פרשת צו את אהרון ואת בניו

משה מלמד את אהרון ואת בניו את מלאכת הקורבנות שהם מכפרים על בני ישראל שהם התשובה והם כוונת הכלל והפרט להעביר את העבודה זרה את החמץ ואת החטאים של בני ישראל ,

ולמה צו כל מקום שנאמר צ לשון זרוז כי הקרבן עולה ממון כסף צריך האדם להוציא בגין הקרבן . וממון הוא העבודה זרה של הדור הזה ,בכלל ובפרט , שבו נכשלים כל בני האדם, ורובם בגזל תמיד אדם נגוע אצל עצמו ומוצא היתרים לעשות עבירות ומתיר לעצמו , אילו היה שואל רב גדול וודאי שלא היה עשה כן ,אעיקר בדור הזה להוציא כסף על המצוות כי כאשר אדם מגיע לקנות תפילין או מזוזוה או לקיים מצווה כל שהי צדקה חסד אז מגיע הס.מ ואומר למה ? לא כדאי? יש יותר זול, על זה הדרך ,על כן צו לשון זרוז וע"י זה נמלטים מהס.מ שרוצה לעכב אותנו ממצוות ומעשים טובים ,

אבל מי ששבר את תאוות הממון יודע שלא חוסכים בדברי קדושה, וחוסכים באוכל בדירות נאות בכל רק לא בקדושה , כתוב בתהילים "זבחי אלו=קים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלו=קים לא תבזה" אמר דוד המלך ע.ה אני כבשתי את יצרי ועשיתי תשובה ויודע אני שבני בונה את בית המקדש על כן קבלני בתשובה שעתיד בני להקריב קרבנות שבתורה ,,על כן נאמר זבחי אלו=קים רוח נשברה כל מי שהוא שב בתשובה כאילו הקריב קרבנות בבית המקדש בירושלים,ובונה את בית המקדש כתוב בגמרא סנהדרין אין ישראל נגאלין אלה בתשובה וכן הרמב"ם פסק כן להלכה ,

כתוב בפרשה זה קרבן אהרון ובניו, זכה אהרון לבנים צדיקים, בזכות אישתו שהייתה צדקת שנאמר ויקח אהרון את אלישבע אחות נחשון ,נחשון היה צדיק קפץ ראשון למים, לשון צו זרוז כמו אהרון שמצפה לקיים כל מצווה ,כך זכה לאישה בדיוק כפי שהשם זיווג לו בדין .שאחיה נחשון ראשון למצוות

כתוב בתהילים פ.ע"ה פסוק ח" "כי אלו=קים שפט זה ישפיל וזה ירים" שאלה מטרוניתה את רבי יוסי בר חלפתה אמרה לו רבי כמה ימים השם ברא את העולם אמר לה שישה ימים ,אמרה לו מאותה שעה עד היום מה הוא יושב עשה ?אמר לה רבי יוסי מזווג זיווגים ,אשתו של פלוני לפלוני בתו של פלוני לפלוני ,ממונו של פלוני לפלוני ,אמרה לו מטרוניתה הדה הוא ,{זה הכל} אמרה לו אני אעשה כן גם כן ,ובשעה אחת בלבד אמרה לרבי יוסי .אמר לה רבי יוסי קלה היא בענייך קשה בעיני השם .

היה לה מאה עבדים ומאה שפחות והלכה והעמידה את כולם בשורה ואמרה זה לזה וזה לזו ,וזיווגה את כולם בלילה אחד,למוחרת באו כל הזוגות אל המטרוניתה,אחד מוחו רצוץ,אחד עינו יצאה ממקומה רגליים שבורות ידיים שבורות ,ועוד הרבה חבלות לכ אחד משני הצדדים .מיד הלכה ושלחה להביא את רבי יוסי בן חלפתה, אמרה לו רבי תורתכם אמת, נאה, ומשובחת היא, יפה וכל מה שאמרת .אמר לה לא כך אמרתי לך קלה היא בפניך ,קשה בעיני השם יתברך כקריעת ים סוף ,כתוב בתהילים פרק ס"ח "אלו=קים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות " מהו בכושרות ??

בכי... ושירות .מי שזוכה אומר שירה ושמח על זיווגו , ויש מי שבוכה שנאמר בכי ,וגם זה שבוכה השם מזווגן בעל כורחן ושלא בטובתן ,על כן השם משפיל אף מרומם ,על כן צו זהוא זרוז לפרוש ממון לשוב בזריזות בתשובה שלמה ונזכה ע"י הזריזות לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן ואמן ,

ההלכה פינת פסח מצות עשה מן התורה לספר ביציאת מצרים בלילה הראשון של פסח וכל המרבה הרי זה משובח ,עקר המצווה לספר לבניו בנותיו ,נכדיו,שלא הגיעו למצוות כל שיודעים ומבינים בסיפור יציאת מצרים,מצווה להוסיף ולספר במדרשי חז"ל ובפרושים נאים על ההגדה של פסח וגם אם כולם תלמידי חכמים ויודעים מדרים הרבה מצווה על כל אחד לספר את חידושיו ,

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר תמר בת אסתר וכל מתי ישראל לאחדות ואהבת ישראל איש לרעהו ,לפידיון השבוי יהונתן פולרד וחג שמח וכשר לבית ישראל היקרים

להערות והארות אידי חי לביא חולון 03-5011199 

פרשת השבוע אחרי מות קדושים

וידבר השם אל משה ואהרון אחרי מות שני בני אהרון ,בקרבתם לפני השם וימותו :

מה קרה?צדיקים גמורים אלה לאדם יש שני כוחות כח המושך ,וכח המכריח,הכוח המושך הואהנפש ,הכוח המכריח הוא הגוף ,ושניהם צריכים זה לזה ואי אפשי בלי זה וזה .אבל צריך לדעת לכוון את שניהם לתכלית העולם וזה העיקר ? איך עושים זאת ?פשוט מאוד ע"י אכילה בערב כיפור זוכים והתענית בכיפור מכפרת עוון ועשה את התיקון הראוי לאדם ,הינה כי כן ישנו אוכל מצד הדין כחובה בערב כיפור שהנהנה זה הכוח המכריח, ולמחורת יום כיפור שהוא בנפש שנאמר ועיניתם את נפשותיכם ,הואהכוח המושך ,הנפש הינה כי כן שילוב של שני הכוחות גם הגוף וגם הנפש מקבלים את תפקידם והאדם זוכה ועולה מעלה מעלה , ומשתמש בשני הכוחות לעבוד את השם יתברך בבחירה חופשית וזו התכלית ,

נדב ואביהו השתמשו בכוח המושך הוא הנפש בלבד כי לא רצו לשאת נשים ולטרוח ורצו להדבק בקדושה וזה בלתי אפשרי כמו שהבאנו חייב האדם להשתמש בשני כוחותיו לעבודתו יתברך , לשאת אישה להוליד ילדים לעולם למרות שזה טורח גדול, כך גזרה חוכמתו יתברך,על כן נענשו בני אהרון כי רצו להדבק בשכינה הקדושה , ולא רצו לשאת אישה וכל זה העוון אך ורק במחשבה בלבד ,,הם חשבו ,בלבד .על כן נענשו,

חלילה לא הוציא בפיהם מילה ולא חצי מילה בעניין שאינם רוצים לשאת אישה , אלה פגמו במחשבה בלבד ,על כןהקב"ה מדקק עם הצדיקים ייתר על המידה בכדי לזכותם בשי עולמות 310 עולמות בגן עדן ,

כתוב במשלייז" גם ענוש לצדיק לא טוב אמר הקב"ה"

למרות שהעניש השם יתברך את אהרון הכהן אוהב ישראל ולקח את שני בניו מימנו ,אלה להכות נדיבים על יושר זה הדבר אחרי מות ,אמר רבי אלעזר לאמתו בניו של אהרון אלה שהורו הלכה בפני רבן ,משה רבינו , ועוד מעשה בתלמיד שהורה לפני רבו רבי אלעזר אמר לאשתו אימא שלום זה אינו מוציא שבתו ,ואמת לא באה שבת ומת אותו תלמיד , אמרו לו תלמידיו נביא אתה ? אמר להם לא נביא ולא בן נביא אני ,, אלה כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה ,

ולמה להכות ישרים על יושר דרש מדרש רבה על מעשה העגל ,נענש אהרון הכהן ,שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה , ואנו איזובי הקיר חייבים להתחזק במעשינו ,ובעיקר בלשוננו , במידותינו, ואהבתינו לכל יהודי במיוחד יראי השם העוסקים בתורה הקדושה ,,

מוסר

שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות כיצד?בו נאמר גדול הנהנה מיגיע כפו שנאמר בו אשריך וטוב לך ,כי כשם שהתורה נתנה בברית כל המלאכה נתנה בברית ,שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ,ויום השביעי שבת להשם אלו=קיך .שאדם עשה מלאכה ניצל מין המיתה ,כי יש לו פרנסה , ופעמים שאדם לא עשה מלאכה ולערב שבתלו מה לאכול ,ומתחייב מיתה לשמיים .כיצד אדם אין לו מה לאכול ויש בביתו מעות קדש ונוטל מהם ואוכל ומתחייב מיתה בר מינן ,, אבל אם היה הולך ופועל בבית המקדש ,הכוונה לזכות את הרבים להרבות שלום ללמוד תורה אז אפילו נתנו לו מעות הקדש בשכרו אוכל בהם וניצל מין המיתה ,,כך אנו נזכה ע"י זיכוי הרבים ואהבת ישראל ,נבנה את בית המקדש ..

הלכה קביעת סעודה על מזונות הוא 72 דרהם שהם 216 גרם שלנו .לפי מרן ב.י הספרדי כל עיסה שנילושה דבש סוכר שמן או תבלין והטעם ניכר בעיסה ברכתו מזונות ,

 

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר תמר בת אסתר וכל מתי ישראל ,ולרפואת כל בני ובנות ישראל ,ואחדות בני ישראל ,ופדיון השבוי יהונתן פולרד אמן ,,

הערות והארות אידי חי לביא 03-5011199 שבת שלום ומבורך ,

Wednesday the 27th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם