלא דתי 44 מילארד שקל לחינוך,, החרדי36 מיליון בלבד,תקציב הספורט החילוני 142 מיליון לשנה לתרבות רק מנהל 759 מיליון אחיי ורעיי תשפטו אתם לבד ,, רבותיי מי שירא שמיים צריך להתעורר ,בתקשורת משקרים מסלפים ענף של הטייקונים,וד"ל ,,לשוב לחכמי ישראל לתורה דחוף,,דחוף

פרשת פיקודי

ד                             פלגי מים חיים בשמים מזהירים

       פרשת השבוע  פקודי כניסת שבת 5.15 מוצ"ש 6.15 ר.תם 6.51 מפטירים ערב ראש חדש

ואלא פקודי המשכן משכן העדות אמר רבי שמעון  בשעה שנכנס אנדריינוס לבית המקדש היה מתגאה ומחרף , אמר רבי אבא שאילו היו יכולים הרשעים לקצץ ארזים עצים גבוהים לעלות להלחם השם יתברך היו עושים כן ,אלא  שהרשעים אינם יכולים על הקב"ה על כן הם באים עלינו אנו בניך הקטנים ,כתוב "אלו=קים באו גויים בנחלתך" הכוונה במשכן בבית המקדש היום זה בית המדרש  שם לומדים בני ישראל תורה, תלמודי תורה, בתי כנסיות .ישיבות הקדושות,מדרשיות לבנות  הם הם בית מקדש מעט ,

אמר רבי חייא למה הדבר דומה לרשעים שרוצים להפיל את המלך אצל מי הולכים תחילה, אצל חייליו ומפקדיו ,,אילו הם בני התורה הרבנים האברכים הצדיקים חיילי השם יתברך שמפיצים תורה בכל מקום בעולם ,,, זה מה שאמר דוד המלך ע"ה יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה" ועל משיחו "

כיון שאינם יכולים על השם אזי הם מתייצבים על בני התורה תלמידי חכמים תינוקות של בית רבן מדרשיות לבנות סמינרים ,,ועוד  ועוד אומר דוד אומרים הרשעים ננתקה מוסרותימו " נעקור את בתורה מהעולם בר מינן כל זה עשים בשעה שאין מה למשכן לבני ישראל הצדיקים ,,,אבל  לנו אין בית מקדש אבל לנו יש משכון גדול יותר מבית המקדש  אילו תינוקות של בית רבן   שהם הם פיהם אין בו חטא והם מעמידים עולם ומלואו ,,,,ועתיד הקב"ה להפרע מכל הרשעים שמבקשים להלחם בו ,,,סופם יהי מר כלענה בע"ה יתברך,,

עוד אלא פיקודי המשכן משכן העדות מה זה עדות ? עדות זו תורה ע"י שיגעים בתורה מעידים שהתורה אמת משה אמת וכל מצוותיה אמת ויציב ,בזכות התורה והתפילה ניצולים בני ישראל מכל הייסורים מגיהנם וכן הראה  הכל הקב"ה לאברהם אבינו שנאמר בבראשית ט"ו פסוק יז והינה תנור עשן ולפיד אש " אשר עבר בין   הגזרים האלא תורה זה לפיד אש וגיהנום זה תנור עשן הקב"ה מראה לצדיקים הכל לפני שיעשה דברים   בין טובים ובין רעים שנאמר  המסתיר אני מאברהם ,,

המשכן היה נבנה וחרב בכל פעם שעברו ממקום למקום להראות לך שגם חרב ואיננו הצדיקים הם גדולים מבית המקדש שהם עוסקים בו ע"י לימוד התורה והעמדת תלמידים הרבה   וע"י זה יעברו את כל המדבריות וכל הייסורים שבאים  על בני ישראל עברנו המדבר נחש ועקרב , שואות, באושוויץ נעבור גם את המתנגדים ליהדות בארץ בע"ה יתברך ,,,, שנאמר בגמרא אתה השכם והערב והם כלים אליהם מאליהם שאנו נגיע לבית הכנסת ללמוד לתפילה הם יפלו מאליהם כל שונאי השם יתברך ,,,במהרה בימינו ,,

כל בית כנסת או בית מדרש הוא המשך לבית המקדש וזה הסוד שגילה לנו משה רבינו ע"ה להמשיך את התיקון גם בגליות הקשות שעברנו ועוברים אנו ואבותינו שנבנה בארץ ובחו"ל בתי מקדש מעט ובתי מדרשות ששם יושבים ועוסקים בתורה הקדושה ,חשכה כאורה ב"ה

מעשה בגמרא מסכת פאה ברבי אלעזר שהיה פרנס גבאי צדקה ופעם יצא מביתו  כשחזר שאל את בני ביתו מה היה שלא הייתי אמרו לו באה שיירה אכלו ושתו וברכו אותך הרבה ברכות אמר להם רבי אלעזר אין שכרי טוב כל כך אמרו לו בני ביתו למה.? אמר להם אילו היו מבזים אותי מקללים אותי שכרי היה כפול ,,לא סיים והינה באה שיירה אכלו שתו בביתו ולבסוף קיללו אותו אמר רבי אלעזר לבני ביתו הפעם שכרי טוב כפול ומכופל ,,,הינה כי כן כאן בארץ ישראל בני התורה תלמודי התורה הישיבות הכוללים עושים טוב לכל עם ישראל והם אינם מבינים  אכן באם יקללו יגדפו שכרנו יהי כפול ומכופל ,,,והשם יתברך יעשה נס שלא נזדקק להם ולכספם  שבא באי יושר ,,,,

ידוע הגמרא בבכורות   שאלה שאל קיסר רומי את רבי יהושע  כמה שנים שוהה נחש במעי אימו אמר רבי יהושוע  שבע שנים אמר הקיסר  ארבע שנים אמר לו רבי יהושע שקר הם דוברים חכמי אתונה אמר לו הקיסר לך בחוכמתך והביאם אלי ,,אמר לו הן והלך אצלם רבי יהושע וניכנס אצלם בחוכמות רבות והשיב על כל שאלותיהם והקשה להם ולא יכלו לנצחו אבל אמר להם מראש באם תנצחוני עשו בי מה שתרצו ואם אני מנצחם בואו לאכול אצלי בספינה ,,אמרו הן אמרו לו חכמי אתונה הראה לנו כלי שאינו שווה ההפסד שהוא מפסיד ,הביא להם מחצלת רחבה  ולא הייתה יכולה להיכנס  לחדר  שברו קירות בכדי להכניסה לחדר ,,אמר להם זה כלי שאינו שווה לעשות הפסד בשבילו ,

רמז להם רבי יהושע רמז עבה שהקב"ה לא שווה לא להרוס את ביתו בגלל המחצלת שהיא כדוגמת הגויים ערב רב עמלק שהם כמחצלת קש  זול ופשוט ,,,אבל   בני ישראל החשובים עבורם כדאי לסטור את הבית שהם כלי חשוב והם ראויים שיכניע את הגויים   בשביל ישראל  וכך ינצח רבי יהושע את כל המינים והכופרים והביאם אל הקיסר הרומי שהיה בישראל ראה אותם הקיסר ואמר לרבי יהושע אולי לא אלה הם חכמי אתונה אמר לו הם ועוד איך מיד הוציא עפר וזרק   עליהם מיד התפקחו והחלו  להעיז פניהם נגד הקיסר הרומי ראה כן והקיסר האמין לרבי יהושע מיד אמר לרבי יהושע עשה בהם כרצונך ,,רבי שיהושע הביא מים מין האוקינוס שמים אילו בולעים כל  מימות העולם ואמר להם מלאו כלי זה עד שיהיה מלא תלכו לדרככם אמרו הן ניסו למלאות הכלי ולא יכלו עד שייצאו ונשמטו פרקי שכמם ומתו והלכו לאבדון וכלו מין העולם ,,,

ראינו כאן חכמת התורה הקדושה של רבי יהושע שיכל לכל הכופרים והאפיקורסין שהם הם    גם היום בדורינו  אך מה נעשה שאין לנו את רבי יהושע ,,,,אבל אנחנו   מאמינים בני מאמינים שהרשעים עתידים לתן את הדין כאן בעולם הזה וגם שם ,,ויכלו   מין העולם במהרה בימינו ,,

הודעה חשובה לפי הוראת מרנן ורבנן גדולי הדור ספרדים ואשכנזים חייבים כולם למחות ביום ראשון בכניסה לירושלים ת.ות.ב.ב. למחות על חילול השם הגדול כאן בארץ הקדש לכלא בני תורה  יחד עם פושעים עבריינים בעוון שרוצים לעסוק בתורה חייבים למחות מחאה כל איש מישראל,,

 בכדי שלא ייצא הקצף על ישראל כי חייבים למחות על זאת לצמצם את הנזק ואת העוון של הערב רב אשר רוצה להפקיר את בנותינו את בננו ואת ילדינו לחינוך קלוקל בכוח הזרוע באיומים שבוודאי לא בני ישראל אילו העושים כן ,,

מוסר ודרך ארץ

מי שהוא תלמיד חכם הוא צריך זהירות ביותר משאר בני אדם במשא ומתן שלו שיהיה באמונה ולא יחליף את דיבורו כלל ואם יש לו מלווה אצל חבירו לא ילחצנו  ועל עצמו ידקדק ויפרע מה שיש לו לתן ואפילו בויתור  אבל על אחרים לא ידקדק ,,

צריך להיזהר שלא ליהנות שום דבר הנאה מין הגנבה או מין הגזלה כל זמן שהוא ביד הגנב או הגזלן ואפילו הנאה מועטת שגם בעליה לא מקפיד על זה גם חילוף מטבעות בשויו אסור להחליף וכן   להיכנס בבית הגזול בחמה או בגשמים גם כן אסור ודאי למבין ,,,  

העלון לע.נ מורינו חכם הטהור עובדיה יוסף בן גורג"יה ז.י.ע.א  לע.נ  כל בני ישראל לאחדות כל בני ישראל מכל הגוונים דתיים חילונים חרדים לאהבת חינם לרפואת כל חולי עמו ישראל ,,,להצלחת אברהם קמחי בן אסתר אברהם לוי בן אדל אדיר לביא בן רות ,,שבת שלום ומבורך אידי חי לביא

 

 

פרשת ויקהל

פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

       פרשת ויקהל כניסת שבת 5.09 מוצ"ש6.10 ר.תם 6.45 מפטירים וישלח המלך

כתוב בתורה קחו מאתכם תרומה לה"

כל העולם נברא בכדי שיבוא ישראל ויקבלו את התורה בתורה נברא העולם והעולם עומד על התורה ,,על זה כתוב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי ,,התורה היא אורך החיים בעולם הזה ובעולם הבא ,,,וכל מי שעוסק בתורה כאילו עסק בהיכל עליון של הקב"ה ,כתוב ויקשה ה" וישמע , בכל מקום שאדם לומד תורה בעולם השם בא ומקשיב אישית ,,וכל אדם שעסק בתורה ניצל מדינה של גיהנם ,מלאך המוות לא יכול לו ,מדין בעולם הזה ,,שלושה דברים גדולים וחשובים

כתוב שאדם לומד תורה שזה נכתב בספר  זיכרון ?כאן למטה וזיכרון שם למעלה

ידוע שתרומה היא כפי שאדם רוצה לתן למדנו בגמרא עין בינונית 1 מ50 או 2 ממאה מי זה שתיים ממאה אילו הבעל והאישה שהם הקב"ה הבעל והשכינה שזה האישה שהיא נעשית ע"י מצוות שמקיימים כאן  בני ישראל ובנות ישראל שהשכינה תשוב לעולם הזה אזי יתגלה משיח צדקינו ויגאל אותנו ,,ידוע כי בזמן נמרוד ותרח השכינה גלתה למדור שביעי  אבל באו צדיקיה אברהם יצחק יעקב דוד ועוד צדיקים והורידו את השכינה  עד לבית המקדש כאן למטה בארץ וזה מדור  הכי קרוב  לנו הלוואי שנזכה להשיב את השכינה שהיא בגלות עקב הערב רב שנמצאים כאן בארץ הקודש ודאי למבין ,,,,

כתוב בשמואל א"  פסוק טו" ויאמר שאול הקיני לכו סורו ?כתוב בזהר הקדוש בעמלק פקדתי את אשר עשו לישראל , כל המלחמות עם שבעת עממין שהיו כאן לא פקד הקב"ה אלה עם עמלק שאמר אמחה את זכר עמלק מדוע עמלק יותר מכולם ?עמלק הם הם הייצר הרע הנחש הקדמוני הוא למעלה ולמטה מנסה כל עת ורגע לקרר את בני ישראל מהתורה מהמצוות מגמילות חסדים מיראת שמיים ,,כתוב בעמלק אשר קרך בדרך " עמלק תמיד אורב מסתתר נחבא למצוא את הרגע לתקוף את ישראל עד ליום זה ,,,לפעמים הוא באיתגליה הכוונה גלוי לפעמים הוא באתכסייה בסתר,,

הינה כי כן השבוע קבלו החלטה כי כל הדוחה את הגיוס באם הוא עתודאי לומד מותר לדחות, באם הוא בישיבת בהסדר גם יקבל משכורת ומותר לדחות,,

 אבל באם הוא חרד לדבר השם ורצה ללמוד תורה אזי הוא יכלא,,,  בר מינן  עמלק נמצא כאן ביננו עם שמות ישראלים ועוד חברי כנסת ישראל …צודקים האויבים שאינם רוצים להכיר במדינתינו כי אנו כלל לא חיים וחוקינו אינם כשל יהודים אלה של גויים בר מינן,,

כתוב בבלעם הרשע ויקר אלו=קים אל בלעם דומה לאשר קרל בדרך אילו הטומאה שהשם יתברך זמן לו מקום של טומאה לדבר איתו ,בדיוק במה שרצה בלעם ,,,אלמלא משה ויהושוע עמדו בפרץ היה יכול בלעם  להכשיל את כל ישראל אך מזלינו שהיה לנו מנהיגים אשר מסרו נפשם על ישראל וניצחו את בלעם ,,,

כתוב בתורה במשה "לך "רד כי שחת עמך ,,, "לך" בגימטריה 50  או נ" שנים בכל דור ודור יורד ניצוץ של משה מתעבר בצדיק בישראל ומשפעי על כולם כפי שראינו מרן הקדוש והטהור חכם עובדיה בן גורג"יה ע"ה ז.י.ע.א. הוא היה כופה את כל ישראל לתורה בחן בחכמה גדולה מאוד ,,,

כתוב ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם,משה בקש רק את ישראל ללא הערב רב לפי ציווי של השם יתברך כי ערב רב הם עשו את העגל ולא היו חפצים במצוות השם יתברך כפי שציינתי שבוע לפני  יצאו כל מכשפי מצרים ללמוד משה כי חשבו שהוא גם עשה כישופים ,,,,

אבל הפעם משה מבין ולא רוצה כלל לקרבם למשכן ומדבר אל בני ישראל שאמר להם לבני ישראל "קחו מאתכם תרומה לה"  ולא כפי שנאמר מאת כל איש אשר ידבנו ליבו ממש לא כי שם היו שותפים גם הערב רב על כן עבדו בעגל הזהב ,,,אבל כאן בפרשה שלנו ויקהל משה את עדת בני ישראל בלבד ואמר קחו מאיתכם  רק מבני ישראל בלבד…

עכשיו מובן הדבר מדוע גדולי ישראל מתנגדים לכל עצה של הערב רב כגון לימודי ליבא כגון גיוס בכוח בגיל צעיר ,,,זה עצת הערב רב בכדי לקרר את בנינו ואת בנותינו לשלוח לצבא בר מינן ,,,,

כתוב בתורה אלף אלף למטה הכוונה 1000 לתורה ו1000 לצבא ,,את זה לא מבינה המדינה שקראת לעצמה בשם של יעקב אבינו ארץ ישראל ,,,הם מתנהגים כמו ישמעאל ונקראים ישראל ממש לא מציאותי,,, גם האמריקאים במלחמת ויטנאם הגדולה לא  גייסו את לומדי התורה מה שמבינים   נוצרים גויים לא מבינים ערב רב ודאי למבין ,,אין יותר מה להוסיף,,

כתוב ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון להשם ,

כל ביטול יצר הרע מהעולם הוא על ידי שמירת שבת ולמה ?  שאדם נח אינו חושב על ממון עסקים ,מתפלל לשם נח אוכל טוב שותה ,,אזי הוא רואה שיש עוד צד בעולם הרוחני לא רק הגשמי,

 הוא שיביא לו את הנחלה והמנוחה ,,וכאן האדם שהוא שומר שבת אזי הוא שוחטו לייצר הרע ואין לו תקומה ,,שאדם הוא שומר שבת באם יבואו לו כל הייסורים שבעולם הוא מבין מדוע וגם עוזרים לו להתמודד עם המצב זכות שבת קדש שניתנה לבני ובנות ישראל ,

בכל דור ודור ישנם חולקים על השבת, ועל ההכשרים ,ועל הצדיקים, והרבנים ,,,כי אילו הם האפיקורסים המפורסמים אשר כל החוכמות שלהם חיצוניות והם אינם שומרים שבת כלל והם רחוקים מהצדיקים וגם מבזים להם בר מינן ,,,,וגם יודעים להפך דברי תורה לדברי כפירה ,,

מוסר

כל אדם יתנהג שמוצא שפתיו ישמור יותר מממונו לכן אל תגלה סודך לשום אדם אפילו לאוהב נאמן שלך כמה שנים ואם ממונך בידו הרי ידו אוחזת את כספך לבד ואם מסרת לו את סודך אזי גם אתה וגם כספך בידו של חברך לעת עתה והוא ימשול בך ובכל מאודך חייב אדם לשמור על עצמו מאוהבו יותר  מאשר שונאו כי אותו אוהב בסוף ישנאך בכל לבבו ונוסף הוא על שונאך ,,על כן כפי שמציע החכם אל תגלה סודך לאף אחד ואל תתן ממונך לחברך ,,לעולם ,

לעולם  על האדם להיות עלוב סבלן מאחרים ונירדף ולא רודף ולא יקניט אף אדם אפילו קטנים מימנו יכבד  הן בגיל והן בחכמה מכל מקום ישמור מכל אדם יזהר מכל אדם ולא יאמין  אלא אם כן מכריו הם משנים ונאמנים ,

משנכנס אדר מרבים בשמחה נאמר במגילה והחדש אשר הפך להם מיגון לשמחה החדש הזה לכם יהי שמחה גדולה רק צריך להאמין ,,כי העיקר הוא האמונה בתורה בחכמים ,במצוות שניתנו לנו ,,

העלון לע.נ חכם עובדיה יוסף בן ג"רג"יה ז.צ.ל בוצינה קדישה הטהור והקדוש

להצלחת בני ישראל לאחדותם לביטול כל הגזרות הנוראיות על בני התורה על הישיבות להצלחת אבי קמחי בן אסתר אבי בן אדל לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם אימי ע.ר אסתר בת סרח ,, ללידה קלה למורן לביא בת ויקטור שבת שלום ומבורך הקטן אידי חי לביא

 

 

 

פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

       פרשת ויקהל כניסת שבת 5.09 מוצ"ש6.10 ר.תם 6.45 מפטירים וישלח המלך

כתוב בתורה קחו מאתכם תרומה לה"

כל העולם נברא בכדי שיבוא ישראל ויקבלו את התורה בתורה נברא העולם והעולם עומד על התורה ,,על זה כתוב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי ,,התורה היא אורך החיים בעולם הזה ובעולם הבא ,,,וכל מי שעוסק בתורה כאילו עסק בהיכל עליון של הקב"ה ,כתוב ויקשה ה" וישמע , בכל מקום שאדם לומד תורה בעולם השם בא ומקשיב אישית ,,וכל אדם שעסק בתורה ניצל מדינה של גיהנם ,מלאך המוות לא יכול לו ,מדין בעולם הזה ,,שלושה דברים גדולים וחשובים

כתוב שאדם לומד תורה שזה נכתב בספר  זיכרון ?כאן למטה וזיכרון שם למעלה

ידוע שתרומה היא כפי שאדם רוצה לתן למדנו בגמרא עין בינונית 1 מ50 או 2 ממאה מי זה שתיים ממאה אילו הבעל והאישה שהם הקב"ה הבעל והשכינה שזה האישה שהיא נעשית ע"י מצוות שמקיימים כאן  בני ישראל ובנות ישראל שהשכינה תשוב לעולם הזה אזי יתגלה משיח צדקינו ויגאל אותנו ,,ידוע כי בזמן נמרוד ותרח השכינה גלתה למדור שביעי  אבל באו צדיקיה אברהם יצחק יעקב דוד ועוד צדיקים והורידו את השכינה  עד לבית המקדש כאן למטה בארץ וזה מדור  הכי קרוב  לנו הלוואי שנזכה להשיב את השכינה שהיא בגלות עקב הערב רב שנמצאים כאן בארץ הקודש ודאי למבין ,,,,

כתוב בשמואל א"  פסוק טו" ויאמר שאול הקיני לכו סורו ?כתוב בזהר הקדוש בעמלק פקדתי את אשר עשו לישראל , כל המלחמות עם שבעת עממין שהיו כאן לא פקד הקב"ה אלה עם עמלק שאמר אמחה את זכר עמלק מדוע עמלק יותר מכולם ?עמלק הם הם הייצר הרע הנחש הקדמוני הוא למעלה ולמטה מנסה כל עת ורגע לקרר את בני ישראל מהתורה מהמצוות מגמילות חסדים מיראת שמיים ,,כתוב בעמלק אשר קרך בדרך " עמלק תמיד אורב מסתתר נחבא למצוא את הרגע לתקוף את ישראל עד ליום זה ,,,לפעמים הוא באיתגליה הכוונה גלוי לפעמים הוא באתכסייה בסתר,,

הינה כי כן השבוע קבלו החלטה כי כל הדוחה את הגיוס באם הוא עתודאי לומד מותר לדחות, באם הוא בישיבת בהסדר גם יקבל משכורת ומותר לדחות,,

 אבל באם הוא חרד לדבר השם ורצה ללמוד תורה אזי הוא יכלא,,,  בר מינן  עמלק נמצא כאן ביננו עם שמות ישראלים ועוד חברי כנסת ישראל …צודקים האויבים שאינם רוצים להכיר במדינתינו כי אנו כלל לא חיים וחוקינו אינם כשל יהודים אלה של גויים בר מינן,,

כתוב בבלעם הרשע ויקר אלו=קים אל בלעם דומה לאשר קרל בדרך אילו הטומאה שהשם יתברך זמן לו מקום של טומאה לדבר איתו ,בדיוק במה שרצה בלעם ,,,אלמלא משה ויהושוע עמדו בפרץ היה יכול בלעם  להכשיל את כל ישראל אך מזלינו שהיה לנו מנהיגים אשר מסרו נפשם על ישראל וניצחו את בלעם ,,,

כתוב בתורה במשה "לך "רד כי שחת עמך ,,, "לך" בגימטריה 50  או נ" שנים בכל דור ודור יורד ניצוץ של משה מתעבר בצדיק בישראל ומשפעי על כולם כפי שראינו מרן הקדוש והטהור חכם עובדיה בן גורג"יה ע"ה ז.י.ע.א. הוא היה כופה את כל ישראל לתורה בחן בחכמה גדולה מאוד ,,,

כתוב ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם,משה בקש רק את ישראל ללא הערב רב לפי ציווי של השם יתברך כי ערב רב הם עשו את העגל ולא היו חפצים במצוות השם יתברך כפי שציינתי שבוע לפני  יצאו כל מכשפי מצרים ללמוד משה כי חשבו שהוא גם עשה כישופים ,,,,

אבל הפעם משה מבין ולא רוצה כלל לקרבם למשכן ומדבר אל בני ישראל שאמר להם לבני ישראל "קחו מאתכם תרומה לה"  ולא כפי שנאמר מאת כל איש אשר ידבנו ליבו ממש לא כי שם היו שותפים גם הערב רב על כן עבדו בעגל הזהב ,,,אבל כאן בפרשה שלנו ויקהל משה את עדת בני ישראל בלבד ואמר קחו מאיתכם  רק מבני ישראל בלבד…

עכשיו מובן הדבר מדוע גדולי ישראל מתנגדים לכל עצה של הערב רב כגון לימודי ליבא כגון גיוס בכוח בגיל צעיר ,,,זה עצת הערב רב בכדי לקרר את בנינו ואת בנותינו לשלוח לצבא בר מינן ,,,,

כתוב בתורה אלף אלף למטה הכוונה 1000 לתורה ו1000 לצבא ,,את זה לא מבינה המדינה שקראת לעצמה בשם של יעקב אבינו ארץ ישראל ,,,הם מתנהגים כמו ישמעאל ונקראים ישראל ממש לא מציאותי,,, גם האמריקאים במלחמת ויטנאם הגדולה לא  גייסו את לומדי התורה מה שמבינים   נוצרים גויים לא מבינים ערב רב ודאי למבין ,,אין יותר מה להוסיף,,

כתוב ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון להשם ,

כל ביטול יצר הרע מהעולם הוא על ידי שמירת שבת ולמה ?  שאדם נח אינו חושב על ממון עסקים ,מתפלל לשם נח אוכל טוב שותה ,,אזי הוא רואה שיש עוד צד בעולם הרוחני לא רק הגשמי,

 הוא שיביא לו את הנחלה והמנוחה ,,וכאן האדם שהוא שומר שבת אזי הוא שוחטו לייצר הרע ואין לו תקומה ,,שאדם הוא שומר שבת באם יבואו לו כל הייסורים שבעולם הוא מבין מדוע וגם עוזרים לו להתמודד עם המצב זכות שבת קדש שניתנה לבני ובנות ישראל ,

בכל דור ודור ישנם חולקים על השבת, ועל ההכשרים ,ועל הצדיקים, והרבנים ,,,כי אילו הם האפיקורסים המפורסמים אשר כל החוכמות שלהם חיצוניות והם אינם שומרים שבת כלל והם רחוקים מהצדיקים וגם מבזים להם בר מינן ,,,,וגם יודעים להפך דברי תורה לדברי כפירה ,,

מוסר

כל אדם יתנהג שמוצא שפתיו ישמור יותר מממונו לכן אל תגלה סודך לשום אדם אפילו לאוהב נאמן שלך כמה שנים ואם ממונך בידו הרי ידו אוחזת את כספך לבד ואם מסרת לו את סודך אזי גם אתה וגם כספך בידו של חברך לעת עתה והוא ימשול בך ובכל מאודך חייב אדם לשמור על עצמו מאוהבו יותר  מאשר שונאו כי אותו אוהב בסוף ישנאך בכל לבבו ונוסף הוא על שונאך ,,על כן כפי שמציע החכם אל תגלה סודך לאף אחד ואל תתן ממונך לחברך ,,לעולם ,

לעולם  על האדם להיות עלוב סבלן מאחרים ונירדף ולא רודף ולא יקניט אף אדם אפילו קטנים מימנו יכבד  הן בגיל והן בחכמה מכל מקום ישמור מכל אדם יזהר מכל אדם ולא יאמין  אלא אם כן מכריו הם משנים ונאמנים ,

משנכנס אדר מרבים בשמחה נאמר במגילה והחדש אשר הפך להם מיגון לשמחה החדש הזה לכם יהי שמחה גדולה רק צריך להאמין ,,כי העיקר הוא האמונה בתורה בחכמים ,במצוות שניתנו לנו ,,

העלון לע.נ חכם עובדיה יוסף בן ג"רג"יה ז.צ.ל בוצינה קדישה הטהור והקדוש

להצלחת בני ישראל לאחדותם לביטול כל הגזרות הנוראיות על בני התורה על הישיבות להצלחת אבי קמחי בן אסתר אבי בן אדל לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם אימי ע.ר אסתר בת סרח ,, ללידה קלה למורן לביא בת ויקטור שבת שלום ומבורך הקטן אידי חי לביא

 

 

 

פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

       פרשת ויקהל כניסת שבת 5.09 מוצ"ש6.10 ר.תם 6.45 מפטירים וישלח המלך

כתוב בתורה קחו מאתכם תרומה לה"

כל העולם נברא בכדי שיבוא ישראל ויקבלו את התורה בתורה נברא העולם והעולם עומד על התורה ,,על זה כתוב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי ,,התורה היא אורך החיים בעולם הזה ובעולם הבא ,,,וכל מי שעוסק בתורה כאילו עסק בהיכל עליון של הקב"ה ,כתוב ויקשה ה" וישמע , בכל מקום שאדם לומד תורה בעולם השם בא ומקשיב אישית ,,וכל אדם שעסק בתורה ניצל מדינה של גיהנם ,מלאך המוות לא יכול לו ,מדין בעולם הזה ,,שלושה דברים גדולים וחשובים

כתוב שאדם לומד תורה שזה נכתב בספר  זיכרון ?כאן למטה וזיכרון שם למעלה

ידוע שתרומה היא כפי שאדם רוצה לתן למדנו בגמרא עין בינונית 1 מ50 או 2 ממאה מי זה שתיים ממאה אילו הבעל והאישה שהם הקב"ה הבעל והשכינה שזה האישה שהיא נעשית ע"י מצוות שמקיימים כאן  בני ישראל ובנות ישראל שהשכינה תשוב לעולם הזה אזי יתגלה משיח צדקינו ויגאל אותנו ,,ידוע כי בזמן נמרוד ותרח השכינה גלתה למדור שביעי  אבל באו צדיקיה אברהם יצחק יעקב דוד ועוד צדיקים והורידו את השכינה  עד לבית המקדש כאן למטה בארץ וזה מדור  הכי קרוב  לנו הלוואי שנזכה להשיב את השכינה שהיא בגלות עקב הערב רב שנמצאים כאן בארץ הקודש ודאי למבין ,,,,

כתוב בשמואל א"  פסוק טו" ויאמר שאול הקיני לכו סורו ?כתוב בזהר הקדוש בעמלק פקדתי את אשר עשו לישראל , כל המלחמות עם שבעת עממין שהיו כאן לא פקד הקב"ה אלה עם עמלק שאמר אמחה את זכר עמלק מדוע עמלק יותר מכולם ?עמלק הם הם הייצר הרע הנחש הקדמוני הוא למעלה ולמטה מנסה כל עת ורגע לקרר את בני ישראל מהתורה מהמצוות מגמילות חסדים מיראת שמיים ,,כתוב בעמלק אשר קרך בדרך " עמלק תמיד אורב מסתתר נחבא למצוא את הרגע לתקוף את ישראל עד ליום זה ,,,לפעמים הוא באיתגליה הכוונה גלוי לפעמים הוא באתכסייה בסתר,,

הינה כי כן השבוע קבלו החלטה כי כל הדוחה את הגיוס באם הוא עתודאי לומד מותר לדחות, באם הוא בישיבת בהסדר גם יקבל משכורת ומותר לדחות,,

 אבל באם הוא חרד לדבר השם ורצה ללמוד תורה אזי הוא יכלא,,,  בר מינן  עמלק נמצא כאן ביננו עם שמות ישראלים ועוד חברי כנסת ישראל …צודקים האויבים שאינם רוצים להכיר במדינתינו כי אנו כלל לא חיים וחוקינו אינם כשל יהודים אלה של גויים בר מינן,,

כתוב בבלעם הרשע ויקר אלו=קים אל בלעם דומה לאשר קרל בדרך אילו הטומאה שהשם יתברך זמן לו מקום של טומאה לדבר איתו ,בדיוק במה שרצה בלעם ,,,אלמלא משה ויהושוע עמדו בפרץ היה יכול בלעם  להכשיל את כל ישראל אך מזלינו שהיה לנו מנהיגים אשר מסרו נפשם על ישראל וניצחו את בלעם ,,,

כתוב בתורה במשה "לך "רד כי שחת עמך ,,, "לך" בגימטריה 50  או נ" שנים בכל דור ודור יורד ניצוץ של משה מתעבר בצדיק בישראל ומשפעי על כולם כפי שראינו מרן הקדוש והטהור חכם עובדיה בן גורג"יה ע"ה ז.י.ע.א. הוא היה כופה את כל ישראל לתורה בחן בחכמה גדולה מאוד ,,,

כתוב ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם,משה בקש רק את ישראל ללא הערב רב לפי ציווי של השם יתברך כי ערב רב הם עשו את העגל ולא היו חפצים במצוות השם יתברך כפי שציינתי שבוע לפני  יצאו כל מכשפי מצרים ללמוד משה כי חשבו שהוא גם עשה כישופים ,,,,

אבל הפעם משה מבין ולא רוצה כלל לקרבם למשכן ומדבר אל בני ישראל שאמר להם לבני ישראל "קחו מאתכם תרומה לה"  ולא כפי שנאמר מאת כל איש אשר ידבנו ליבו ממש לא כי שם היו שותפים גם הערב רב על כן עבדו בעגל הזהב ,,,אבל כאן בפרשה שלנו ויקהל משה את עדת בני ישראל בלבד ואמר קחו מאיתכם  רק מבני ישראל בלבד…

עכשיו מובן הדבר מדוע גדולי ישראל מתנגדים לכל עצה של הערב רב כגון לימודי ליבא כגון גיוס בכוח בגיל צעיר ,,,זה עצת הערב רב בכדי לקרר את בנינו ואת בנותינו לשלוח לצבא בר מינן ,,,,

כתוב בתורה אלף אלף למטה הכוונה 1000 לתורה ו1000 לצבא ,,את זה לא מבינה המדינה שקראת לעצמה בשם של יעקב אבינו ארץ ישראל ,,,הם מתנהגים כמו ישמעאל ונקראים ישראל ממש לא מציאותי,,, גם האמריקאים במלחמת ויטנאם הגדולה לא  גייסו את לומדי התורה מה שמבינים   נוצרים גויים לא מבינים ערב רב ודאי למבין ,,אין יותר מה להוסיף,,

כתוב ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון להשם ,

כל ביטול יצר הרע מהעולם הוא על ידי שמירת שבת ולמה ?  שאדם נח אינו חושב על ממון עסקים ,מתפלל לשם נח אוכל טוב שותה ,,אזי הוא רואה שיש עוד צד בעולם הרוחני לא רק הגשמי,

 הוא שיביא לו את הנחלה והמנוחה ,,וכאן האדם שהוא שומר שבת אזי הוא שוחטו לייצר הרע ואין לו תקומה ,,שאדם הוא שומר שבת באם יבואו לו כל הייסורים שבעולם הוא מבין מדוע וגם עוזרים לו להתמודד עם המצב זכות שבת קדש שניתנה לבני ובנות ישראל ,

בכל דור ודור ישנם חולקים על השבת, ועל ההכשרים ,ועל הצדיקים, והרבנים ,,,כי אילו הם האפיקורסים המפורסמים אשר כל החוכמות שלהם חיצוניות והם אינם שומרים שבת כלל והם רחוקים מהצדיקים וגם מבזים להם בר מינן ,,,,וגם יודעים להפך דברי תורה לדברי כפירה ,,

מוסר

כל אדם יתנהג שמוצא שפתיו ישמור יותר מממונו לכן אל תגלה סודך לשום אדם אפילו לאוהב נאמן שלך כמה שנים ואם ממונך בידו הרי ידו אוחזת את כספך לבד ואם מסרת לו את סודך אזי גם אתה וגם כספך בידו של חברך לעת עתה והוא ימשול בך ובכל מאודך חייב אדם לשמור על עצמו מאוהבו יותר  מאשר שונאו כי אותו אוהב בסוף ישנאך בכל לבבו ונוסף הוא על שונאך ,,על כן כפי שמציע החכם אל תגלה סודך לאף אחד ואל תתן ממונך לחברך ,,לעולם ,

לעולם  על האדם להיות עלוב סבלן מאחרים ונירדף ולא רודף ולא יקניט אף אדם אפילו קטנים מימנו יכבד  הן בגיל והן בחכמה מכל מקום ישמור מכל אדם יזהר מכל אדם ולא יאמין  אלא אם כן מכריו הם משנים ונאמנים ,

משנכנס אדר מרבים בשמחה נאמר במגילה והחדש אשר הפך להם מיגון לשמחה החדש הזה לכם יהי שמחה גדולה רק צריך להאמין ,,כי העיקר הוא האמונה בתורה בחכמים ,במצוות שניתנו לנו ,,

העלון לע.נ חכם עובדיה יוסף בן ג"רג"יה ז.צ.ל בוצינה קדישה הטהור והקדוש

להצלחת בני ישראל לאחדותם לביטול כל הגזרות הנוראיות על בני התורה על הישיבות להצלחת אבי קמחי בן אסתר אבי בן אדל לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם אימי ע.ר אסתר בת סרח ,, ללידה קלה למורן לביא בת ויקטור שבת שלום ומבורך הקטן אידי חי לביא

 

 

 

פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

       פרשת ויקהל כניסת שבת 5.09 מוצ"ש6.10 ר.תם 6.45 מפטירים וישלח המלך

כתוב בתורה קחו מאתכם תרומה לה"

כל העולם נברא בכדי שיבוא ישראל ויקבלו את התורה בתורה נברא העולם והעולם עומד על התורה ,,על זה כתוב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי ,,התורה היא אורך החיים בעולם הזה ובעולם הבא ,,,וכל מי שעוסק בתורה כאילו עסק בהיכל עליון של הקב"ה ,כתוב ויקשה ה" וישמע , בכל מקום שאדם לומד תורה בעולם השם בא ומקשיב אישית ,,וכל אדם שעסק בתורה ניצל מדינה של גיהנם ,מלאך המוות לא יכול לו ,מדין בעולם הזה ,,שלושה דברים גדולים וחשובים

כתוב שאדם לומד תורה שזה נכתב בספר  זיכרון ?כאן למטה וזיכרון שם למעלה

ידוע שתרומה היא כפי שאדם רוצה לתן למדנו בגמרא עין בינונית 1 מ50 או 2 ממאה מי זה שתיים ממאה אילו הבעל והאישה שהם הקב"ה הבעל והשכינה שזה האישה שהיא נעשית ע"י מצוות שמקיימים כאן  בני ישראל ובנות ישראל שהשכינה תשוב לעולם הזה אזי יתגלה משיח צדקינו ויגאל אותנו ,,ידוע כי בזמן נמרוד ותרח השכינה גלתה למדור שביעי  אבל באו צדיקיה אברהם יצחק יעקב דוד ועוד צדיקים והורידו את השכינה  עד לבית המקדש כאן למטה בארץ וזה מדור  הכי קרוב  לנו הלוואי שנזכה להשיב את השכינה שהיא בגלות עקב הערב רב שנמצאים כאן בארץ הקודש ודאי למבין ,,,,

כתוב בשמואל א"  פסוק טו" ויאמר שאול הקיני לכו סורו ?כתוב בזהר הקדוש בעמלק פקדתי את אשר עשו לישראל , כל המלחמות עם שבעת עממין שהיו כאן לא פקד הקב"ה אלה עם עמלק שאמר אמחה את זכר עמלק מדוע עמלק יותר מכולם ?עמלק הם הם הייצר הרע הנחש הקדמוני הוא למעלה ולמטה מנסה כל עת ורגע לקרר את בני ישראל מהתורה מהמצוות מגמילות חסדים מיראת שמיים ,,כתוב בעמלק אשר קרך בדרך " עמלק תמיד אורב מסתתר נחבא למצוא את הרגע לתקוף את ישראל עד ליום זה ,,,לפעמים הוא באיתגליה הכוונה גלוי לפעמים הוא באתכסייה בסתר,,

הינה כי כן השבוע קבלו החלטה כי כל הדוחה את הגיוס באם הוא עתודאי לומד מותר לדחות, באם הוא בישיבת בהסדר גם יקבל משכורת ומותר לדחות,,

 אבל באם הוא חרד לדבר השם ורצה ללמוד תורה אזי הוא יכלא,,,  בר מינן  עמלק נמצא כאן ביננו עם שמות ישראלים ועוד חברי כנסת ישראל …צודקים האויבים שאינם רוצים להכיר במדינתינו כי אנו כלל לא חיים וחוקינו אינם כשל יהודים אלה של גויים בר מינן,,

כתוב בבלעם הרשע ויקר אלו=קים אל בלעם דומה לאשר קרל בדרך אילו הטומאה שהשם יתברך זמן לו מקום של טומאה לדבר איתו ,בדיוק במה שרצה בלעם ,,,אלמלא משה ויהושוע עמדו בפרץ היה יכול בלעם  להכשיל את כל ישראל אך מזלינו שהיה לנו מנהיגים אשר מסרו נפשם על ישראל וניצחו את בלעם ,,,

כתוב בתורה במשה "לך "רד כי שחת עמך ,,, "לך" בגימטריה 50  או נ" שנים בכל דור ודור יורד ניצוץ של משה מתעבר בצדיק בישראל ומשפעי על כולם כפי שראינו מרן הקדוש והטהור חכם עובדיה בן גורג"יה ע"ה ז.י.ע.א. הוא היה כופה את כל ישראל לתורה בחן בחכמה גדולה מאוד ,,,

כתוב ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם,משה בקש רק את ישראל ללא הערב רב לפי ציווי של השם יתברך כי ערב רב הם עשו את העגל ולא היו חפצים במצוות השם יתברך כפי שציינתי שבוע לפני  יצאו כל מכשפי מצרים ללמוד משה כי חשבו שהוא גם עשה כישופים ,,,,

אבל הפעם משה מבין ולא רוצה כלל לקרבם למשכן ומדבר אל בני ישראל שאמר להם לבני ישראל "קחו מאתכם תרומה לה"  ולא כפי שנאמר מאת כל איש אשר ידבנו ליבו ממש לא כי שם היו שותפים גם הערב רב על כן עבדו בעגל הזהב ,,,אבל כאן בפרשה שלנו ויקהל משה את עדת בני ישראל בלבד ואמר קחו מאיתכם  רק מבני ישראל בלבד…

עכשיו מובן הדבר מדוע גדולי ישראל מתנגדים לכל עצה של הערב רב כגון לימודי ליבא כגון גיוס בכוח בגיל צעיר ,,,זה עצת הערב רב בכדי לקרר את בנינו ואת בנותינו לשלוח לצבא בר מינן ,,,,

כתוב בתורה אלף אלף למטה הכוונה 1000 לתורה ו1000 לצבא ,,את זה לא מבינה המדינה שקראת לעצמה בשם של יעקב אבינו ארץ ישראל ,,,הם מתנהגים כמו ישמעאל ונקראים ישראל ממש לא מציאותי,,, גם האמריקאים במלחמת ויטנאם הגדולה לא  גייסו את לומדי התורה מה שמבינים   נוצרים גויים לא מבינים ערב רב ודאי למבין ,,אין יותר מה להוסיף,,

כתוב ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון להשם ,

כל ביטול יצר הרע מהעולם הוא על ידי שמירת שבת ולמה ?  שאדם נח אינו חושב על ממון עסקים ,מתפלל לשם נח אוכל טוב שותה ,,אזי הוא רואה שיש עוד צד בעולם הרוחני לא רק הגשמי,

 הוא שיביא לו את הנחלה והמנוחה ,,וכאן האדם שהוא שומר שבת אזי הוא שוחטו לייצר הרע ואין לו תקומה ,,שאדם הוא שומר שבת באם יבואו לו כל הייסורים שבעולם הוא מבין מדוע וגם עוזרים לו להתמודד עם המצב זכות שבת קדש שניתנה לבני ובנות ישראל ,

בכל דור ודור ישנם חולקים על השבת, ועל ההכשרים ,ועל הצדיקים, והרבנים ,,,כי אילו הם האפיקורסים המפורסמים אשר כל החוכמות שלהם חיצוניות והם אינם שומרים שבת כלל והם רחוקים מהצדיקים וגם מבזים להם בר מינן ,,,,וגם יודעים להפך דברי תורה לדברי כפירה ,,

מוסר

כל אדם יתנהג שמוצא שפתיו ישמור יותר מממונו לכן אל תגלה סודך לשום אדם אפילו לאוהב נאמן שלך כמה שנים ואם ממונך בידו הרי ידו אוחזת את כספך לבד ואם מסרת לו את סודך אזי גם אתה וגם כספך בידו של חברך לעת עתה והוא ימשול בך ובכל מאודך חייב אדם לשמור על עצמו מאוהבו יותר  מאשר שונאו כי אותו אוהב בסוף ישנאך בכל לבבו ונוסף הוא על שונאך ,,על כן כפי שמציע החכם אל תגלה סודך לאף אחד ואל תתן ממונך לחברך ,,לעולם ,

לעולם  על האדם להיות עלוב סבלן מאחרים ונירדף ולא רודף ולא יקניט אף אדם אפילו קטנים מימנו יכבד  הן בגיל והן בחכמה מכל מקום ישמור מכל אדם יזהר מכל אדם ולא יאמין  אלא אם כן מכריו הם משנים ונאמנים ,

משנכנס אדר מרבים בשמחה נאמר במגילה והחדש אשר הפך להם מיגון לשמחה החדש הזה לכם יהי שמחה גדולה רק צריך להאמין ,,כי העיקר הוא האמונה בתורה בחכמים ,במצוות שניתנו לנו ,,

העלון לע.נ חכם עובדיה יוסף בן ג"רג"יה ז.צ.ל בוצינה קדישה הטהור והקדוש

להצלחת בני ישראל לאחדותם לביטול כל הגזרות הנוראיות על בני התורה על הישיבות להצלחת אבי קמחי בן אסתר אבי בן אדל לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם אימי ע.ר אסתר בת סרח ,, ללידה קלה למורן לביא בת ויקטור שבת שלום ומבורך הקטן אידי חי לביא

 

 

 

 

 

 

 

הרב אידיחי לביא

ד                      פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

       פרשת כי תשא כניסת שבת 5.03 מוצ"ש6.04 ר.תם 6.40 מפטירים וישלח אחאב ספרדי

כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ,ונתנו איש כפר נפשו בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף וכ"ו

כל זמן שעמילי תורה מתרבים נתגדל שמו יתברך בעולם וכשיש חשבון של אברכים ומתעורר בחינת חשבון  וכמה מקבלים  אברכים אזי מתעורר  קטרוג הסטרא אחרא שאחיזתו היא ריבוי מניין על כן הוא יכול לקטרג ,,,,על כן כתוב בתורה שלנו בפרשה "ולא יהיה נגף בפקד אותם " בפקד הכוונה לספור את בני ישראל ,,

על כן צריך לצמצם את ההתלהבות של לימוד התורה שלא יפרוץ לגבול החבר וכן לא לומר כמה יש תלמידי כוללים בכל   עיר ועיר כי אף על פי שמעט הם הס.מ וחבריו יכולים לקטרג כפי שעושים היום הס.א  עם שמות של ישראלים ודאי למבין ,, וקל וחומר לגבולות של שונאי הדת למיניהם שאינם שומרים כלל שבת קדש וד"ל ,,

בפרשה שלנו משה רבינו סופר במניין  את בני ישראל על כן צריך כופר או פדיון בכדי שהסטרא אחרא לא יוכל להזיק את בני ישראל ,על כן התורה מצווה

"זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקדש" אבל כתוב בשמות פרק א" פסוק  ה"

ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ,בזמן שבני ישראל מאוחדים אזי הס.א ,אינה יכולה להזיק את ישראל והם מוצלחים ומצליחים ,יעקב היה מאוחד עם בניו נכדיו וכולם וכך ירדו מעט ונתרבו ,,

בר מינן שאין אחדות וזה  התחל בחרדים וכלה בלא שומרי תורה אזי בר מינן הדין יכול לקטרג ויש לו כוח וזכות להזיק בר מינן ,,,

עוד כתוב בתורה שמות  פרק לא" פסוק טו" ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש להשם ,כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת "

קדושת השבת היא רק ע"י  ישראל בלבד, ולא עם אחר, כל מי שאימו יהודיה חייב לשמור שבת כהלכתה וללמוד הלכות שבת ,בכדי שלא יהי מחלליה מות יומת,

 שזה ענוש בסקילה בהתראה ועדים , היום אין סנהדרין ואין שום בית דין ראוי לעשות כן אלה המיתה בידי שמיים ,,והכרת הוא בר מינן ונכרתה הנפש ההיה מעמיה ,,לפי הפשט אותו אדם שמחלל שבת ולא שב בתשובה מת כבהמה לפי לשון הרמב"ם  הקדוש , משנה תורה:

הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא, והיא החיים שאין מות עמהן והטובה שאין עמה רעה וזהו העולם הבא, שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו. ופרעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא יכרתו וימותו.וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו הוא המת, שאינו חי לעולם, אלא נכרת ברשעו ואבד כבהמה, וזהו כרת הכתובה בתורה, שנאמר הכרת תכרת הנפש ההיא.

 מפי השמועה למדו הכרת בעולם הזה, תכרת לעולם הבא, כלומר שאותה הנפש שפירשה מן הגוף בעולם הזה אינה זוכה לחיי העולם הבא, אלא גם מן העולם הבא נכרתת. (תשובה ח א)

הנקמה שאין נקמה גדולה ממנה, שתכרת הנפש ולא תזכה לאותן החיים, שנאמר הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה, וזה האבדון הוא שקורין אותו הנביאים דרך משל באר שחת ואבדון, ותפתה ועלוקה וכל לשון כלייה והשחתה קורין לו, לפי שהיא הכלייה שאין אחריה תקומה, וההפסד שאינו חוזר לעולם. (שם שם ה)

כל העובר בשגגה על אחת ממצות לא תעשה שיש בה מעשה שחייבין עליה כרת, הרי זה חייב להקריב קרבן חטאת... וכל עבירה שחייבין על זדונה כרת, חייבין על שגגתה חטאת, חוץ משלש עבירות, מגדף, ומבטל מילה, וקרבן הפסח, הפסח והמילה מפני שהן מצות עשה, וחטאת אין מביאין אלא על שגגת לא תעשה, ומגדף מפני שאין בו מעשה... נמצאו כל כריתות שבעריות עשרים ושלש, ובשאר העבירות שבע עשרה, ואלו הן... (שגגות א א והלאה)

 

או הגמרא אומרת מת עד גיל 60 שנה או לפי הסוד הנפש שלו תרד לעולם  תחתון ששמו "נשיה" לעולמי עולמים בצער אין סופי בר מינן,,

 הרמבן" סובר כי הרוח חוזרת אל השם יתברך ומשם תיכרת לנצח,,,כמובן כל זאת באם לא שבים לשם וחוזרים בתשובה שלמה ,,, אנו הקטנים נזכה לשמור שבת כהלכתה ונגאל במהרה בימינו אמן,

מוסר

צריך אדם להיות בו יראת שמים ודרך ארץ שיהיה רצוי לכל ורוח הבריות נוחה המנו ,

כי באם מתנהג עם הבריות בטוב גם דעת המקום נחה המנו ,אבל אם אינו מתנהג טוב לא עם הבריות אזי גם רוח המקום אינה נוחה המנו ,,וזה ברור   אבל השאלה מה הדין באם אדם הוא בעל מידות טובות דרך ארץ ורוח הבריות נחה המנו ועשה צדקות עם יתומים ואלמנות ואביונים ,,,

אבל מחלל שבת ולא אוכל כשר ,התשובה באמת כי אין רוח הבריות נוחה המינו ואין רוח המקום נחה המנה כלל כי מכעיס למקום הוא הכוונה לקב"ה ישתבח שמו והאיש הזה מפר ברית קהל עדתו ואין בו נאמנות כלל,,

הלכה

בשבת מותר לאדם לפתוח את חנותו בשבת במטרה לתן לשכנו  דברים שצריך להם לשבת משקאות וצרכי מאכל  ובלבד שלא יזכיר עניין מכירה וקניה ולא ישקול ולא ימדוד ,,וברור באם יש מערכת אזעקה שאסור לפתוח את החנות ,,מעיקר הדין מותר להיכנס לחנות של גוי בשבת כדי לדבר  עמו אך לא יישב שם הרבה זמן ,,

העלון לע.נ חכם עובדיה בן גורג"יה וכלל בני ובנות ישראל לאחדות בני ישראל להצלחת אברהם קמחי בן אסתר אברהם לוי בן אודל להצלחת כל בני ישראל לרפואת אימי אסתר בת סרח,,,אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא

 

 

אידי חי לביא

ב.ס.ד                              פלגי מים חיים בשמים  מזהירים                  צד א"

      פרשת השבוע  תצוה כניסת שבת 4.57 מוצ"ש 5.59 ר.תם 6.35  מפטירים אתה בן אדם

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד ,

משה רעיא מהמנה היה קשה לו לא לשרת בקודש לעתיד לבוא במשכן כאן הקדים את הציווי לפני הקמת המשכן ,משה חשקה נפשו גם בכהונה אבל הקב"ה הבין ואמר לו אתה תצווה את בני ישראל אתה הוא ראש לכל בני ישראל ואתה נותן הציווי לעשיית כל המשכן כליו ותפקודו וכן אומר לאהרון ואתה הקרב אילך ואתה תדבר את בני ישראל הכל בכדי שהשכינה תיכלל בו והכל ממך משה הנאמן הרועה הקדוש.                       כמו שכתוב ואתה מחיה את כולם כביכול הקב"ה  גם משה כל  התורה ניתנה ע" ידו והוא כביכול המצווה   כמובן ע"י קודשה בריך הוא ,

   על כן כולנו ניצוצות של משה רבינו שהיה כלול ככל בני ישראל ,

 ואם ראית אחד שהוא אינו בעד התורה הקדושה, ומנסה לבטלה בכל מיני דרכים, תדע שאינו זרע ישראל ואינו קרוב למשה רבינו או חלקיק של משה רבינו ,,,

כשיצאו בני ישראל ממצרים יצאו מרשות שלהם של המצרים שקוראים לה חמץ או לחם רע ,על שם הייתה עבודה זרה גדולה כפי שאנו נאמר בע"ה בפסח אבותינו  עובדי עבודה היו במצרים למה? כי שם לא הייתה כלל קדושת ארץ ישראל שעוד לא הייתה ושם היה ייצר הרע גדול מאוד וניכנס בתוך מעי בני ישראל והיו כולם מעורבים בעבודה זרה באמת בגלוי לא הייתה עבודה זרה אבל בפנימיות הייתה ובמחשבה על זה נאמר היו עובדים אבותינו ע.ז במצרים ,השם יתברך נתן לאדם  נפש רוח ונשמה קדושה לקיים מצוות ומעשים טובים  הנשמה היא היא כוח עליון להכיר את בוראנו ולעבודו באמת ותמים ,וראוי לכל אדם להתקרב לצדיקים השולטים ברוחם ובנפשם בפרט שלא כועסים כלל  ואז  מעולם נפשם אינה נעקרת מהם לעולם ,,

ולהיפך אותו אדם יכול גם להכעיס את בוראו ולאכול חמץ בפסח ולחלל שבת ועוד עברות מפורסמות ואזי הוא מורד בריבונו ועוקר נפשו לסטרא אחרא וכן כעסן גדול וטורף את נשמתו אזי צריך   לברוח מימנו כמו מאש ואסור להתחבר עמו ואסור להתקרב אליו כלל ,,וכל מי שמתחבר עמו הוא כאילו עובד עבודה זרה ממש ואפילו   לשוחח עימו אסור שזה האדם עקר קדושה עליונה מגופו והכניס עבודה זרה ממש עליו נאמר אל תפנו אל האלילים ,

בפרשה שלנו הוראות היצרן לבנות את ביתו, ע"י גדול הדור הנביא משה הרעה הנאמן בזמן המשכן היו קרבנות קרבים על גבי המזבח לכפר על ישראל והיו ניצולים בזכות הקרבנות ובזכות התורה שקיימו ולמדו ,כך שהיו זוכים להינצל גם מכל הגזרות של כל האומות וכן גם משעבוד מלכיות הינה אנו רואים בחוש כי אנו היום ניצולים בחסדי שמיים מכל האומות מיליונים של אויבים סביבנו ואין נגע בנו ,,

כבר אברהם אבינו ראה את שעבוד המלכויות בחו"ל בבבל  כתוב " והינה אימה חשכה גדולה נופלת עליו אימה זו בבל וחשכה זו מדי פרס הם גרמו לצום ותענית שלושת ימים על ישראל וזה גם היה לטובה כי לבסוף באה הגאולה ע"י אסתר ומורדכי ,  גם כעשיו תבוא הגאולה ע"י חכמי ישראל בכ רגע

אבל עדיין לא ניצלנו משעיבוד מלכויות כי שולטים בנו ערב רב עמלק כגון לפיד בנט וחבריהם שהם כרגע רוצים לשעבד את בנינו ילדינו לע.ז ממש לסגור את כל הישיבות תלמודי תורה מדרשיות לבנות סמינרים לבנות כשרות הכל בכדי לשלוט בנו בכדי שנחייה כמוהם ובאורח חיים הנילוזים  שהם מכעיסים לאדונם שנתן להם  נפש רוח ונשמה  ,                                      הפוך דף

באמת שיעבוד מלכויות נתן בכדי לזכך את הנשמה ואת הנפש והרוח כאן בעולם הזה מעין גיהנום בכדי  שלא ניראה פני גיהנום אמן ,,וזה ניתן ע"י רודנים רשעים שייקשו עלינו את עבודת הבורא ואנו ניצטרך לעבור כאן בעולם הזה ייסורים רבים כפי שעוברים היום בני תורה בארץ הקודש,וזה לטובה אבל זה דוחה את הגאולה ומביא צער גדול בשמיים  שהתורה כאן נחלשת ומותקפת ע"י המשעבדים אותנו אשר הםהם יענשו כדין כי מגלגלים זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב שהם חייבים ורשעים ,,כפי שבארנו ברישא של הדרשה ,,, צריך להבין כי הכל לטובה וכל הייסורים הם לזכך אותנו החרדים והיראים לדבר השם כי זה לנו לטובה ,,,

איך מבטלים את השיעבוד ??  כיום אין לנו בית מקדש אבל יש לנו תפילה היא הנקראת עבודה שבלב  כתוב קחו עמכם דברים ושובו אל השם וכתוב ונשלמה פרים שפתינו ,וכתו ולעבדו בכל לבבכם ,על ידי תפילות של בניי ובנות ישראל נזרז את הגאולה ומבטל את השיעבוד של הצוררים שהם "ב.ג.ץ. ראשי תיבות גיסות, צוררים ,באו,, או לחילופין צצו בהמות גדולות ,ועוד צוררים גדעו ,בנינו ,ועוד בית ,גילולים ,צרים, אוי לנו ששופטים אותנו אנשי בליעל שונאי השם אנשי בצע אנשי לצון כפי שכתב הנביא ,כולם אנשים רשעים אשר לא שבת לא תפילין ואוכלי נבלות ואוכלי שקצים ורמסים הם הם רוצים לשפוט תלמידי חכמים יראי השם בר מינן ,,

זוהי שעבוד וגלות מרה שמזככת את כל עוונותינו  אמן ואמן ,,

מסתבר שרבינו יואל מסטמר צדק וכל דבריו מתקיימים בברור

אומר רבינו כי הרעיון להקים מדינה ללא תורה לפני בו הזמן ימשיכו ויקלקלו את בני ישראל למינות ואפיקורסות נוראה אשר לא הייתה מיסוד הארץ עד היום  כי מדינה ללא תורה היא מדינה כאחת הגויים ואין כל ערך למדינה ללא דת יהדות ,,,

כתוב בגמרא סנהדרין צף צ"ח "אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה מישראל " פירש רשי הקדוש  שלא תהייה לישראל שום שלטונות לישראל אפילו קלה שבקלות ,וכתוב שקדם ביאת המשיח תכלה מלכות הזולה   הינה כי כן זו המלכות של שלטון הרשע הוא הא מעכב את משיח צידקנו ,,,  על כן אחיי  עלינו להרבות בתפילה רבה לפני אבינו שבשמיים ,,

מוסר

הזהיר במעשר כספים אשריו ואשרי זרעו אחריו ודעת הגאון יעבץ אינו לא מצוות עשה מהתורה ולא מדרבנן אלה היא אזהרה טובה ומנהג טוב וכן פסקו מהר"ם מרוטנברג והב"ח שו"ת אפרים ,ועוד הרבה פוסקים ,לרוב הפוסקים הוא מנהג בעלמא ואם נהג כן הוא כמצווה שאין לבטלה כלל אלה לצורך גדול ,,

ההבדל בין גמילות חסד , לצדקה ,כשמקבל האדם איזה  עזר מחבירו הן בגופו והן בממונו הרי נכלל בגמילות חסד ,העניין לגמול חסד הוא לגמול טוב למי שאין לו חוק עליו ולא חובה עליו לעוזרו ,

וצדקה היא מילת צדק יושר לתן לכולם לכל הנזקקים בשווה אילו שהוא חייב בהם שנאמר עשה צדקה בכל עת עם בני ביתו ,,וגם נותן למי שאנו מחוייב לו לתן עשיר או עני שאין לו לאדם כל חיוב לתן לו או חתן או חולה או כל נזקק לדבר שהוא ,,,

העלון לע.נ. רבינו הקדוש וטהור חכם עובדיה יוסף בן גורג"יה ז.י.ע.א. לכל מתי ישראל לרפואת הפצועים בכל מלחמות ישראל ולחולים רפואה שלמה לשחרור השבוי יהונתן פולארד ,להצלחת כל בני ישראל בנות ישראל ולאחדותם ,,אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא טל 03-5011199

מי שמעוניין להפצת העלון בעוד העתקים מוזמן לסייע בתרומה סימלית

 

 

Wednesday the 27th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם