פרשת משפטים

ב.ס.ד                           פלגי מים חיים בשמיים מזהירים                              טעון גניזה קודש

       פרשת  משפטים כניסת שבת 4.44 מוצש" 5.47 ר.תם 6.20 מפטירים הדבר אשר ,שבת מברכין

ואלה המשפטים אמר ר.ישמעאל אלה מוסיפים על העליונים מה אילו מסיני אף אילו מסיני ,אמר רבי עקיבה למה נאמר ואמרת אליהם כאן כתוב פעם אחת מניין ראיה שצריך לשנות כמה פעמים שנאמר בדברים פרק לא" ולמדה את בני ישראל ,ועוד נאמר שימה בפיהם ,על המורה להראות את הדברים והתורות בפני התלמיד כשולחן ערוך שנאמר ואלה המשפטים ,ועוד נאמר ואתה הראת לדעת ,,חייב המורה להיות סבלן גדול עם תלמידיו עד שייתן להם דעת להבין את דברי התורה הזאת ,,ועוד לאחר שהתלמיד למד צריך המלמד לקיים שימה בפיהם שיוכל גם כל תלמיד ללמד מה שלמד אצל רבו ,,על זה נאמר שימה בפיהם,בתורה

כי תקנה עבד  עברי שש שנים יעבוד ובשביעית ייצא לחופשי חינם :עסקינן ביהודי או גר צדק שגנב ואין לו כסף להחזיר אזי נמכר בגנבתו במקום לכלא אותו אזי הוא עובד בגובה הסכום שגנב או הנזיקין שעשה בסכום  שהתחייב ,,וחייב בעליו   או רבו שקנאו חייב לתן לו כלים נאים מאכלים טובים מצעים טובים ולהעסיקו ביום בלבד ולא בלילה כעובד רגיל ,,העבד עובד עד שש שנים בשביעית ייצא חינם  וגם עם סכום הגנבה גבוה מאוד עד שש שנים יהי עבד ,,בשביעית ייצא לחופשי חינם .ללא שטר גט

עוד כתוב עין תחת עין שן תחת שן שמות   משפטים פרק  כא" פסוק כד" שואלים האים עסקינן בעין ממש או ממון פצויים ?אמר רבי אליעזר כתוב מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת הקיש הכתוב נזקי אדם לנזקי בהמה ,מה נזקי בהמה תשלומין אף נזקי אדם תשלומין, ועוד ראיה אמר רבי יצחק כתוב אם כופר יושת עליו מה במקרה מוות כופר יושת עליו קל וחומר בנזקי גוף שזה ממון .כך גם בשאר אברים של האדם ,,

תורתינו נלמדת מי"ג מידות כפי שאנחנו לומדים ואומרים כל בקר בתפילה ,משפטי התורה נחמדים ומתוקים מדבש ומנופת צופים שכתוב שמות פרק כג" פסוק א"   לא תשמע שמע שוא כתוב במכילתה אזהרה לבעלי לשון הרע ועוד כתוב אזהרה לדיין שלא לשמוע צד אחד עד  אשר יגיע צד שני לדיון בכדי שלא יטעים צד אחד את הדיינים ויטו לצידו את הדין  כתוב בדברים פרק   יט" "ועמדו שני האנשים " הכוונה לפני הדיינים ,,

להבדיל אלף הבדלות כאן בארץ הקדש משפטי הרשע של בתי המשפט {הע.ז} שהם  מחליטים במעמד צד אחד, ונותנים החלטות   בהעדר צד שני, ופוגעים בצד השני, מעוותים את הדין, ופוגעים שלא כדין בצד שני ,,חבורה של פושעים ברמות גבוהות יושבים על מדין עד שיחזרו משפטי התורה כבראשונה,  כפי שאנו מתפללים יום יום " השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה אמן ,

ועוד כתוב שמות כג" פסוק כ" הינה אני שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי"   הישמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו כי לא יישא לפשעכם כי שמי בקרבו "כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר. ואיבתי את איביך וצרתי את צררך "הבטחה מהקב"ה שאם נלך בדרכו בדרך התורה והמשפטים והחוקים והמצוות כל איבינו ילחם הקב"ה ללא כל צורך בצבא או   בכוחות של אדם כלל כפי שקרה גם עים חיזקיהו המלך בזמנו ,,,הכל תלוי בנו באמונתנו במעשינו ובמצוותינו ,,וכל מי שחושב אחרת אינו אלה טועה ,,

הינה כי כן כאן בארץ הקודש קמו כמה אנשי בליעל ,אשר תורה ומצוות רחוקים מהם כמזרח ממערב והם הם ערב רב עמלק רוצים להרוס להשמיד את כל הישיבות הקדושות את כל תלמודי התורה את כל הרבנים שמחזקים את בני ישראל ,מחפשים את גדולי ישראל  כחוט השערה על לא דבר, וכמובן הזרוע של התקשורת השלילית העמלקית מסייעת  לערב רב עמלק ועושים כרגע חייל ,

ומחלישים את בני ובנות ישראל באמונה בקב"ה כפי שביקשו לעשות המן ,, היוונים , הרוסים ,סטאלין, וחבריו ,,,ופרעה,,

 אחיי ורעיי אל לנו לשמוע להם ולא לקרב לפתח דלתם של אנשי בליעל הללו כי הם ממש סטרא אחרא בברור ,וחייב כל אדם להזהיר את חבירו ולברוח מהם כמו מאש וגפרית ,, וכל מי שלא ישמע להם ויזהיר את חבריו ישכון לבטח ויזכה לשי עולמות  אמן ,,                                                                                    הפוך דף 

                                                                                                             

ועוד אחיי היקרים כתוב כל אלמנה ויתום לא תענון ,אמר רבי יוסי למה אוהב הקב"ה יתומים ואלמנות כיוון שאין עיניהם תלויים אלה בו בקב"ה כתוב בתהילים אבי יתומים ודין אלמנות לכך כל הגוזלן כאילו גוזל להקב"ה וזה מה שקרה היום כאן בארץ הקדוש גוזלים לחם קצבת ילדים ממשפחות ברוכות ילדים  גם יוצאי צבא מתעללים בבני ישראל שהם יתומים. עד  אשר יבוא משיח צדקינו ויגאל אותנו משעבוד של אנשי בליעל כפי שהבאנו בהתחלה ואוי להם מיום הדין והתוכחה לרשעים הנ"ל ו"ד"ל

למה הדבר   דומה משל לבת מלך שסרחה הכוונה הכעיסה את אביה והאב גרש את הבת ואת ילדיה לקח אליו המלך גידל את נכדיו באהבה רבה וברגש רב ואוי לו למי שיעז לנגוע בבת עינו אילו נכדיו כל פעם שרואה את בכדיו והדמעות זולגות מעניו ,,האבה זה הקב"ה והנכדים זה אנו היתומים מאב ואם ואנו שרויים בידי צוררים ומסוכנים אנש בליעל אבל דעקא אווי לו למי שייגע בנכדיו של מלכו של עולם שאנו הקטנים כאן ובכל העולם בניו ונכדיו של הקב"ה ,,כשישראל עושים מעשים טובים ומצוות  מתנחם הקב"ה בבניו ויעשה כפי שאמר הנביא זכריה פרק ח" שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים ,וגם דוד המלך אמר שובה  ה" את שביתנו ,,,אמן

דבר אחר אמר רבי אלעזר תלמיד יוחנן בן זכאי כל התורה כולה משפט ?לכך נתן הקב"ה דינין אחר עשרת הדברות ? לפי שמי שעובר על הדין נפרעין מימנו ולומדים מימנו באי עולם, ולראיה ירושלים   לא גלתה עד אשר עברה את הדין שנאמר בנביא ישעיה " יתום לא ישפוטו  וריב אלמנה לא יבוא אליהם "

למה הקב"ה נתן את כתר המלוכה והמשפט ליהודה הרי היו אחיו  גיבורים לא פחות מימנו לוי ושמעון ועוד ?לפי שיהודה דן דין אמת למרות שהייתה לו נגיעה בדבר בעניין תמר שאמר צדקה מימני יכול היה להסתיר זאת כי העירבון היה בינו לבינה לבד,אבל יהודה דן דין אמת והודה ,על האמת

אומר בן זומא ודורש נתביישת בעולם הזה אין אתה מתבייש מהקב"ה לעולם הבא שהוא אש אוכלה, למה  כי אין בושתו של העולם הזה כלום אלא בושת עמידתו של העולם  הבא ,,שכתוב בתהילים פרק  לב" על זאת יתפלל כל חסיד אליך "  כל יהודי צריך להתפלל לשם יתברך שלא יתבייש ביום עברה ויבוא עם תורה מצוות ומעשים,טובים

כתוב ושם אלו=קים אחרים :שמות פרק כ"ג פסוק יג"  כל הברכה והשפע שבא בזכות האמונה בקב"ה בתורתו ובמעשינו שאנו מכוונים   רק אליו בלבד ואזי הוא הקב"ה משגיח עלינו ודואג לנו ,,,ואן כל זכות ליניקה לס.א כשאדם אינו יכול להבין בשיכלו את האמונה אזי הוא פוזל לצדדים ומתחיל  להסתכל בטבע בחוכמות החיצוניות אזי הוא יוצר אצלו כפירה גדולה וגורם לכל העבודות הזרות בעולם וכאן במיוחד אילו הצרים, שרים שלנו בארץ הקדש ודאי למבין ,,

 כאן שסוברים שהם מפרנסים והם קובעים והם יעשו שינויים  עפר בפומיהו[בפיהם} לא  תעלה בידם חרס שבור כל אשר יעשו ישבר ככרס הנשבר שזו היא תקנתו אמן ואמן וד"ל .

הלכה

מצוות עשה מין התורה לקרא קריאת שמע בכל יום בבקר ובערב שנאמר בספר דברים פרק ו" פסוק ז" ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך בשחר מברך שתיים לפניה יוצר אור " ואהבת עולם" ואת לאחריה ויציב ונכון גאל ישראל ,,מצווה מין המובחר לקרא שמע כמה דקות לפני הנץ החמה ומי שיכול לעשות כן שכרו הרבה ומובטח לו שהוא בן עולם הבא ,,,ואינו ניזוק כל היום,ושמח כל היום .

העלון לע.נ הקדוש והטהור  חכם עובדיה יוסף בן גור"גיה לכל נשמות בני ישראל לרפואת כל חולי עמו ישראל להצלחת כל עמו ישראל בכללם אבי  קמחי בן אסתר אבי לוי בן אדל אברהם בן רות  יצחק יואל יוסף בני אידיחי,להצלחת נטלי ובינימין דהן בזיווג מוצלח בפוריות ובית קדוש בישראל

 לפדיון השבוי בייסורים יהונתן פולארד והחלמה לכל הפצועים מכל הפיגועים התאונות וכיו"ב אמן

 שבת שלום אי

יתרו

ד                               פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת יתרו כניסת שבת 4.38  מוצאי שבת 5.41      ר.תם 6.18  מפטירים בשנת מות בישעיהו ו"

כתוב בפרשה ויחן שם ישראל נגד ההר בשעה שקוראים בתורה צריך להטות אוזנו היטב ולשמוע כל דיבור ודיבור של התורה הקדושה כאילו הוא עומד בהר סיני עם כל נשמות בני ישראל ושומע את התורה ,ויחן ישראל פירש רש"י הקדוש איש אחד  אם כך אי אפשר לדבר כי כולנו איש אחד על כן אין לדבר בשעת קריאת התורה כי ממשיכים אורות עליונים לכל אחד ואחד ,

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע ,ויהושוע לזקנים וזקנים לנביאים עד ליום זה התורה בהמשכה תמידית אחד המרבה ואחד הממעיט כך ע"י הישיבות הקדושות ממשיכים את התורה שקבל משה בסיני ,וכל הצדיקים מטרתם היא אחד לבנות להעמיד עוד הרבה ישיבות ותלמידים כפי שעשה רבינו מרן הקדוש הטהור חכם עובדיה יוסף ז.י.ע.א  רבינו קבץ את התורה למקום אחד והפיץ אותה והעמיד אלפי תלמידי חכמים מופלגים ב"ה.

בתורה שלנו יש חכמה נפלאה בכל תיבה ואות ופסוק ופרק ישנם סודות  נשגבים עד אין סוף התורה היא החכמה האמיתית לכל אדם בריה שנמצאת על היקום ובכל הגלקסיות בעולם  מי שזוכה לקבל עצה טובה מהתורה הוא מצליח לנצח את זה הבין יתרו שהיה ראש לעבודות זרות בכל העולם ,,

כתוב וגם בך יאמינו לעולם הכוונה משה רבינו ראש לכל הנביאים ,כי הס.מ מבלבל את האדם מי שזוכה היא לו סם חיים ומי שלא זוכה היא סם המוות כפי שרואים ביום בברור את הקליפות הקשות שלא זכו כגון לפיד בנט וחבריהם ועוד כמותם שלא זכו כלל להבין כי משה אמת ותורתו אמת והם עושים היפך התורה הקדושה כי להם היא סם המוות התורה כי לא זכו כלל להבין את המשמעות כי בך יאמינו לעולם ,,במשה ,,

כתוב בשיר השירים לבבתיני באחד מעיניך אומר מדרש רבה ישנם אנשים שבעין אחד מסתכלים על השם יתברך ותורתו ובעין שניה על העגל שהוא עבודה זרה ,כתוב בפרשה ויוצא משה את העם לקראת האלו=קים ??  אפילו שאדם מהרהר בדברי תורה אפילו לעת עתה לרגע זה שהם באים זה טוב לפני הקב"ה וגם שכולם לאחר מתרחקים לאחר מכן גם כן   זה טוב לפני השם יתברך ,

כתוב בתורה ויבא יתרו את ציפורה ושני בניה עמה למה נאמר בניה ולא בני משה רבינו הרי בניו הם אלה ציפורה השתדלה בהם יותר ממשה ולימדה אותם תורה שלמדה ממשה יום ולילה על כן נאמר בניה ולא בניו כי אישה יראת השם בת של תלמיד חכם שווה כל מחיר בעולם לישא אותה לאישה כי באם הבעל גולה או נפטר מהעולם נמצא שבניו ישארו תלמידי חכמים גדולים   בזכות אישתו שהיא בת של תלמיד חכם ,,או למדה בבית יעקב ,,  

עוד כתוב תורת השם תמימה משיבת נפש ,,ועוד כתוב שמעה עמי ואדברה אמר רבי לוי ידע שאין ישראל יכולין מחיים לראות קולו ולהשמיע דברו כי לא יוכלו לעמוד בזה על כן משה ידבר והשם יעננו בקול , כי נתן הקב"ה פתח וידע כי לעתיד לבוא בניו עובדים עבודה זרה שלא יהו אומרים אילו הראנו את כבודו ואת גדלו והשמענו קולו לא היינו עושים ע.ז כלל ,,אזי שלא ראו יכולים לטעות ולשוב לשם הלכה

מתנה הנותן מתנה לחבירו בין קרקע בין מטלטלין אין המקבל זוכה בה אלה ב א" מהדברים שהקונה זוכה בהם, שטר ,חזקה ,וכיוון שקנה באחד מהדברים ההם אפילו שלא בפני עדים זכה המקבל,אבל בדברים לא זכה המקבל וכל אחד יכול לחזור בו ,,ואם אמר לתן לחבירו מתנה מועטת אם חוזר בו נקרא ויש בו מחוסר אמונה ,,

העלון לע.נ רבינו עובדיה יוסף בן גורג"יה ולכל מתי ישראל לרפואת כל חולי עמו ישראל להצלחת אברהם קמחי בן אסתר ,אבי לוי בין אדל וכלל ישראל שבת שלום אידי חי לביא

 

פרשת יתרו

ב.ס.ד                               פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת יתרו כניסת שבת   מוצאי שבת       ר.תם   מפטירים

כתוב בפרשה ויחן שם ישראל נגד ההר בשעה שקוראים בתורה צריך להטות אוזנו היטב ולשמוע כל דיבור ודיבור של התורה הקדושה כאילו הוא עומד בהר סיני עם כל נשמות בני ישראל ושומע את התורה ,ויחן ישראל פירש רש"י הקדוש איש אחד  אם כך אי אפשר לדבר כי כולנו איש אחד על כן אין לדבר בשעת קריאת התורה כי ממשיכים אורות עליונים לכל אחד ואחד ,

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע ,ויהושוע לזקנים וזקנים לנביאים עד ליום זה התורה בהמשכה תמידית אחד המרבה ואחד הממעיט כך ע"י הישיבות הקדושות ממשיכים את התורה שקבל משה בסיני ,וכל הצדיקים מטרתם היא אחד לבנות להעמיד עוד הרבה ישיבות ותלמידים כפי שעשה רבינו מרן הקדוש הטהור חכם עובדיה יוסף ז.י.ע.א  רבינו קבץ את התורה למקום אחד והפיץ אותה והעמיד אלפי תלמידי חכמים מופלגים ב"ה.

בתורה שלנו יש חכמה נפלאה בכל תיבה ואות ופסוק ופרק ישנם סודות  נשגבים עד אין סוף התורה היא החכמה האמיתית לכל אדם בריה שנמצאת על היקום ובכל הגלקסיות בעולם  מי שזוכה לקבל עצה טובה מהתורה הוא מצליח לנצח את זה הבין יתרו שהיה ראש לעבודות זרות בכל העולם ,,

כתוב וגם בך יאמינו לעולם הכוונה משה רבינו ראש לכל הנביאים ,כי הס.מ מבלבל את האדם מי שזוכה היא לו סם חיים ומי שלא זוכה היא סם המוות כפי שרואים ביום בברור את הקליפות הקשות שלא זכו כגון לפיד בנט וחבריהם ועוד כמותם שלא זכו כלל להבין כי משה אמת ותורתו אמת והם עושים היפך התורה הקדושה כי להם היא סם המוות התורה כי לא זכו כלל להבין את המשמעות כי בך יאמינו לעולם ,,במשה ,,

כתוב בשיר השירים לבבתיני באחד מעיניך אומר מדרש רבה ישנם אנשים שבעין אחד מסתכלים על השם יתברך ותורתו ובעין שניה על העגל שהוא עבודה זרה ,כתוב בפרשה ויוצא משה את העם לקראת האלו=קים ??  אפילו שאדם מהרהר בדברי תורה אפילו לעת עתה לרגע זה שהם באים זה טוב לפני הקב"ה וגם שכולם לאחר מתרחקים לאחר מכן גם כן   זה טוב לפני השם יתברך ,

כתוב בתורה ויבא יתרו את ציפורה ושני בניה עמה למה נאמר בניה ולא בני משה רבינו הרי בניו הם אלה ציפורה השתדלה בהם יותר ממשה ולימדה אותם תורה שלמדה ממשה יום ולילה על כן נאמר בניה ולא בניו כי אישה יראת השם בת של תלמיד חכם שווה כל מחיר בעולם לישא אותה לאישה כי באם הבעל גולה או נפטר מהעולם נמצא שבניו ישארו תלמידי חכמים גדולים   בזכות אישתו שהיא בת של תלמיד חכם ,,או למדה בבית יעקב ,,  

עוד כתוב תורת השם תמימה משיבת נפש ,,ועוד כתוב שמעה עמי ואדברה אמר רבי לוי ידע שאין ישראל יכולין מחיים לראות קולו ולהשמיע דברו כי לא יוכלו לעמוד בזה על כן משה ידבר והשם יעננו בקול , כי נתן הקב"ה פתח וידע כי לעתיד לבוא בניו עובדים עבודה זרה שלא יהו אומרים אילו הראנו את כבודו ואת גדלו והשמענו קולו לא היינו עושים ע.ז כלל ,,אזי שלא ראו יכולים לטעות ולשוב לשם הלכה

מתנה הנותן מתנה לחבירו בין קרקע בין מטלטלין אין המקבל זוכה בה אלה ב א" מהדברים שהקונה זוכה בהם, שטר ,חזקה ,וכיוון שקנה באחד מהדברים ההם אפילו שלא בפני עדים זכה המקבל,אבל בדברים לא זכה המקבל וכל אחד יכול לחזור בו ,,ואם אמר לתן לחבירו מתנה מועטת אם חוזר בו נקרא ויש בו מחוסר אמונה ,,

העלון לע.נ רבינו עובדיה יוסף בן גורג"יה ולכל מתי ישראל לרפואת כל חולי עמו ישראל להצלחת אברהם קמחי בן אסתר ,אבי לוי בין אדל וכלל ישראל שבת שלום אידי חי לביא

 

פלגי מיים חיים הרב אידי חי לביא

ב.ס.ד פלגי מיים חיים בשמיים מזהירים פרשת השבוע פרשת בא כניסת שבת 4.26 מוצ:ש 5.30 ר.תם 6.02 מפטירים הדבר ויאמר השם למשה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ,,,יש מצב שהבחירה של האדם נשללת כלל כי הוא הגדיל ברשעתו אזי אינו יכול להבחין בין טוב לרע ומזמין לעצמו עונשים רבים כגון פרעה הרשע, פרעה מזמינים את המקטרגים כי הוא חפץ ברשע ומקבל דינים קשים ,כמבוקש לפי מעשיו, מכאן ראיה כי יש פתחון פא למינים ולזדים כי יבוא הרשעים ויאמרו ראיתם הכל מאיתו יתברך אני מצידי רציתי לשוב לשם יתברך אך דעקא כי השם סגר את ליבי והכבידו ומה אעשה אני הקטן ?? אמר רבי שמעון בן לקיש יסתם פיהם של המינים והזדים ,כתוב במשלי אומר" אם ללצים השם מליץ" הכוונה שהקב"ה מתרה ברשעים תחילה פעם פעמיים ושלוש משרואה הקב"ה כי אדם זה אינו חוזר בתשובה אזי סוגר את ליבו בכדי להיפרע מכל עוונותיו של אותו אדם ,,כך עשה השם לפרעה ולמי שהולך בדרכו ,פרעה קבל אשראי גדול מהקב"ה חמש מכות והשם השאיר לפרעה את הבחירה חופשית משראה שאין תקנה לאותו רשע החליט להפרע מימנו ע"י מכות יסורים רבים וד"ל. עוד למה נקט שם הכבדתי את לבו לשון כבד מה הכבד הזה אינו מקבל כלום כי הוא מלא דם ומליחה לו מעולת לו כלל הדם בתוך הכבד אינו יוצא כך רישעותו של זה פרעה אינה רוצה לצאת מימנה כמו הכבד,, כתוב וגם ערב רב עלה איתם ,, ידוע שמי שרוצה להתעסק לקרב רחוקים וכן וקרב רשעים מלאכתו קשה עד מאוד וסיכוניו רבים עד מאוד ,וצריך הרבה חכמות להתעסק בזה וצריך ייעוץ יומי מרב גדול בקי בעל נפלאות ,ולראיה משה רבינו ע"ה לא הצליח במשימתו ונכשל לרוב כי לא עלתה בידו וגם שמשה רבינו רב לכ הנביאים ואדון לכל החכמים והנביאים ולא קם עוד כמשה אפילו הכי נכשל ,וכל חטא העגל ושבירת הלוחות הם הם הערב רב גרמו כל זאת ,,משה ידע שישנם רחוקים ורשעים שהם שקועים בתאוותיהם עד מעל לראשם ואי אפשר לקרבם רק ברחמים גדולים אצל השם יתברך כולי הי ואולי ירחם השם ויפתח להם פתח קטן וזה צריך צדיק גדול עם הרבה זכיות ומעשים טובים ולא רק בתפילה ,,וידוע הדבר שהמלאכה האחרונה של הרחוקים יביא אותם רק משיח צידקנו וכי הצדיק לא יוכל לגמור את המלאכה להחזיר את כולם לשם יתברך ,,,בקרוב משיח צידקנו יקבץ נדחי עמו ישראל, ,עוד כתוב ויאמרו עבדי פרעה לא ידעת כי אבדה מצרים ? ויושב את משה ואת אהרון,ויאמר משה בנערינו בזקנינו נלך וכיו"ב ויאמר אליהם יהי כן ה" עמכם מהו רעה נגד פניכם, אמר פרעה הרשע מה לכם לקחת קטנים תינוקות עמכם זה ברור כשמש שדעתכם לברוח ולא לזבוח להשם ,לכן תדעו שלא תצאו מכאן ,אמר פרעה לא כן אמר לכו נא הגברים כי אתה אתם מבקשים לזבוח לשם ויגרש אותם מאת פרעה ,,רואים כאן שהרשעים יש להם דעת מצד הטומאה וכפי שיש גאונים חכמים בתורה בקדושה יש גם כן בסטרא אחרא שהיא נלחמת חשכה כאורה בקדושה ויונקת מימנה , גם בדורינו אנו פרעה לא מת יש לו כאן בארץ הקדש שליחים רבים כגון לפיד ובנט הם הם שליחיו של פרעה אבל הם עם שמות ישראלים כביכול בני יעקב, חלילה לחשוב כך הם הם ערב רב או לחילופין עמלק, שכל מטרותיהם לעקור את תורתינו הקדושה, את דרך אבותינו, לקלקל את בנינו ובנותינו והם יודעים ומכוונים בדיוק את רצוניהם אף על פי שאומרים אחים אנחנו ,,הכל שקר וכזב כתוב עוד החדש הזה לכם ראש חדשים ?כתוב בנביא הכוונה למשה ואהרון כתוב בזכריה פרק ד" אלא שני בני היצהר העמדים על אדון כל הארץ כתוב שהקב"ה ישתבח שמו חיפש באיזה זכות לגאול את ישראל ולקרב את הגאולה ולא מצא חזא וחיפש ולא מצא עד שמצא זכויותיהם של משה ואהרון והיא שעמדה לאבותינו ולנו משל למה הדבר דומה למלך שבקש לשא אישה .מצאו אישה צדקת אבל דעקא שאין לה כלום והיא ענייה מרודה אין בעולם אלא שני נזמים מכסף בלבד ,,על כן כתוב ויאמר השם למשה ולאהרון בזכות הצדיקים נגאלו ישראל ממצרים וכן החישו את קץ הגאולה מ400 שנה ל210 שנה ..וכן אנו הקטנים ניגאל בזכות הצדיקים בדורינו אמן ,, המשך דף שני הפוך כתוב קול דודי הינה זה בא מדלק על ההרים ? הכוונה כשבא משה לבני ישראל לבשר הגאולה אמר להם היום אתם יוצאים החדש האביב אמרו לו בני ישראל היכן דודי אמר להם הנה זה בא מדלג על ההרים ,,אמר להם הקב"ה באם אני מסתכל על מעשיהם אינם נגאלים לעולם אלה בזכות האבות הקדושים והאימהות הקדושות שהם ההרים שעומדים לנו מגן וצינה לעולמי עולמים , כתוב החדש הזה לכם ראש חדשים ,כתוב בתהילים אשרי הגוי שהשם אלו-קיו הקב"ה קבע בעולמו ראשי חודשים שנים וזמנים שיידעו בניו בני ישראל חודשים בו ייגאלו מעבדותם שנאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ,כתוב ראשון הוא לכם לחדשי השנה הקשר כי נגאלו בניסן ועתידים להיגאל בניסן ,,, כתוב מוציא אסירים בכושרות ויוציאם מחשך וצלמות מעל ברזל לעל תורה מעבדות לחירות אין אדם נקרא חופשי ומלך אלא זה שעסק בתורה במצווה ,לעתיד לבוא נגאל ונצא מעבדות של הרשעים שכאן בארץ הקדש שהם כופים עלינו מיסים עד אין סוף ויסורים ומשעבדים אותנו למשכנתאות עד עולם בכדי שלא נרים את ראשינו ולא נעסוק בתורה הקדושה וזה ברור כשמש ,בקרוב נגאל ונגיד דאי לצרותינו מצרינו או שרינו שהם צרים עלינו בקר וערב ,,, מוסר ודרך ארץ יזהר כל אדם שלא להכביד עולו על בניו ולא ידקדק בכבודו עמהם ,ושלא יביאם לידי מכשול אלא ימחול ויעלים עניו מהם כי אב שמחל על כבודו כבודו מחול ,, חייב אדם לתן צדקה לבניו ובנותיו לפני כל אדם הנותן מזונותיו לבניו או בנותיו מעל גיל 6 שאינו מחוייב במזונותיהם הינו עשה צדקה בכל עת ,,וחייב להקדים להם מלאחרים ושאר קרוביו בכדי שיילכו בדרך התורה בש"ע יו"ד ס" רנ"א שאדם עשה את כל התוכחה והמוסר וההשתדלות להשיב את בניו או בנותיו מדרך אחרת ולא עלתה בידו אזי הוא עשה את שלו ואת נפשו הציל ,,אבל שלא יפסיק להתפלל עליהם , חייב כל אב ללמד את בנו מלאכה קלה ונקיה ושתהה המלאכה והאומנות נוהגת בכל דור בכדי שיוכל להתפרנס בכבוד ולא יזקק לבריות חלילה , הלכה הלכות גזלה אסור לגזול או לעשוק כל שהוא בין הוא יהודי בין הוא גוי עכו"ם ואם הוא דבר שאין עליו קפידה שרי כגון לטול קיסם מגדר לחצוץ בו את שיניו מותר ובגמרא ירושלמית אוסר גם זה מימידת חסידות , אסור לגזול על מנת לשלם דבר יפה מימנו יש מי שאומר שאם התשלומים בעין כיוון שהם יפים מהדבר שלוקח זכות הוא להם ויזכה אותם ע"י אחר , העלון לע.נ מורינו הרב הקדוש והטהור חכם עובדיה יוסף בין גורגיה לעילו נשמות כל מתי ישראל ולרפואת כל חולי עמו ישראל ולהצלחת קמחי בן אסתר אבי לוי בן אדל סיגלית בת אסתר נטלי בת שאול ,לרפואה שלמה אסתר בת סרח ,,לפידיון השבוי יהונתן פולארד אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא להערות הארות במערכת פקס טל -035011199 כל היישועות לבני ישראל ףף

אידי חי לביא

ס.ד                      

                                פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת וירא כניסת שבת  4.21 מוצ"ש 5.25 ר.תם  6.02     מפטירים כה אמר ,שבת מברכין

פרשת וארא וידבר אלו=קים אל משה בדינים בתקיפות אמר קהלת ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשהו.

,זה הפסוק נאמר על משה רבינו ע"ה  וכן על שלמה המלך ע"ה משה אמר לקב"ה ישתבח שמו למה הרעותה לעם   הזה והצל לא הצלת מאז ששלחת אותי ,באותו רגע רצתה מידת הדין להרוג את משה אך עקב אהבתו של משה לעם ישראל ורצונו היה לשם שמיים נטו ,אזי מידת הדין לא פגעה בו ,למרות שמשה ידע שהקב"ה רוצה לחזק את לב פרעה למען להכותו ולהראות לעם ישראל את ידו החזקה ומשה לא זכר מזה כלום וכאן הרהר על מדותיו של הקב"ה ונענש עונש מר שנאמר עתה תראה , עתה תראה ולא אחר כך במדבר תהייה ולא יותר לא תכנס לארץ הקודש,,,

שלמה המלך ע"ה הרבה לו נשים רבות ולבסוף ויהי לעת זיקנתו נשיו הטו את לבבו כמו שכתוב במלכים א" פרק י"א ,אמרו רבותינו  חז"ל באותה שעה באה אות יוד אמרה לפניו ריבונו של עולם הינה שלמה ביטל אות יוד של ירבה ובקרוב יבטל שלמה עוד אותיות ,אמר לה הקב"ה שלמה ואלף כמותו יבטלו וקוצו של יוד לא יבטל חלילה ,

וזה המסר הגדול לכל הליצנים היושבים בשלטון ממשלת זדון רוצים חוק חזיר, חוק לעבוד בשבת, חוק להשיא שני בנים, לתן להם ילדים,בר מינן, אשר מתכננים להוציא ממשפחות ברוכות ילדים ,אלפים, כמותם יבטלו מהעולם ולא תשתנה קוץ של יוד קטנה מין התורה הקדושה שלנו ולא שייכת להם חלילה ,בנו של קל וחומר כי אילו  היושבים בשלטון יענשו ויענשו כדין ,וד"ל

נלמוד מפרעה הרשע שקבל מכת הצפרדעים, אמר לו בכה ואחר כך בכל עמך הצפרדעים עשו רצונו של מקום, נכנסו לגופו של פרעה והיו מכרכרות מרעישות את מוחו עד שיצאה נשמתו של הרשע, והיה  צועק בכל מצרים הסירו מימני הצפרדעים אמר לו משה למחר להשלים  שבעה ימים כנגד ימי השבוע  שיידע פרעה שהרשעים מתענים גם בשבת ,וכשראה פרעה כי היתה רווחה וחזרו ליאור הצפרדעים מיד חזר לקילקולו כך דרכם של רשעים שהם בצרה מיד צועקים עברה הצרה חוזרין לסורן הרע כפרעה הרשע ,,

אני מאמין שגם רשעי ישראל מסיטים ומדיחים את בני ישראל מתורה מהישיבות הקדושות ישובו לשם יתברך בקרוב מאוד כגון אילו שאתם כבר יודעים שכתבנו בעבר ,,

                 ועוד יש לדעת שהחכם מתעסק בדברים הרבה אזי מאבד את תורתו כל מי שמתעסק עם הציבור מאבד את תורתו שנאמר בקהלת  פרק ז" כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה ,הפשט שאדם מתעסק בדברים הרבה אזי מפסיד את חכמתו מערבבין אותו ומאבד  את לב  מתנה זוהי התורה הקדושה וכל זה קרה למשה שהיה צריך להקפיד על   דתן ואבירם הרשעים והתערבב והקפיד גם על הקב"ה וטעה טעות גסה וגדולה שאמר מאז שבאתי לפרעה בשמך הורע לעם ישראל על דבר זה נענש וכן היה לו להרגו,  אך הקב"ה רחמן גדול והשאיר אותו להוציא את בני ישראל ממצרים בלבד ולא להיכנס לארץ הקדש ,המוסר הגדול שאנו חייבים לקבל כאן זה להבין שהכל מהשם יתברך צריך סבלנות וצריך להאמין אמונה שלמה שמה שעשה השם לטובה אפילו שלא מבינים ולא רואים גם זו לטובה להטיב באחריתנו אמן,,,

ועוד ויאמר השם למשה בא אל פרעה אמור לו "אם מאן אתה לשלח הנה אני נגף בך ?מה הכוונה

אמר שלמה המלך קהלת פרק ה" פסוק ח" ויתרון ארץ בכל הוא כל מה שברא השם יתברך הוא ברייתו כמתוכנן אפילו שאנו רואים כי זה מיותר כגון זבובים יתושים פרעושים וכיו"צ  השם יתברך אמר לנביאים הקדושים  באם אתם לא תלכו בשליחותי יש לי שליחים אחרים כגון הצפרדעים ,נחשים עקרבים וכיוצא באילו ,

אם אילו חסרי דעת עושים רצונו כל השרצים למיניהם,, אנו הקטנים קל וחומר שכל יהודי ויהודי הוא שליח של הקב"ה ויש כאן תפקיד ,מי שהוא לומד בישיבה כל היום מבטל כל תענוגות של העולם הזה וחי בדוחק גדול ,ומי שהוא בעל חסד גדול בין בממון בין ברצון בתמיכה נפשית לנזקקים ,בין מי שהוא עשה שלום בין אדם לחברו ,בין מי שמשמח בני אדם ,ומי שעוזר במצוקות  לבני אדם ,,ובין מי שהוא נותן עצה טובה לאדם ,ועוד כהנה וכהנה,

ועוד מסר גדול אומר הקב"ה למשה אמר אל אהרון נטה את ידך ,אמר רבי תנחום אמר לו למשה הקב"ה המים ששמרוך ע"י שהושלכת ליאור לא ילקו על ידיך ,הכרת הטוב האדם ,משה מבין מיד מה שאין כן בפרעה שיוסף הצדיק הציל את ארץ מצרים ע"י שאגר 7 שנים בר מזון לכל העולם ובכך הציל את פרעה ואת עמו אך פרעה הרשע אין לו הכרת הטוב והוא לא מכיר ביוסף הצדיק ולבסוף בפרשתינו אומר פרעה הרשע " מי השם אשר אשמע אליו" כופר גם בטובתו של מקום ,,

על כן אדם כזה ראוי להכביד את ליבו בכדי להכותו כדין ,,על אנו הקטנים נילמוד לא להקשיח את לבנו בפני אף אדם אלה נכבד כל בריה וכל אדם בפרט ובמיוחד באם האדם הטיב לנו במעשה חסד או צדקה או כל עצה טובה ,,,כי הכופר בטובת חבירו כופר במלכו של עולם והוא יענש כי שערי הונאה לא ננעלו וזוהי הונאה גמורה לשכוח את הטוב שעושה כל אדם לחבירו ,וד"ל

עוד כתוב בפרשתינו "ויאמר  השם אל משה נטה ידך על השמים" כתב דוד המלך ע"ה תהילים קלה"כל אשר חפץ השם עשה " אמר דוד המלך  אף על פי שאמר השם יתברך השמיים כסאי השמיים שמיים לשם והארץ לבני אדם בכדי להושיע את בניי אני משנה מעשה בראשית ועשה שינויים בבריאה לכבוד הציל בניי האהובים בני אברהם יצחק ויעקב ,,,הקב"ה ביטל  גזרתו בשביל ישראל ,,,  גם בקבלת התורה ביטל השם יתברך את גזרתו שנאמר וירד  השם על הר סיני ,  הרי אמרנו השמיים לשם ,הינה כי כן קודשה בריך הוא משנה לכבוד בניו שוב את סדרי בראשית ,,ולאחר משה עולה הר האלו=קים מקום של מלאכים שאין רשות לבני אדם לעלות לשם וכל עשה עשה לכבוד ישראל הקדושים ,,,הקב"ה ימשיך לעשות לנו ניסים וניפלאות כפי שעה ועשה ויעשה תמיד עם בניו לעולם ועד ר ק  עלינו לשמור ולעשות ולקרב כל יהודי לשם יתברך ונזכה לגאולה בקרוב ע"י תשובה של בני ישראל אמן ,

הלכה

שולחן ,ערוך חושן משפט ,ס"תכו" חייב אדם להציל את חבירו בין בגופו בין בממונו הרואה את חבירו טובע בים או ליסטים באין עליו או חיה רעה באה עליו ויכול להצילו הוא בעצמו או יכול לשכור אחרים להציל ולא הציל או ששמע  עכו"ם או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנים לו פח ולא גילה אוזן חבירו והודיע או שידע בעכו"ם או באנס שהוא בא על חבירו ויכול לפייסו בגלל חבירו ולהסיר מה שבליבו ולא פייסו וכיוצא בדברים אילו  עובר לא תעמוד על דם רעך,

אחיי בית ישראל אנו שומעים יום יום מה זוממים השרים הרשעים לעשות לבני ישראל חוקים נגד התורה של כלאים בבני אדם ועוד צריך מחאה וחייב כל אדם להזהיר את חבירו מכת הלסטים הלזו

כי מי שישתוק בשעה זו ולא יגנה ויזהיר יעבור על לאו מהתורה ואסור לעמוד ע"י הכת הזו שרוצה לטמא את בני ישראל או לחילופין לצדד בהם שהם טובים או שיש להם מעשים טובים ,,וד"ל

העלון לע.נ הקדוש והטהור חכם עובדיה יוסף בן גורג"יה וכל מתי ישראל ורפואה שלמה לכל הפצועים בכל מלחמות ישראל ולפדיון השבוי בייסורים יהונתן פולארד לאחדות בני ישראל ולהצלחת אברהם קמחי בן אסתר ,רחל שושני ,שבת שלום ומוברך אידי חי לביא להערות הארות 03-5011199

 

Wednesday the 27th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם