פרשת בא כניסת שבת

כתוב בפרשה כי השם יתברך הכביד את לב פרעה ומנע מימנו את הבחירה לשוב בתשובה ?מדוע

אמרו חז"ל הקדושים אמר רבי יונן מכאן פתחון פה למינים כי יבואו  בני אדם ויגידו הינה כי כן סוגר השם את לב בני האדם והם לא שבים מפני שהשם יתברך רוצה בכך , חלילה וחלילה פרעה קבל הזדמנות גדולה מפז אך רשע היה ולא רצה לשוב , מהיכן ?אמר שמעון לקיש בנו של ריש לקיש ייסתם פיהם של המינים  כי  השם נותן לפרעה פעם פעמיים שלוש משראה שאינו שב מיד פרע מפרעה את חובו ואת כל חטאותיו ,הרי בחמישה המכות הראשונות שקבל פרעה שאז הייתה לו בחירה הוא פרעה נעל את ליבו בכוח ,ורצה להישאר בטומאתו אם כן רוצה הוא השם הוסיף על טומאתו וסגר ,והכביד את ליבו ,

בפרשה שלנו בא הביא השם יתברך את מכת הארבה על המצריים והראה לפרעה הרשע כי הארבה מגיע  אך ורק למצריים ולא לבני ישראל ,אזי פרעה היה צריך לשוב בתשובה ולחסוך את מכת הבכורות והחושך ,אך דעקה שהוא נשאר בשלו כי הפעם השם רצה לעשות את ליבו ככבד מה כבד זה אי אפשר להוציא את הדם מימנו כך פרעה אי אפשר להוציא מימנו את הרוע והדינים בהם הוא נמצא תדיר,

אומר משה לפרעה בנערינו בזקנינו נלך הקדים משה את הנערים כי בכדי לקבל תורה ידע משה שצריך ערבון ורק תינוקות של בית רבן הם העירבון לקבלת התורה אותה מקיימים וקיימו וייקימו בני ישראל על כן אמר לפרעה בנערינו נלך ,,ופרעה אומר בזקנינו נלך ,,רואים כי פרעה הבין כי באם אין גדיים אין תיישים ,,,ורצה לעקור את התורה והבין כי צריך להשאיר במצריים את תינוקות של בית רבן זו הערובה כח בני ישראל ישובו לעבוד את פרעה הוא ייצר הרע ,

הערב רב שנמצאים כאן בישראל רבינו חיים ויטל תלמיד הארי הקדוש רבי יצחק לוריה אומר שיש  חמישה סוגי ערב רב בישראל עד ליום זה ,,איך נזהה אותם ??  כל המתנגדים לתורת משה חולקים על היהדות מחפשים הכל נגד חכמי ישראל חיתון אזרחי ,לבטל את שרותי הדת ועוד" כיוצא בזה ,,כולם ערב רב גלוי וידוע הם אינם יכולים להסתיר את התנגדותם לדת מכל מיני סיבות ותירוצים יפים מאוד בר מינן

ויש להם שמות ישראליים כפי שכתוב בתורה אבל התנהגותם חושפת מהם טפח ושניים ב"ה.

 

ועוד כתוב בפרשה שלנו החודש הזה לכם ראש חודשים ,,,כתוב בשיר השירים קול דודי הינה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות ,,?מה הקשר ועוד כתוב קומי לך רעייתי ולכי לך אמרה השכינה לפניו  ריבונו של עולם אמרת 400 שנה שיעבוד במצרים עדיין לא שלמו 400 שנה אמר הקב"ה לשכינה

הינה הסתיו עבר לו מיד גילו הצדיקים את ראשיהם שהיה מכוסה מי אילו הצדיקים הם שבט הלוי שעסק בתורה במצרים בכל כוחו אז אמר משלי הניצנים נראו בארץ  עת הזמיר הגיע ויש אומרים הניצנים אילו אהרון הכהן ובניו , ומה עת הזמיר הגיע ?  הגיע זמן שהלויים ישירו לפני בבית המקדש ועוד נאמר קול התור נשמע בארצנו ,,שבזכות אברהם יצחק ויעקב ניגאל וקול התור זה אברהם שהביא קרבן לשם יתברך תור וגוזל ,,לאחר מכן כתוב והתאנה חנטה פגיה אילו הם הצדיקים המגינים על הדור ,,

ולאחר מכן קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך ,,לכי לארץ הקודש ארץ ישראל שם תעבדו את השם ,,

אחי היקרים לא להתבלבל חלילה השמש כולם מכירים אותה וד"ל רבינו עובדיה יוסף הוא השמש בדור זה היתום והמבולבל ואין על זה עוררין כולם חייבים לשמוע לגדול הדור ולזכות לאורך חיים ממרן שמברכנו ,  ונזכה להחזיר עטרה ליושנה ולגאולה במהרה בימינו אמן ואמן ,הלכה

סימן  כ"ו חושן משפט אסור לדון בפני דייני עכו"ם ובערכאות שלהם אפילו בדינים שדנים בדיני ישראל ואפילו נתרצו שני בעלי הדין אסור לדון בפניהם ,וכל הבא לדון בפניהם הרי זה רשע ,וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו ,כמובן שמי שמצביע לאדם לא דתי עובר לו מין התורה ומסייע לעוברי עבירה ,,וד"ל

סימן לד" חושן משפט ס.כב" המוסרים ,האפיקורסים והמומרים פסוים לעדות ,,רק באם יעשו תשובה יוכלו להעיד , מוסר

ועתה בנים שמעו לי כן החכמה בחוץ תרונה ועתה ברחובות קוראים לכם מי להשם אלי ואני לא דבר ריק  כי אני חייכם וארך ימיכם כי לא נבראו בני האדם לחזר לחפש אחר בצל תפוחי אדמה כסף חולף האדם לא צריך לשמש את בני  האדם ,,אלה לשמש את בוראו ע"י דבקות בשם ע"י לימוד תורתו הקדושה ,,,

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר וכלל מתי ישראל ,, לרפואת בני ישראל ובנות ישראל ,,ולהצלחתם ,,לעלות קרן התורה והיראה בארץ הקודש ארץ ישראל ,,אמן שבת שלום הרב אידיחי לביא הקטן מצפה לגאולה אמן   שבת שלום

פרשת בשלח שבת שירה

כתוב בפרשה ויהי בשלח פרעה   אמר לו הקב"ה אני כתבתי בתורתי שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך {דברים .כב"}ואתה פרעה שלחתה את האבות ואת הבנים השלכת ליאור ,,כך גם אני משלח אותך לים ואת בתך הצדקת בתיה אני אוריש לה את גן עדן ,,זה סופם  של הלא צדיקים שאינם מאמינים בהשם יתברך ,ועוד כתוב בתהילים "קמז" השולח אמרתו ארץ " אוי להם לרשעים שהם רמה ותולעה שרוצים לבטל את דברי הקב"ה אמר להם השם יתברך אתם אמרתם לא אשלח אתכם ואני אמרתי שלח את עמי נראה דברי   מי עומדים ?ודברי מי בטלים ?בסוף מה קרה עמד פרעה והתחנן למשה ואהרון,,קומו צאו מתוך עמי אמר לו הקב"ה לפרעה דברי מי עומדים על זה נאמר בתהילים " השולח אמרתו ארץ"  דברי התורה הם כסלע עומדים לעולם ועד ראינו השבוע שמרן דבריו עומדים וחזקים כסלע שחולק על הקדושה סופו מר כלענה וחבל מאוד ,,מי

עוד וישלח פרעה אומר דוד המלך ע"ה בתהילים  קכד" נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים "משל ליונה שהייתה יושבת  בקנה ובה נחש והיה מבקש לבולעה ברחה היונה למקום אחר וישבה בקנה ,נפלה אש בקנה ונשרף הנחש פרחה שוב הציפור וישבה לה בגג אחר מיד ברחה שוב למקום אחר ,אמרו לה חברותיה עד מתי את בורחת ?אמרה להם עד שאמצא קן נאה ומשובח שהוא חוף מבטחים ,,וכך היה מצאה לה חוף מבטחים לבסוף ,,הנמשל כך היו ישראל במצרים בורחים מהנחש שהוא פרעה ייצר הרע

שהנביא אומר על פרעה ביחזקאל .פ.כט שפרעה הוא התנים הגדול היה ,וברחו ישראל מהנחש פרעה שאמר הנביא יחרדו כציפור ממצרים ,הושע פ.יא" ואיך נשרף פרעה שנאמר בפרשה השבוע שירת הים תשלח חרונך יאכלנו כקש ,,ואז נאמר על ישראל בתהילים גם ציפור מצאה בית ,,אילו הם בני ישראל שבאו לארץ הקודש ישראל ,    

עוד כתוב בפרשה שמשה צעק אל השם יתברך והשם אומר לו מה תצעק אלי דבר אל העם ויסעו ,כן הברכה מתקיימת בשני בני יצחק יעקב ועשיו ואילו הן ביעקב נאמר והקול קול יעקב ,יעקב זכה בתפילה

שנאמר הקול קול יעקב ,, ועשיו זכה בידיים שהידיים ידי עשו שאמר עשו שנאמר בספר דברים ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פאן בחרב אצא לקראתך ,,אילו עשיו רק   בכוח אין להם דעת להבין אלה בכוח הזרוע ,,אבל להבדיל זכה יעקב בקול ששון וקול שמחה וגו"

מה פירוש מה תצעק אלי אמר איוב ותגזור אומר ויקם לך אמר רבי יהושוע הקב"ה מצווה למשה ומשה עשה מיד   כך כביכול מצווה משה לקב"ה וצעק אליו הצילנו  מיד פרעה אומר לו הקב"ה משה מה אתה מצטער תגזור ואני אעשה מיד ,,מיד נעשו ניסים ונפלאות לבני ישראל על הים 250   ניסים נעשו להם רק בלבד על הים ,, יהי רצון שנזכה כולנו לשוב אל השם בתשובה שלמה ונזכה לגאולה במהרה בימינו  אמן ,הלכה

טו בשבט שחל בשבת יבוא אדם לביתו יאמר שבת שלום יקדש על היין יעשה נטילת ידיים והמוציא ,,יאכל ,לאחר שסיים את הסעודה יביא את פירות טו בשבט פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל יעטר את שולחנו ככול אשר ביכלתו ,,ויברך על הפירות כסדר הזה דיני קדימה בברכות שבעה מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל חטה,שעורה,גפן,תאנה ,רימון,זית שמן דבש,הכלל כל הקדם לחברו בפסוק קדם לחבירו בברכה ,תמרים קדמין לענבים,מעשה קדרה תבשיל מחמשת מיני דגן קדם ליין,,

 וכך הסדר המוציא קדם לכל ,,ולאחר מיני מזונות ,ופת חיטים קדם לפת של שעורים,ואחר זית ,ואחר תמרים,ואחר ענבים,ואחר תאנים,ואחר רימונים,,

ויש נוהגים לאחר ברכת המזון וסילוק השולחן מביאים את הפירות ומברכין  התחלה וסוף ,,

מוסר

עיקר גדולתו של השם יתברך הוא שגם הרחוקים ממנו יתקרבו אליו יתברך והם גם יעבדו את השם ובזה מתייקר שמו יתברך למעלה ולמטה על כן אין לאדם לייאש את עצמו כלל וירחיק עצמו מאיתו יתברך עקב עוונותיו חלילה לעשות כן אלה ע"י שחטאיו מרובים יתקרב לשם יתברך ע"י הצדיקים שבכל דור ודור ויזכה לעשות תשובה מעליה לאט לאט ובטוח בע"ה יתברך

העלון לע.נשמות ישראל ולהצלחת בני ישראל בכללם אשר בן שרה יעקב בן דונה שרה בת חנה אברהם ניסים בן רחל ,,ולפדיון השבוי יהונתן פולארד משביו אמן ,, אידי חי לביא שבת שלום ומבורך

 

פרשת השבוע וישב יעקב

בקש יעקב אבינו לישב בשלווה מיד קפצו עליו ייסורים רבים אמרו חז"ל לא דאי להם לצדיקים חיי נצח עולם הבא עוד רוצים לישב בנחת  בעולם  החולף הזה ?

וישב יעקב בארץ  מגורי אביו ?  מה הכוונה שאברהם סבו גייר את האנשים ושרה מגיירת  את הנשים

הינה וכי יש אדם  או איזה מדען או איזה חוקרים  שיכול לייצר יתוש קטן אחד . ודאי שלא  אבל אברהם גייר את  האנשים אמרו חז"ל כי מי שמגייר אדם אחד כאילו בראו בריאה חדשה,

 ולמה נאמר בארץ מגורי אביו יש לומר "  ארץ   גיורי אביו הסבא הוא אברהם שעשה גיורים רבים והם  אשר קבלו את בני ישראל  וכן  גם  יעקב אבינו עשה  גיורים רבים ,,כמו כן עשה יוסף   בן יעקב שאביו  למדו את  החוכמות  לעשות  גיורים  לפרסם  השם  יתברך  בעולם

.ע"י שהצדיקים  מפרסמים  את  השם בעולם מסיגים השגות    אלוקיות  ומכניסים   לבני אדם את  האמונה  בהקב"ה ,,כך  עשו אבותינו הקדושים ואנו הקטנים צריכים ללמוד ממעשיהם ,, ולאו דווקא  גיורים  אלה היום  בעיקר יהודים  הרחוקים מהשם   יתברך אשר ע"י חוכמות  מוזרות , השכלות לא לנו, כולם יש להם קושיות  ותירוצים אישיים וחבל ,,במקום ללכת   בדרך אבותינו הקדושים ללא כל שאלות ותירוצים,

בעוונותינו הרבים היום  חלק לא מבוטל מהיהודים בארץ  ישראל מחופשים לחופשיים מהמצוות מנסים לתרץ ?

,בזמן מלכות רומא " היוונים גזרו על ישראל לא לשמור שבת ,לא למול את  הבנים ,,לבעול את  הנשים נידות,בר מינן ,,אז בא יהודי צדיק רבי ראובן בן איצטרבולי והתחפש לרומאי ,ואמר לקיסר תומר לי אדם שיש לו   מלחמה עם מדינה רוצה שיעשיר או יעני ??  ענה לו הקיסר בוודאי שיעני ,אמר לו מדוע אתה גוזר שיעבדו בשבת ליהודים עדיף שיבטלו ויהיה להם פחות כסף ,אמר לו הקיסר יפה אמרת מיד שלח אגרת לבטל  את   הגזירה ,לימים שוב בא רבי ראובן בן איצטרבולי ואמר לקיסר ,אדם  שיש לו מלחמה עם אוייב רוצה שירבה או ימעיט?? אמר לו רבי ראובן אתה גזרת לבעול את  הנשים נידות אם כך  לאוייב יהיו הרבה חיילים ,  מיד הבין הקיסר כי צודק רבי ראובן ,וביטל את   הגזירה ,, לא עברו  ימים מועטים וביקש רבי  ראובן בקשה חדשה ואמר אדם שיש לו אויב רוצה שיהיה האויב חזק או חלש??

 אמר לו  הקיסר  בטח  חלש ,,אמר לו רבי ראובן מדוע מנעת ברית  מילה ,,תן  ליהודים לסבול בברית  המילה הם  פוצעים את  עצמם ואת   ילדיהם הם נחלשים ע"י זה הברית ,,מיד    ביטל הקיסר הרומי הרשע את  הגזירה ,,,   עברו ימים  וגילו כי רבי ראובן בן איצטרבולי יהודי ברח רבי  ראובן ,,,

מיד  בקש  הקיסר לחדש את הגזירות על  בני ישראל   הקדושים ,שמעו זאת  חכמי ישראל אמרו את מי נשלח לבטל את  הגזירה קבעו  ונמנו רבי שמעון בן יוחאי ורבי אליעזר שהם  בעלי ניסים ומופתים ,,יצאו לדרך  הצדיקים ופגשו  את  השליח עם  האיגרת לחדש את  הגזרות עצרו אותו לקחו מימנו את האיגרת קרעוה וביטלוה ,,היום אנו רואים שיש הרבה יהודים שנמשכו עם הזמן ועם התרבות המערבית הנוצרית ונסחפים אחרי הגויים ומעשיהם וחבל   מאוד  חייבים אנו לעזור לסייע לקרב להסביר בסבר פנים  יפות בנועם את הדרך בה יילכו כל בני ישראל, ואז נזכה לגאולה בימינו אמן,  

ידוע מאמר הזוהר   הקדוש שכל זמן שהצדיקים  בעולם הדין לא יכול  לשרות ולשלוט  בעולם כפי שעשה משה רבינו ע.ה שכתוב ויאמר  להשמידם לולי משה בחירו שעמד בפרץ מה עשה  הקב"ה נוטל את  הצדיק ומסלק אותו מהעולם ואז  נפרע  מכולם ומסלק את   הצדיק שכתוב מפני הרעב נאסף  הצדיק ,,ידוע  שהצדיקים סובלים את כל הייסורים של כל העם ,כפי שסבל   יעקב   אבינו ע.ה גם בימי יוסף שבא לעבור עבירה עם אשת פוטיפר ראה את דיוקנו של אביו ופרש מין  העבירה , כך שנלקח  יעקב   אבינו מין העולם הזה התחילה    הגלות  הקשה במצרים  ובני ישראל  צעקו לשם  יתברך שנאמר ויצעקו לשם בצר להם ,,אנו הקטנים  אל לנו לצפות ולחכות  שהצדיקים יגנו עלינו  אלה כל אחד מאיתנו יכול להיות כמשה רבינו וכאהרון ע"י  שנתקרב לצדיקים האמיתיים וע"י תשובה ו                 

הלכה

סדר הדלקות   נרות במוצ"ש בבית   הכנסת מדליקים נרות קדם   ההבדלה משום פרסום ניסה בבית מבדילים לאנשי הבית ולאחר מדליקים  נרות חנוכה ראוי להחמיר כרבינו תם בנרות למי שנוהג כרבינו תם כל  השנה ,נזכיר לכל הציבור היקר מרן פסק בשולחן ערוך הטהור כרבינו תם ראוי שכל  יהודי יירא שמים יחמיר כרבינו  תם ויפה עושים הרבנים   הקדושים שמנסים להאריך את  השבת כפי דעת רבינו תם וסיעתו ,בעולם  הבא כולם יודו לחכמי ישראל על זאת,, וד"ל מוסר 

חייב אדם לאהוב את עצמו  מאוד כי  הכלי אשר עושים איתו מעשים טובים מצוות לימוד תורה ,ידוע אין   אדם חוטא אלה אם כן נכנסת בו רוח שטות סוטה  דף ג" מי שהוא בצער ,ושוטה ובטיפה מרה אזי הוא עלול לאבד את עצמו לדעת בר מינן אבל מי שיש לו שכל בקקדו ראוי שישמור על  נפשו ויאהב אותה מאוד בכדי שיאסוף צידה לדרך המובילה בית ק"ל אמן

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר וכל מתי ישראל ,,לרפואת כל חולי   עמו ישראל ,ולהצלחתם בתורה ויראת שמיים ואהבת חינם ,אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא ,035011199

  

פרשת השבוע וירא כניסת שבת

 

וירא אליו השם יתברך : בחינת ביקור חולים כשאדם מבקר את החולה אזי מאיר לו פנים ועשה לו כל צרכיו וסועד ועוזר את החולה ,אז  זוכה למצוות ביקור חולים כתוב במשלי :באור פני מלך חיים : על השכינה למעלה מראשותיו של חולה ,שכתוב בתהילים :השם יסעדנו על ערש דווי  כל משכבו הפכת וגו":

כך  הביקור חולה מוציא מימנו המחלה אחת לשישים באם הם באותו גיל ,ידוע הדבר כי הביקור מועיל מאד לחולה לבריאותו, ואף גורם לחולה לראות מראות גדולים כפי שראה אברהם אבינו  ע.ה ,

אמר איוב פרק יט" מבשרי אחזה אלו=קה : אמר אברהם ע.ה אחר שמלתי את עצמי הרבו גרים ובאו להדבק בזאת הברית ומבשרי אחזה אלוקה שאילולי עשיתי כן מהיכן היה נגלה עלי השם יתברך .כך גם אנו הקטנים אילולי היינו מוסרים את עצמנו על המצוות   כאבותינו הקדושים  אזי גם אנו היינו זוכים להתגלויות רבות מצד הקדושה שרבים מרבותינו הראשונים והאחרונים  זכו וחזו זאת מעוצם קדושתם ,

ועוד כתוב " והוא יושב פתח האוהל כחום היום" אמר רבי ברכיה משום רבי לוי בקש אברהם אבינו לעמוד אמר הקב"ה שב ? עתידים בניך לשבת לפני בבתי כנסיות ומדרשות ושכינה על גבן וקורין קריאת שמע ובני ישראל יושבים לכבודי ואני על גבן ,כתוב בתהילים :אלו=קים ניצב בעדת א=ל : 

ועוד כתוב ואתה קדוש יושב תהילות ישראל כל יום בתפילת שחרית אחרי החזרה ישראל משבחין ומקלסין את שמו יתברך והקדוש  ב.ה משרה שכינתו עליהם ,,

לעתיד לבוא יושב  אברהם אבינו בפתח גהינום ואינו מניח לאדם מהול לרדת לתוכה ,אבל אותן שחטאו יותר מידי מעביר  מעליהם עורלות של תינוקות שמתו ולא מלו ונותנה עליהם ומורידן לגיהנום ,

זאת ועוד כל הזכיות שהיו לבני ישראל במדבר שעשה משה רבינו כל הניסים בזכות אברהם אבינו שכבד את מלאכי שמיים וכבדם בפת ברחצו רגליכם  בהישענו תחת   העץ ועוד כל זה זיכה את משה לתן את המן במדבר מיים במדבר ,סוכה ,שנאמר שבו  נא תחת העץ ,,כל הכל בזכות אבותינו הקדושים שבזכותם אנו קיימים ואנו חייבים ללמוד ממעשיהם שהיו כולם לשם שמיים ללא כל נגיעות או טובות או כבוד או ממון ,,הכל לשם שמיים ,,נטו

כתוב בתהילים כה" :סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם: ?מה פירוש איזה סוד אכן סוד המילה שלא נתגלתה המילה אלה לאברהם אחרי עשרים דור מאדם ועד אברהם עד שבא אברהם אמר לו הקב"ה ואתנה בריתי ביני ובינך, אמר לו לאברהם באם תמול תיטול סוד ה"   יתברך ומה הסוד ??

סוד ס" שישים  ו שישה ד ארבעה  יחד שבעים באם תמול אני  מעמיד מזרעך שכתוב בפרשת דברים בשבעים נפש ירדו בני ישראל למצרים ,מעמיד אני שבעים זקנים שנאמר במדבר פ יא" אספה לי שבעים זקנים ,,ועוד מעמיד מושיע לישראל בטרם זמנם ושמו משה הוגה בתורה בשבעים   לשון ,שנאמר הואיל ומשה באר את התורה   הזאת באור הכוונה  פירוש   שבעים לשון .

ועוד זכה אברהם אבינו עליו השלום בסוד   גדול אמר לו אברהם ומי ימול אותי אמר לו הקב"ה דיו לעבד שיהי כרבו מול אתה  את עצמך ,,אמר הנביא נחמיה  אברהם קצת פחד מה עשה הקב"ה נטל ידו ומל יחד את אברהם בסכינו של אברהם אבינו  ע.ה זה סוד הברית ,,  כל מי שהוא מוסר את עצמו לקב"ה אזי זוכה  שהשם יתברך איתו בכל מהלכי חייו כל רגע כל שניה זוכה להשגחה פרטית וד"ל אמן שנזכה אנו דנ

מוסר

עיקר כבודו של אדם זה ביתו  כתוב כתפארת אדם לשבת בית שהוא מלכות שיש לכל אחד בביתו זה בחינת "כל כבודה בת מלך פנימה " שעיקר כבודו של אדם זה ביתו ,על כן הבית צריך שמירה גדולה ששם מלובשים כל הנפשות הפועלות באותו בית ,כתוב כל העוסק בבנין מתמסכן ויש אומרים מסתכן ,יש סכנה גדולה שבונים בית לשם כבוד ולא לשם שמיים אזי השם רחוק מהבית הזה ,אבל אם בונה בית לשם שמיים אזי הוא מקרב נפשות שבאים לבית זה שהוא לשם שמיים אזי מגדיל את שמו יתברך ,,וד"ל

הלכה  

צריך כל אדם לחנך את בניו ובנותיו הקטנים לקיים מצוות נטילת ידיים אפילו הם תינוקות ,

ואף שלא הגיעו לגיל חינוך והוא סגולה טובה בכדי שיגדלו  בטהורה ויהיו גדולי קדש ,,אמן

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה ,וכל מתי ישראל ,,,לאחדות ישראל ,לרפואה שלימה אמן

שבת שלום ומבורך אידי חי לביא להארות 03-5011199  

פרשת השבוע מקץ

יוסף הוא  משיח יוסף רבי חזקיה אמר צפונות מופיע  בדעת ? הוא  מניח רוחותשל  הבריות ," צפונות  צ" צופה .פ"א פודה ,נון" נביא תיו תומך

 

ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם? פרעה חולם שבע פרות  רעות ושבע טובות הטובות  זה פרנסה בשפע והרעות הם תאוות  הממון שלוקים בו רבים כל מי שיש לו ממון יותר  חסר לו יותר ממון, והוא   מרגיש חסרון יותר בממון ,ועוד מרבה נכסים מרבה דאגות ,כי אדם שיש לו ממון  ורכוש דלא ניידי רב הוא שוכח וכל  מה שחננו  השם  יתברך, נעלם כלא היה, והוא  מתנהג כעני מרוד וחסר כל .אבל פרעה  הרשע הבין שצריך  לתן צדקה לשמר את הממון שנאמר ויפקד פקידים על  הארץ ,,,הם כביכול גבאי צדקה שהם בודקים למי חסר ולמי יש לתן צדקה ,פרעה נתן לכל עיר ועיר את  הממון  והצדקה המגיעים להם ,כי  הבין עניי עירך   קודמין  לעניי עיר אחרת ,כך גם   אנו  כל אחד כפי יכולתו עליו לתן צדקה ,
Tuesday the 2nd. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם