פרשת בלק פלגי מים חיים בשמיים מזהירים פרשת השבוע בלק כניסת שבת 7.27 מוצ"ש8.33 ר.תם9.18 מפטירים והיה שארית במיכה כתוב בתורה הקדושה שלנו הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט צדיק וישר הוא ?קודשה בריך העמיד נביא

ס.ד           

                                     פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

 

פרשת השבוע  בלק כניסת שבת 7.27 מוצ"ש8.33 ר.תם9.18 מפטירים והיה שארית במיכה

 

כתוב בתורה הקדושה שלנו הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט צדיק וישר הוא ?קודשה בריך העמיד נביאים חכמים יותר ממשה רבינו, כי ידע שיבוא לעתיד לבוא ויטענו טענות של הכופרים שבכל דור ודור קיימים הם וניצוצת דטומאה ,,העמיד להם הקב"ה את בלעם אשר ידע דעת עליון אבל ההבדל  גדול מאוד חכמי ישראל נביאי ישראל מזהירין להם לישראל מעברות מעובדי עבודה זרה וכיו"ב

  להבדיל נביאי הבעל הם רוצים לאבד את העולם ע"י עצותיהם בר מינן והיום רואים זאת בחוש ובעין ,,

ועוד וירא בלק כיון שבאו שלוחיו אצל בלעם אמר לו מי האנשים  שבאו אליך  אמר לו בלעם הרשע בלק בן ציפור שלח אלי אמר רבי אבא בר כהנא שלושה בדקן הקב"ה וראה שהם לא דוברי אמת והם קין ,חזקיהו,בלעם נבאר אמר   הקב"ה לקין אייה אחיך הבל ענה לו השומר אחי  אנוכי ,,הרי הוא הרגו באבן היה לו להגיד הנסתרות והנגלות אתה יודע ,,אלא ענה לו הקב"ה דמי אחיך צועקים מן האדמה ,

כשבא לחזקיה שעמד מחוליו שלח לו מרודך באלדן דורון מתנה בא הנביא ישעיה אמר לו מי אלו ומאין באו ,היה צריך לומר לו אתה נביא אתה יודע הכל ,,אלא אמר לו מארץ רחוקה באו מבבל באו אלי היה מתגאה ואומר זאת ,אמר לו הנביא היות ואתה מתגאה בזה הנה ימים באים ונשא את כל אשר בביתך ובניך אשר יצאו ממך יהיו סריסים בבית מלך בבל ,,וכן בבלק היה צריך להגיד לו לקב"ההכל גלוי וידוע לפניך אלא אמר לו בלק בן ציפור שלח אלי את האנשים הנ"ל ,אמר לו הקב"ה הואיל וכך אתה רוצה כך לא תאור את העם ,,אמר לו הקב"ה כתוב הנביא כל הנוגע בבני ישראל כאילו נגע בבת עינו של הקב"ה אמר לו כל הנוגע בבני תצא עינו ,,

ועוד וירא בלק שבא לקק דמן של ישראל זה בחינת חיות רעות הדורסים והטורפים והמדיחים שהולכים בתועבותיהם ואף על פי כן אומרים דברים ומוכיחים לילך בדרכיהם כל החוכמות החיצוניות הם מביאים בכדי שיילמדו מטומאותיהם בר מינן בלק ודומיו הם הם כאן בדורינו הם חיות רעות שרוצים להטעות את  בני ישראל והם אילו חכמי הטבע שסוברים צריך שיוון בנטל הם לא מאמינים בשם שהוא הכל יכול חכמי הטבע הם אילו שרוצים לעקור את תורת ישראל מהיסוד כפי שאנו רואים כאן בשידור חי יום יום ,,

 

אומר רבינו הקדוש בלק ובלעם הם בחינת שרש חכמת הטבע בחינת מצח הנחש הקדמוני הוא בחינת רשע ירא שמראה עצמו צדיק ופרוש כמו בלק ובלעם שזה היה  משמש את בהמתו בסתר ועשה עצמו צדיק  גם היום נמצאים רשעים דנן כבלק ובלעם בראשי בכתות שלהם ,,יש כאילו עם שמות ישראלים שרוצים חלילה לסתור את התורה הקדושה שלנו מתוך דבריהם מתוך סיפריהם הטמאים ,,אילו הקליפות הקשות שהם בלק ,בנט לפיד קילקלו ראשי תיבות  שכל מטרתם לחתור על דברי חכמים לסתור דבריהם הם הם בלעם ובלק יחד בדור הזה ,,,,

התשובה וירא פינחס בן אלעזר ,,בכל דור ודור נמצאים בחינת מקנאי השם יתברך קנאת צבאות שהם כמו פינחס   שעמד והתפלל לשם ונעשו לו ניסים מעל הטבע כי עתה הבחירה חופשית כאן על פני האדמה היום בדורינו הבחירה קשה כי הסטרא אחרא עשה הרבה מעשים ששובים את לב בני ישראל וחבל שכך הוא הדבר אין דור כזה כהיום שהניסיון גדול כל כך קשיי פרנסה צרות גזרות ייסורים ועוד  בר  מינן,

 אבל   הנאמנים לשם יתברך צריכים להחזיק חזק בים הסוער בגלים הגבוהים עד יעבור זעם ,,,

 

תדעו בני ישראל במתים חופשי מה הכוונה לא המתים יהלו י =ה רק אנו הקטנים עלינו ללחום מלחמת השם ותורתו כל אחד כפי בחינתו וכוחו ויש כוח לכולם בכל תחום או מקום ,,ללחום למען השם ואין כל אדם חופשי או פטור ממלחמה זו שווה לעשות הכל למען מלחמה זאת ,,,אומר הקב"ה רצוני לעשות רצונכם אך דעקא ששאור שבעיסה מעכב אילו בלק בלעם הם השעור כפי שאמרתי בראש ב=ל=ק=

לסכום אחינו בית ישראל עלינו לדבוק בחכמי ישראל חזק בכדי שנזכה לגאולה בימנו לפני עיננו אמן

הלכה חושן משפט ס.לד"

הפסול מן התורה  שהעיד עדותו פסולה ובטלה אף על פי שלא הכריזו עליו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

אבל הפסול מדבריהם באם העיד עדותו כשרה ,,ברור שהמומרים והאפיקורסים פחותים הם מהעכ"ם ופסולים ,,להזכיר מחללי שבת בפרהסיה פסולים מין התורה וכן זה שאומר יוד אחת קטנה לא מהתורה ,,

 

העלון לרפואת מורינו הגאון פוסק כל הפוסקים רבי עובדיה יוסף בן ג"ורגיה ולכל עם ישראל לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר ,,ולדעת על בני ישראל שבת שלום ומבורך אידי חי לביא    

 

במדבר

      פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

 

פרשת השבוע  במדבר כניסת שבת 7.05 מוצ"ש8.09  ר.תם8.50 מפטירים והיה מספר הושע ב"

 

התורה שלנו הקדושה היא הפרדס בו יש הכל כתוב חי {18}פעמים וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמר למה חי פעמים ? כנגד חי ברכות בתפילת העמידה ,האבות הקדושים תקנו ג" תפילות שחרים תיקן אברהם וישכם אברהם בבקר אל המקום ,שחרית יצחק תקן מנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה ,יעקב תקן ערבית ,שנאמר ויפגע במקום פגיעה זו תפילה ,

עוד בקריאת שמע יש  חי אזכרות רמז ליח" ברכות בתפילת העמידה ,עזרא ובית דינו תיקנו חי" ברכות בעמידה , והם סמכו זאת ליח" אזכרות שבשמע ויח" פעם נאמר וידבר השם אל משה ול אהרון ,,

ועוד  כתוב בתורה הקרב אליך את בני לוי ? מה הכוונה כתוב צדיק כתמר יפרח שתולים בבית השם מי אילו אילו הלוויים הם כמו תמר מה תמר צילו רחוב כי זה עץ גבוה כך מתן שכרן של צדיקים רחוב גבוה כמו תמר ,התמר הזה יש לו פירות ,יש לו נובלות {פירות שלא בשלו ונשרו מהעץ ,יש לו גם סולין עושים בכפות שלו סלים ,,כך גם כן בני ישראל יש בהם בני תורה ,יש בהם עמי הארץ ,יש בהם בורים,

עץ התמר אין לו פסולת הוא נזקק לכל תמרים לאכילה ,לולבין להילול בחג סוכות ,חריות לסיכוך סיבים,סיבים לחבלים,סנסנים לכברה ,שפעת לקורות ,

כך גם בני ישראל המסולאים בפז ,יש בהם בעלי מקרא ,יש בעלי משנה ,מהם בעלי אגדה, מהם בעלי מצוות  ומהם בעלי צדקות ,, עוד התמרה הזו מכוונת לבה מכוון למעלה לאביהם שבשמיים נאמר עיני תמיד אל השם כי יוציא מרשת רגלי ,התמר הזה יש לו תאווה כך הצדיקים תאוותם הוא השם יתברך כל

יהודי צריך להתאוות לקרב לשם ולדבוק בו ,

עוד נאמר הקרב את מטה לוי כתוב אשרי תבחר ותקרב אשריו מי שבחר בו הקב"ה לקרבו אליו אשרי לו למי שעשו לו כן ,,במי בחר השם באברהם ,שנאמר בנחמיה הנביא פ.ט" אתה הוא  ה" האלוקים אשר בחרת באברהם, יש לציין רק קירבה בלבד אבל ביעקב נאמר מידה גדולה יותר כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו,אבל יעקב קרב את עצמו לשם כאשר הוא ישב באוהלה של תורה שנאמר יעקב איש תם יושב אוהלים , גם במשה בחר השם שנאמר בתהילים אומר דוד המלך ,לולי משה בחירו ,,יש צדיקים שהשם מקרבם ויש מי שבוחר בהם,גם את רחב הזונה קרב השם ,

על זה יש  מדרש מטרונה אחת שאלה לרבי יוסי השם אלוק=כן מקרב את מי שהוא רוצה אמר לה רבי יוסי חכי רגע הלך והביא לה סל של תמרים אמר לה אכלי מעט והייתה המטרוניטה בוחרת ואוכלת לעצמה

אמר לה רבי יוסי את בחרת מה טוב יותר עבורך והשם אינו יודע לברור אלה ברור כשמש שהשם בורר ובוחר בטובים ביותר ,,עוד אמר רבי שמואל ברבי יצחק לא כל הקרוב קרוב ולא כל הרחוק רחוק הכיצד?אהרון נבחר ע"י השם יתברך וכן בחרו אותו כל שבטי ישראל ונדחה שנאמר באהרון התאנף השם

ולאחר מכן הקרב את אהרון אחיך, בשאול נאמר הראיתם אשר בו בחר השם ,,ולבסוף נדחה נחמתי כי המלכתי את שאול ,גם בדוד נאמר ויבחר בדוד עבדו ,ובסוף ויצא המלך בכל ביתו ברגליו ויעמדו בית מרחוק   אמר רבי יהושוע בן לוי שנדוהו בית דין וקבל עליו ,ועוד כתוב ודוד עולה ובוכה במעלה הזיתים וראשו חפוי ונתקרב בסוף לשם יתברך,,מסכנה השם מרחיק ומקרב מעלה ומוריד אך חייבים לדבוק בשם בכדי שהשם יבחר בנו ויקרבנו אמן שנזכה כל בית ישראל ,,,ובחר בגדולי ישראל מרן וחבריו כמובן

מוסר

החי יתן אל ליבו ומחשבתו דבר מראשיתו ,תחילת יצרתו ומהותו ואיכותו  שבתו וקימתו של האדם שבטו ומשענתו מיום היותו בעולם הזה חובתו לעבוד את בוראו בגופו ונשמתו ליוצר הכל , אין חקר לתבנתו ואין כל בריאה יכולה לפטור אותו,על כן חרדה ילבש כל אדם ויאחזמו רעד כי לא נברא האדם כי לעבוד את בוראו ,רק דע כי הגוף יש לו צרכים שחייב האדם לקיים את גופו ע"י מחיה ומזון ומלבוש וכל צורכי הגוף אך דע שלא נברא האדם להעשיר אלה לעבוד את בוראו ,,אך עלינו לזכור עי העבד צריך חיות והיא הפרנסה ,אך לא יותר ,ומאחר שכן הדבר  איך יעשה האדם עיקר טפל וטפל עיקר אם לא ההוא מסיתו לצבור נכסים ויבטל את עבודת קונו ובראו ,,מה התועלת שהאדם אוסף כסף זהב נכסים ולבסוף שונאיו לוקחים הכל זו  טיפשות גדולה מאוד כי הוא הס.מ עשה זאת להשכיח את האדם מהתכלית ועל זה הוא מקבל שכר ,,אך חכם עניו בראשו ישכיל ויפנה לבו לתורה למצוות ולמעשים טובים ,,כי זה התכלית ,

ועוד חשוב מאוד לזכור כי הס.מ נותן כח לאדם להיות חריף גאון ורמאי בעסקים וכל הוא צובר כספים ונכסים רבים אך האדם לא מרגיש כי המידות נתנו לו להכשילו בכדי להוציאו מהתורה והמצוות ,,וזה תימה גדולה על רוב בני האדם אשר בור כרו ויחפרוהו להורידם לבאר שחת ,,עלינו להתעורר מהר ,,

 

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה וכל מתי ישראל ,,לרפואת כל חולי עמו ישראל לפדיון השבוי יהונתן פולארד ,,להצלחת בני ישראל ,,בברכת שבת שלום  אידיחי לביא  03-5011199 להערות

 

 

פרשת בהעלותך

                                     פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

 

פרשת השבוע  בהעלותך כניסת שבת 7.15 מוצ"ש8.20 ר.תם 9.03 מפטירים  רוני ושמחי

 

כתוב בישעיה ה" חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר,,

  אמר הקב"ה למשה אני לא צריך לנרות, הזהרתיך על הנרות אלה לזכותם בלבד ולעשות להם שיהיה רצון לעובדי באמת ,

כתוב בדניאל הנביא פרק ב"ונהורא עימה שרה וכתוב בתהילים מזמור קלט" גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה ,למדנו מפסוקים אילו כי הקב"ה איני צריך לאורם של בשר ודם ,,אלא לזכות את האדם במצוות ובכוונה ורצון של האדם , כפי שבנה שלמה המלך את בית המקדש בנה חלונות צרות בפנים ורחובות בחוץ כי בית המקדש מאיר היה ולא נזקק לאור חיצוני ,, אך שאדם בונה בית וחלונות אזי הוא בונה רחב בחוץ וצר בפנים בכדי לקבל את האור מבחוץ ,

הקב"ה לא נזקק לאורם של בשר ודם אלה רוצה ברצון האדם לחפוץ בהשם ולעובדו באמת בתמים ברצון בדעת ,ובאמת ללא כל נגיעות אישיות או כלליות ,

עוד בפרשה אתה מוצא כי יב" שבטים הקריבו קרבנות למזבח ואת כולם קבל השם יתברך ,אלא שבט לוי לא הקריב והיו בצער גדול ,

משל למה הדבר דומה ? למלך שעשה סעודה לכל בעלי אומניות שהיה אוהבם מאוד ועשה להם משתה ושמחה, לבד מאחד מבעלי האומניות, אותו עזב בצד ,לאחר שסיים את ימי המשתה עם כל בעלי האומניות קרא לאותו אחד בודד ואמר לו, עכשיו אני אעשה לך לבד משתה וסעודה כיד המלך כי אתך אני שמח יותר מכולם ,, ולך אני נזקק לעשות שמחה לבד ,

כך עשה הקב"ה לאהרון הלוי והכהן, עזב אותו עד שאהרון נחלשה דעתו ולא היה יודע למה ? ומדוע כולם מקריבים קרבנות והוא לא אהרון הכהן הצדיק

,,אבל כמובן לא הוציא הגא מפיו וקבל את הדין בשמחה רבה ,,עד אשר אמר הקב"ה לאהרון בהעלותך את הנרות אתה אהרון כל יום תקריב לי קרבנות שהם הנרות ,ולאחר מכן קח את הלווים ,,

הנרות הם מורידים את השפע לעם ישראל ע"י החסד והמלכות שהם צינורות השפע אותם זכה אהרון להביא לישראל ,,ע"י התמימות והשתיקה וקבלת הצער והיסורים בדום ובסובלנות רבה ,,

כך גם אנו שעוברים כל יום ייסורים וביזיונות על זה שאנו אוהבים להקב"ה, לתלמידי חכמים לתורה, היום עומדים בצער מול הגל של  עמי הארצות, אשר לא מבינים ימינם משמאלם, והם מתריסים נגד הדת וחכמי הדור ,והתורה אנו נעשה כפי אהרון נשתוק ונקבל שכר גדול ונזכה לאור הגנוז השמור לצדיקים ,,

ועוד אנו נשכים ונעריב לבתי כנסיות ובתי מדרשות והם האוייבים והרפורמים  כלים מאיליהם ,, אמן ,,

הלכה

אסור מהתורה למחוק אחת מעשרה שמות הקדושים ואלו הם י=ה=ו=ה שם אד=נות א=ל אלו=קה א=לוקי אלו=קים ש=די צב=אות י=ה א=ה=יה ואפילו נמחק קצת כבר משמות אילו אסור למחוק השאר

אבל שרא כינויים כגון הגיבור הנורא וכיו"ב מותר למחוק ,,

אותיות הנטפלות להשמות לפניהם כגון ל =מל=ה" או כ= כה" מותר למוחקן אבל אותיות הנטפלות לאחריהן אסור כגון אלו=ככם הם" האחרונה אסור למוחקה ,וכגון אלו=קיך ך האחרונה אסור למוחקה ,

מוסר

האומר לשון הרע על שום אדם שאין בו  ומשקר ומוציא דבה עליו ,גדול עוונו מנשוא והוא מכת שקרים ומכת מספרי לשון הרע למדנו קל וחומר ממה שארע למרגלים על שהוציאו דיבת הארץ רעה אמר רבי אלעזר מה  המרגלים הוציא דבת הארץ רעה על אבנים ועל עצים אשר לא עיניים יש להם ולא אוזניים לשמוע ונענשו  המרגלים  קל וחומר בני אדם וגרוע מזה על חבירו אמר רבי ישמעאל כל המדבר לשון הרע עובר בשולש עבירות גילוי עריות עבודה זרה ושפיכות דמים בר מינן לא עלינו ,,

 

 

העלון לע.נ כלל מתי ישראל ,בכללם יגאל כתובים בן אסתר  אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר לרפואת כל עמו ישראל ,להצלחת כל עמו ישראל ,אמן הקטן אידי חי לביא 035011199

 

ויקהל פקודי

 

                                                                                                                                        ב.ס.ד                                    פלגי מים חיים בשמיים מזהירים  

 

         פרשת השבוע ויקהל פקודי  כניסת שבת 5.21 מוצ"ש6.21 ר.תם 6.57 מפטיר כה אמר ביחזקאל

כתוב ראו קרא  השם בשם בצאלאל ?כביכול השם שקרא אותו הוא שנתן לו השם בעצמו למה ? כי שמו של אדם טוב הולך לפניו לעולמי עולמים, בכל העולמות כולם ,שנאמר טוב שם משמן טוב ,שנאמר בדוד "ויצא שם דוד בכל הארצות " מה הקשר טוב שם משמן טוב ? הפירוש שמן טוב נופל על המת ואינו מבאישו, והוא שומר עליו ידוע ששמן שומר על הכל ,כך גם האדם ששמו טוב הולך לפניו אזי הוא כשמן ששומר על האדם בעולם הזה ובעולם הבא ,,כדוד המלך  ע"ה כרבי עקיבא ששמו הולך מין העולם עד סופו ,בגלל גודל ענוונותו וחכמתו ומידותיו המעולות ,

כשאדם נולד ובא לעולם לא יודעים מה יהו מעשיו, על כן אמר שלמה המלך טוב יום המוות מיום היוולדו של האדם ,, משל למה הדבר דומה ? לשתי ספינות שאחת באה מין החוץ לנמל ואחת יוצאה מין הנמל  למי נשמח יותר, כמובן לזו שבאה כי זו עברה בדרך גלים גבוהים, טלטלות ,סופות ,סכנות לסטים ,ועו"ד והיא שבה לביתה לשלום ,,אבל זו שרק יוצאת אנו איננו יודעים מה יהי סופה וגורלה ,,הספינה זה האדם שבא לכאן ,באם חוזר לחוף מבטחים  לצור מחצבתו כפי שבא נקי וטהור אזי אשרי לו ואשרי חלקו ,,

כגון  טוב מותן של צדיקים חנינה מישאל ועזריה ממותן של נדב ואביהו שנכנסו להקריב קרבן להשם ויצאו שרופין ,,מה שאין כן בחנינה מישאל ועזריה נכנסו חיים ויצאו חיים ,,על זה נאמר טוב שם משמן טוב שמן של חנינה מישאל ועזריה ,, על כן הקב"ה פרסם את בצאלאל והוא קראו בשם ,,אשרי לו ששמו טוב הולך לפניו ,,

ולמה זכה כל כך בצאלאל בן אורי בן חור?  כי סביו היה צדיק יסוד עולם חור בעלה של מרים הנביאה מסר עצמו על קידוש השם, אזי שזכה לנכד כזה כאשר שרצו בני ישראל לעבוד עבודה זרה במדבר עמד מולם, והם ערב רב הרגוהו בגין זה שניסה למנוע עבודה זרה מהם ,,אמר הקב"ה בליבו כביכול חייך שאני פורע לך ,,את חובך אלי ,  הקב"ה ישתבח שמו שמי שמוסר עצמו על קדושת שמו בהקפה בהבנה במסירות נפש על התורה, ועל לומדיה, אזי השם ישלם לו בשני העולמות ללא כל ספק צריך לעמוד איתן בימים אילו כאשר כל התורה בסכנה גדולה, וכל התשב"ר בסכנה גדולה, צריך לעמוד בתפילה כל אדם ואדם כל אדם שהוא יירא שמים, בסתר, ובגלוי ,חייב לעמוד בתפילה כי אנו כפופים לגדולי ישראל שמבינים את גודל האסון העלול לקרא לנו חלילה ,בגין  השותפות של המחנות האנטי  דתיים ומנסים להחריב את דתינו הקדושה ,, אין צל של ספק שהם יכשלו, אך אנו עלינו לעמוד בתחינה בבקשה מול השם שיבטל את רוע הגזרה ,אמן ואמן ,,

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה של בני ישראל לשם יתברך מה הפשט מים רבים אילו המתנגדים על השם ועל משיחיו, על תלמידי חכמים, ועל בני  התורה, בכל מיני קושיות יפות. הקדוש ברוך הוא ינער אותם בקרוב במים רבים, ויש מהם עם שמות של יהודים רחמנה לצלן שהם אויבנו הרוצים לקרר את האהבה שלנו להקב"ה   כפי  שעשו בעבר עמלק וחבריו שבעה עממין כידוע ,

כתוב במשלי פרק כח" פסוק כ" איש אמונות רב ברכות ורץ להעשיר לא ינקה :רשי קדוש  מפרש הנותן מעשרותיו באמונה שאין עד בדבר רק הקב"ה רואהו ומרבה לו ברכה  ואץ להעשיר זה דוחק השעה להתעשר בשל עניים ,,מי אילו העניים אילו בני תורה שחיים בדוחק גדול משפחות מרובות ילדים חיים בצינעה לקיים את התורה הקדושה ,,,כל אילו שרוצים להעשיר על גב העניים בני התורה והתשב"ר פשוט שלא ינקו כפי שנראה זאת הקרוב מאוד ,,ועוד פירוש איש אמונות  זה משה רבינו  שהוא נאמר עליו בכל ביתי נאמן הוא והוא כל גזרותיו היו ברכה משה רעייה מהמנה ,,ואץ להעשיר זה קרח שרצה להעשיר על גב הצדיקים משה ואהרון שכסף וממון עבורם הוא דבר  אחרון וקיימו פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן ובתורה אתה מתעסק כל ימי חייך ,, יהי רצון שכולנו נתפלל על ביטול הגזרות ונזכה לגאולה לראות את משיח צדקינו במהרה בימינו אמן ,,,,

הלכה ביום שלישי שיבוא עלינו לטובה ראש חודש ניסן היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרחים בחודש ניסן מברך ברכת האילנות ,פעם אחת ולא יותר ,גם הנשים תברכנה ברכת האילנות ,טוב לברך אחרי התפילה באם אפשר בשחרית על אילנות הנטועות מחוץ לעיר  כגון פרדס מכל מקום אין זה לעיכובה, באם קשה לאדם לצאת מחוץ לעיר יברך בעיר  טוב שיצטרפו עשרה אנשים יחד לברך ברכ האילנות ,ואחר כך יאמרו מזמור בשוב  ה" את שיבת ציון  ומזמור הללו את ה" מין השמים  ולאחר קדיש יהיה שלמא רבה ,כמובן מברכים רק על אילנות של מאכל בלבד ,מין הדין שתי אילנות  אבל באם אפשר על יותר כגון פרדס או חצר שיש בו יותר משתי אילנות הרי זה משובח ,,

העלון לע.נ כל מתי ישראל בכללם אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר ולרפואת כל חולי עמו ישראל ולאחדותם ,,וחזרה בתשובה של כל מתנגדי התורה  אמן  ,,שבת שלום הרב אידי חי לביא  035011199   

                                                                                                                                                   

 

      

פרשת כי תשא

 

 

 

 

ב.ס.ד                         פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

       פרשת  כי תשא  שבת פרה כניסת שבת 5.16 מוצ"ש 6.16  ר.תם 6.52 מפטירים ויהי דבר

 

כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד ,ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. למה לא יהיה נגף ?

כי כל שבני ישראל מתרבים במיוחד בעלי תורה ישיבות אברכים תלמודי תורה התשב"ר אזי נתגדל שמו יתברך בעולם והגאולה קרבה ...אבל זה כנגד זה ברא אלו=קים ,סטרא אחרא מיד מתקנא ורוצה חשבון כמה בני ישיבות כמה תשב"ר" פירוש  תינוקות של בית רבן, כמה רבנים ,כמה תלמידי כולל זה דרכו של ייצר הרע גונדה דילי סטרא אחרא,,זה אילו המתנגדים על השם ועל משיחיו מי אילו משיחיו שהם תשב"ר הם הצדיקים הקטנים של בית ישראל שבזכותם עומד עולם על תילו ,אילו המתנגדים הם באים כל פעם בתחפושת אחרת פעם המן , פעם פרעה , והפעם אילו ""שיויון בנטל" "קוראים להם,  בר מינן ,,  על כן צריך כופר לכפר על מעשה של הסטרא אחרא שרוצה לעקור את השורש שלנו ואת דרך אבותינו הקדושים ישראל סבא ,,כי הכסף יעוור עיני חכמים שהם ערב רב שהם חכמים לעת עתה ,ולבסוף כקש הנידף ,,וכעשב ,

ע"י שבני ישראל נותנים מחצית השקל כולם הופכים להיות אגודה אחת ומתקבצים יחד וניתרבים בעלי בתים וישיבות ותשב"ר אזי אפשר להכניע את קליפת המן   עמלק על כן אמרה אסתר במגילה למרדכי "לך כנוס את כל היהודים" על ידי כינוס אחדות של כל החרדים לדבר השם אזי אפשר להכניע את הסטרא אחרא,,אמן ואמן ,  

עוד כתוב בפרשה "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל " הרמז כאן כי שקל צריך לתן במשקל את הצדקה בענווה גדולה ולהרגיש שאתה כלום כשאתה נותן וזה קשה מאוד לעשות כן התורה כתבה העשיר לא ירבה שלא יחשוב העשיר כי משלו הוא נותן שלא יגיע לידי גאווה חלילה וגם הדל לא ימעיט כי יש לפעמים ענווה פסולה שהיא ממש ביטול גמור של האדם במקום שהוא צריך כן לדבר ולעשות מעשה ,ומה זה ענווה שלמה כאשר העשיר נותן לעני די מחסורו והוא מבין שזה רצון הבורא ואין לו כל גאווה וגסות ,,זו היא ענווה שלמה ומתוקנת ,

ועוד ושמרו בני ישראל את השבת ,אמרה שבת לקב"ה לכולם יש זוג ולי אין ?אמר לה הקב"ה כנסת ישראל בן זוגך על כן כל יהודי יהודי הוא כנסת ישראל הוא  בן זוג של שבת על כן פיקוח נפש דוחה שבת כי על כן עדיף לחלל שבת אחת בכדי לשמור שבתות הרבה ,,כדי שישאר הזווג בין ישראל ושבת ,,כי באם חלילה יחסר אחד מישראל בגלל שלא קבל רפואה בשבת הוא יגרום גירוש וכביכול חלל יש בתוך כנסת ישראל ,,על כן פיקוח נפש דוחה שבת ,,ומחללים שבת גדולי ישראל ומראים לעם שיש לחלל שבת בפיקוח נפש ,,

ועוד וירא העם כי בושש משה  הפגם הגדול של עם ישראל הוא כי פגמו בכבוד משה וכל תלמידיו שהם גדולי הדור תלמידי חכמים כי פשוט היו חסרים באמונת חכמים שלא האמינו כי יבוא משה רבינו מין ההר עם התורה הקדושה ,כי התורה ומשה דבריו קיימים לעד, בדיוק ככל חכמי ישראל הקדושים בכל דור ודור ,כפי שאמר הנביא ישעיה " ודבר אלו=קינו יקום לעולם " עוד וירא העם כי בושש משה יכול להיות כדבר הזה לאחר קבלת התורה באותות ובמופתים וכולם נתרפאו  וכולם הפכו לקבל רוח הקדש איך?עשו מעשה העגל ? אלה שערב רב  הם שהטעו את כולם וגם קצת מישראל   טעו ע"י שמיעה לערב רב כי הערב רב היה להם דעת גדול מאוד והיו חכמים והיה גם קצת טוב בהם אבל היה רע יותר שהיו מעורבים טוב ורע   והם הם המסיתים ומדיחים את ישראל כי באם יבוא אדם שהוא נגד התורה בוודאי שאנו נדחה אותו התוקף נמרץ ,,אבל שהוא בא ואומר אני דתי אני אוהב את ארץ ישראל אזי נותן הדעת ליפול ברשתו של זה וזה זה הערב רב בדורינו בר מינן ,,על כן צריכים לשמוע רק לגדולי ישראל הפוסקים וללכת אחר השם כפי שעשה משה מי להשם אלי ,,

ועוד רמז קטן תשא ,ת, תורה ש,שמים ,א,ארץ ראש בני ר.ר ב.ב רב הרב הוא ראש בני ישראל

הלכה ועשית כל אשר יורך מצוות עשה מין התורה  כתוב בנביא ישעיה הן יבושו ויכלמו כל הנחרים בך לולי כל ההבטחות הכתובות התורה היה קשה מאוד לסבול את הגלות ואת היסורים שעובר כל יהודי ויהודי בפרט כאן בארץ הקודש אבל מי ששומע לחכמים,והולך לבתי מדרשות ובתי כנסיות פותח ספרים ורואה אילו טובות מחכים כל מה שהבטיח הקב"ה אזי הוא מתנחם בגלות מרה זו ושמח שעתידים אנו לקבל את כל מה שהבטיח השם בתורתו הקדושה ומה ששמענו לגדולי הדור ולחכמים האמתיים . אמן,

העלון לע.נ אשר בן שרה שמחה בת אסתר יעקב בן דונה וכלל מתי ישראל ,,לרפואת כל חולי עמו ישראל לאחדות בני ישראל , לפידיון השבוי יהונתן פולרד ,,שבת שלום הרב אידי חי לביא טל 03-5011199  

Tuesday the 2nd. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם